Help and Acknowledgements


luk:18:1 elegen de parabolEn autois pros to   dein pantote proseuchesthai 
     legO  de parabolE autos pros ho   deO  pantote proseuchomai  
     V_IAI3S C N_ASF   RP_DPM P  RA_ASN V_PAN D    V_PMN     

 autous kai mE egkakein 
 heautou kai mE egkakeO 
 RP_APM C  D V_PAN  

luk:18:2 legOn  kritEs tis  En   en  tini  polei ton  theon mE 
     legO   kritEs tis  eimi  heis tis  polis ho   theos mE 
     V_PAPNSM N_NSM RI_NSM V_IAI3S P  RI_DSF N_DSF RA_ASM N_ASM D 

 phoboumenos kai anthrOpon mE entrepomenos 
 phobeomai  kai anthrOpos mE entrepO   
 V_PMPNSM  C  N_ASM   D V_PPPNSM   

luk:18:3 chEra de En   en  tE   polei ekeinE kai Ercheto pros auton 
     chEra de eimi  heis ho   polis ekeinos kai archO  pros autos 
     A_NSF C V_IAI3S P  RA_DSF N_DSF RD_DSF C  V_IMI3S P  RP_ASM 

 legousa ekdikEson me  apo tou  antidikou mou  
 legO   ekdikeO  egO  apo ho   antidikos egO  
 V_PAPNSF V_AAD2S  RP_AS P  RA_GSM N_GSM   RP_GS 

luk:18:4 kai ouk Ethelen epi chronon meta de tauta eipen  en  heautO ei kai 
     kai ou thelO  epi chronos meta de houtos legO  heis heautou ei kai 
     C  D  V_IAI3S P  N_ASM  P  C RD_APN V_AAI3S P  RP_DSM C D  

 ton  theon ou phoboumai oude anthrOpon entrepomai 
 ho   theos ou phobeomai oude anthrOpos entrepO  
 RA_ASM N_ASM D V_PMI1S  C  N_ASM   V_PPI1S  

luk:18:5 dia ge to   parechein moi  kopon tEn  chEran tautEn ekdikEsO 
     dia ge ho   parechO  egO  kopos ho   chEra houtos ekdikeO 
     P  X RA_ASN V_PAN   RP_DS N_ASM RA_ASF A_ASF RD_ASF V_FAI1S 

 autEn  hina mE eis telos erchomenE hupOpiazE me  
 heautou hina mE heis telos erchomai hupOpiazO egO  
 RP_ASF C  D P  N_ASN V_PMPNSF V_PAS3S  RP_AS 

luk:18:6 eipen  de ho   kurios akousate ti   ho   kritEs tEs  adikias 
     legO  de ho   kurios akouO  tis  ho   kritEs ho   adikia 
     V_AAI3S C RA_NSM N_NSM V_AAD2P RI_ASN RA_NSM N_NSM RA_GSF N_GSF  

 legei  
 legO  
 V_PAI3S 

luk:18:7 ho   de theos ou mE poiEsE tEn  ekdikEsin tOn  eklektOn autou 
     ho   de theos ou mE poieO  ho   ekdikEsis ho   eklektos autos 
     RA_NSM C N_NSM X X V_AAS3S RA_ASF N_ASF   RA_GPM A_GPM  RP_GSM 

 tOn  boOntOn autO  hEmeras kai nuktos kai makrothumei ep autois 
 ho   boaO   autos hEmera kai nux  kai makrothumeO epi autos 
 RA_GPM V_PAPGPM RP_DSM N_GSF  C  N_GSF C  V_PAI3S   P  RP_DPM 

luk:18:8 legO  humin hoti poiEsei tEn  ekdikEsin autOn en  tachei plEn 
     legO  su  hoti poiEsis ho   ekdikEsis autos heis tachos plEn 
     V_PAI1S RP_DP C  V_FAI3S RA_ASF N_ASF   RP_GPM P  N_DSN C  

 ho   huios tou  anthrOpou elthOn  ara heurEsei tEn  pistin epi tEs  
 ho   huios ho   anthrOpos erchomai ara heuriskO ho   pistis epi ho   
 RA_NSM N_NSM RA_GSM N_GSM   V_AAPNSM X  V_FAI3S RA_ASF N_ASF P  RA_GSF 

 gEs  
 gE  
 N_GSF 

luk:18:9 eipen  de kai pros tinas tous  pepoithotas eph heautois hoti 
     legO  de kai pros tis  ho   peithO   epi heautou hoti 
     V_AAI3S C D  P  RI_APM RA_APM V_XAPAPM  P  RP_DPM  C  

 eisin  dikaioi kai exouthenountas tous  loipous tEn  parabolEn tautEn 
 eimi  dikaios kai exoutheneO   ho   loipos ho   parabolE houtos 
 V_PAI3P A_NPM  C  V_PAPAPM    RA_APM A_APM  RA_ASF N_ASF   RD_ASF 

luk:18:10 anthrOpoi duo  anebEsan eis to   hieron proseuxasthai ho   
     anthrOpos duo  anabainO heis ho   hieron proseuchomai ho   
     N_NPM   A_NPM V_AAI3P P  RA_ASN A_ASN V_AMN     RA_NSM 

 heis pharisaios kai ho   heteros telOnEs 
 heis *PN*    kai ho   heteros telOnEs 
 A_NSM N_NSM   C  RA_NSM A_NSM  N_NSM  

luk:18:11 ho   pharisaios statheis pros heauton tauta prosEucheto ho   
     ho   *PN*    histEmi pros heautou houtos proseuchomai ho   
     RA_NSM N_NSM   V_APPNSM P  RP_ASM RD_APN V_IMI3S   RA_VSM 

 theos eucharistO soi  hoti ouk eimi  hOsper hoi  loipoi tOn  
 theos eucharisteO su  hoti ou eimi  hOsper ho   loipos ho   
 N_NSM V_PAI1S   RP_DS C  D  V_PAI1S C   RA_NPM A_NPM RA_GPM 

 anthrOpOn harpages adikoi moichoi E kai hOs houtos ho   telOnEs 
 anthrOpos harpagE adikos moichos E kai hOs houtos ho   telOnEs 
 N_GPM   A_NPM  A_NPM N_NPM  C D  C  RD_NSM RA_NSM N_NSM  

luk:18:12 nEsteuO dis tou  sabbatou apodekatO panta hosa  ktOmai 
     nEsteuO dis ho   sabbaton apodekatoO pas  hosos ktaomai 
     V_PAI1S D  RA_GSN N_GSN  V_PAI1S  A_APN RR_APN V_PMI1S 

luk:18:13 ho   de telOnEs makrothen hestOs  ouk Ethelen oude tous  
     ho   de telOnEs makrothen histEmi ou thelO  oude ho   
     RA_NSM C N_NSM  D     V_XAPNSM D  V_IAI3S D  RA_APM 

 ophthalmous eparai eis ton  ouranon all etupten to   stEthos autou 
 ophthalmos epairO heis ho   ouranos alla tuptO  ho   stEthos autos 
 N_APM    V_AAN P  RA_ASM N_ASM  C  V_IAI3S RA_ASN N_ASN  RP_GSM 

 legOn  ho   theos hilasthEti moi  tO   hamartOlO 
 legO   ho   theos hilaskomai egO  ho   hamartOlos 
 V_PAPNSM RA_VSM N_NSM V_APD2S  RP_DS RA_DSM A_DSM   

luk:18:14 legO  humin katebE  houtos dedikaiOmenos eis ton  oikon autou 
     legO  su  katabainO houtos dikaioO    heis ho   oikos autos 
     V_PAI1S RP_DP V_AAI3S  RD_NSM V_XPPNSM   P  RA_ASM N_ASM RP_GSM 

 par ekeinon hoti pas  ho   hupsOn  heauton tapeinOthEsetai ho   de 
 para ekeinos hoti pas  ho   hupsos  heautou tapeinoO    ho   de 
 P  RD_ASM C  A_NSM RA_NSM V_PAPNSM RP_ASM V_FPI3S     RA_NSM C 

 tapeinOn heauton hupsOthEsetai 
 tapeinoO heautou hupsoO    
 V_PAPNSM RP_ASM V_FPI3S    

luk:18:15 prosepheron de autO  kai ta   brephE hina autOn haptEtai 
     prospherO  de autos kai ho   brephos hina autos haptO  
     V_IAI3P   C RP_DSM D  RA_APN N_APN  C  RP_GPN V_PMS3S 

 idontes de hoi  mathEtai epetimOn autois 
 horaO  de ho   mathEtEs epitimaO autos 
 V_AAPNPM C RA_NPM N_NPM  V_IAI3P RP_DPM 

luk:18:16 ho   de iEsous prosekalesato auta  legOn  aphete ta   paidia 
     ho   de *PN*  proskaleomai autos legO   aphiEmi ho   paidion 
     RA_NSM C N_NSM V_AMI3S    RP_APN V_PAPNSM V_AAD2P RA_APN N_APN  

 erchesthai pros me  kai mE kOluete auta  tOn  gar toioutOn estin  
 erchomai  pros egO  kai mE kOluO  autos ho   gar toioutos eimi  
 V_PMN   P  RP_AS C  D V_PAD2P RP_APN RA_GPN C  RD_GPN  V_PAI3S 

 hE   basileia tou  theou 
 ho   basileia ho   theos 
 RA_NSF N_NSF  RA_GSM N_GSM 

luk:18:17 amEn legO  humin hos  an mE dexEtai tEn  basileian tou  
     amEn legO  su  hos  an mE dechomai ho   basileia ho   
     X  V_PAI1S RP_DP RR_NSM X D V_AMS3S RA_ASF N_ASF   RA_GSM 

 theou hOs paidion ou mE eiselthE  eis autEn  
 theos hOs paidion ou mE eiserchomai heis heautou 
 N_GSM C  N_NSN  D D V_AAS3S   P  RP_ASF 

luk:18:18 kai epErOtEsen tis  auton archOn legOn  didaskale agathe 
     kai eperOtaO  tis  autos archOn legO   didaskalos agathos 
     C  V_AAI3S  RI_NSM RP_ASM N_NSM V_PAPNSM N_VSM   A_VSM  

 ti   poiEsas zOEn aiOnion klEronomEsO 
 tis  poieO  zOE  aiOnios klEronomeO 
 RI_ASN V_AAPNSM N_ASF A_ASF  V_FAI1S   

luk:18:19 eipen  de autO  ho   iEsous ti   me  legeis agathon oudeis 
     legO  de autos ho   *PN*  tis  egO  legO  agathos oudeis 
     V_AAI3S C RP_DSM RA_NSM N_NSM RI_ASN RP_AS V_PAI2S A_ASM  A_NSM 

 agathos ei mE heis ho   theos 
 agathos ei mE heis ho   theos 
 A_NSM  C D A_NSM RA_NSM N_NSM 

luk:18:20 tas  entolas oidas  mE moicheusEs mE phoneusEs mE klepsEs mE 
     ho   entolE oida  mE moicheuO  mE phoneuO  mE kleptO mE 
     RA_APF N_APF  V_XAI2S D V_AAS2S  D V_AAS2S  D V_AAS2S D 

 pseudomarturEsEs tima  ton  patera sou  kai tEn  mEtera 
 pseudomartureO  timaO  ho   patEr su  kai ho   mEtEr 
 V_AAS2S     V_PAD2S RA_ASM N_ASM RP_GS C  RA_ASF N_ASF 

luk:18:21 ho   de eipen  tauta panta ephulaxa ek neotEtos 
     ho   de legO  houtos pas  phulassO ek neotEs  
     RA_NSM C V_AAI3S RD_APN A_APN V_AAI1S P N_GSF  

luk:18:22 akousas de ho   iEsous eipen  autO  eti hen  soi  leipei 
     akouO  de ho   *PN*  legO  autos eti heis su  leipO  
     V_AAPNSM C RA_NSM N_NSM V_AAI3S RP_DSM D  A_NSN RP_DS V_PAI3S 

 panta hosa  echeis pOlEson kai diados  ptOchois kai hexeis thEsauron 
 pas  hosos echO  pOleO  kai diadidOmi ptOchos kai echO  thEsauros 
 A_APN RR_APN V_PAI2S V_AAD2S C  V_AAD2S  A_DPM  C  V_FAI2S N_ASM   

 en  [tois] ouranois kai deuro akolouthei moi  
 heis ho   ouranos kai deuro akoloutheO egO  
 P  RA_DPM N_DPM  C  D   V_PAD2S  RP_DS 

luk:18:23 ho   de akousas tauta perilupos egenEthE En   gar plousios 
     ho   de akouO  houtos perilupos ginomai eimi  gar plousios 
     RA_NSM C V_AAPNSM RD_APN A_NSM   V_API3S V_IAI3S C  A_NSM  

 sphodra 
 sphodra 
 D    

luk:18:24 idOn   de auton ho   iEsous [perilupon genomenon] eipen  pOs 
     horaO  de autos ho   *PN*  perilupos ginomai  legO  pOs 
     V_AAPNSM C RP_ASM RA_NSM N_NSM A_ASM   V_AMPASM  V_AAI3S D  

 duskolOs hoi  ta   chrEmata echontes eis tEn  basileian tou  theou 
 duskolOs ho   ho   chrEma  echO   heis ho   basileia ho   theos 
 D    RA_NPM RA_APN N_APN  V_PAPNPM P  RA_ASF N_ASF   RA_GSM N_GSM 

 eisporeuontai 
 eisporeuomai 
 V_PMI3P    

luk:18:25 eukopOteron gar estin  kamElon dia trEmatos belonEs eiselthein E 
     eukopOteros gar eimi  kamElos dia trEma  belonE eiserchomai E 
     A_NSNC   C  V_PAI3S N_ASF  P  N_GSN  N_GSF  V_AAN    C 

 plousion eis tEn  basileian tou  theou eiselthein 
 plousios heis ho   basileia ho   theos eiserchomai 
 A_ASM  P  RA_ASF N_ASF   RA_GSM N_GSM V_AAN    

luk:18:26 eipan  de hoi  akousantes kai tis  dunatai sOthEnai 
     legO  de ho   akouO   kai tis  dunamai sOzO   
     V_AAI3P C RA_NPM V_AAPNPM  C  RI_NSM V_PMI3S V_APN  

luk:18:27 ho   de eipen  ta   adunata para anthrOpois dunata para tO   
     ho   de legO  ho   adunatos para anthrOpos dunatos para ho   
     RA_NSM C V_AAI3S RA_NPN A_NPN  P  N_DPM   A_NPN  P  RA_DSM 

 theO estin  
 theos eimi  
 N_DSM V_PAI3S 

luk:18:28 eipen  de ho   petros idou hEmeis aphentes ta   idia 
     legO  de ho   *PN*  idou egO  aphiEmi ho   idios 
     V_AAI3S C RA_NSM N_NSM X  RP_NP V_AAPNPM RA_APN A_APN 

 EkolouthEsamen soi  
 akoloutheO   su  
 V_AAI1P    RP_DS 

luk:18:29 ho   de eipen  autois amEn legO  humin hoti oudeis estin  
     ho   de legO  autos amEn legO  su  hoti oudeis eimi  
     RA_NSM C V_AAI3S RP_DPM X  V_PAI1S RP_DP C  A_NSM V_PAI3S 

 hos  aphEken oikian E gunaika E adelphous E goneis E tekna heneken tEs  
 hos  aphiEmi oikia E gunE  E adelphos E goneus E teknon heneka ho   
 RR_NSM V_AAI3S N_ASF C N_ASF  C N_APM   C N_APM C N_APN P    RA_GSF 

 basileias tou  theou 
 basileia ho   theos 
 N_GSF   RA_GSM N_GSM 

luk:18:30 hos  ouchi mE [apo]labE pollaplasiona en  tO   kairO toutO 
     hos  ou  mE apolambanO pollaplasiOn heis ho   kairos houtos 
     RR_NSM D   D V_AAS3S  A_APN     P  RA_DSM N_DSM RD_DSM 

 kai en  tO   aiOni tO   erchomenO zOEn aiOnion 
 kai heis ho   aiOn ho   erchomai zOE  aiOnios 
 C  P  RA_DSM N_DSM RA_DSM V_PMPDSM N_ASF A_ASF  

luk:18:31 paralabOn  de tous  dOdeka eipen  pros autous idou anabainomen 
     paralambanO de ho   dOdeka legO  pros heautou idou anabainO  
     V_AAPNSM  C RA_APM A_APM V_AAI3S P  RP_APM X  V_PAI1P   

 eis ierousalEm kai telesthEsetai panta ta   gegrammena dia tOn  
 heis *PN*    kai teleO     pas  ho   graphO   dia ho   
 P  N_ASF   C  V_FPI3S    A_NPN RA_NPN V_XPPNPN  P  RA_GPM 

 prophEtOn tO   huiO tou  anthrOpou 
 prophEtEs ho   huios ho   anthrOpos 
 N_GPM   RA_DSM N_DSM RA_GSM N_GSM   

luk:18:32 paradothEsetai gar tois  ethnesin kai empaichthEsetai kai 
     paradidOmi   gar ho   ethnos  kai empaizO     kai 
     V_FPI3S    C  RA_DPN N_DPN  C  V_FPI3S     C  

 hubristhEsetai kai emptusthEsetai 
 hubrizO    kai emptuO     
 V_FPI3S    C  V_FPI3S    

luk:18:33 kai mastigOsantes apoktenousin auton kai tE   hEmera tE   tritE 
     kai mastigoO   apokteinO  autos kai ho   hEmera ho   tritos 
     C  V_AAPNPM   V_FAI3P   RP_ASM C  RA_DSF N_DSF RA_DSF A_DSF 

 anastEsetai 
 anistEmi  
 V_FMI3S   

luk:18:34 kai autoi ouden toutOn sunEkan kai En   to   rhEma touto 
     kai autos oudeis houtos suniEmi kai eimi  ho   rhEma houtos 
     C  RP_NPM A_ASN RD_GPN V_AAI3P C  V_IAI3S RA_NSN N_NSN RD_NSN 

 kekrummenon ap autOn kai ouk eginOskon ta   legomena 
 kruptO   apo autos kai ou ginOskO  ho   legO   
 V_XPPNSN  P  RP_GPM C  D  V_IAI3P  RA_APN V_PPPAPN 

luk:18:35 egeneto de en  tO   eggizein auton eis ierichO tuphlos tis  
     ginomai de heis ho   eggizO  autos heis *PN*  tuphlos tis  
     V_AMI3S C P  RA_DSN V_PAN  RP_ASM P  N_ASF  A_NSM  RI_NSM 

 ekathEto para tEn  hodon epaitOn 
 kathEmai para ho   hodos epaiteO 
 V_IMI3S P  RA_ASF N_ASF V_PAPNSM 

luk:18:36 akousas de ochlou diaporeuomenou epunthaneto ti   eiE   touto 
     akouO  de ochlos diaporeuomai  punthanomai tis  eimi  houtos 
     V_AAPNSM C N_GSM V_PMPGSM    V_IMI3S   RI_NSN V_PAO3S RD_NSN 

luk:18:37 apEggeilan de autO  hoti iEsous ho   nazOraios parerchetai 
     apaggellO de autos hoti *PN*  ho   *PN*   parerchomai 
     V_AAI3P  C RP_DSM C  N_NSM RA_NSM N_NSM   V_PMI3S   

luk:18:38 kai eboEsen legOn  iEsou huie dauid eleEson me  
     kai boaO  legO   *PN* huios *PN* eleaO  egO  
     C  V_AAI3S V_PAPNSM N_VSM N_VSM N_GSM V_AAD2S RP_AS 

luk:18:39 kai hoi  proagontes epetimOn autO  hina sigEsE autos de pollO 
     kai ho   proagO   epitimaO autos hina sigaO  autos de polus 
     C  RA_NPM V_PAPNPM  V_IAI3P RP_DSM C  V_AAS3S RP_NSM C A_DSN 

 mallon ekrazen huie dauid eleEson me  
 mallon krazO  huios *PN* eleaO  egO  
 D   V_IAI3S N_VSM N_GSM V_AAD2S RP_AS 

luk:18:40 statheis de ho   iEsous ekeleusen auton achthEnai pros auton 
     histEmi de ho   *PN*  keleuO  autos agO    pros autos 
     V_APPNSM C RA_NSM N_NSM V_AAI3S  RP_ASM V_APN   P  RP_ASM 

 eggisantos de autou epErOtEsen auton 
 eggizO   de autos eperOtaO  autos 
 V_AAPGSM  C RP_GSM V_AAI3S  RP_ASM 

luk:18:41 ti   soi  theleis poiEsO ho   de eipen  kurie hina anablepsO 
     tis  su  thelO  poieO  ho   de legO  kurios hina anablepO 
     RI_ASN RP_DS V_PAI2S V_AAS1S RA_NSM C V_AAI3S N_VSM C  V_AAS1S  

luk:18:42 kai ho   iEsous eipen  autO  anablepson hE   pistis sou  
     kai ho   *PN*  legO  autos anablepO  ho   pistis su  
     C  RA_NSM N_NSM V_AAI3S RP_DSM V_AAD2S  RA_NSF N_NSF RP_GS 

 sesOken se  
 sOzO  su  
 V_XAI3S RP_AS 

luk:18:43 kai parachrEma aneblepsen kai Ekolouthei autO  doxazOn ton  theon 
     kai parachrEma anablepO  kai akoloutheO autos doxazO  ho   theos 
     C  D     V_AAI3S  C  V_IAI3S  RP_DSM V_PAPNSM RA_ASM N_ASM 

 kai pas  ho   laos idOn   edOken ainon tO   theO 
 kai pas  ho   laos horaO  didOmi ainos ho   theos 
 C  A_NSM RA_NSM N_NSM V_AAPNSM V_AAI3S N_ASM RA_DSM N_DSM 


Help and Acknowledgements