Help and Acknowledgements


luk:17:1 eipen  de pros tous  mathEtas autou anendekton estin  tou  
     legO  de pros ho   mathEtEs autos anendektos eimi  ho   
     V_AAI3S C P  RA_APM N_APM  RP_GSM A_NSN   V_PAI3S RA_GSN 

 ta   skandala mE elthein plEn ouai di hou  erchetai 
 ho   skandalon mE erchomai plEn ouai dia hou  erchomai 
 RA_APN N_APN   D V_AAN  C  X  P  RR_GSM V_PMI3S 

luk:17:2 lusitelei autO  ei lithos mulikos perikeitai peri ton  trachElon 
     lusitelei autos ei lithos mulikos perikeimai peri ho   trachElos 
     V_PAI3S  RP_DSM C N_NSM A_NSM  V_PMI3S  P  RA_ASM N_ASM   

 autou kai erriptai eis tEn  thalassan E hina skandalisE tOn  mikrOn 
 autos kai rhiptO  heis ho   thalassa E hina skandalizO ho   mikros 
 RP_GSM C  V_XPI3S P  RA_ASF N_ASF   C C  V_AAS3S  RA_GPM A_GPM 

 toutOn hena 
 houtos heis 
 RD_GPM A_ASM 

luk:17:3 prosechete heautois ean hamartE  ho   adelphos sou  epitimEson 
     prosechO  heautou ean hamartanO ho   adelphos su  epitimaO  
     V_PAD2P  RP_DPM  C  V_AAS3S  RA_NSM N_NSM  RP_GS V_AAD2S  

 autO  kai ean metanoEsE aphes  autO  
 autos kai ean metanoeO aphiEmi autos 
 RP_DSM C  C  V_AAS3S  V_AAD2S RP_DSM 

luk:17:4 kai ean heptakis tEs  hEmeras hamartEsE eis se  kai heptakis 
     kai ean heptakis ho   hEmera hamartanO heis su  kai heptakis 
     C  C  D    RA_GSF N_GSF  V_AAS3S  P  RP_AS C  D    

 epistrepsE pros se  legOn  metanoO aphEseis autO  
 epistrephO pros su  legO   metanoeO aphiEmi autos 
 V_AAS3S  P  RP_AS V_PAPNSM V_PAI1S V_FAI2S RP_DSM 

luk:17:5 kai eipan  hoi  apostoloi tO   kuriO prosthes  hEmin pistin 
     kai legO  ho   apostolos ho   kurios prostithEmi egO  pistis 
     C  V_AAI3P RA_NPM N_NPM   RA_DSM N_DSM V_AAD2S   RP_DP N_ASF 

luk:17:6 eipen  de ho   kurios ei echete pistin hOs kokkon sinapeOs elegete 
     legO  de ho   kurios ei echO  pistis hOs kokkos sinapi  legO  
     V_AAI3S C RA_NSM N_NSM C V_PAI2P N_ASF C  N_ASM N_GSN  V_IAI2P 

 an tE   sukaminO [tautE] ekrizOthEti kai phuteuthEti en  tE   thalassE 
 an ho   sukaminos houtos ekrizoO   kai phuteuO   heis ho   thalassa 
 X RA_DSF N_DSF   RD_DSF V_APD2S   C  V_APD2S   P  RA_DSF N_DSF  

 kai hupEkousen an humin 
 kai hupakouO  an su  
 C  V_AAI3S  X RP_DP 

luk:17:7 tis  de ex humOn doulon echOn  arotriOnta E poimainonta hos  
     tis  de hex su  doulos echO   arotriaO  E poimainO  hos  
     RI_NSM C P  RP_GP N_ASM V_PAPNSM V_PAPASM  C V_PAPASM  RR_NSM 

 eiselthonti ek tou  agrou erei  autO  eutheOs parelthOn  anapese 
 eiserchomai ek ho   agros legO  autos eutheOs parerchomai anapiptO 
 V_AAPDSM  P RA_GSM N_GSM V_FAI3S RP_DSM D    V_AAPNSM  V_AAD2S 

luk:17:8 all ouchi erei  autO  hetoimason ti   deipnEsO kai perizOsamenos 
     alla ou  legO  autos hetoimazO tis  deipneO kai perizOnnumi  
     C  X   V_FAI3S RP_DSM V_AAD2S  RI_ASN V_AAS1S C  V_AMPNSM   

 diakonei moi  heOs phagO  kai piO   kai meta tauta phagesai kai piesai 
 diakoneO egO  heOs esthiO kai pinO  kai meta houtos esthiO  kai pinO  
 V_PAD2S RP_DS C  V_AAS1S C  V_AAS1S C  P  RD_APN V_FMI2S C  V_FMI2S 

 su  
 su  
 RP_NS 

luk:17:9 mE echei  charin tO   doulO hoti epoiEsen ta   diatachthenta 
     mE echO  charis ho   doulos hoti poieO  ho   diatassO   
     X V_PAI3S N_ASF RA_DSM N_DSM C  V_AAI3S RA_APN V_APPAPN   

luk:17:10 houtOs kai humeis hotan poiEsEte panta ta   diatachthenta humin 
     houtO kai su   hotan poieO  pas  ho   diatassO   su  
     D   D  RP_NP C   V_AAS2P A_APN RA_APN V_APPAPN   RP_DP 

 legete hoti douloi achreioi esmen  ho   Opheilomen poiEsai pepoiEkamen 
 legO  hoti doulos achreios eimi  hos  opheilO  poieO  poieO    
 V_PAD2P C  N_NPM A_NPM  V_PAI1P RR_ASN V_IAI1P  V_AAN  V_XAI1P   

luk:17:11 kai egeneto en  tO   poreuesthai eis ierousalEm kai autos 
     kai ginomai heis ho   poreuomai  heis *PN*    kai autos 
     C  V_AMI3S P  RA_DSN V_PMN    P  N_ASF   C  RP_NSM 

 diErcheto dia meson samareias kai galilaias 
 dierchomai dia mesos *PN*   kai *PN*   
 V_IMI3S  P  A_ASN N_GSF   C  N_GSF   

luk:17:12 kai eiserchomenou autou eis tina  kOmEn apEntEsan [autO] deka 
     kai eiserchomai  autos heis tis  kOmE apantaO  autos deka 
     C  V_PMPGSM   RP_GSM P  RI_ASF N_ASF V_AAI3P  RP_DSM A_NPM 

 leproi andres hoi  estEsan porrOthen 
 lepros anEr  hos  histEmi porrOthen 
 A_NPM N_NPM RR_NPM V_AAI3P D     

luk:17:13 kai autoi Eran  phOnEn legontes iEsou epistata eleEson hEmas 
     kai autos airO  phOnE legO   *PN* epistatEs eleaO  egO  
     C  RP_NPM V_AAI3P N_ASF V_PAPNPM N_VSM N_VSM   V_AAD2S RP_AP 

luk:17:14 kai idOn   eipen  autois poreuthentes epideixate heautous tois  
     kai horaO  legO  autos poreuomai  epideiknumi heautou ho   
     C  V_AAPNSM V_AAI3S RP_DPM V_APPNPM   V_AAD2P   RP_APM  RA_DPM 

 hiereusin kai egeneto en  tO   hupagein autous ekatharisthEsan 
 hiereus  kai ginomai heis ho   hupagO  heautou katharizO    
 N_DPM   C  V_AMI3S P  RA_DSN V_PAN  RP_APM V_API3P     

luk:17:15 heis de ex autOn idOn   hoti iathE  hupestrepsen meta phOnEs 
     heis de hex autos horaO  hoti iaomai hupostrephO meta phOnE 
     A_NSM C P  RP_GPM V_AAPNSM C  V_API3S V_AAI3S   P  N_GSF 

 megalEs doxazOn ton  theon 
 megas  doxazO  ho   theos 
 A_GSF  V_PAPNSM RA_ASM N_ASM 

luk:17:16 kai epesen epi prosOpon para tous  podas autou eucharistOn autO  
     kai piptO  epi prosOpon para ho   pous autos eucharisteO autos 
     C  V_AAI3S P  N_ASN  P  RA_APM N_APM RP_GSM V_PAPNSM  RP_DSM 

 kai autos En   samaritEs 
 kai autos eimi  *PN*   
 C  RP_NSM V_IAI3S N_NSM   

luk:17:17 apokritheis de ho   iEsous eipen  ouchi hoi  deka 
     apokrinomai de ho   *PN*  legO  ou  ho   deka 
     V_APPNSM  C RA_NSM N_NSM V_AAI3S X   RA_NPM A_NPM 

 ekatharisthEsan hoi  de ennea pou 
 katharizO    ho   de ennea pou 
 V_API3P     RA_NPM C A_NPM D  

luk:17:18 ouch heurethEsan hupostrepsantes dounai doxan tO   theO ei mE 
     ou  heuriskO  hupostrephO   didOmi doxa ho   theos ei mE 
     D  V_API3P   V_AAPNPM    V_AAN N_ASF RA_DSM N_DSM C D 

 ho   allogenEs houtos 
 ho   allogenEs houtos 
 RA_NSM A_NSM   RD_NSM 

luk:17:19 kai eipen  autO  anastas poreuou  hE   pistis sou  sesOken 
     kai legO  autos anistEmi poreuomai ho   pistis su  sOzO  
     C  V_AAI3S RP_DSM V_AAPNSM V_PMD2S  RA_NSF N_NSF RP_GS V_XAI3S 

 se  
 su  
 RP_AS 

luk:17:20 eperOtEtheis de hupo tOn  pharisaiOn pote erchetai hE   basileia 
     eperOtaO   de hupo ho   *PN*    pote erchomai ho   basileia 
     V_APPNSM   C P  RA_GPM N_GPM   D  V_PMI3S RA_NSF N_NSF  

 tou  theou apekrithE  autois kai eipen  ouk erchetai hE   basileia 
 ho   theos apokrinomai autos kai legO  ou erchomai ho   basileia 
 RA_GSM N_GSM V_API3S   RP_DPM C  V_AAI3S D  V_PMI3S RA_NSF N_NSF  

 tou  theou meta paratErEseOs 
 ho   theos meta paratithEmi 
 RA_GSM N_GSM P  N_GSF    

luk:17:21 oude erousin idou hOde E ekei idou gar hE   basileia tou  theou 
     oude legO  idou hOde E ekei idou gar ho   basileia ho   theos 
     C  V_FAI3P X  D  C D  X  C  RA_NSF N_NSF  RA_GSM N_GSM 

 entos humOn estin  
 entos su  eimi  
 P   RP_GP V_PAI3S 

luk:17:22 eipen  de pros tous  mathEtas eleusontai hEmerai hote epithumEsete 
     legO  de pros ho   mathEtEs erchomai  hEmera hote epithumeO  
     V_AAI3S C P  RA_APM N_APM  V_FMI3P  N_NPF  D  V_FAI2P   

 mian tOn  hEmerOn tou  huiou tou  anthrOpou idein kai ouk opsesthe 
 heis ho   hEmera ho   huios ho   anthrOpos horaO kai ou horaO  
 A_ASF RA_GPF N_GPF  RA_GSM N_GSM RA_GSM N_GSM   V_AAN C  D  V_FMI2P 

luk:17:23 kai erousin humin idou ekei [E] idou hOde mE apelthEte mEde diOxEte 
     kai legO  su  idou ekei E  idou hOde mE aperchomai mEde diOkO  
     C  V_FAI3P RP_DP X  D  C  X  D  D V_AAS2P  C  V_AAS2P 

luk:17:24 hOsper gar hE   astrapE astraptousa ek tEs  hupo ton  ouranon 
     hOsper gar ho   astrapE astraptO  ek ho   hupo ho   ouranos 
     C   C  RA_NSF N_NSF  V_PAPNSF  P RA_GSF P  RA_ASM N_ASM  

 eis tEn  hup ouranon lampei houtOs estai  ho   huios tou  anthrOpou 
 heis ho   hupo ouranos lampO  houtO eimi  ho   huios ho   anthrOpos 
 P  RA_ASF P  N_ASM  V_PAI3S D   V_FMI3S RA_NSM N_NSM RA_GSM N_GSM   

 [en tE   hEmera autou] 
 heis ho   hEmera autos 
 P  RA_DSF N_DSF RP_GSM 

luk:17:25 prOton de dei   auton polla pathein kai apodokimasthEnai apo 
     prOtos de deO   autos polus paschO kai apodokimazO   apo 
     A_ASN C V_PAI3S RP_ASM A_APN V_AAN  C  V_APN      P  

 tEs  geneas tautEs 
 ho   genea houtos 
 RA_GSF N_GSF RD_GSF 

luk:17:26 kai kathOs egeneto en  tais  hEmerais nOe  houtOs estai  kai en  
     kai kathOs ginomai heis ho   hEmera  *PN* houtO eimi  kai heis 
     C  C   V_AMI3S P  RA_DPF N_DPF  N_GSM D   V_FMI3S D  P  

 tais  hEmerais tou  huiou tou  anthrOpou 
 ho   hEmera  ho   huios ho   anthrOpos 
 RA_DPF N_DPF  RA_GSM N_GSM RA_GSM N_GSM   

luk:17:27 Esthion epinon egamoun egamizonto achri hEs  hEmeras eisElthen  
     esthiO pinO  gameO  gamizO   achri eimi  hEmera eiserchomai 
     V_IAI3P V_IAI3P V_IAI3P V_IPI3P  P   RR_GSF N_GSF  V_AAI3S   

 nOe  eis tEn  kibOton kai Elthen  ho   kataklusmos kai apOlesen pantas 
 *PN* heis ho   kibOtos kai erchomai ho   kataklusmos kai apollumi pas  
 N_NSM P  RA_ASF N_ASF  C  V_AAI3S RA_NSM N_NSM    C  V_AAI3S A_APM 

luk:17:28 homoiOs kathOs egeneto en  tais  hEmerais lOt  Esthion epinon 
     homoiOs kathOs ginomai heis ho   hEmera  *PN* esthiO pinO  
     D    C   V_AMI3S P  RA_DPF N_DPF  N_GSM V_IAI3P V_IAI3P 

 Egorazon epOloun ephuteuon Okodomoun 
 agorazO pOleO  phuteuO  oikodomeO 
 V_IAI3P V_IAI3P V_IAI3P  V_IAI3P  

luk:17:29 hE   de hEmera exElthen  lOt  apo sodomOn ebrexen pur  kai 
     hos  de hEmera exerchomai *PN* apo *PN*  brechO pur  kai 
     RR_DSF C N_DSF V_AAI3S  N_NSM P  N_GPN  V_AAI3S N_ASN C  

 theion ap ouranou kai apOlesen pantas 
 theios apo ouranos kai apollumi pas  
 N_ASN P  N_GSM  C  V_AAI3S A_APM 

luk:17:30 kata ta   auta estai  hE   hEmera ho   huios tou  anthrOpou 
     kata ho   autos eimi  hos  hEmera ho   huios ho   anthrOpos 
     P  RA_APN A_APN V_FMI3S RR_DSF N_DSF RA_NSM N_NSM RA_GSM N_GSM   

 apokaluptetai 
 apokaluptO  
 V_PPI3S    

luk:17:31 en  ekeinE tE   hEmera hos  estai  epi tou  dOmatos kai 
     heis ekeinos ho   hEmera hos  eimi  epi ho   dOma  kai 
     P  RD_DSF RA_DSF N_DSF RR_NSM V_FMI3S P  RA_GSN N_GSN  C  

 ta   skeuE autou en  tE   oikia mE katabatO arai auta  kai ho   
 ho   skeuos autos heis ho   oikia mE katabainO airO autos kai ho   
 RA_NPN N_NPN RP_GSM P  RA_DSF N_DSF D V_AAD3S  V_AAN RP_APN C  RA_NSM 

 en  agrO homoiOs mE epistrepsatO eis ta   opisO 
 heis agros homoiOs mE epistrephO  heis ho   opisO 
 P  N_DSM D    D V_AAD3S   P  RA_APN D   

luk:17:32 mnEmoneuete tEs  gunaikos lOt  
     mnEmoneuO  ho   gunE   *PN* 
     V_PAD2P   RA_GSF N_GSF  N_GSM 

luk:17:33 hos  ean zEtEsE tEn  psuchEn autou peripoiEsasthai apolesei 
     hos  ean zEteO  ho   psuchE autos peripoieomai  apollumi 
     RR_NSM X  V_AAS3S RA_ASF N_ASF  RP_GSM V_AMN      V_FAI3S 

 autEn  hos  d an apolesE zOogonEsei autEn  
 heautou hos  de an apollumi zOogoneO  heautou 
 RP_ASF RR_NSM C X V_AAS3S V_FAI3S  RP_ASF 

luk:17:34 legO  humin tautE tE   nukti esontai duo  epi klinEs mias 
     legO  su  houtos ho   nux  eimi  duo  epi klinO heis 
     V_PAI1S RP_DP RD_DSF RA_DSF N_DSF V_FMI3P A_NPM P  N_GSF A_GSF 

 ho   heis paralEmphthEsetai kai ho   heteros aphethEsetai 
 ho   heis paralambanO    kai ho   heteros aphiEmi   
 RA_NSM A_NSM V_FPI3S      C  RA_NSM A_NSM  V_FPI3S   

luk:17:35 esontai duo  alEthousai epi to   auto hE   mia  
     eimi  duo  alEthO   epi ho   autos ho   heis 
     V_FMI3P A_NPF V_PAPNPF  P  RA_ASN A_ASN RA_NSF A_NSF 

 paralEmphthEsetai hE   de hetera aphethEsetai 
 paralambanO    ho   de heteros aphiEmi   
 V_FPI3S      RA_NSF C A_NSF  V_FPI3S   

luk:17:37 kai apokrithentes legousin autO  pou kurie ho   de eipen  autois 
     kai apokrinomai  legO   autos pou kurios ho   de legO  autos 
     C  V_APPNPM   V_PAI3P RP_DSM D  N_VSM RA_NSM C V_AAI3S RP_DPM 

 hopou to   sOma ekei kai hoi  aetoi episunachthEsontai 
 hopou ho   sOma ekei kai ho   aetos episunagO     
 C   RA_NSN N_NSN D  D  RA_NPM N_NPM V_FPI3P      


Help and Acknowledgements