Help and Acknowledgements


luk:19:1 kai eiselthOn  diErcheto tEn  ierichO 
     kai eiserchomai dierchomai ho   *PN*  
     C  V_AAPNSM  V_IMI3S  RA_ASF N_ASF  

luk:19:2 kai idou anEr onomati kaloumenos zakchaios kai autos En   
     kai idou anEr onoma  kaleO   *PN*   kai autos eimi  
     C  X  N_NSM N_DSN  V_PPPNSM  N_NSM   C  RP_NSM V_IAI3S 

 architelOnEs kai autos plousios 
 architelOnEs kai autos plousios 
 N_NSM    C  RP_NSM A_NSM  

luk:19:3 kai ezEtei idein ton  iEsoun tis  estin  kai ouk Edunato apo 
     kai zEteO  horaO ho   *PN*  tis  eimi  kai ou dunamai apo 
     C  V_IAI3S V_AAN RA_ASM N_ASM RI_NSM V_PAI3S C  D  V_IMI3S P  

 tou  ochlou hoti tE   hElikia mikros En   
 ho   ochlos hoti ho   hElikia mikros eimi  
 RA_GSM N_GSM C  RA_DSF N_DSF  A_NSM V_IAI3S 

luk:19:4 kai prodramOn eis to   emprosthen anebE  epi sukomorean hina 
     kai protrechO heis ho   emprosthen anabainO epi sukomorea hina 
     C  V_AAPNSM P  RA_ASN D     V_AAI3S P  N_ASF   C  

 idE   auton hoti ekeinEs Emellen dierchesthai 
 horaO  autos hoti ekeinos mellO  dierchomai  
 V_AAS3S RP_ASM C  RD_GSF V_IAI3S V_PMN    

luk:19:5 kai hOs Elthen  epi ton  topon anablepsas ho   iEsous eipen  
     kai hOs erchomai epi ho   topos anablepO  ho   *PN*  legO  
     C  C  V_AAI3S P  RA_ASM N_ASM V_AAPNSM  RA_NSM N_NSM V_AAI3S 

 pros auton zakchaie speusas katabEthi sEmeron gar en  tO   oikO sou  
 pros autos *PN*   speudO  katabainO sEmeron gar heis ho   oikos su  
 P  RP_ASM N_VSM  V_AAPNSM V_AAD2S  D    C  P  RA_DSM N_DSM RP_GS 

 dei   me  meinai 
 deO   egO  menO  
 V_PAI3S RP_AS V_AAN 

luk:19:6 kai speusas katebE  kai hupedexato  auton chairOn 
     kai speudO  katabainO kai hupodechomai autos chairO  
     C  V_AAPNSM V_AAI3S  C  V_AMI3S   RP_ASM V_PAPNSM 

luk:19:7 kai idontes pantes diegogguzon legontes hoti para hamartOlO andri 
     kai horaO  pas  diagogguzO legO   hoti para hamartOlos anEr 
     C  V_AAPNPM A_NPM V_IAI3P   V_PAPNPM C  P  A_DSM   N_DSM 

 eisElthen  katalusai 
 eiserchomai kataluO  
 V_AAI3S   V_AAN   

luk:19:8 statheis de zakchaios eipen  pros ton  kurion idou ta   hEmisia 
     histEmi de *PN*   legO  pros ho   kurios idou ho   hEmisus 
     V_APPNSM C N_NSM   V_AAI3S P  RA_ASM N_ASM X  RA_APN A_APN  

 mou  tOn  huparchontOn kurie tois  ptOchois didOmi kai ei tinos ti   
 egO  ho   huparchO   kurios ho   ptOchos didOmi kai ei tis  tis  
 RP_GS RA_GPN V_PAPGPN   N_VSM RA_DPM A_DPM  V_PAI1S C  C RI_GSM RI_ASN 

 esukophantEsa apodidOmi tetraploun 
 sukophanteO  apodidOmi tetraplous 
 V_AAI1S    V_PAI1S  A_ASN   

luk:19:9 eipen  de pros auton ho   iEsous hoti sEmeron sOtEria tO   oikO 
     legO  de pros autos ho   *PN*  hoti sEmeron sOtEria ho   oikos 
     V_AAI3S C P  RP_ASM RA_NSM N_NSM C  D    N_NSF  RA_DSM N_DSM 

 toutO egeneto kathoti kai autos huios abraam estin  
 houtos ginomai kathoti kai autos huios *PN*  eimi  
 RD_DSM V_AMI3S C    D  RP_NSM N_NSM N_GSM V_PAI3S 

luk:19:10 Elthen  gar ho   huios tou  anthrOpou zEtEsai kai sOsai to   
     erchomai gar ho   huios ho   anthrOpos zEteO  kai sOzO ho   
     V_AAI3S C  RA_NSM N_NSM RA_GSM N_GSM   V_AAN  C  V_AAN RA_ASN 

 apolOlos 
 apollumi 
 V_XAPASN 

luk:19:11 akouontOn de autOn tauta prostheis  eipen  parabolEn dia to   
     akouO   de autos houtos prostithEmi legO  parabolE dia ho   
     V_PAPGPM C RP_GPM RD_APN V_AAPNSM  V_AAI3S N_ASF   P  RA_ASN 

 eggus einai ierousalEm auton kai dokein autous hoti parachrEma mellei 
 eggus eimi *PN*    autos kai dokeO heautou hoti parachrEma mellO  
 P   V_PAN N_GSF   RP_ASM C  V_PAN RP_APM C  D     V_PAI3S 

 hE   basileia tou  theou anaphainesthai 
 ho   basileia ho   theos anaphainO   
 RA_NSF N_NSF  RA_GSM N_GSM V_PPN     

luk:19:12 eipen  oun anthrOpos tis  eugenEs eporeuthE eis chOran makran 
     legO  oun anthrOpos tis  eugenEs poreuomai heis chOra makros 
     V_AAI3S C  N_NSM   RI_NSM A_NSM  V_API3S  P  N_ASF A_ASF 

 labein heautO basileian kai hupostrepsai 
 lambanO heautou basileia kai hupostrephO 
 V_AAN  RP_DSM N_ASF   C  V_AAN    

luk:19:13 kalesas de deka doulous heautou edOken autois deka mnas kai 
     kaleO  de deka doulos heautou didOmi autos deka mna  kai 
     V_AAPNSM C A_APM N_APM  RP_GSM V_AAI3S RP_DPM A_APF N_APF C  

 eipen  pros autous pragmateusasthe en  hO   erchomai 
 legO  pros heautou pragmateuomai  heis hos  erchomai 
 V_AAI3S P  RP_APM V_AMD2P     P  RR_DSM V_PMI1S 

luk:19:14 hoi  de politai autou emisoun auton kai apesteilan presbeian 
     ho   de politEs autos miseO  autos kai apostellO presbeia 
     RA_NPM C N_NPM  RP_GSM V_IAI3P RP_ASM C  V_AAI3P  N_ASF   

 opisO autou legontes ou thelomen touton basileusai eph hEmas 
 opisO autos legO   ou thelO  houtos basileuO  epi egO  
 P   RP_GSM V_PAPNPM D V_PAI1P RD_ASM V_AAN   P  RP_AP 

luk:19:15 kai egeneto en  tO   epanelthein auton labonta tEn  basileian 
     kai ginomai heis ho   epanerchomai autos lambanO ho   basileia 
     C  V_AMI3S P  RA_DSN V_AAN    RP_ASM V_AAPASM RA_ASF N_ASF   

 kai eipen  phOnEthEnai autO  tous  doulous toutous hois  dedOkei to   
 kai legO  phOneO   autos ho   doulos houtos hos  didOmi ho   
 C  V_AAI3S V_APN    RP_DSM RA_APM N_APM  RD_APM RR_DPM V_YAI3S RA_ASN 

 argurion hina gnoi  ti   diepragmateusanto 
 argurion hina ginOskO tis  diapragmateuomai 
 N_ASN  C  V_AAS3S RI_ASN V_AMI3P      

luk:19:16 paregeneto de ho   prOtos legOn  kurie hE   mna  sou  deka 
     paraginomai de ho   prOtos legO   kurios ho   mna  su  deka 
     V_AMI3S   C RA_NSM A_NSM V_PAPNSM N_VSM RA_NSF N_NSF RP_GS A_APF 

 prosErgasato mnas 
 prosergazomai mna  
 V_AMI3S    N_APF 

luk:19:17 kai eipen  autO  euge agathe doule hoti en  elachistO pistos 
     kai legO  autos euge agathos doulos hoti heis elachistos pistos 
     C  V_AAI3S RP_DSM X  A_VSM  N_VSM C  P  A_DSNS   A_NSM 

 egenou isthi  exousian echOn  epanO deka poleOn 
 ginomai oida  exousia echO   epanO deka polis 
 V_AMI2S V_PAD2S N_ASF  V_PAPNSM P   A_GPF N_GPF 

luk:19:18 kai Elthen  ho   deuteros legOn  hE   mna  sou  kurie 
     kai erchomai ho   deuteros legO   ho   mna  su  kurios 
     C  V_AAI3S RA_NSM A_NSM  V_PAPNSM RA_NSF N_NSF RP_GS N_VSM 

 epoiEsen pente mnas 
 poieO  pente mna  
 V_AAI3S A_APF N_APF 

luk:19:19 eipen  de kai toutO kai su  epanO ginou  pente poleOn 
     legO  de kai houtos kai su  epanO ginomai pente polis 
     V_AAI3S C D  RD_DSM D  RP_NS P   V_PMD2S A_GPF N_GPF 

luk:19:20 kai ho   heteros Elthen  legOn  kurie idou hE   mna  sou  
     kai ho   heteros erchomai legO   kurios idou ho   mna  su  
     C  RA_NSM A_NSM  V_AAI3S V_PAPNSM N_VSM X  RA_NSF N_NSF RP_GS 

 hEn  eichon apokeimenEn en  soudariO 
 eimi  echO  apokeimai  heis soudarion 
 RR_ASF V_IAI1S V_PMPASF  P  N_DSN   

luk:19:21 ephoboumEn gar se  hoti anthrOpos austEros ei   aireis ho   
     phobeomai gar su  hoti anthrOpos austEros eimi  airO  hos  
     V_IMI1S  C  RP_AS C  N_NSM   A_NSM  V_PAI2S V_PAI2S RR_ASN 

 ouk ethEkas kai therizeis ho   ouk espeiras 
 ou tithEmi kai therizO  hos  ou speira  
 D  V_AAI2S C  V_PAI2S  RR_ASN D  V_AAI2S 

luk:19:22 legei  autO  ek tou  stomatos sou  krinO  se  ponEre doule 
     legO  autos ek ho   stoma  su  krinO  su  ponEros doulos 
     V_PAI3S RP_DSM P RA_GSN N_GSN  RP_GS V_FAI1S RP_AS A_VSM  N_VSM 

 Edeis  hoti egO  anthrOpos austEros eimi  airOn  ho   ouk ethEka kai 
 oida  hoti egO  anthrOpos austEros eimi  airO   hos  ou tithEmi kai 
 V_YAI2S C  RP_NS N_NSM   A_NSM  V_PAI1S V_PAPNSM RR_ASN D  V_AAI1S C  

 therizOn ho   ouk espeira 
 therizO hos  ou speirO 
 V_PAPNSM RR_ASN D  V_AAI1S 

luk:19:23 kai dia ti   ouk edOkas mou  to   argurion epi trapezan kagO 
     kai dia tis  ou didOmi egO  ho   argurion epi trapeza kagO 
     C  P  RI_ASN D  V_AAI2S RP_GS RA_ASN N_ASN  P  N_ASF  C  

 elthOn  sun tokO an auto  epraxa 
 erchomai sun tokos an autos prassO 
 V_AAPNSM P  N_DSM X RP_ASN V_AAI1S 

luk:19:24 kai tois  parestOsin eipen  arate  ap autou tEn  mnan kai 
     kai ho   paristEmi legO  airO  apo autos ho   mna  kai 
     C  RA_DPM V_XAPDPM  V_AAI3S V_AAD2P P  RP_GSM RA_ASF N_ASF C  

 dote  tO   tas  deka mnas echonti 
 didOmi ho   ho   deka mna  echO   
 V_AAD2P RA_DSM RA_APF A_APF N_APF V_PAPDSM 

luk:19:25 kai eipan  autO  kurie echei  deka mnas 
     kai legO  autos kurios echO  deka mna  
     C  V_AAI3P RP_DSM N_VSM V_PAI3S A_APF N_APF 

luk:19:26 legO  humin hoti panti tO   echonti dothEsetai apo de tou  mE 
     legO  su  hoti pas  ho   echO   didOmi   apo de ho   mE 
     V_PAI1S RP_DP C  A_DSM RA_DSM V_PAPDSM V_FPI3S  P  C RA_GSM D 

 echontos kai ho   echei  arthEsetai 
 echO   kai hos  echO  airO    
 V_PAPGSM D  RR_ASN V_PAI3S V_FPI3S  

luk:19:27 plEn tous  echthrous mou  toutous tous  mE thelEsantas me  
     plEn ho   echthros egO  houtos ho   mE thelO    egO  
     C  RA_APM A_APM   RP_GS RD_APM RA_APM D V_AAPAPM  RP_AS 

 basileusai ep autous agagete hOde kai katasphaxate autous emprosthen mou  
 basileuO  epi heautou agO   hOde kai katasphazO  heautou emprosthen egO  
 V_AAN   P  RP_APM V_AAD2P D  C  V_AAD2P   RP_APM P     RP_GS 

luk:19:28 kai eipOn  tauta eporeueto emprosthen anabainOn eis hierosoluma 
     kai legO   houtos poreuomai emprosthen anabainO heis *PN*    
     C  V_AAPNSM RD_APN V_IMI3S  D     V_PAPNSM P  N_APN    

luk:19:29 kai egeneto hOs Eggisen eis bEthphagE kai bEthania[n] pros to   
     kai ginomai hOs eggizO heis *PN*   kai *PN*    pros ho   
     C  V_AMI3S C  V_AAI3S P  N_ASF   C  N_ASF    P  RA_ASN 

 oros to   kaloumenon elaiOn apesteilen duo  tOn  mathEtOn 
 oros ho   kaleO   elaia apostellO duo  ho   mathEtEs 
 N_ASN RA_ASN V_PPPASN  N_GPF V_AAI3S  A_APM RA_GPM N_GPM  

luk:19:30 legOn  hupagete eis tEn  katenanti kOmEn en  hE   
     legO   hupagO  heis ho   katenanti kOmE heis hos  
     V_PAPNSM V_PAD2P P  RA_ASF D     N_ASF P  RR_DSF 

 eisporeuomenoi heurEsete pOlon dedemenon eph hon  oudeis pOpote anthrOpOn 
 eisporeuomai  heuriskO pOlos deO    epi eimi  oudeis pOpote anthrOpos 
 V_PMPNPM    V_FAI2P  N_ASM V_XPPASM P  RR_ASM A_NSM D   N_GPM   

 ekathisen kai lusantes auton agagete 
 kathizO  kai luO   autos agO   
 V_AAI3S  C  V_AAPNPM RP_ASM V_AAD2P 

luk:19:31 kai ean tis  humas erOta  dia ti   luete  houtOs ereite hoti 
     kai ean tis  su  erOtaO dia tis  luO   houtO legO  hoti 
     C  C  RI_NSM RP_AP V_PAS3S P  RI_ASN V_PAI2P D   V_FAI2P C  

 ho   kurios autou chreian echei  
 ho   kurios autos chreia echO  
 RA_NSM N_NSM RP_GSM N_ASF  V_PAI3S 

luk:19:32 apelthontes de hoi  apestalmenoi heuron  kathOs eipen  autois 
     aperchomai de ho   apostellO  heuriskO kathOs legO  autos 
     V_AAPNPM  C RA_NPM V_XPPNPM   V_AAI3P C   V_AAI3S RP_DPM 

luk:19:33 luontOn de autOn ton  pOlon eipan  hoi  kurioi autou pros 
     luO   de autos ho   pOlos legO  ho   kurios autos pros 
     V_PAPGPM C RP_GPM RA_ASM N_ASM V_AAI3P RA_NPM N_NPM RP_GSM P  

 autous ti   luete  ton  pOlon 
 heautou tis  luO   ho   pOlos 
 RP_APM RI_ASN V_PAI2P RA_ASM N_ASM 

luk:19:34 hoi  de eipan  hoti ho   kurios autou chreian echei  
     ho   de legO  hoti ho   kurios autos chreia echO  
     RA_NPM C V_AAI3P C  RA_NSM N_NSM RP_GSM N_ASF  V_PAI3S 

luk:19:35 kai Egagon auton pros ton  iEsoun kai epiripsantes autOn ta   
     kai agO   autos pros ho   *PN*  kai epiriptO   autos ho   
     C  V_AAI3P RP_ASM P  RA_ASM N_ASM C  V_AAPNPM   RP_GPM RA_APN 

 himatia epi ton  pOlon epebibasan ton  iEsoun 
 himation epi ho   pOlos epibibazO ho   *PN*  
 N_APN  P  RA_ASM N_ASM V_AAI3P  RA_ASM N_ASM 

luk:19:36 poreuomenou de autou hupestrOnnuon ta   himatia autOn en  
     poreuomai  de autos hupostrOnnuO ho   himation autos heis 
     V_PMPGSM  C RP_GSM V_IAI3P    RA_APN N_APN  RP_GPM P  

 tE   hodO 
 ho   hodos 
 RA_DSF N_DSF 

luk:19:37 eggizontos de autou EdE pros tE   katabasei tou  orous tOn  
     eggizO   de autos EdE pros ho   katabasis ho   oros ho   
     V_PAPGSM  C RP_GSM D  P  RA_DSF N_DSF   RA_GSN N_GSN RA_GPF 

 elaiOn Erxanto hapan to   plEthos tOn  mathEtOn chairontes ainein ton  
 elaia archO  hapas ho   plEthos ho   mathEtEs chairO   aineO ho   
 N_GPF V_AMI3P A_NSN RA_NSN N_NSN  RA_GPM N_GPM  V_PAPNPM  V_PAN RA_ASM 

 theon phOnE megalE peri pasOn hOn  eidon  dunameOn 
 theos phOnE megas peri pas  hos  horaO  dunamis 
 N_ASM N_DSF A_DSF P  A_GPF RR_GPF V_AAI3P N_GPF  

luk:19:38 legontes eulogEmenos ho   erchomenos ho   basileus en  onomati 
     legO   eulogeO   ho   erchomai  ho   basileus heis onoma  
     V_PAPNPM V_XPPNSM  RA_NSM V_PMPNSM  RA_NSM N_NSM  P  N_DSN  

 kuriou en  ouranO eirEnE kai doxa en  hupsistois 
 kurios heis ouranos eirEnE kai doxa heis hupsistos 
 N_GSM P  N_DSM  N_NSF C  N_NSF P  A_DPNS   

luk:19:39 kai tines tOn  pharisaiOn apo tou  ochlou eipan  pros auton 
     kai tis  ho   *PN*    apo ho   ochlos legO  pros autos 
     C  RI_NPM RA_GPM N_GPM   P  RA_GSM N_GSM V_AAI3P P  RP_ASM 

 didaskale epitimEson tois  mathEtais sou  
 didaskalos epitimaO  ho   mathEtEs su  
 N_VSM   V_AAD2S  RA_DPM N_DPM   RP_GS 

luk:19:40 kai apokritheis eipen  legO  humin ean houtoi siOpEsousin hoi  
     kai apokrinomai legO  legO  su  ean houtos siOpaO   ho   
     C  V_APPNSM  V_AAI3S V_PAI1S RP_DP C  RD_NPM V_FAI3P   RA_NPM 

 lithoi kraxousin 
 lithos krazO   
 N_NPM V_FAI3P  

luk:19:41 kai hOs Eggisen idOn   tEn  polin eklausen ep autEn  
     kai hOs eggizO horaO  ho   polis klaiO  epi heautou 
     C  C  V_AAI3S V_AAPNSM RA_ASF N_ASF V_AAI3S P  RP_ASF 

luk:19:42 legOn  hoti ei egnOs  en  tE   hEmera tautE kai su  ta   
     legO   hoti ei ginOskO heis ho   hEmera houtos kai su  ho   
     V_PAPNSM C  C V_AAI2S P  RA_DSF N_DSF RD_DSF D  RP_NS RA_APN 

 pros eirEnEn nun de ekrubE apo ophthalmOn sou  
 pros eirEnE nun de kruptO apo ophthalmos su  
 P  N_ASF  D  C V_API3S P  N_GPM   RP_GS 

luk:19:43 hoti hExousin hEmerai epi se  kai parembalousin hoi  echthroi 
     hoti hEkO   hEmera epi su  kai paremballO  ho   echthros 
     C  V_FAI3P N_NPF  P  RP_AS C  V_FAI3P    RA_NPM A_NPM  

 sou  charaka soi  kai perikuklOsousin se  kai sunexousin se  pantothen 
 su  charax su  kai perikukloO   su  kai sunechO  su  pantothen 
 RP_GS N_ASM  RP_DS C  V_FAI3P     RP_AS C  V_FAI3P  RP_AS D     

luk:19:44 kai edaphiousin se  kai ta   tekna sou  en  soi  kai ouk 
     kai edaphizO  su  kai ho   teknon su  heis su  kai ou 
     C  V_FAI3P   RP_AS C  RA_APN N_APN RP_GS P  RP_DS C  D  

 aphEsousin lithon epi lithon en  soi  anth hOn  ouk egnOs  ton  kairon 
 aphiEmi  lithos epi lithos heis su  anti hos  ou ginOskO ho   kairos 
 V_FAI3P  N_ASM P  N_ASM P  RP_DS P  RR_GPN D  V_AAI2S RA_ASM N_ASM 

 tEs  episkopEs sou  
 ho   episkopE su  
 RA_GSF N_GSF   RP_GS 

luk:19:45 kai eiselthOn  eis to   hieron Erxato ekballein tous  pOlountas 
     kai eiserchomai heis ho   hieron archO  ekballO  ho   pOleO   
     C  V_AAPNSM  P  RA_ASN A_ASN V_AMI3S V_PAN   RA_APM V_PAPAPM 

luk:19:46 legOn  autois gegraptai kai estai  ho   oikos mou  oikos 
     legO   autos graphO  kai eimi  ho   oikos egO  oikos 
     V_PAPNSM RP_DPM V_XPI3S  C  V_FMI3S RA_NSM N_NSM RP_GS N_NSM 

 proseuchEs humeis de auton epoiEsate spElaion lEstOn 
 proseuchE su   de autos poieO   spElaion lEstEs 
 N_GSF   RP_NP C RP_ASM V_AAI2P  N_ASN  N_GPM 

luk:19:47 kai En   didaskOn to   kath hEmeran en  tO   hierO hoi  de 
     kai eimi  didaskO ho   kata hEmera heis ho   hieros ho   de 
     C  V_IAI3S V_PAPNSM RA_ASN P  N_ASF  P  RA_DSN A_DSN RA_NPM C 

 archiereis kai hoi  grammateis ezEtoun auton apolesai kai hoi  prOtoi 
 archiereus kai ho   grammateus zEteO  autos apollumi kai ho   prOtos 
 N_NPM   C  RA_NPM N_NPM   V_IAI3P RP_ASM V_AAN  C  RA_NPM A_NPM 

 tou  laou 
 ho   laos 
 RA_GSM N_GSM 

luk:19:48 kai ouch heuriskon to   ti   poiEsOsin ho   laos gar hapas 
     kai ou  heuriskO ho   tis  poieO   ho   laos gar hapas 
     C  D  V_IAI3P  RA_ASN RI_ASN V_AAS3P  RA_NSM N_NSM C  A_NSM 

 exekremato autou akouOn  
 ekkremamai autos akouO  
 V_AMI3S  RP_GSM V_PAPNSM 


Help and Acknowledgements