Help and Acknowledgements


luk:13:1 parEsan de tines en  autO  tO   kairO apaggellontes autO  peri 
     pareimi de tis  heis autos ho   kairos apaggellO   autos peri 
     V_IAI3P C RI_NPM P  RP_DSM RA_DSM N_DSM V_PAPNPM   RP_DSM P  

 tOn  galilaiOn hOn  to   haima pilatos emixen meta tOn  thusiOn 
 ho   *PN*   hos  ho   haima *PN*  mignumi meta ho   thusia 
 RA_GPM A_GPM   RR_GPM RA_ASN N_ASN N_NSM  V_AAI3S P  RA_GPF N_GPF  

 autOn 
 autos 
 RP_GPM 

luk:13:2 kai apokritheis eipen  autois dokeite hoti hoi  galilaioi houtoi 
     kai apokrinomai legO  autos dokeO  hoti ho   *PN*   houtos 
     C  V_APPNSM  V_AAI3S RP_DPM V_PAI2P C  RA_NPM A_NPM   RD_NPM 

 hamartOloi para pantas tous  galilaious egenonto hoti tauta peponthasin 
 hamartOlos para pas  ho   *PN*    ginomai hoti houtos paschO   
 A_NPM   P  A_APM RA_APM A_APM   V_AMI3P C  RD_APN V_XAI3P   

luk:13:3 ouchi legO  humin all ean mE metanoEte pantes homoiOs apoleisthe 
     ou  legO  su  alla ean mE metanoeO pas  homoiOs apollumi  
     X   V_PAI1S RP_DP C  C  D V_PAS2P  A_NPM D    V_FMI2P  

luk:13:4 E ekeinoi hoi  dekaoktO eph hous  epesen ho   purgos en  tO   
     E ekeinos ho   dekaoktO epi ous  piptO  ho   purgos heis ho   
     C RD_NPM RA_NPM A_NPM  P  RR_APM V_AAI3S RA_NSM N_NSM P  RA_DSM 

 silOam kai apekteinen autous dokeite hoti autoi opheiletai egenonto para 
 *PN*  kai apokteinO heautou dokeO  hoti autos opheiletEs ginomai para 
 N_DSM C  V_AAI3S  RP_APM V_PAI2P C  RP_NPM N_NPM   V_AMI3P P  

 pantas tous  anthrOpous tous  katoikountas ierousalEm 
 pas  ho   anthrOpos ho   katoikeO   *PN*    
 A_APM RA_APM N_APM   RA_APM V_PAPAPM   N_ASF   

luk:13:5 ouchi legO  humin all ean mE metanoEte pantes hOsautOs apoleisthe 
     ou  legO  su  alla ean mE metanoeO pas  hOsautOs apollumi  
     X   V_PAI1S RP_DP C  C  D V_PAS2P  A_NPM D    V_FMI2P  

luk:13:6 elegen de tautEn tEn  parabolEn sukEn eichen tis  pephuteumenEn 
     legO  de houtos ho   parabolE sukE echO  tis  phuteuO    
     V_IAI3S C RD_ASF RA_ASF N_ASF   N_ASF V_IAI3S RI_NSM V_XPPASF   

 en  tO   ampelOni autou kai Elthen  zEtOn  karpon en  autE  kai ouch 
 heis ho   ampelOn autos kai erchomai zEteO  karpos heis autos kai ou  
 P  RA_DSM N_DSM  RP_GSM C  V_AAI3S V_PAPNSM N_ASM P  RP_DSF C  D  

 heuren  
 heuriskO 
 V_AAI3S 

luk:13:7 eipen  de pros ton  ampelourgon idou tria etE  aph hou  
     legO  de pros ho   ampelourgos idou treis etos apo hou  
     V_AAI3S C P  RA_ASM N_ASM    X  A_APN N_APN P  RR_GSM 

 erchomai zEtOn  karpon en  tE   sukE tautE kai ouch heuriskO ekkopson 
 erchomai zEteO  karpos heis ho   sukE houtos kai ou  heuriskO ekkoptO 
 V_PMI1S V_PAPNSM N_ASM P  RA_DSF N_DSF RD_DSF C  D  V_PAI1S V_AAD2S 

 [oun] autEn  hinati kai tEn  gEn  katargei 
 oun  heautou hinati kai ho   gE  katargeO 
 C   RP_ASF D   D  RA_ASF N_ASF V_PAI3S 

luk:13:8 ho   de apokritheis legei  autO  kurie aphes  autEn  kai touto 
     ho   de apokrinomai legO  autos kurios aphiEmi heautou kai houtos 
     RA_NSM C V_APPNSM  V_PAI3S RP_DSM N_VSM V_AAD2S RP_ASF D  RD_ASN 

 to   etos heOs hotou skapsO peri autEn  kai balO  kopria 
 ho   etos heOs hostis skaptO peri heautou kai ballO  kopria 
 RA_ASN N_ASN P  RR_GSM V_AAS1S P  RP_ASF C  V_AAS1S N_APN 

luk:13:9 kan men poiEsE karpon eis to   mellon  ei de mE ge ekkopseis 
     kan men poieO  karpos heis ho   mellO  ei de mE ge ekkoptO  
     C  C  V_AAS3S N_ASM P  RA_ASN V_PAPASN C C D X V_FAI2S  

 autEn  
 heautou 
 RP_ASF 

luk:13:10 En   de didaskOn en  mia  tOn  sunagOgOn en  tois  sabbasin 
     eimi  de didaskO heis heis ho   sunagOgE heis ho   sabbaton 
     V_IAI3S C V_PAPNSM P  A_DSF RA_GPF N_GPF   P  RA_DPN N_DPN  

luk:13:11 kai idou gunE pneuma echousa astheneias etE  dekaoktO kai En   
     kai idou gunE pneuma echO   astheneia etos dekaoktO kai eimi  
     C  X  N_NSF N_ASN V_PAPNSF N_GSF   N_APN A_APN  C  V_IAI3S 

 sugkuptousa kai mE dunamenE anakupsai eis to   panteles 
 sugkuptO  kai mE dunamai anakuptO heis ho   pantelEs 
 V_PAPNSF  C  D V_PMPNSF V_AAN   P  RA_ASN A_ASN  

luk:13:12 idOn   de autEn  ho   iEsous prosephOnEsen kai eipen  autE  
     horaO  de heautou ho   *PN*  prosphOneO  kai legO  autos 
     V_AAPNSM C RP_ASF RA_NSM N_NSM V_AAI3S    C  V_AAI3S RP_DSF 

 gunai apolelusai tEs  astheneias sou  
 gunE apoleipO  ho   astheneia su  
 N_VSF V_XPI2S  RA_GSF N_GSF   RP_GS 

luk:13:13 kai epethEken autE  tas  cheiras kai parachrEma anOrthOthE kai 
     kai epitithEmi autos ho   cheir  kai parachrEma anorthoO  kai 
     C  V_AAI3S  RP_DSF RA_APF N_APF  C  D     V_API3S  C  

 edoxazen ton  theon 
 doxazO  ho   theos 
 V_IAI3S RA_ASM N_ASM 

luk:13:14 apokritheis de ho   archisunagOgos aganaktOn hoti tO   sabbatO 
     apokrinomai de ho   archisunagOgos aganakteO hoti ho   sabbaton 
     V_APPNSM  C RA_NSM N_NSM     V_PAPNSM C  RA_DSN N_DSN  

 etherapeusen ho   iEsous elegen tO   ochlO hoti hex  hEmerai eisin  
 therapeuO  ho   *PN*  legO  ho   ochlos hoti hex  hEmera eimi  
 V_AAI3S   RA_NSM N_NSM V_IAI3S RA_DSM N_DSM C  A_NPF N_NPF  V_PAI3P 

 en  hais  dei   ergazesthai en  autais oun erchomenoi therapeuesthe kai 
 heis hos  deO   ergazomai  heis autos oun erchomai  therapeuO   kai 
 P  RR_DPF V_PAI3S V_PMN    P  RP_DPF C  V_PMPNPM  V_PPD2P    C  

 mE tE   hEmera tou  sabbatou 
 mE ho   hEmera ho   sabbaton 
 D RA_DSF N_DSF RA_GSN N_GSN  

luk:13:15 apekrithE  de autO  ho   kurios kai eipen  hupokritai hekastos 
     apokrinomai de autos ho   kurios kai legO  hupokritEs hekastos 
     V_API3S   C RP_DSM RA_NSM N_NSM C  V_AAI3S N_VPM   A_NSM  

 humOn tO   sabbatO ou luei  ton  boun autou E ton  onon apo 
 su  ho   sabbaton ou luO   ho   bous autos E ho   onos apo 
 RP_GP RA_DSN N_DSN  X V_PAI3S RA_ASM N_ASM RP_GSM C RA_ASM N_ASM P  

 tEs  phatnEs kai apagagOn potizei 
 ho   phatnE kai apagO  potizO 
 RA_GSF N_GSF  C  V_AAPNSM V_PAI3S 

luk:13:16 tautEn de thugatera abraam ousan  hEn  edEsen ho   satanas 
     houtos de thugatEr *PN*  eimi   eimi  deO   ho   *PN*  
     RD_ASF C N_ASF   N_GSM V_PAPASF RR_ASF V_AAI3S RA_NSM N_NSM  

 idou deka kai oktO etE  ouk edei  luthEnai apo tou  desmou toutou 
 idou deka kai oktO etos ou esthiO luO   apo ho   desmos houtos 
 X  A_APN C  A_APN N_APN X  V_IAI3S V_APN  P  RA_GSM N_GSM RD_GSM 

 tE   hEmera tou  sabbatou 
 ho   hEmera ho   sabbaton 
 RA_DSF N_DSF RA_GSN N_GSN  

luk:13:17 kai tauta legontos autou katEschunonto pantes hoi  antikeimenoi 
     kai houtos legO   autos kataischunO  pas  ho   antikeimai  
     C  RD_APN V_PAPGSM RP_GSM V_IPI3P    A_NPM RA_NPM V_PMPNPM   

 autO  kai pas  ho   ochlos echairen epi pasin tois  endoxois tois  
 autos kai pas  ho   ochlos chairO  epi pas  ho   endoxos ho   
 RP_DSM C  A_NSM RA_NSM N_NSM V_IAI3S P  A_DPN RA_DPN A_DPN  RA_DPN 

 ginomenois hup autou 
 ginomai  hupo autos 
 V_PMPDPN  P  RP_GSM 

luk:13:18 elegen oun tini  homoia estin  hE   basileia tou  theou kai 
     legO  oun tis  homoios eimi  ho   basileia ho   theos kai 
     V_IAI3S C  RI_DSN A_NSF  V_PAI3S RA_NSF N_NSF  RA_GSM N_GSM C  

 tini  homoiOsO autEn  
 tis  homoioO heautou 
 RI_DSN V_FAI1S RP_ASF 

luk:13:19 homoia estin  kokkO sinapeOs hon  labOn  anthrOpos ebalen 
     homoios eimi  kokkos sinapi  eimi  lambanO anthrOpos ballO  
     A_NSF  V_PAI3S N_DSM N_GSN  RR_ASM V_AAPNSM N_NSM   V_AAI3S 

 eis kEpon heautou kai EuxEsen kai egeneto eis dendron kai ta   peteina 
 heis kEpos heautou kai auxanO kai ginomai heis dendron kai ho   peteinon 
 P  N_ASM RP_GSM C  V_AAI3S C  V_AMI3S P  N_ASN  C  RA_NPN A_NPN  

 tou  ouranou kateskEnOsen en  tois  kladois autou 
 ho   ouranos kataskEnoO  heis ho   klados autos 
 RA_GSM N_GSM  V_AAI3S   P  RA_DPM N_DPM  RP_GSN 

luk:13:20 kai palin eipen  tini  homoiOsO tEn  basileian tou  theou 
     kai palin legO  tis  homoioO ho   basileia ho   theos 
     C  D   V_AAI3S RI_DSN V_FAI1S RA_ASF N_ASF   RA_GSM N_GSM 

luk:13:21 homoia estin  zumE hEn  labousa gunE [en]ekrupsen eis aleurou 
     homoios eimi  zumE eimi  lambanO gunE egkruptO   heis aleuron 
     A_NSF  V_PAI3S N_DSF RR_ASF V_AAPNSF N_NSF V_AAI3S   P  N_GSN  

 sata tria heOs hou  ezumOthE holon 
 saton treis heOs hou  zumoO  holos 
 N_APN A_APN P  RR_GSM V_API3S A_NSN 

luk:13:22 kai dieporeueto kata poleis kai kOmas didaskOn kai poreian 
     kai diaporeuomai kata polis kai kOmE didaskO kai poreia 
     C  V_IMI3S   P  N_APF C  N_APF V_PAPNSM C  N_ASF  

 poioumenos eis hierosoluma 
 poieO   heis *PN*    
 V_PMPNSM  P  N_APN    

luk:13:23 eipen  de tis  autO  kurie ei oligoi hoi  sOzomenoi ho   de 
     legO  de tis  autos kurios ei oligos ho   sOzO   ho   de 
     V_AAI3S C RI_NSM RP_DSM N_VSM X A_NPM RA_NPM V_PPPNPM RA_NSM C 

 eipen  pros autous 
 legO  pros heautou 
 V_AAI3S P  RP_APM 

luk:13:24 agOnizesthe eiselthein dia tEs  stenEs thuras hoti polloi legO  
     agOnizomai eiserchomai dia ho   stenos thura hoti polus legO  
     V_PMD2P   V_AAN    P  RA_GSF A_GSF N_GSF C  A_NPM V_PAI1S 

 humin zEtEsousin eiselthein kai ouk ischusousin 
 su  zEteO   eiserchomai kai ou ischuO   
 RP_DP V_FAI3P  V_AAN    C  D  V_FAI3P   

luk:13:25 aph hou  an egerthE ho   oikodespotEs kai apokleisE tEn  thuran 
     apo hou  an egeirO ho   oikodespotEs kai apokleiO ho   thura 
     P  RR_GSM X V_APS3S RA_NSM N_NSM    C  V_AAS3S  RA_ASF N_ASF 

 kai arxEsthe exO hestanai kai krouein tEn  thuran legontes kurie anoixon 
 kai archO  echO histEmi kai krouO  ho   thura legO   kurios anoigO 
 C  V_AMS2P D  V_XAN  C  V_PAN  RA_ASF N_ASF V_PAPNPM N_VSM V_AAD2S 

 hEmin kai apokritheis erei  humin ouk oida  humas pothen este  
 egO  kai apokrinomai legO  su  ou oida  su  pothen eimi  
 RP_DP C  V_APPNSM  V_FAI3S RP_DP D  V_XAI1S RP_AP D   V_PAI2P 

luk:13:26 tote arxesthe legein ephagomen enOpion sou  kai epiomen kai en  
     tote archO  legO  esthiO  enOpion su  kai pinO  kai heis 
     D  V_FMI2P V_PAN V_AAI1P  P    RP_GS C  V_AAI1P C  P  

 tais  plateiais hEmOn edidaxas 
 ho   platus  egO  didaskO 
 RA_DPF A_DPF   RP_GP V_AAI2S 

luk:13:27 kai erei  legOn  humin ouk oida  [humas] pothen este  
     kai legO  legO   su  ou oida  su   pothen eimi  
     C  V_FAI3S V_PAPNSM RP_DP D  V_XAI1S RP_AP  D   V_PAI2P 

 apostEte  ap emou pantes ergatai  adikias 
 aphistamai apo egO  pas  ergazomai adikia 
 V_AAD2P  P  RP_GS A_VPM N_VPM   N_GSF  

luk:13:28 ekei estai  ho   klauthmos kai ho   brugmos tOn  odontOn hotan 
     ekei eimi  ho   klauthmos kai ho   brugmos ho   odous  hotan 
     D  V_FMI3S RA_NSM N_NSM   C  RA_NSM N_NSM  RA_GPM N_GPM  C   

 opsEsthe abraam kai isaak kai iakOb kai pantas tous  prophEtas en  tE   
 horaO  *PN*  kai *PN* kai *PN* kai pas  ho   prophEtEs heis ho   
 V_FMI2P N_ASM C  N_ASM C  N_ASM C  A_APM RA_APM N_APM   P  RA_DSF 

 basileia tou  theou humas de ekballomenous exO 
 basileia ho   theos su  de ekballO    echO 
 N_DSF  RA_GSM N_GSM RP_AP C V_PPPAPM   D  

luk:13:29 kai hExousin apo anatolOn kai dusmOn kai apo borra kai notou kai 
     kai hEkO   apo anatolE kai dusmE kai apo borras kai notos kai 
     C  V_FAI3P P  N_GPF  C  N_GPF C  P  N_GSM C  N_GSM C  

 anaklithEsontai en  tE   basileia tou  theou 
 anaklinO    heis ho   basileia ho   theos 
 V_FPI3P     P  RA_DSF N_DSF  RA_GSM N_GSM 

luk:13:30 kai idou eisin  eschatoi hoi  esontai prOtoi kai eisin  prOtoi 
     kai idou eimi  eschatos hos  eimi  prOtos kai eimi  prOtos 
     C  X  V_PAI3P A_NPM  RR_NPM V_FMI3P A_NPM C  V_PAI3P A_NPM 

 hoi  esontai eschatoi 
 hos  eimi  eschatos 
 RR_NPM V_FMI3P A_NPM  

luk:13:31 en  autE  tE   hOra prosElthan  tines pharisaioi legontes 
     heis autos ho   hOra proserchomai tis  *PN*    legO   
     P  RP_DSF RA_DSF N_DSF V_AAI3P   RI_NPM N_NPM   V_PAPNPM 

 autO  exelthe  kai poreuou  enteuthen hoti hErOdEs thelei se  
 autos exerchomai kai poreuomai enteuthen hoti *PN*  thelO  su  
 RP_DSM V_AAD2S  C  V_PMD2S  D     C  N_NSM  V_PAI3S RP_AS 

 apokteinai 
 apokteinO 
 V_AAN   

luk:13:32 kai eipen  autois poreuthentes eipate tE   alOpeki tautE idou 
     kai legO  autos poreuomai  legO  ho   alOpEx houtos idou 
     C  V_AAI3S RP_DPM V_APPNPM   V_AAD2P RA_DSF N_DSF  RD_DSF X  

 ekballO daimonia kai iaseis apotelO sEmeron kai aurion kai tE   tritE 
 ekballO daimonion kai iasis apoteleO sEmeron kai aurion kai ho   tritos 
 V_PAI1S N_APN   C  N_APF V_PAI1S D    C  D   C  RA_DSF A_DSF 

 teleioumai 
 teleioO  
 V_PPI1S  

luk:13:33 plEn dei   me  sEmeron kai aurion kai tE   echomenE poreuesthai 
     plEn deO   egO  sEmeron kai aurion kai ho   echO   poreuomai  
     C  V_PAI3S RP_AS D    C  D   C  RA_DSF V_PMPDSF V_PMN    

 hoti ouk endechetai prophEtEn apolesthai exO ierousalEm 
 hoti ou endechetai prophEtEs apollumi  echO *PN*    
 C  D  V_PMI3S  N_ASM   V_AMN   P  N_GSF   

luk:13:34 ierousalEm ierousalEm hE   apokteinousa tous  prophEtas kai 
     *PN*    *PN*    ho   apokteinO  ho   prophEtEs kai 
     N_VSF   N_VSF   RA_VSF V_PAPVSF   RA_APM N_APM   C  

 lithobolousa tous  apestalmenous pros autEn  posakis EthelEsa episunaxai 
 lithoboleO  ho   apostellO   pros heautou posakis thelO  episunagO 
 V_PAPVSF   RA_APM V_XPPAPM   P  RP_ASF D    V_AAI1S V_AAN   

 ta   tekna sou  hon  tropon ornis tEn  heautEs nossian hupo tas  
 ho   teknon su  eimi  tropos ornis ho   heautou nossia hupo ho   
 RA_APN N_APN RP_GS RR_ASM N_ASM N_NSF RA_ASF RP_GSF N_ASF  P  RA_APF 

 pterugas kai ouk EthelEsate 
 pterux  kai ou thelO   
 N_APF  C  D  V_AAI2P  

luk:13:35 idou aphietai humin ho   oikos humOn legO  [de] humin ou mE 
     idou aphiEmi su  ho   oikos su  legO  de  su  ou mE 
     X  V_PPI3S RP_DP RA_NSM N_NSM RP_GP V_PAI1S C  RP_DP D D 

 idEte  me  heOs [hExei hote] eipEte eulogEmenos ho   erchomenos en  
 horaO  egO  heOs hEkO  hote legO  eulogeO   ho   erchomai  heis 
 V_AAS2P RP_AS C  V_FAI3S C   V_AAS2P V_XPPNSM  RA_NSM V_PMPNSM  P  

 onomati kuriou 
 onoma  kurios 
 N_DSN  N_GSM 


Help and Acknowledgements