Help and Acknowledgements


luk:16:1 elegen de kai pros tous  mathEtas anthrOpos tis  En   plousios 
     legO  de kai pros ho   mathEtEs anthrOpos tis  eimi  plousios 
     V_IAI3S C D  P  RA_APM N_APM  N_NSM   RI_NSM V_IAI3S A_NSM  

 hos  eichen oikonomon kai houtos dieblEthE autO  hOs diaskorpizOn ta   
 hos  echO  oikonomos kai houtos diablepO autos hOs diaskorpizO ho   
 RR_NSM V_IAI3S N_ASM   C  RD_NSM V_API3S  RP_DSM C  V_PAPNSM   RA_APN 

 huparchonta autou 
 huparchO  autos 
 V_PAPAPN  RP_GSM 

luk:16:2 kai phOnEsas auton eipen  autO  ti   touto akouO  peri sou  
     kai phOneO  autos legO  autos tis  houtos akouO  peri su  
     C  V_AAPNSM RP_ASM V_AAI3S RP_DSM RI_ASN RD_ASN V_PAI1S P  RP_GS 

 apodos  ton  logon tEs  oikonomias sou  ou gar dunE  eti oikonomein 
 apodidOmi ho   logos ho   oikonomia su  ou gar dunamai eti oikonomeO 
 V_AAD2S  RA_ASM N_ASM RA_GSF N_GSF   RP_GS D C  V_PMI2S D  V_PAN   

luk:16:3 eipen  de en  heautO ho   oikonomos ti   poiEsO hoti ho   
     legO  de heis heautou ho   oikonomos tis  poieO  hoti ho   
     V_AAI3S C P  RP_DSM RA_NSM N_NSM   RI_ASN V_AAS1S C  RA_NSM 

 kurios mou  aphaireitai tEn  oikonomian ap emou skaptein ouk ischuO 
 kurios egO  aphaireO  ho   oikonomia apo egO  skaptO  ou ischuO 
 N_NSM RP_GS V_PMI3S   RA_ASF N_ASF   P  RP_GS V_PAN  D  V_PAI1S 

 epaitein aischunomai 
 epaiteO aischunomai 
 V_PAN  V_PMI1S   

luk:16:4 egnOn  ti   poiEsO hina hotan metastathO ek tEs  oikonomias 
     ginOskO tis  poieO  hina hotan methistEmi ek ho   oikonomia 
     V_AAI1S RI_ASN V_AAS1S C  C   V_APS1S  P RA_GSF N_GSF   

 dexOntai me  eis tous  oikous autOn 
 dechomai egO  heis ho   oikos autos 
 V_AMS3P RP_AS P  RA_APM N_APM RP_GPM 

luk:16:5 kai proskalesamenos hena hekaston tOn  chreopheiletOn tou  kuriou 
     kai proskaleomai  heis hekastos ho   chreopheiletEs ho   kurios 
     C  V_AMPNSM    A_ASM A_ASM  RA_GPM N_GPM     RA_GSM N_GSM 

 heautou elegen tO   prOtO poson opheileis tO   kuriO mou  
 heautou legO  ho   prOtos posos opheilO  ho   kurios egO  
 RP_GSM V_IAI3S RA_DSM A_DSM RI_ASN V_PAI2S  RA_DSM N_DSM RP_GS 

luk:16:6 ho   de eipen  hekaton batous elaiou ho   de eipen  autO  
     ho   de legO  hekaton batos elaion ho   de legO  autos 
     RA_NSM C V_AAI3S A_APM  N_APM N_GSN RA_NSM C V_AAI3S RP_DSM 

 dexai  sou  ta   grammata kai kathisas tacheOs grapson pentEkonta 
 dechomai su  ho   gramma  kai kathizO tachus graphO pentEkonta 
 V_AMD2S RP_GS RA_APN N_APN  C  V_AAPNSM D    V_AAD2S A_APM   

luk:16:7 epeita heterO eipen  su  de poson opheileis ho   de eipen  
     epeita heteros legO  su  de posos opheilO  ho   de legO  
     D   A_DSM  V_AAI3S RP_NS C RI_ASN V_PAI2S  RA_NSM C V_AAI3S 

 hekaton korous sitou legei  autO  dexai  sou  ta   grammata kai 
 hekaton koros sitos legO  autos dechomai su  ho   gramma  kai 
 A_APM  N_APM N_GSM V_PAI3S RP_DSM V_AMD2S RP_GS RA_APN N_APN  C  

 grapson ogdoEkonta 
 graphO ogdoEkonta 
 V_AAD2S A_APM   

luk:16:8 kai epEnesen ho   kurios ton  oikonomon tEs  adikias hoti 
     kai epaineO ho   kurios ho   oikonomos ho   adikia hoti 
     C  V_AAI3S RA_NSM N_NSM RA_ASM N_ASM   RA_GSF N_GSF  C  

 phronimOs epoiEsen hoti hoi  huioi tou  aiOnos toutou phronimOteroi huper 
 phronimOs poieO  hoti ho   huios ho   aiOn  houtos phronimos   huper 
 D     V_AAI3S C  RA_NPM N_NPM RA_GSM N_GSM RD_GSM A_NPMC    P   

 tous  huious tou  phOtos eis tEn  genean tEn  heautOn eisin  
 ho   huios ho   phOs  heis ho   genea ho   heautou eimi  
 RA_APM N_APM RA_GSN N_GSN P  RA_ASF N_ASF RA_ASF RP_GPM V_PAI3P 

luk:16:9 kai egO  humin legO  heautois poiEsate philous ek tou  mamOna 
     kai egO  su  legO  heautou poieO  philos ek ho   mamOnas 
     C  RP_NS RP_DP V_PAI1S RP_DPM  V_AAD2P A_APM  P RA_GSM N_GSM  

 tEs  adikias hina hotan eklipE dexOntai humas eis tas  aiOnious skEnas 
 ho   adikia hina hotan ekleipO dechomai su  heis ho   aiOnios skEnE 
 RA_GSF N_GSF  C  C   V_AAS3S V_AMS3P RP_AP P  RA_APF A_APF  N_APF 

luk:16:10 ho   pistos en  elachistO kai en  pollO pistos estin  kai 
     ho   pistos heis elachistos kai heis polus pistos eimi  kai 
     RA_NSM A_NSM P  A_DSNS   D  P  A_DSN A_NSM V_PAI3S C  

 ho   en  elachistO adikos kai en  pollO adikos estin  
 ho   heis elachistos adikos kai heis polus adikos eimi  
 RA_NSM P  A_DSNS   A_NSM D  P  A_DSN A_NSM V_PAI3S 

luk:16:11 ei oun en  tO   adikO mamOna pistoi ouk egenesthe to   
     ei oun heis ho   adikos mamOnas pistos ou ginomai  ho   
     C C  P  RA_DSM A_DSM N_DSM  A_NPM D  V_AMI2P  RA_ASN 

 alEthinon tis  humin pisteusei 
 alEthinos tis  su  pisteuO  
 A_ASN   RI_NSM RP_DP V_FAI3S  

luk:16:12 kai ei en  tO   allotriO pistoi ouk egenesthe to   humeteron 
     kai ei heis ho   allotrios pistos ou ginomai  ho   humeteros 
     C  C P  RA_DSN A_DSN   A_NPM D  V_AMI2P  RA_ASN A_ASN   

 tis  humin dOsei  
 tis  su  didOmi 
 RI_NSM RP_DP V_FAI3S 

luk:16:13 oudeis oiketEs dunatai dusi kuriois douleuein E gar ton  hena 
     oudeis oiketEs dunamai duo  kurios douleuO  E gar ho   heis 
     A_NSM N_NSM  V_PMI3S A_DPM N_DPM  V_PAN   C C  RA_ASM A_ASM 

 misEsei kai ton  heteron agapEsei E henos anthexetai kai tou  heterou 
 miseO  kai ho   heteros agapaO  E heis antechorai kai ho   heteros 
 V_FAI3S C  RA_ASM A_ASM  V_FAI3S C A_GSM V_FMI3S  C  RA_GSM A_GSM  

 kataphronEsei ou dunasthe theO douleuein kai mamOna 
 kataphroneO  ou dunamai theos douleuO  kai mamOnas 
 V_FAI3S    D V_PMI2P N_DSM V_PAN   C  N_DSM  

luk:16:14 Ekouon de tauta panta hoi  pharisaioi philarguroi huparchontes 
     akouO  de houtos pas  ho   *PN*    philarguros huparchO   
     V_IAI3P C RD_APN A_APN RA_NPM N_NPM   A_NPM    V_PAPNPM   

 kai exemuktErizon auton 
 kai ekmuktErizO  autos 
 C  V_IAI3P    RP_ASM 

luk:16:15 kai eipen  autois humeis este  hoi  dikaiountes heautous enOpion 
     kai legO  autos su   eimi  ho   dikaioO   heautou enOpion 
     C  V_AAI3S RP_DPM RP_NP V_PAI2P RA_NPM V_PAPNPM  RP_APM  P    

 tOn  anthrOpOn ho   de theos ginOskei tas  kardias humOn hoti to   
 ho   anthrOpos ho   de theos ginOskO ho   kardia su  hoti ho   
 RA_GPM N_GPM   RA_NSM C N_NSM V_PAI3S RA_APF N_APF  RP_GP C  RA_NSN 

 en  anthrOpois hupsElon bdelugma enOpion tou  theou 
 heis anthrOpos hupsElos bdelugma enOpion ho   theos 
 P  N_DPM   A_NSN  N_NSN  P    RA_GSM N_GSM 

luk:16:16 ho   nomos kai hoi  prophEtai mechri iOannou apo tote hE   
     ho   nomos kai ho   prophEtEs mechri *PN*  apo tote ho   
     RA_NSM N_NSM C  RA_NPM N_NPM   P   N_GSM  P  D  RA_NSF 

 basileia tou  theou euaggelizetai kai pas  eis autEn  biazetai 
 basileia ho   theos euaggelizO  kai pas  heis heautou biazO  
 N_NSF  RA_GSM N_GSM V_PPI3S    C  A_NSM P  RP_ASF V_PMI3S 

luk:16:17 eukopOteron de estin  ton  ouranon kai tEn  gEn  parelthein E 
     eukopOteros de eimi  ho   ouranos kai ho   gE  parerchomai E 
     A_NSNC   C V_PAI3S RA_ASM N_ASM  C  RA_ASF N_ASF V_AAN    C 

 tou  nomou mian keraian pesein 
 ho   nomos heis keraia piptO 
 RA_GSM N_GSM A_ASF N_ASF  V_AAN 

luk:16:18 pas  ho   apoluOn tEn  gunaika autou kai gamOn  heteran 
     pas  ho   apoluO  ho   gunE  autos kai gamos  heteros 
     A_NSM RA_NSM V_PAPNSM RA_ASF N_ASF  RP_GSM C  V_PAPNSM A_ASF  

 moicheuei kai ho   apolelumenEn apo andros gamOn  moicheuei 
 moicheuO kai ho   apoleipO   apo anEr  gamos  moicheuO 
 V_PAI3S  C  RA_NSM V_XPPASF   P  N_GSM V_PAPNSM V_PAI3S  

luk:16:19 anthrOpos de tis  En   plousios kai enedidusketo porphuran kai 
     anthrOpos de tis  eimi  plousios kai endiduskO  porphura kai 
     N_NSM   C RI_NSM V_IAI3S A_NSM  C  V_IMI3S   N_ASF   C  

 busson euphrainomenos kath hEmeran lamprOs 
 bussos euphrainO   kata hEmera lamprOs 
 N_ASF V_PPPNSM    P  N_ASF  D    

luk:16:20 ptOchos de tis  onomati lazaros ebeblEto pros ton  pulOna autou 
     ptOchos de tis  onoma  *PN*  ballO  pros ho   pulOn autos 
     A_NSM  C RI_NSM N_DSN  N_NSM  V_YPI3S P  RA_ASM N_ASM RP_GSM 

 heilkOmenos 
 helkoomai  
 V_XPPNSM  

luk:16:21 kai epithumOn chortasthEnai apo tOn  piptontOn apo tEs  trapezEs 
     kai epithumeO chortazO   apo ho   piptO   apo ho   trapeza 
     C  V_PAPNSM V_APN     P  RA_GPN V_PAPGPN P  RA_GSF N_GSF  

 tou  plousiou alla kai hoi  kunes erchomenoi epeleichon ta   helkE 
 ho   plousios alla kai ho   kuOn erchomai  epileichO ho   helkos 
 RA_GSM A_GSM  C  D  RA_NPM N_NPM V_PMPNPM  V_IAI3P  RA_APN N_APN 

 autou 
 autos 
 RP_GSM 

luk:16:22 egeneto de apothanein ton  ptOchon kai apenechthEnai auton hupo 
     ginomai de apothnEskO ho   ptOchos kai apopherO   autos hupo 
     V_AMI3S C V_AAN   RA_ASM A_ASM  C  V_APN     RP_ASM P  

 tOn  aggelOn eis ton  kolpon abraam apethanen de kai ho   plousios 
 ho   aggelos heis ho   kolpos *PN*  apothnEskO de kai ho   plousios 
 RA_GPM N_GPM  P  RA_ASM N_ASM N_GSM V_AAI3S  C D  RA_NSM A_NSM  

 kai etaphE 
 kai thaptO 
 C  V_API3S 

luk:16:23 kai en  tO   hadE eparas  tous  ophthalmous autou huparchOn 
     kai heis ho   hadEs epairO  ho   ophthalmos autos huparchO 
     C  P  RA_DSM N_DSM V_AAPNSM RA_APM N_APM    RP_GSM V_PAPNSM 

 en  basanois hora  abraam apo makrothen kai lazaron en  tois  kolpois 
 heis basanos horaO  *PN*  apo makrothen kai *PN*  heis ho   kolpos 
 P  N_DPF  V_PAI3S N_ASM P  D     C  N_ASM  P  RA_DPM N_DPM  

 autou 
 autos 
 RP_GSM 

luk:16:24 kai autos phOnEsas eipen  pater abraam eleEson me  kai pempson 
     kai autos phOneO  legO  patEr *PN*  eleaO  egO  kai pempO  
     C  RP_NSM V_AAPNSM V_AAI3S N_VSM N_VSM V_AAD2S RP_AS C  V_AAD2S 

 lazaron hina bapsE  to   akron tou  daktulou autou hudatos kai 
 *PN*  hina baptO  ho   akron ho   daktulos autos hudOr  kai 
 N_ASM  C  V_AAS3S RA_ASN N_ASN RA_GSM N_GSM  RP_GSM N_GSN  C  

 katapsuxE tEn  glOssan mou  hoti odunOmai en  tE   phlogi tautE 
 katapsuchO ho   glOssa egO  hoti odunaomai heis ho   phlox houtos 
 V_AAS3S  RA_ASF N_ASF  RP_GS C  V_PMI1S  P  RA_DSF N_DSF RD_DSF 

luk:16:25 eipen  de abraam teknon mnEsthEti  hoti apelabes  ta   agatha 
     legO  de *PN*  teknon mimnEskomai hoti apolambanO ho   agathos 
     V_AAI3S C N_NSM N_VSN V_APD2S   C  V_AAI2S  RA_APN A_APN  

 sou  en  tE   zOE  sou  kai lazaros homoiOs ta   kaka nun de hOde 
 su  heis ho   zOE  su  kai *PN*  homoiOs ho   kakos nun de hOde 
 RP_GS P  RA_DSF N_DSF RP_GS C  N_NSM  D    RA_APN A_APN D  C D  

 parakaleitai su  de odunasai 
 parakaleO  su  de odunaomai 
 V_PPI3S   RP_NS C V_PMI2S  

luk:16:26 kai en  pasi toutois metaxu hEmOn kai humOn chasma mega estEriktai 
     kai heis pas  houtos metaxu egO  kai su  chasma megas stErizO  
     C  P  A_DPN RD_DPN P   RP_GP C  RP_GP N_NSN A_NSN V_XPI3S  

 hopOs hoi  thelontes diabEnai enthen pros humas mE dunOntai mEde ekeithen 
 hopOs ho   thelO   diabainO enthen pros su  mE dunamai mEde ekeithen 
 C   RA_NPM V_PAPNPM V_AAN  D   P  RP_AP D V_PMS3P C  D    

 pros hEmas diaperOsin 
 pros egO  diaperaO  
 P  RP_AP V_PAS3P  

luk:16:27 eipen  de erOtO  se  oun pater hina pempsEs auton eis ton  
     legO  de erOtaO su  oun patEr hina pempO  autos heis ho   
     V_AAI3S C V_PAI1S RP_AS C  N_VSM C  V_AAS2S RP_ASM P  RA_ASM 

 oikon tou  patros mou  
 oikos ho   patEr egO  
 N_ASM RA_GSM N_GSM RP_GS 

luk:16:28 echO  gar pente adelphous hopOs diamarturEtai autois hina mE kai 
     echO  gar pente adelphos hopOs diamarturomai autos hina mE kai 
     V_PAI1S C  A_APM N_APM   C   V_PMS3S    RP_DPM C  D D  

 autoi elthOsin eis ton  topon touton tEs  basanou 
 autos erchomai heis ho   topos houtos ho   basanos 
 RP_NPM V_AAS3P P  RA_ASM N_ASM RD_ASM RA_GSF N_GSF  

luk:16:29 legei  de abraam echousi mOusea kai tous  prophEtas akousatOsan 
     legO  de *PN*  echO  *PN*  kai ho   prophEtEs akouO    
     V_PAI3S C N_NSM V_PAI3P N_ASM C  RA_APM N_APM   V_AAD3P   

 autOn 
 autos 
 RP_GPM 

luk:16:30 ho   de eipen  ouchi pater abraam all ean tis  apo nekrOn 
     ho   de legO  ou  patEr *PN*  alla ean tis  apo nekros 
     RA_NSM C V_AAI3S X   N_VSM N_VSM C  C  RI_NSM P  A_GPM 

 poreuthE pros autous metanoEsousin 
 poreuomai pros heautou metanoeO   
 V_APS3S  P  RP_APM V_FAI3P    

luk:16:31 eipen  de autO  ei mOuseOs kai tOn  prophEtOn ouk akouousin oud 
     legO  de autos ei *PN*  kai ho   prophEtEs ou akouO   oude 
     V_AAI3S C RP_DSM C N_GSM  C  RA_GPM N_GPM   D  V_PAI3P  D  

 ean tis  ek nekrOn anastE  peisthEsontai 
 ean tis  ek nekros anistEmi peithO    
 C  RI_NSM P A_GPM V_AAS3S V_FPI3P    


Help and Acknowledgements