Help and Acknowledgements


luk:15:1 Esan  de autO  eggizontes pantes hoi  telOnai kai hoi  
     eimi  de autos eggizO   pas  ho   telOnEs kai ho   
     V_IAI3P C RP_DSM V_PAPNPM  A_NPM RA_NPM N_NPM  C  RA_NPM 

 hamartOloi akouein autou 
 hamartOlos akouO  autos 
 A_NPM   V_PAN  RP_GSM 

luk:15:2 kai diegogguzon hoi  te pharisaioi kai hoi  grammateis legontes 
     kai diagogguzO hos  te *PN*    kai ho   grammateus legO   
     C  V_IAI3P   RA_NPM C N_NPM   C  RA_NPM N_NPM   V_PAPNPM 

 hoti houtos hamartOlous prosdechetai kai sunesthiei autois 
 hoti houtos hamartOlos prosdechomai kai sunesthiO autos 
 C  RD_NSM A_APM    V_PMI3S   C  V_PAI3S  RP_DPM 

luk:15:3 eipen  de pros autous tEn  parabolEn tautEn legOn  
     legO  de pros heautou ho   parabolE houtos legO   
     V_AAI3S C P  RP_APM RA_ASF N_ASF   RD_ASF V_PAPNSM 

luk:15:4 tis  anthrOpos ex humOn echOn  hekaton probata kai apolesas ex 
     tis  anthrOpos hex su  echO   hekaton probaton kai apollumi hex 
     RI_NSM N_NSM   P  RP_GP V_PAPNSM A_APN  N_APN  C  V_AAPNSM P  

 autOn hen  ou kataleipei ta   enenEkonta ennea en  tE   erEmO kai 
 autos heis ou kataleipO ho   enenEkonta ennea heis ho   erEmos kai 
 RP_GPN A_ASN X V_PAI3S  RA_APN A_APN   A_APN P  RA_DSF A_DSF C  

 poreuetai epi to   apolOlos heOs heurE  auto  
 poreuomai epi ho   apollumi heOs heuriskO autos 
 V_PMI3S  P  RA_ASN V_XAPASN C  V_AAS3S RP_ASN 

luk:15:5 kai heurOn  epitithEsin epi tous  Omous autou chairOn 
     kai heuriskO epitithEmi epi ho   Omos autos chairO  
     C  V_AAPNSM V_PAI3S   P  RA_APM N_APM RP_GSM V_PAPNSM 

luk:15:6 kai elthOn  eis ton  oikon sugkalei tous  philous kai tous  
     kai erchomai heis ho   oikos sugkaleO ho   philos kai ho   
     C  V_AAPNSM P  RA_ASM N_ASM V_PAI3S RA_APM A_APM  C  RA_APM 

 geitonas legOn  autois sugcharEte moi  hoti heuron  to   probaton mou  
 geitOn  legO   autos sugchairO egO  hoti heuriskO ho   probaton egO  
 N_APM  V_PAPNSM RP_DPM V_APD2P  RP_DS C  V_AAI1S RA_ASN N_ASN  RP_GS 

 to   apolOlos 
 ho   apollumi 
 RA_ASN V_XAPASN 

luk:15:7 legO  humin hoti houtOs chara en  tO   ouranO estai  epi heni 
     legO  su  hoti houtO chara heis ho   ouranos eimi  epi heis 
     V_PAI1S RP_DP C  D   N_NSF P  RA_DSM N_DSM  V_FMI3S P  A_DSM 

 hamartOlO metanoounti E epi enenEkonta ennea dikaiois hoitines ou chreian 
 hamartOlos metanoeO  E epi enenEkonta ennea dikaios hostis  ou chreia 
 A_DSM   V_PAPDSM  C P  A_DPM   A_DPM A_DPM  RR_NPM  D N_ASF  

 echousin metanoias 
 echO   metanoia 
 V_PAI3P N_GSF   

luk:15:8 E tis  gunE drachmas echousa deka ean apolesE drachmEn mian 
     E tis  gunE drachmE echO   deka ean apollumi drachmE heis 
     C RI_NSF N_NSF N_APF  V_PAPNSF A_APF C  V_AAS3S N_ASF  A_ASF 

 ouchi haptei luchnon kai saroi  tEn  oikian kai zEtei  epimelOs heOs 
 ou  haptO  luchnos kai saroO  ho   oikia kai zEteO  epimelOs heOs 
 X   V_PAI3S N_ASM  C  V_PAI3S RA_ASF N_ASF C  V_PAI3S D    P  

 hou  heurE  
 hou  heuriskO 
 RR_GSM V_AAS3S 

luk:15:9 kai heurousa sugkalei tas  philas kai geitonas legousa sugcharEte 
     kai heuriskO sugkaleO ho   philos kai geitOn  legO   sugchairO 
     C  V_AAPNSF V_PAI3S RA_APF A_APF C  N_APF  V_PAPNSF V_APD2P  

 moi  hoti heuron  tEn  drachmEn hEn  apOlesa 
 egO  hoti heuriskO ho   drachmE eimi  apollumi 
 RP_DS C  V_AAI1S RA_ASF N_ASF  RR_ASF V_AAI1S 

luk:15:10 houtOs legO  humin ginetai chara enOpion tOn  aggelOn tou  
     houtO legO  su  ginomai chara enOpion ho   aggelos ho   
     D   V_PAI1S RP_DP V_PMI3S N_NSF P    RA_GPM N_GPM  RA_GSM 

 theou epi heni hamartOlO metanoounti 
 theos epi heis hamartOlos metanoeO  
 N_GSM P  A_DSM A_DSM   V_PAPDSM  

luk:15:11 eipen  de anthrOpos tis  eichen duo  huious 
     legO  de anthrOpos tis  echO  duo  huios 
     V_AAI3S C N_NSM   RI_NSM V_IAI3S A_APM N_APM 

luk:15:12 kai eipen  ho   neOteros autOn tO   patri pater dos   moi  
     kai legO  ho   neos   autos ho   patEr patEr didOmi egO  
     C  V_AAI3S RA_NSM A_NSMC  RP_GPM RA_DSM N_DSM N_VSM V_AAD2S RP_DS 

 to   epiballon meros tEs  ousias ho   de dieilen autois ton  bion 
 ho   epiballO meros ho   ousia ho   de diaireO autos ho   bios 
 RA_ASN V_PAPASN N_ASN RA_GSF N_GSF RA_NSM C V_AAI3S RP_DPM RA_ASM N_ASM 

luk:15:13 kai met ou pollas hEmeras sunagagOn panta ho   neOteros huios 
     kai meta ou polus hEmera sunagO  pas  ho   neos   huios 
     C  P  D A_APF N_APF  V_AAPNSM A_APN RA_NSM A_NSMC  N_NSM 

 apedEmEsen eis chOran makran kai ekei dieskorpisen tEn  ousian autou 
 apodEmeO  heis chOra makros kai ekei diaskorpizO ho   ousia autos 
 V_AAI3S  P  N_ASF A_ASF C  D  V_AAI3S   RA_ASF N_ASF RP_GSM 

 zOn   asOtOs 
 zaO   asOtOs 
 V_PAPNSM D   

luk:15:14 dapanEsantos de autou panta egeneto limos ischura kata tEn  
     dapanaO   de autos pas  ginomai limos ischuros kata ho   
     V_AAPGSM   C RP_GSM A_APN V_AMI3S N_NSF A_NSF  P  RA_ASF 

 chOran ekeinEn kai autos Erxato hustereisthai 
 chOra ekeinos kai autos archO  hustereO   
 N_ASF RD_ASF C  RP_NSM V_AMI3S V_PPN     

luk:15:15 kai poreutheis ekollEthE heni tOn  politOn tEs  chOras ekeinEs 
     kai poreuomai kollaomai heis ho   politEs ho   chOra ekeinos 
     C  V_APPNSM  V_API3S  A_DSM RA_GPM N_GPM  RA_GSF N_GSF RD_GSF 

 kai epempsen auton eis tous  agrous autou boskein choirous 
 kai pempO  autos heis ho   agros autos boskO  choiros 
 C  V_AAI3S RP_ASM P  RA_APM N_APM RP_GSM V_PAN  N_APM  

luk:15:16 kai epethumei chortasthEnai ek tOn  keratiOn hOn  Esthion hoi  
     kai epithumeO chortazO   ek ho   keration hos  esthiO ho   
     C  V_IAI3S  V_APN     P RA_GPN N_GPN  RR_GPN V_IAI3P RA_NPM 

 choiroi kai oudeis edidou autO  
 choiros kai oudeis didOmi autos 
 N_NPM  C  A_NSM V_IAI3S RP_DSM 

luk:15:17 eis heauton de elthOn  ephE  posoi misthioi tou  patros mou  
     heis heautou de erchomai phEmi  posos misthios ho   patEr egO  
     P  RP_ASM C V_AAPNSM V_IAI3S RI_NPM A_NPM  RA_GSM N_GSM RP_GS 

 perisseuontai artOn egO  de limO hOde apollumai 
 perisseuO   artos egO  de limos hOde apollumi 
 V_PMI3P    N_GPM RP_NS C N_DSF D  V_PMI1S  

luk:15:18 anastas poreusomai pros ton  patera mou  kai erO   autO  pater 
     anistEmi poreuomai pros ho   patEr egO  kai legO  autos patEr 
     V_AAPNSM V_FMI1S  P  RA_ASM N_ASM RP_GS C  V_FAI1S RP_DSM N_VSM 

 hEmarton eis ton  ouranon kai enOpion sou  
 hamartanO heis ho   ouranos kai enOpion su  
 V_AAI1S  P  RA_ASM N_ASM  C  P    RP_GS 

luk:15:19 ouketi eimi  axios klEthEnai huios sou  poiEson me  hOs hena 
     ouketi eimi  axios kaleO   huios su  poieO  egO  hOs heis 
     D   V_PAI1S A_NSM V_APN   N_NSM RP_GS V_AAD2S RP_AS C  A_ASM 

 tOn  misthiOn sou  
 ho   misthios su  
 RA_GPM A_GPM  RP_GS 

luk:15:20 kai anastas Elthen  pros ton  patera heautou eti de autou makran 
     kai anistEmi erchomai pros ho   patEr heautou eti de autos makros 
     C  V_AAPNSM V_AAI3S P  RA_ASM N_ASM RP_GSM D  C RP_GSM A_ASF 

 apechontos eiden  auton ho   patEr autou kai esplagchnisthE kai dramOn  
 apechO   horaO  autos ho   patEr autos kai splagchnizomai kai trechO  
 V_PAPGSM  V_AAI3S RP_ASM RA_NSM N_NSM RP_GSM C  V_API3S    C  V_AAPNSM 

 epepesen epi ton  trachElon autou kai katephilEsen auton 
 epipiptO epi ho   trachElos autos kai kataphileO  autos 
 V_AAI3S P  RA_ASM N_ASM   RP_GSM C  V_AAI3S   RP_ASM 

luk:15:21 eipen  de ho   huios autO  pater hEmarton eis ton  ouranon 
     legO  de ho   huios autos patEr hamartanO heis ho   ouranos 
     V_AAI3S C RA_NSM N_NSM RP_DSM N_VSM V_AAI1S  P  RA_ASM N_ASM  

 kai enOpion sou  ouketi eimi  axios klEthEnai huios sou  
 kai enOpion su  ouketi eimi  axios kaleO   huios su  
 C  P    RP_GS D   V_PAI1S A_NSM V_APN   N_NSM RP_GS 

luk:15:22 eipen  de ho   patEr pros tous  doulous autou tachu exenegkate 
     legO  de ho   patEr pros ho   doulos autos tachus ekpherO  
     V_AAI3S C RA_NSM N_NSM P  RA_APM N_APM  RP_GSM A_ASN V_AAD2P  

 stolEn tEn  prOtEn kai endusate auton kai dote  daktulion eis tEn  
 stolE ho   prOtos kai enduO  autos kai didOmi daktulios heis ho   
 N_ASF RA_ASF A_ASF C  V_AAD2P RP_ASM C  V_AAD2P N_ASM   P  RA_ASF 

 cheira autou kai hupodEmata eis tous  podas 
 cheir autos kai hupodEma  heis ho   pous 
 N_ASF RP_GSM C  N_APN   P  RA_APM N_APM 

luk:15:23 kai pherete ton  moschon ton  siteuton thusate kai phagontes 
     kai pherO  ho   moschos ho   siteutos thuO  kai esthiO  
     C  V_PAD2P RA_ASM N_ASM  RA_ASM A_ASM  V_AAD2P C  V_AAPNPM 

 euphranthOmen 
 euphrainO   
 V_APS1P    

luk:15:24 hoti houtos ho   huios mou  nekros En   kai anezEsen En   
     hoti houtos ho   huios egO  nekros eimi  kai anazaO  eimi  
     C  RD_NSM RA_NSM N_NSM RP_GS A_NSM V_IAI3S C  V_AAI3S V_IAI3S 

 apolOlOs kai heurethE kai Erxanto euphrainesthai 
 apollumi kai heuriskO kai archO  euphrainO   
 V_XAPNSM C  V_API3S C  V_AMI3P V_PPN     

luk:15:25 En   de ho   huios autou ho   presbuteros en  agrO kai hOs 
     eimi  de ho   huios autos ho   presbuteros heis agros kai hOs 
     V_IAI3S C RA_NSM N_NSM RP_GSM RA_NSM A_NSMC   P  N_DSM C  C  

 erchomenos Eggisen tE   oikia Ekousen sumphOnias kai chorOn 
 erchomai  eggizO ho   oikia akouO  sumphOnia kai choros 
 V_PMPNSM  V_AAI3S RA_DSF N_DSF V_AAI3S N_GSF   C  N_GPM 

luk:15:26 kai proskalesamenos hena tOn  paidOn epunthaneto ti   an eiE   
     kai proskaleomai  heis ho   pais  punthanomai tis  an eimi  
     C  V_AMPNSM    A_ASM RA_GPM N_GPM V_IMI3S   RI_NSN X V_PAO3S 

 tauta 
 houtos 
 RD_NPN 

luk:15:27 ho   de eipen  autO  hoti ho   adelphos sou  hEkei  kai 
     ho   de legO  autos hoti ho   adelphos su  hEkO  kai 
     RA_NSM C V_AAI3S RP_DSM C  RA_NSM N_NSM  RP_GS V_PAI3S C  

 ethusen ho   patEr sou  ton  moschon ton  siteuton hoti hugiainonta 
 thuO  ho   patEr su  ho   moschos ho   siteutos hoti hugiainO  
 V_AAI3S RA_NSM N_NSM RP_GS RA_ASM N_ASM  RA_ASM A_ASM  C  V_PAPASM  

 auton apelaben  
 autos apolambanO 
 RP_ASM V_AAI3S  

luk:15:28 OrgisthE de kai ouk Ethelen eiselthein ho   de patEr autou 
     orgizomai de kai ou thelO  eiserchomai ho   de patEr autos 
     V_API3S  C C  D  V_IAI3S V_AAN    RA_NSM C N_NSM RP_GSM 

 exelthOn  parekalei auton 
 exerchomai parakaleO autos 
 V_AAPNSM  V_IAI3S  RP_ASM 

luk:15:29 ho   de apokritheis eipen  tO   patri autou idou tosauta etE  
     ho   de apokrinomai legO  ho   patEr autos idou tosoutos etos 
     RA_NSM C V_APPNSM  V_AAI3S RA_DSM N_DSM RP_GSM X  RD_APN  N_APN 

 douleuO soi  kai oudepote entolEn sou  parElthon  kai emoi oudepote 
 douleuO su  kai oudepote entolE su  parerchomai kai egO  oudepote 
 V_PAI1S RP_DS C  D    N_ASF  RP_GS V_AAI1S   C  RP_DS D    

 edOkas eriphon hina meta tOn  philOn mou  euphranthO 
 didOmi eriphos hina meta ho   philos egO  euphrainO 
 V_AAI2S N_ASM  C  P  RA_GPM A_GPM RP_GS V_APS1S  

luk:15:30 hote de ho   huios sou  houtos ho   kataphagOn sou  ton  
     hote de ho   huios su  houtos ho   katesthiO su  ho   
     C  C RA_NSM N_NSM RP_GS RD_NSM RA_NSM V_AAPNSM  RP_GS RA_ASM 

 bion meta pornOn Elthen  ethusas autO  ton  siteuton moschon 
 bios meta pornE erchomai thuO  autos ho   siteutos moschos 
 N_ASM P  N_GPF V_AAI3S V_AAI2S RP_DSM RA_ASM A_ASM  N_ASM  

luk:15:31 ho   de eipen  autO  teknon su  pantote met emou ei   kai 
     ho   de legO  autos teknon su  pantote meta egO  eimi  kai 
     RA_NSM C V_AAI3S RP_DSM N_VSN RP_NS D    P  RP_GS V_PAI2S C  

 panta ta   ema  sa  estin  
 pas  ho   emos sos  eimi  
 A_NPN RA_NPN A_NPN A_NPN V_PAI3S 

luk:15:32 euphranthEnai de kai charEnai edei  hoti ho   adelphos sou  
     euphrainO   de kai chairO  esthiO hoti ho   adelphos su  
     V_APN     C C  V_APN  V_IAI3S C  RA_NSM N_NSM  RP_GS 

 houtos nekros En   kai ezEsen kai apolOlOs kai heurethE 
 houtos nekros eimi  kai zaO   kai apollumi kai heuriskO 
 RD_NSM A_NSM V_IAI3S C  V_AAI3S C  V_XAPNSM C  V_API3S 


Help and Acknowledgements