Help and Acknowledgements


luk:12:1 en  hois  episunachtheisOn tOn  muriadOn tou  ochlou hOste 
     heis hos  episunagO    ho   murias  ho   ochlos hOste 
     P  RR_DPN V_APPGPF     RA_GPF N_GPF  RA_GSM N_GSM C   

 katapatein allElous Erxato legein pros tous  mathEtas autou prOton 
 katapateO allElOn archO  legO  pros ho   mathEtEs autos prOtos 
 V_PAN   RP_APM  V_AMI3S V_PAN P  RA_APM N_APM  RP_GSM A_ASN 

 prosechete heautois apo tEs  zumEs hEtis estin  hupokrisis tOn  
 prosechO  heautou apo ho   zumE hostis eimi  hupokrisis ho   
 V_PAD2P  RP_DPM  P  RA_GSF N_GSF RR_NSF V_PAI3S N_NSF   RA_GPM 

 pharisaiOn 
 *PN*    
 N_GPM   

luk:12:2 ouden de sugkekalummenon estin  ho   ouk apokaluphthEsetai kai 
     oudeis de sugkaluptO   eimi  hos  ou apokaluptO    kai 
     A_NSN C V_XPPNSN    V_PAI3S RR_NSN D  V_FPI3S      C  

 krupton ho   ou gnOsthEsetai 
 kruptos hos  ou ginOskO   
 A_NSN  RR_NSN D V_FPI3S   

luk:12:3 anth hOn  hosa  en  tE   skotia eipate en  tO   phOti 
     anti hos  hosos heis ho   skotia legO  heis ho   phOs 
     P  RR_GPN RR_APN P  RA_DSF N_DSF V_AAI2P P  RA_DSN N_DSN 

 akousthEsetai kai ho   pros to   ous  elalEsate en  tois  tameiois 
 akouO     kai hos  pros ho   ous  laleO   heis ho   tameion 
 V_FPI3S    C  RR_ASN P  RA_ASN N_ASN V_AAI2P  P  RA_DPN N_DPN  

 kEruchthEsetai epi tOn  dOmatOn 
 kErussO    epi ho   dOma  
 V_FPI3S    P  RA_GPN N_GPN  

luk:12:4 legO  de humin tois  philois mou  mE phobEthEte apo tOn  
     legO  de su  ho   philos egO  mE phobeomai apo ho   
     V_PAI1S C RP_DP RA_DPM A_DPM  RP_GS D V_APS2P  P  RA_GPM 

 apokteinontOn to   sOma kai meta tauta mE echontOn perissoteron ti   
 apokteinO   ho   sOma kai meta houtos mE echO   perissoteros tis  
 V_PAPGPM   RA_ASN N_ASN C  P  RD_APN D V_PAPGPM A_ASNC    RI_ASN 

 poiEsai 
 poieO  
 V_AAN  

luk:12:5 hupodeixO  de humin tina  phobEthEte phobEthEte ton  meta to   
     hupodeiknumi de su  tis  phobeomai phobeomai ho   meta ho   
     V_FAI1S   C RP_DP RI_ASM V_APS2P  V_APD2P  RA_ASM P  RA_ASN 

 apokteinai echonta exousian embalein eis tEn  geennan nai legO  humin 
 apokteinO echO   exousia emballO heis ho   geenna nai legO  su  
 V_AAN   V_PAPASM N_ASF  V_AAN  P  RA_ASF N_ASF  X  V_PAI1S RP_DP 

 touton phobEthEte 
 houtos phobeomai 
 RD_ASM V_APD2P  

luk:12:6 ouchi pente strouthia pOlountai assariOn duo  kai hen  ex autOn 
     ou  pente strouthion pOleO   assarion duo  kai heis hex autos 
     X   A_NPN N_NPN   V_PPI3P  N_GPN  A_GPN C  A_NSN P  RP_GPN 

 ouk estin  epilelEsmenon enOpion tou  theou 
 ou eimi  epilanthanomai enOpion ho   theos 
 D  V_PAI3S V_XPPNSN    P    RA_GSM N_GSM 

luk:12:7 alla kai hai  triches tEs  kephalEs humOn pasai ErithmEntai mE 
     alla kai ho   thrix  ho   kephalE su  pas  arithmeO  mE 
     C  D  RA_NPF N_NPF  RA_GSF N_GSF  RP_GP A_NPF V_XPI3P   D 

 phobeisthe pollOn strouthiOn diapherete 
 phobeomai polus strouthion diapherO  
 V_PMD2P  A_GPN N_GPN   V_PAI2P  

luk:12:8 legO  de humin pas  hos  an homologEsE en  emoi emprosthen 
     legO  de su  pas  hos  an homologeO heis egO  emprosthen 
     V_PAI1S C RP_DP A_NSM RR_NSM X V_AAS3S  P  RP_DS P     

 tOn  anthrOpOn kai ho   huios tou  anthrOpou homologEsei en  autO  
 ho   anthrOpos kai ho   huios ho   anthrOpos homologeO  heis autos 
 RA_GPM N_GPM   D  RA_NSM N_NSM RA_GSM N_GSM   V_FAI3S   P  RP_DSM 

 emprosthen tOn  aggelOn tou  theou 
 emprosthen ho   aggelos ho   theos 
 P     RA_GPM N_GPM  RA_GSM N_GSM 

luk:12:9 ho   de arnEsamenos me  enOpion tOn  anthrOpOn aparnEthEsetai 
     ho   de arneomai  egO  enOpion ho   anthrOpos aparneomai   
     RA_NSM C V_AMPNSM  RP_AS P    RA_GPM N_GPM   V_FPI3S    

 enOpion tOn  aggelOn tou  theou 
 enOpion ho   aggelos ho   theos 
 P    RA_GPM N_GPM  RA_GSM N_GSM 

luk:12:10 kai pas  hos  erei  logon eis ton  huion tou  anthrOpou 
     kai pas  hos  legO  logos heis ho   huios ho   anthrOpos 
     C  A_NSM RR_NSM V_FAI3S N_ASM P  RA_ASM N_ASM RA_GSM N_GSM   

 aphethEsetai autO  tO   de eis to   hagion pneuma blasphEmEsanti ouk 
 aphiEmi   autos ho   de heis ho   hagios pneuma blasphEmeO   ou 
 V_FPI3S   RP_DSM RA_DSM C P  RA_ASN A_ASN N_ASN V_AAPDSM    D  

 aphethEsetai 
 aphiEmi   
 V_FPI3S   

luk:12:11 hotan de eispherOsin humas epi tas  sunagOgas kai tas  archas kai 
     hotan de eispherO  su  epi ho   sunagOgE kai ho   archE kai 
     C   C V_PAS3P   RP_AP P  RA_APF N_APF   C  RA_APF N_APF C  

 tas  exousias mE merimnEsEte pOs E ti   apologEsEsthe E ti   eipEte 
 ho   exousia mE merimnaO  pOs E tis  apologeomai  E tis  legO  
 RA_APF N_APF  D V_AAS2P   D  C RI_ASN V_AMS2P    C RI_ASN V_AAS2P 

luk:12:12 to   gar hagion pneuma didaxei humas en  autE  tE   hOra 
     ho   gar hagios pneuma didaskO su  heis autos ho   hOra 
     RA_NSN C  A_NSN N_NSN V_FAI3S RP_AP P  RP_DSF RA_DSF N_DSF 

 ha   dei   eipein 
 hos  deO   legO  
 RR_APN V_PAI3S V_AAN 

luk:12:13 eipen  de tis  ek tou  ochlou autO  didaskale eipe  tO   
     legO  de tis  ek ho   ochlos autos didaskalos legO  ho   
     V_AAI3S C RI_NSM P RA_GSM N_GSM RP_DSM N_VSM   V_AAD2S RA_DSM 

 adelphO mou  merisasthai met emou tEn  klEronomian 
 adelphos egO  merizO   meta egO  ho   klEronomia 
 N_DSM  RP_GS V_AMN    P  RP_GS RA_ASF N_ASF    

luk:12:14 ho   de eipen  autO  anthrOpe tis  me  katestEsen kritEn E 
     ho   de legO  autos anthrOpos tis  egO  kathistEmi kritEs E 
     RA_NSM C V_AAI3S RP_DSM N_VSM   RI_NSM RP_AS V_AAI3S  N_ASM C 

 meristEn eph humas 
 meristEs epi su  
 N_ASM  P  RP_AP 

luk:12:15 eipen  de pros autous horate kai phulassesthe apo pasEs pleonexias 
     legO  de pros heautou horaO  kai phulassO   apo pas  pleonexia 
     V_AAI3S C P  RP_APM V_PAD2P C  V_PMD2P   P  A_GSF N_GSF   

 hoti ouk en  tO   perisseuein tini  hE   zOE  autou estin  ek tOn  
 hoti ou heis ho   perisseuO  tis  ho   zOE  autos eimi  ek ho   
 C  D  P  RA_DSN V_PAN    RI_DSM RA_NSF N_NSF RP_GSM V_PAI3S P RA_GPN 

 huparchontOn autO  
 huparchO   autos 
 V_PAPGPN   RP_DSM 

luk:12:16 eipen  de parabolEn pros autous legOn  anthrOpou tinos plousiou 
     legO  de parabolE pros heautou legO   anthrOpos tis  plousios 
     V_AAI3S C N_ASF   P  RP_APM V_PAPNSM N_GSM   RI_GSM A_GSM  

 euphorEsen hE   chOra 
 euphoreO  ho   chOra 
 V_AAI3S  RA_NSF N_NSF 

luk:12:17 kai dielogizeto en  heautO legOn  ti   poiEsO hoti ouk 
     kai dialogizomai heis heautou legO   tis  poieO  hoti ou 
     C  V_IMI3S   P  RP_DSM V_PAPNSM RI_ASN V_AAS1S C  D  

 echO  pou sunaxO tous  karpous mou  
 echO  pou sunagO ho   karpos egO  
 V_PAI1S D  V_FAI1S RA_APM N_APM  RP_GS 

luk:12:18 kai eipen  touto poiEsO kathelO  mou  tas  apothEkas kai 
     kai legO  houtos poieO  kathaireO egO  ho   apothEkE kai 
     C  V_AAI3S RD_ASN V_FAI1S V_FAI1S  RP_GS RA_APF N_APF   C  

 meizonas oikodomEsO kai sunaxO ekei panta ton  siton kai ta   agatha 
 megas  oikodomeO kai sunagO ekei pas  ho   sitos kai ho   agathos 
 A_APFC  V_FAI1S  C  V_FAI1S D  A_ASM RA_ASM N_ASM C  RA_APN A_APN  

 mou  
 egO  
 RP_GS 

luk:12:19 kai erO   tE   psuchE mou  psuchE echeis polla agatha keimena 
     kai legO  ho   psuchE egO  psuchE echO  polus agathos keimai  
     C  V_FAI1S RA_DSF N_DSF RP_GS N_VSF V_PAI2S A_APN A_APN  V_PMPAPN 

 eis etE  polla anapauou phage  pie   euphrainou 
 heis etos polus anapauO esthiO pinO  euphrainO 
 P  N_APN A_APN V_PMD2S V_AAD2S V_AAD2S V_PPD2S  

luk:12:20 eipen  de autO  ho   theos aphrOn tautE tE   nukti tEn  
     legO  de autos ho   theos aphrOn houtos ho   nux  ho   
     V_AAI3S C RP_DSM RA_NSM N_NSM A_VSM RD_DSF RA_DSF N_DSF RA_ASF 

 psuchEn sou  apaitousin apo sou  ha   de hEtoimasas tini  estai  
 psuchE su  apaiteO  apo su  hos  de hetoimazO tis  eimi  
 N_ASF  RP_GS V_PAI3P  P  RP_GS RR_APN C V_AAI2S  RI_DSM V_FMI3S 

luk:12:21 houtOs ho   thEsaurizOn heautO kai mE eis theon ploutOn 
     houtO ho   thEsaurizO heautou kai mE heis theos plouteO 
     D   RA_NSM V_PAPNSM  RP_DSM C  D P  N_ASM V_PAPNSM 

luk:12:22 eipen  de pros tous  mathEtas [autou] dia touto legO  humin mE 
     legO  de pros ho   mathEtEs autos  dia houtos legO  su  mE 
     V_AAI3S C P  RA_APM N_APM  RP_GSM P  RD_ASN V_PAI1S RP_DP D 

 merimnate tE   psuchE ti   phagEte mEde tO   sOmati ti   endusEsthe 
 merimnaO ho   psuchE tis  esthiO mEde ho   sOma  tis  enduO   
 V_PAD2P  RA_DSF N_DSF RI_ASN V_AAS2P C  RA_DSN N_DSN RI_ASN V_AMS2P  

luk:12:23 hE   gar psuchE pleion estin  tEs  trophEs kai to   sOma 
     ho   gar psuchE polus eimi  ho   trophE kai ho   sOma 
     RA_NSF C  N_NSF A_NSNC V_PAI3S RA_GSF N_GSF  C  RA_NSN N_NSN 

 tou  endumatos 
 ho   enduma  
 RA_GSN N_GSN   

luk:12:24 katanoEsate tous  korakas hoti ou speirousin oude therizousin hois  
     katanoeO  ho   korax  hoti ou speirO   oude therizO   hos  
     V_AAD2P   RA_APM N_APM  C  D V_PAI3P  C  V_PAI3P   RR_DPM 

 ouk estin  tameion oude apothEkE kai ho   theos trephei autous posO  
 ou eimi  tameion oude apothEkE kai ho   theos trephO heautou posos 
 D  V_PAI3S N_NSN  C  N_NSF  C  RA_NSM N_NSM V_PAI3S RP_APM RI_DSN 

 mallon humeis diapherete tOn  peteinOn 
 mallon su   diapherO  ho   peteinon 
 D   RP_NP V_PAI2P  RA_GPN A_GPN  

luk:12:25 tis  de ex humOn merimnOn dunatai epi tEn  hElikian autou 
     tis  de hex su  merimnaO dunamai epi ho   hElikia autos 
     RI_NSM C P  RP_GP V_PAPNSM V_PMI3S P  RA_ASF N_ASF  RP_GSM 

 prostheinai pEchun 
 prostithEmi pEchus 
 V_AAN    N_ASM 

luk:12:26 ei oun oude elachiston dunasthe ti   peri tOn  loipOn merimnate 
     ei oun oude elachistos dunamai tis  peri ho   loipos merimnaO 
     C C  D  A_ASNS   V_PMI2P RI_ASN P  RA_GPN A_GPN V_PAI2P  

luk:12:27 katanoEsate ta   krina pOs auxanei ou kopia  oude nEthei legO  
     katanoeO  ho   krinon pOs auxanO ou kopiaO oude nEthO  legO  
     V_AAD2P   RA_APN N_APN D  V_PAI3S D V_PAI3S C  V_PAI3S V_PAI1S 

 de humin oude solomOn en  pasE tE   doxE autou periebaleto hOs hen  
 de su  oude *PN*  heis pas  ho   doxa autos periballO  hOs heis 
 C RP_DP D  N_NSM  P  A_DSF RA_DSF N_DSF RP_GSM V_AMI3S   C  A_NSN 

 toutOn 
 houtos 
 RD_GPN 

luk:12:28 ei de en  agrO ton  chorton onta   sEmeron kai aurion eis 
     ei de heis agros ho   chortos eimi   sEmeron kai aurion heis 
     C C P  N_DSM RA_ASM N_ASM  V_PAPASM D    C  D   P  

 klibanon ballomenon ho   theos houtOs amphiezei posO  mallon humas 
 klibanos ballO   ho   theos houtO amphiazO posos mallon su  
 N_ASM  V_PPPASM  RA_NSM N_NSM D   V_PAI3S  RI_DSN D   RP_AP 

 oligopistoi 
 oligopistos 
 A_VPM    

luk:12:29 kai humeis mE zEteite ti   phagEte kai ti   piEte  kai mE 
     kai su   mE zEteO  tis  esthiO kai tis  pinO  kai mE 
     D  RP_NP D V_PAD2P RI_ASN V_AAS2P C  RI_ASN V_AAS2P C  D 

 meteOrizesthe 
 meteOrizomai 
 V_PMD2P    

luk:12:30 tauta gar panta ta   ethnE tou  kosmou epizEtousin humOn de 
     houtos gar pas  ho   ethnos ho   kosmos epizEteO  su  de 
     RD_APN C  A_APN RA_NPN N_NPN RA_GSM N_GSM V_PAI3P   RP_GP C 

 ho   patEr oiden  hoti chrEzete toutOn 
 ho   patEr oida  hoti chrEzO  houtos 
 RA_NSM N_NSM V_XAI3S C  V_PAI2P RD_GPN 

luk:12:31 plEn zEteite tEn  basileian autou kai tauta prostethEsetai humin 
     plEn zEteO  ho   basileia autos kai houtos prostithEmi  su  
     C  V_PAD2P RA_ASF N_ASF   RP_GSM C  RD_NPN V_FPI3S    RP_DP 

luk:12:32 mE phobou  to   mikron poimnion hoti eudokEsen ho   patEr humOn 
     mE phobeomai ho   mikros poimnion hoti eudokeO  ho   patEr su  
     D V_PMD2S  RA_VSN A_VSN N_VSN  C  V_AAI3S  RA_NSM N_NSM RP_GP 

 dounai humin tEn  basileian 
 didOmi su  ho   basileia 
 V_AAN RP_DP RA_ASF N_ASF   

luk:12:33 pOlEsate ta   huparchonta humOn kai dote  eleEmosunEn poiEsate 
     pOleO  ho   huparchO  su  kai didOmi eleEmosunE poieO  
     V_AAD2P RA_APN V_PAPAPN  RP_GP C  V_AAD2P N_ASF    V_AAD2P 

 heautois ballantia mE palaioumena thEsauron anekleipton en  tois  ouranois 
 heautou ballantion mE palaioO   thEsauros anekleiptos heis ho   ouranos 
 RP_DPM  N_APN   D V_PPPAPN  N_ASM   A_ASM    P  RA_DPM N_DPM  

 hopou kleptEs ouk eggizei oude sEs  diaphtheirei 
 hopou kleptEs ou eggizO oude sEs  diaphtheirO 
 D   N_NSM  D  V_PAI3S C  N_NSM V_PAI3S   

luk:12:34 hopou gar estin  ho   thEsauros humOn ekei kai hE   kardia humOn 
     hopou gar eimi  ho   thEsauros su  ekei kai ho   kardia su  
     C   C  V_PAI3S RA_NSM N_NSM   RP_GP D  D  RA_NSF N_NSF RP_GP 

 estai  
 eimi  
 V_FMI3S 

luk:12:35 estOsan humOn hai  osphues periezOsmenai kai hoi  luchnoi 
     eimi  su  ho   osphus perizOnnumi  kai ho   luchnos 
     V_PAD3P RP_GP RA_NPF N_NPF  V_XPPNPF   C  RA_NPM N_NPM  

 kaiomenoi 
 kaiO   
 V_PPPNPM 

luk:12:36 kai humeis homoioi anthrOpois prosdechomenois ton  kurion heautOn 
     kai su   homoios anthrOpos prosdechomai  ho   kurios heautou 
     C  RP_NP A_NPM  N_DPM   V_PMPDPM    RA_ASM N_ASM RP_GPM 

 pote analusE ek tOn  gamOn hina elthontos kai krousantos eutheOs anoixOsin 
 pote analuO ek ho   gamos hina erchomai kai krouO   eutheOs anoigO  
 D  V_AAS3S P RA_GPM N_GPM C  V_AAPGSM C  V_AAPGSM  D    V_AAS3P  

 autO  
 autos 
 RP_DSM 

luk:12:37 makarioi hoi  douloi ekeinoi hous  elthOn  ho   kurios heurEsei 
     makarios ho   doulos ekeinos ous  erchomai ho   kurios heuriskO 
     A_NPM  RA_NPM N_NPM RD_NPM RR_APM V_AAPNSM RA_NSM N_NSM V_FAI3S 

 grEgorountas amEn legO  humin hoti perizOsetai kai anaklinei autous kai 
 grEgoreO   amEn legO  su  hoti perizOnnumi kai anaklinO heautou kai 
 V_PAPAPM   X  V_PAI1S RP_DP C  V_FMI3S   C  V_FAI3S  RP_APM C  

 parelthOn  diakonEsei autois 
 parerchomai diakoneO  autos 
 V_AAPNSM  V_FAI3S  RP_DPM 

luk:12:38 kan en  tE   deutera kan en  tE   tritE phulakE elthE  kai 
     kan heis ho   deuteros kan heis ho   tritos phulakE erchomai kai 
     C  P  RA_DSF A_DSF  C  P  RA_DSF A_DSF N_DSF  V_AAS3S C  

 heurE  houtOs makarioi eisin  ekeinoi 
 heuriskO houtO makarios eimi  ekeinos 
 V_AAS3S D   A_NPM  V_PAI3P RD_NPM 

luk:12:39 touto de ginOskete hoti ei Edei  ho   oikodespotEs poia  hOra 
     houtos de ginOskO  hoti ei oida  ho   oikodespotEs poios hOra 
     RD_ASN C V_PAD2P  D  C V_YAI3S RA_NSM N_NSM    RI_DSF N_DSF 

 ho   kleptEs erchetai ouk an aphEken dioruchthEnai ton  oikon autou 
 ho   kleptEs erchomai ou an aphiEmi diorussO   ho   oikos autos 
 RA_NSM N_NSM  V_PMI3S D  X V_AAI3S V_APN     RA_ASM N_ASM RP_GSM 

luk:12:40 kai humeis ginesthe hetoimoi hoti hE   hOra ou dokeite ho   
     kai su   ginomai hetoimos hoti hos  hOra ou dokeO  ho   
     D  RP_NP V_PMD2P A_NPM  C  RR_DSF N_DSF D V_PAI2P RA_NSM 

 huios tou  anthrOpou erchetai 
 huios ho   anthrOpos erchomai 
 N_NSM RA_GSM N_GSM   V_PMI3S 

luk:12:41 eipen  de ho   petros kurie pros hEmas tEn  parabolEn tautEn 
     legO  de ho   *PN*  kurios pros egO  ho   parabolE houtos 
     V_AAI3S C RA_NSM N_NSM N_VSM P  RP_AP RA_ASF N_ASF   RD_ASF 

 legeis E kai pros pantas 
 legO  E kai pros pas  
 V_PAI2S C D  P  A_APM 

luk:12:42 kai eipen  ho   kurios tis  ara estin  ho   pistos oikonomos 
     kai legO  ho   kurios tis  ara eimi  ho   pistos oikonomos 
     C  V_AAI3S RA_NSM N_NSM RI_NSM C  V_PAI3S RA_NSM A_NSM N_NSM   

 ho   phronimos hon  katastEsei ho   kurios epi tEs  therapeias autou 
 ho   phronimos eimi  kathistEmi ho   kurios epi ho   therapeia autos 
 RA_NSM A_NSM   RR_ASM V_FAI3S  RA_NSM N_NSM P  RA_GSF N_GSF   RP_GSM 

 tou  didonai en  kairO [to]  sitometrion 
 ho   didOmi heis kairos ho   sitometrion 
 RA_GSN V_PAN  P  N_DSM RA_ASN N_ASN    

luk:12:43 makarios ho   doulos ekeinos hon  elthOn  ho   kurios autou 
     makarios ho   doulos ekeinos eimi  erchomai ho   kurios autos 
     A_NSM  RA_NSM N_NSM RD_NSM RR_ASM V_AAPNSM RA_NSM N_NSM RP_GSM 

 heurEsei poiounta houtOs 
 heuriskO poieO  houtO 
 V_FAI3S V_PAPASM D   

luk:12:44 alEthOs legO  humin hoti epi pasin tois  huparchousin autou 
     alEthOs legO  su  hoti epi pas  ho   huparchO   autos 
     D    V_PAI1S RP_DP C  P  A_DPN RA_DPN V_PAPDPN   RP_GSM 

 katastEsei auton 
 kathistEmi autos 
 V_FAI3S  RP_ASM 

luk:12:45 ean de eipE  ho   doulos ekeinos en  tE   kardia autou 
     ean de legO  ho   doulos ekeinos heis ho   kardia autos 
     C  C V_AAS3S RA_NSM N_NSM RD_NSM P  RA_DSF N_DSF RP_GSM 

 chronizei ho   kurios mou  erchesthai kai arxEtai tuptein tous  paidas 
 chronizO ho   kurios egO  erchomai  kai archO  tuptO  ho   pais  
 V_PAI3S  RA_NSM N_NSM RP_GS V_PMN   C  V_AMS3S V_PAN  RA_APM N_APM 

 kai tas  paidiskas esthiein te kai pinein kai methuskesthai 
 kai ho   paidiskE esthiO  te kai pinO  kai methuskomai  
 C  RA_APF N_APF   V_PAN  C C  V_PAN C  V_PPN     

luk:12:46 hExei  ho   kurios tou  doulou ekeinou en  hEmera hE   ou 
     hEkO  ho   kurios ho   doulos ekeinos heis hEmera hos  ou 
     V_FAI3S RA_NSM N_NSM RA_GSM N_GSM RD_GSM P  N_DSF RR_DSF D 

 prosdoka kai en  hOra hE   ou ginOskei kai dichotomEsei auton kai 
 prosdokaO kai heis hOra hos  ou ginOskO kai dichotomeO  autos kai 
 V_PAI3S  C  P  N_DSF RR_DSF D V_PAI3S C  V_FAI3S   RP_ASM C  

 to   meros autou meta tOn  apistOn thEsei 
 ho   meros autos meta ho   apistos tithEmi 
 RA_ASN N_ASN RP_GSM P  RA_GPM A_GPM  V_FAI3S 

luk:12:47 ekeinos de ho   doulos ho   gnous  to   thelEma tou  kuriou 
     ekeinos de ho   doulos ho   ginOskO ho   thelEma ho   kurios 
     RD_NSM C RA_NSM N_NSM RA_NSM V_AAPNSM RA_ASN N_ASN  RA_GSM N_GSM 

 autou kai mE hetoimasas E poiEsas pros to   thelEma autou darEsetai 
 autos kai mE hetoimazO E poieO  pros ho   thelEma autos derO   
 RP_GSM C  D V_AAPNSM  C V_AAPNSM P  RA_ASN N_ASN  RP_GSM V_FPI3S  

 pollas 
 polus 
 A_APF 

luk:12:48 ho   de mE gnous  poiEsas de axia plEgOn darEsetai oligas panti 
     ho   de mE ginOskO poieO  de axios plEgE derO   oligos pas  
     RA_NSM C D V_AAPNSM V_AAPNSM C A_APN N_GPF V_FPI3S  A_APF A_DSM 

 de hO   edothE polu polu zEtEthEsetai par autou kai hO   parethento 
 de hos  didOmi polus polus zEteO    para autos kai hos  paratithEmi 
 C RR_DSM V_API3S A_NSN A_NSN V_FPI3S   P  RP_GSM C  RR_DSM V_AMI3P   

 polu perissoteron aitEsousin auton 
 polus perissoteros aiteO   autos 
 A_ASN A_ASNC    V_FAI3P  RP_ASM 

luk:12:49 pur  Elthon  balein epi tEn  gEn  kai ti   thelO  ei EdE 
     pur  erchomai ballO epi ho   gE  kai tis  thelO  ei EdE 
     N_ASN V_AAI1S V_AAN P  RA_ASF N_ASF C  RI_ASN V_PAI1S C D  

 anEphthE 
 anaptO  
 V_API3S 

luk:12:50 baptisma de echO  baptisthEnai kai pOs sunechomai heOs hotou 
     baptisma de echO  baptizO   kai pOs sunechO  heOs hostis 
     N_ASN  C V_PAI1S V_APN    C  D  V_PPI1S  P  RR_GSM 

 telesthE 
 teleO  
 V_APS3S 

luk:12:51 dokeite hoti eirEnEn paregenomEn dounai en  tE   gE  ouchi 
     dokeO  hoti eirEnE paraginomai didOmi heis ho   gE  ou  
     V_PAI2P C  N_ASF  V_AMI1S   V_AAN P  RA_DSF N_DSF X   

 legO  humin all E diamerismon 
 legO  su  alla E diamerismos 
 V_PAI1S RP_DP C  C N_ASM    

luk:12:52 esontai gar apo tou  nun pente en  heni oikO diamemerismenoi 
     eimi  gar apo ho   nun pente heis heis oikos diamerizO    
     V_FMI3P C  P  RA_GSM D  A_NPM P  A_DSM N_DSM V_XPPNPM    

 treis epi dusin kai duo  epi trisin 
 treis epi duo  kai duo  epi treis 
 A_NPM P  A_DPM C  A_NPM P  A_DPM 

luk:12:53 diameristhEsontai patEr epi huiO kai huios epi patri mEtEr epi 
     diamerizO     patEr epi huios kai huios epi patEr mEtEr epi 
     V_FPI3P      N_NSM P  N_DSM C  N_NSM P  N_DSM N_NSF P  

 tEn  thugatera kai thugatEr epi tEn  mEtera penthera epi tEn  numphEn 
 ho   thugatEr kai thugatEr epi ho   mEtEr penthera epi ho   numphE 
 RA_ASF N_ASF   C  N_NSF  P  RA_ASF N_ASF N_NSF  P  RA_ASF N_ASF  

 autEs kai numphE epi tEn  pentheran 
 autos kai numphE epi ho   penthera 
 RP_GSF C  N_NSF P  RA_ASF N_ASF   

luk:12:54 elegen de kai tois  ochlois hotan idEte  [tEn] nephelEn 
     legO  de kai ho   ochlos hotan horaO  ho   nephelE 
     V_IAI3S C D  RA_DPM N_DPM  C   V_AAS2P RA_ASF N_ASF  

 anatellousan epi dusmOn eutheOs legete hoti ombros erchetai kai ginetai 
 anatellO   epi dusmE eutheOs legO  hoti ombros erchomai kai ginomai 
 V_PAPASF   P  N_GPF D    V_PAI2P C  N_NSM V_PMI3S C  V_PMI3S 

 houtOs 
 houtO 
 D   

luk:12:55 kai hotan noton pneonta legete hoti kausOn estai  kai ginetai 
     kai hotan notos pneO   legO  hoti kaiO  eimi  kai ginomai 
     C  C   N_ASM V_PAPASM V_PAI2P C  N_NSM V_FMI3S C  V_PMI3S 

luk:12:56 hupokritai to   prosOpon tEs  gEs  kai tou  ouranou oidate 
     hupokritEs ho   prosOpon ho   gE  kai ho   ouranos oida  
     N_VPM   RA_ASN N_ASN  RA_GSF N_GSF C  RA_GSM N_GSM  V_XAI2P 

 dokimazein ton  kairon de touton pOs ouk oidate dokimazein 
 dokimazO  ho   kairos de houtos pOs ou oida  dokimazO  
 V_PAN   RA_ASM N_ASM C RD_ASM D  D  V_XAI2P V_PAN   

luk:12:57 ti   de kai aph heautOn ou krinete to   dikaion 
     tis  de kai apo heautou ou krinO  ho   dikaios 
     RI_ASN C D  P  RP_GPM D V_PAI2P RA_ASN A_ASN  

luk:12:58 hOs gar hupageis meta tou  antidikou sou  ep archonta en  tE   
     hOs gar hupagO  meta ho   antidikos su  epi archOn  heis ho   
     C  C  V_PAI2S P  RA_GSM N_GSM   RP_GS P  N_ASM  P  RA_DSF 

 hodO dos   ergasian apEllachthai ap autou mEpote katasurE se  pros 
 hodos didOmi ergasia apallassO  apo autos mEpote katasurO su  pros 
 N_DSF V_AAD2S N_ASF  V_XPN    P  RP_GSM C   V_PAS3S RP_AS P  

 ton  kritEn kai ho   kritEs se  paradOsei tO   praktori kai ho   
 ho   kritEs kai ho   kritEs su  paradidOmi ho   praktOr kai ho   
 RA_ASM N_ASM C  RA_NSM N_NSM RP_AS V_FAI3S  RA_DSM N_DSM  C  RA_NSM 

 praktOr se  balei  eis phulakEn 
 praktOr su  ballO  heis phulakE 
 N_NSM  RP_AS V_FAI3S P  N_ASF  

luk:12:59 legO  soi  ou mE exelthEs  ekeithen heOs kai to   eschaton 
     legO  su  ou mE exerchomai ekeithen heOs kai ho   eschatos 
     V_PAI1S RP_DS D D V_AAS2S  D    C  D  RA_ASN A_ASN  

 lepton apodOs  
 lepton apodidOmi 
 A_ASN V_AAS2S  


Help and Acknowledgements