Help and Acknowledgements


luk:14:1 kai egeneto en  tO   elthein auton eis oikon tinos tOn  
     kai ginomai heis ho   erchomai autos heis oikos tis  ho   
     C  V_AMI3S P  RA_DSN V_AAN  RP_ASM P  N_ASM RI_GSM RA_GPM 

 archontOn [tOn] pharisaiOn sabbatO phagein arton kai autoi Esan  
 archO   ho   *PN*    sabbaton esthiO artos kai autos eimi  
 N_GPM   RA_GPM N_GPM   N_DSN  V_AAN  N_ASM C  RP_NPM V_IAI3P 

 paratEroumenoi auton 
 paratithEmi  autos 
 V_PMPNPM    RP_ASM 

luk:14:2 kai idou anthrOpos tis  En   hudrOpikos emprosthen autou 
     kai idou anthrOpos tis  eimi  hudrOpikos emprosthen autos 
     C  X  N_NSM   RI_NSM V_IAI3S A_NSM   P     RP_GSM 

luk:14:3 kai apokritheis ho   iEsous eipen  pros tous  nomikous kai 
     kai apokrinomai ho   *PN*  legO  pros ho   nomikos kai 
     C  V_APPNSM  RA_NSM N_NSM V_AAI3S P  RA_APM A_APM  C  

 pharisaious legOn  exestin tO   sabbatO therapeusai E ou 
 *PN*    legO   exesti ho   sabbaton therapeuO  E ou 
 N_APM    V_PAPNSM V_PAI3S RA_DSN N_DSN  V_AAN    C D 

luk:14:4 hoi  de hEsuchasan kai epilabomenos iasato auton kai apelusen 
     ho   de hEsuchazO kai epilambanomai iaomai autos kai apoluO  
     RA_NPM C V_AAI3P  C  V_AMPNSM   V_AMI3S RP_ASM C  V_AAI3S 

luk:14:5 kai pros autous eipen  tinos humOn huios E bous eis phrear 
     kai pros heautou legO  tis  su  huios E bous heis phrear 
     C  P  RP_APM V_AAI3S RI_GSM RP_GP N_NSM C N_NSM P  N_ASN 

 peseitai kai ouk eutheOs anaspasei auton en  hEmera tou  sabbatou 
 piptO  kai ou eutheOs anaspaO  autos heis hEmera ho   sabbaton 
 V_FMI3S C  X  D    V_FAI3S  RP_ASM P  N_DSF RA_GSN N_GSN  

luk:14:6 kai ouk ischusan antapokrithEnai pros tauta 
     kai ou ischuO  antapokrinomai pros houtos 
     C  D  V_AAI3P V_APN      P  RD_APN 

luk:14:7 elegen de pros tous  keklEmenous parabolEn epechOn pOs tas  
     legO  de pros ho   kaleO    parabolE epechO  pOs ho   
     V_IAI3S C P  RA_APM V_XPPAPM  N_ASF   V_PAPNSM C  RA_APF 

 prOtoklisias exelegonto legOn  pros autous 
 prOtoklisia eklegomai legO   pros heautou 
 N_APF    V_IMI3P  V_PAPNSM P  RP_APM 

luk:14:8 hotan klEthEs hupo tinos eis gamous mE kataklithEs eis tEn  
     hotan kaleO  hupo tis  heis gamos mE kataklinO  heis ho   
     C   V_APS2S P  RI_GSM P  N_APM D V_APS2S   P  RA_ASF 

 prOtoklisian mEpote entimoteros sou  E    keklEmenos hup autou 
 prOtoklisia mEpote entimos   su  eimi  kaleO   hupo autos 
 N_ASF    C   A_NSMC   RP_GS V_PAS3S V_XPPNSM  P  RP_GSM 

luk:14:9 kai elthOn  ho   se  kai auton kalesas erei  soi  dos   
     kai erchomai ho   su  kai autos kaleO  legO  su  didOmi 
     C  V_AAPNSM RA_NSM RP_AS C  RP_ASM V_AAPNSM V_FAI3S RP_DS V_AAD2S 

 toutO topon kai tote arxE  meta aischunEs ton  eschaton topon katechein 
 houtos topos kai tote archO  meta aischunE ho   eschatos topos katechO  
 RD_DSM N_ASM C  D  V_FMI2S P  N_GSF   RA_ASM A_ASM  N_ASM V_PAN   

luk:14:10 all hotan klEthEs poreutheis anapese eis ton  eschaton topon 
     alla hotan kaleO  poreuomai anapiptO heis ho   eschatos topos 
     C  C   V_APS2S V_APPNSM  V_AAD2S P  RA_ASM A_ASM  N_ASM 

 hina hotan elthE  ho   keklEkOs se  erei  soi  phile prosanabEthi 
 hina hotan erchomai ho   kaleO  su  legO  su  philos prosanabainO 
 C  C   V_AAS3S RA_NSM V_XAPNSM RP_AS V_FAI3S RP_DS A_VSM V_AAD2S   

 anOteron tote estai  soi  doxa enOpion pantOn tOn  sunanakeimenOn soi  
 anO   tote eimi  su  doxa enOpion pas  ho   sunanakeimai  su  
 A_ASNC  D  V_FMI3S RP_DS N_NSF P    A_GPM RA_GPM V_PMPGPM    RP_DS 

luk:14:11 hoti pas  ho   hupsOn  heauton tapeinOthEsetai kai ho   
     hoti pas  ho   hupsos  heautou tapeinoO    kai ho   
     C  A_NSM RA_NSM V_PAPNSM RP_ASM V_FPI3S     C  RA_NSM 

 tapeinOn heauton hupsOthEsetai 
 tapeinoO heautou hupsoO    
 V_PAPNSM RP_ASM V_FPI3S    

luk:14:12 elegen de kai tO   keklEkoti auton hotan poiEs  ariston E 
     legO  de kai ho   kaleO   autos hotan poieO  ariston E 
     V_IAI3S C D  RA_DSM V_XAPDSM RP_ASM C   V_PAS2S N_ASN  C 

 deipnon mE phOnei tous  philous sou  mEde tous  adelphous sou  mEde 
 deipnon mE phOneO ho   philos su  mEde ho   adelphos su  mEde 
 N_ASN  D V_PAD2S RA_APM A_APM  RP_GS C  RA_APM N_APM   RP_GS C  

 tous  suggeneis sou  mEde geitonas plousious mEpote kai autoi 
 ho   suggenEs su  mEde geitOn  plousios mEpote kai autos 
 RA_APM A_APM   RP_GS C  N_APM  A_APM   C   D  RP_NPM 

 antikalesOsin se  kai genEtai antapodoma soi  
 antikaleO   su  kai ginomai antapodoma su  
 V_AAS3P    RP_AS C  V_AMS3S N_NSN   RP_DS 

luk:14:13 all hotan dochEn poiEs  kalei  ptOchous anapeirous chOlous 
     alla hotan dochE poieO  kaleO  ptOchos anapEros  chOlos 
     C  C   N_ASF V_PAS2S V_PAD2S A_APM  A_APM   A_APM  

 tuphlous 
 tuphlos 
 A_APM  

luk:14:14 kai makarios esE   hoti ouk echousin antapodounai soi  
     kai makarios eimi  hoti ou echO   antapodidOmi su  
     C  A_NSM  V_FMI2S C  D  V_PAI3P V_AAN    RP_DS 

 antapodothEsetai gar soi  en  tE   anastasei tOn  dikaiOn 
 antapodidOmi   gar su  heis ho   anastasis ho   dikaios 
 V_FPI3S     C  RP_DS P  RA_DSF N_DSF   RA_GPM A_GPM  

luk:14:15 akousas de tis  tOn  sunanakeimenOn tauta eipen  autO  
     akouO  de tis  ho   sunanakeimai  houtos legO  autos 
     V_AAPNSM C RI_NSM RA_GPM V_PMPGPM    RD_APN V_AAI3S RP_DSM 

 makarios hostis phagetai arton en  tE   basileia tou  theou 
 makarios hostis esthiO  artos heis ho   basileia ho   theos 
 A_NSM  RR_NSM V_FMI3S N_ASM P  RA_DSF N_DSF  RA_GSM N_GSM 

luk:14:16 ho   de eipen  autO  anthrOpos tis  epoiei deipnon mega kai 
     ho   de legO  autos anthrOpos tis  poieO  deipnon megas kai 
     RA_NSM C V_AAI3S RP_DSM N_NSM   RI_NSM V_IAI3S N_ASN  A_ASN C  

 ekalesen pollous 
 kaleO  polus  
 V_AAI3S A_APM  

luk:14:17 kai apesteilen ton  doulon autou tE   hOra tou  deipnou 
     kai apostellO ho   doulos autos ho   hOra ho   deipnon 
     C  V_AAI3S  RA_ASM N_ASM RP_GSM RA_DSF N_DSF RA_GSN N_GSN  

 eipein tois  keklEmenois erchesthe hoti EdE hetoima estin  
 legO  ho   kaleO    erchomai hoti EdE hetoimos eimi  
 V_AAN RA_DPM V_XPPDPM  V_PMD2P  C  D  A_NPN  V_PAI3S 

luk:14:18 kai Erxanto apo mias pantes paraiteisthai ho   prOtos eipen  
     kai archO  apo heis pas  paraiteomai  ho   prOtos legO  
     C  V_AMI3P P  A_GSF A_NPM V_PMN     RA_NSM A_NSM V_AAI3S 

 autO  agron Egorasa kai echO  anagkEn exelthOn  idein auton erOtO  
 autos agros agorazO kai echO  anagkE exerchomai horaO autos erOtaO 
 RP_DSM N_ASM V_AAI1S C  V_PAI1S N_ASF  V_AAPNSM  V_AAN RP_ASM V_PAI1S 

 se  eche  me  parEtEmenon 
 su  echO  egO  paraiteomai 
 RP_AS V_PAD2S RP_AS V_XPPASM  

luk:14:19 kai heteros eipen  zeugE boOn Egorasa pente kai poreuomai 
     kai heteros legO  zeugos bous agorazO pente kai poreuomai 
     C  A_NSM  V_AAI3S N_APN N_GPM V_AAI1S A_APN C  V_PMI1S  

 dokimasai auta  erOtO  se  eche  me  parEtEmenon 
 dokimazO autos erOtaO su  echO  egO  paraiteomai 
 V_AAN   RP_APN V_PAI1S RP_AS V_PAD2S RP_AS V_XPPASM  

luk:14:20 kai heteros eipen  gunaika egEma  kai dia touto ou dunamai 
     kai heteros legO  gunE  gameO  kai dia houtos ou dunamai 
     C  A_NSM  V_AAI3S N_ASF  V_AAI1S C  P  RD_ASN D V_PMI1S 

 elthein 
 erchomai 
 V_AAN  

luk:14:21 kai paragenomenos ho   doulos apEggeilen tO   kuriO autou 
     kai paraginomai  ho   doulos apaggellO ho   kurios autos 
     C  V_AMPNSM   RA_NSM N_NSM V_AAI3S  RA_DSM N_DSM RP_GSM 

 tauta tote orgistheis ho   oikodespotEs eipen  tO   doulO autou 
 houtos tote orgizomai ho   oikodespotEs legO  ho   doulos autos 
 RD_APN D  V_APPNSM  RA_NSM N_NSM    V_AAI3S RA_DSM N_DSM RP_GSM 

 exelthe  tacheOs eis tas  plateias kai rhumas tEs  poleOs kai tous  
 exerchomai tachus heis ho   plateia kai rhuomai ho   polis kai ho   
 V_AAD2S  D    P  RA_APF A_APF  C  N_APF  RA_GSF N_GSF C  RA_APM 

 ptOchous kai anapeirous kai tuphlous kai chOlous eisagage hOde 
 ptOchos kai anapEros  kai tuphlos kai chOlos eisagO  hOde 
 A_APM  C  A_APM   C  A_APM  C  A_APM  V_AAD2S D  

luk:14:22 kai eipen  ho   doulos kurie gegonen ho   epetaxas kai eti 
     kai legO  ho   doulos kurios ginomai hos  epitassO kai eti 
     C  V_AAI3S RA_NSM N_NSM N_VSM V_XAI3S RR_ASN V_AAI2S C  D  

 topos estin  
 topos eimi  
 N_NSM V_PAI3S 

luk:14:23 kai eipen  ho   kurios pros ton  doulon exelthe  eis tas  
     kai legO  ho   kurios pros ho   doulos exerchomai heis ho   
     C  V_AAI3S RA_NSM N_NSM P  RA_ASM N_ASM V_AAD2S  P  RA_APF 

 hodous kai phragmous kai anagkason eiselthein hina gemisthE mou  ho   
 hodos kai phragmos kai anagkazO eiserchomai hina gemizO  egO  ho   
 N_APF C  N_APM   C  V_AAD2S  V_AAN    C  V_APS3S RP_GS RA_NSM 

 oikos 
 oikos 
 N_NSM 

luk:14:24 legO  gar humin hoti oudeis tOn  andrOn ekeinOn tOn  keklEmenOn 
     legO  gar su  hoti oudeis ho   anEr  ekeinos ho   kaleO   
     V_PAI1S C  RP_DP C  A_NSM RA_GPM N_GPM RD_GPM RA_GPM V_XPPGPM  

 geusetai mou  tou  deipnou 
 geuomai egO  ho   deipnon 
 V_FMI3S RP_GS RA_GSN N_GSN  

luk:14:25 suneporeuonto de autO  ochloi polloi kai strapheis eipen  pros 
     sumporeuomai de autos ochlos polus kai strephO  legO  pros 
     V_IMI3P    C RP_DSM N_NPM A_NPM C  V_APPNSM V_AAI3S P  

 autous 
 heautou 
 RP_APM 

luk:14:26 ei tis  erchetai pros me  kai ou misei  ton  patera heautou 
     ei tis  erchomai pros egO  kai ou miseO  ho   patEr heautou 
     C RI_NSM V_PMI3S P  RP_AS C  D V_PAI3S RA_ASM N_ASM RP_GSM 

 kai tEn  mEtera kai tEn  gunaika kai ta   tekna kai tous  adelphous 
 kai ho   mEtEr kai ho   gunE  kai ho   teknon kai ho   adelphos 
 C  RA_ASF N_ASF C  RA_ASF N_ASF  C  RA_APN N_APN C  RA_APM N_APM   

 kai tas  adelphas eti te kai tEn  psuchEn heautou ou dunatai einai mou  
 kai ho   adelphE eti te kai ho   psuchE heautou ou dunamai eimi egO  
 C  RA_APF N_APF  D  C D  RA_ASF N_ASF  RP_GSM D V_PMI3S V_PAN RP_GS 

 mathEtEs 
 mathEtEs 
 N_NSM  

luk:14:27 hostis ou bastazei ton  stauron heautou kai erchetai opisO mou  ou 
     hostis ou bastazO ho   stauros heautou kai erchomai opisO egO  ou 
     RR_NSM D V_PAI3S RA_ASM N_ASM  RP_GSM C  V_PMI3S P   RP_GS D 

 dunatai einai mou  mathEtEs 
 dunamai eimi egO  mathEtEs 
 V_PMI3S V_PAN RP_GS N_NSM  

luk:14:28 tis  gar ex humOn thelOn  purgon oikodomEsai ouchi prOton 
     tis  gar hex su  thelO  purgos oikodomeO  ou  prOtos 
     RI_NSM C  P  RP_GP V_PAPNSM N_ASM V_AAN    X   A_ASN 

 kathisas psEphizei tEn  dapanEn ei echei  eis apartismon 
 kathizO psEphizO ho   dapanE ei echO  heis apartismos 
 V_AAPNSM V_PAI3S  RA_ASF N_ASF  X V_PAI3S P  N_ASM   

luk:14:29 hina mEpote thentos autou themelion kai mE ischuontos ektelesai 
     hina mEpote tithEmi autos themelion kai mE ischuO   ekteleO  
     C  C   V_AAPGSM RP_GSM N_ASN   C  D V_PAPGSM  V_AAN   

 pantes hoi  theOrountes arxOntai autO  empaizein 
 pas  ho   theOreO   archO  autos empaizO  
 A_NPM RA_NPM V_PAPNPM  V_AMS3P RP_DSM V_PAN   

luk:14:30 legontes hoti houtos ho   anthrOpos Erxato oikodomein kai ouk 
     legO   hoti houtos ho   anthrOpos archO  oikodomeO kai ou 
     V_PAPNPM C  RD_NSM RA_NSM N_NSM   V_AMI3S V_PAN   C  D  

 ischusen ektelesai 
 ischuO  ekteleO  
 V_AAI3S V_AAN   

luk:14:31 E tis  basileus poreuomenos heterO basilei sumbalein eis polemon 
     E tis  basileus poreuomai  heteros basileus sumballO heis polemos 
     C RI_NSM N_NSM  V_PMPNSM  A_DSM  N_DSM  V_AAN   P  N_ASM  

 ouchi kathisas prOton bouleusetai ei dunatos estin  en  deka chiliasin 
 ou  kathizO prOtos bouleuomai ei dunatos eimi  heis deka chilias  
 X   V_AAPNSM A_ASN V_FMI3S   X A_NSM  V_PAI3S P  A_DPF N_DPF   

 hupantEsai tO   meta eikosi chiliadOn erchomenO ep auton 
 hupantaO  ho   meta eikosi chilias  erchomai epi autos 
 V_AAN   RA_DSM P  A_GPF N_GPF   V_PMPDSM P  RP_ASM 

luk:14:32 ei de mE ge eti autou porrO ontos  presbeian aposteilas erOta  
     ei de mE ge eti autos porrO eimi   presbeia apostellO erOtaO 
     C C D X D  RP_GSM D   V_PAPGSM N_ASF   V_AAPNSM  V_PAI3S 

 ta   pros eirEnEn 
 ho   pros eirEnE 
 RA_APN P  N_ASF  

luk:14:33 houtOs oun pas  ex humOn hos  ouk apotassetai pasin tois  
     houtO oun pas  hex su  hos  ou apotassomai pas  ho   
     D   C  A_NSM P  RP_GP RR_NSM D  V_PMI3S   A_DPN RA_DPN 

 heautou huparchousin ou dunatai einai mou  mathEtEs 
 heautou huparchO   ou dunamai eimi egO  mathEtEs 
 RP_GSM V_PAPDPN   D V_PMI3S V_PAN RP_GS N_NSM  

luk:14:34 kalon oun to   halas ean de kai to   halas mOranthE en  tini  
     kalos oun ho   hals ean de kai ho   hals mOrainO heis tis  
     A_NSN C  RA_NSN N_NSN C  C D  RA_NSN N_NSN V_APS3S P  RI_DSN 

 artuthEsetai 
 artuO    
 V_FPI3S   

luk:14:35 oute eis gEn  oute eis koprian eutheton estin  exO ballousin 
     oute heis gE  oute heis kopria euthetos eimi  echO ballO   
     C  P  N_ASF C  P  N_ASF  A_NSN  V_PAI3S D  V_PAI3P  

 auto  ho   echOn  Ota  akouein akouetO 
 autos ho   echO   ous  akouO  akouO  
 RP_ASN RA_NSM V_PAPNSM N_APN V_PAN  V_PAD3S 


Help and Acknowledgements