Help and Acknowledgements


luk:11:1 kai egeneto en  tO   einai auton en  topO tini  proseuchomenon 
     kai ginomai heis ho   eimi autos heis topos tis  proseuchomai  
     C  V_AMI3S P  RA_DSN V_PAN RP_ASM P  N_DSM RI_DSM V_PMPASM    

 hOs epausato eipen  tis  tOn  mathEtOn autou pros auton kurie didaxon 
 hOs pauO   legO  tis  ho   mathEtEs autos pros autos kurios didaskO 
 C  V_AMI3S V_AAI3S RI_NSM RA_GPM N_GPM  RP_GSM P  RP_ASM N_VSM V_AAD2S 

 hEmas proseuchesthai kathOs kai iOannEs edidaxen tous  mathEtas autou 
 egO  proseuchomai  kathOs kai *PN*  didaskO ho   mathEtEs autos 
 RP_AP V_PMN     C   D  N_NSM  V_AAI3S RA_APM N_APM  RP_GSM 

luk:11:2 eipen  de autois hotan proseuchEsthe legete pater hagiasthEtO to   
     legO  de autos hotan proseuchomai legO  patEr hagiazO   ho   
     V_AAI3S C RP_DPM C   V_PMS2P    V_PAD2P N_VSM V_APD3S   RA_NSN 

 onoma sou  elthetO hE   basileia sou  
 onoma su  erchomai ho   basileia su  
 N_NSN RP_GS V_AAD3S RA_NSF N_NSF  RP_GS 

luk:11:3 ton  arton hEmOn ton  epiousion didou  hEmin to   kath hEmeran 
     ho   artos egO  ho   epiousios didOmi egO  ho   kata hEmera 
     RA_ASM N_ASM RP_GP RA_ASM A_ASM   V_PAD2S RP_DP RA_ASN P  N_ASF  

luk:11:4 kai aphes  hEmin tas  hamartias hEmOn kai gar autoi aphiomen panti 
     kai aphiEmi egO  ho   hamartia egO  kai gar autos aphiEmi pas  
     C  V_AAD2S RP_DP RA_APF N_APF   RP_GP D  C  RP_NPM V_PAI1P A_DSM 

 opheilonti hEmin kai mE eisenegkEs hEmas eis peirasmon 
 opheilO  egO  kai mE eispherO  egO  heis peirasmos 
 V_PAPDSM  RP_DP C  D V_AAS2S  RP_AP P  N_ASM   

luk:11:5 kai eipen  pros autous tis  ex humOn hexei  philon kai 
     kai legO  pros heautou tis  hex su  echO  philos kai 
     C  V_AAI3S P  RP_APM RI_NSM P  RP_GP V_FAI3S A_ASM C  

 poreusetai pros auton mesonuktiou kai eipE  autO  phile chrEson moi  
 poreuomai pros autos mesonuktion kai legO  autos philos kichrEmi egO  
 V_FMI3S  P  RP_ASM N_GSN    C  V_AAS3S RP_DSM A_VSM V_AAD2S RP_DS 

 treis artous 
 treis artos 
 A_APM N_APM 

luk:11:6 epeidE philos mou  paregeneto ex hodou pros me  kai ouk echO  
     epeidE philos egO  paraginomai hex hodos pros egO  kai ou echO  
     C   A_NSM RP_GS V_AMI3S   P  N_GSF P  RP_AS C  D  V_PAI1S 

 ho   parathEsO  autO  
 hos  paratithEmi autos 
 RR_ASN V_FAI1S   RP_DSM 

luk:11:7 kakeinos esOthen apokritheis eipE  mE moi  kopous pareche EdE 
     kakeinos esOthen apokrinomai legO  mE egO  kopos parechO EdE 
     C    D    V_APPNSM  V_AAS3S D RP_DS N_APM V_PAD2S D  

 hE   thura kekleistai kai ta   paidia mou  met emou eis tEn  
 ho   thura kleiO   kai ho   paidion egO  meta egO  heis ho   
 RA_NSF N_NSF V_XPI3S  C  RA_NPN N_NPN  RP_GS P  RP_GS P  RA_ASF 

 koitEn eisin  ou dunamai anastas dounai soi  
 koitE eimi  ou dunamai anistEmi didOmi su  
 N_ASF V_PAI3P D V_PMI1S V_AAPNSM V_AAN RP_DS 

luk:11:8 legO  humin ei kai ou dOsei  autO  anastas dia to   einai 
     legO  su  ei kai ou didOmi autos anistEmi dia ho   eimi 
     V_PAI1S RP_DP C D  D V_FAI3S RP_DSM V_AAPNSM P  RA_ASN V_PAN 

 philon autou dia ge tEn  anaideian autou egertheis dOsei  autO  hosOn 
 philos autos dia ge ho   anaideia autos egeirO  didOmi autos hosos 
 A_ASM RP_GSM P  X RA_ASF N_ASF   RP_GSM V_APPNSM V_FAI3S RP_DSM RR_GPN 

 chrEzei 
 chrEzO 
 V_PAI3S 

luk:11:9 kagO humin legO  aiteite kai dothEsetai humin zEteite kai heurEsete 
     kagO su  legO  aiteO  kai didOmi   su  zEteO  kai heuriskO 
     C  RP_DP V_PAI1S V_PAD2P C  V_FPI3S  RP_DP V_PAD2P C  V_FAI2P  

 krouete kai anoigEsetai humin 
 krouO  kai anoigO   su  
 V_PAD2P C  V_FPI3S   RP_DP 

luk:11:10 pas  gar ho   aitOn  lambanei kai ho   zEtOn  heuriskei kai 
     pas  gar ho   aiteO  lambanO kai ho   zEteO  heuriskO kai 
     A_NSM C  RA_NSM V_PAPNSM V_PAI3S C  RA_NSM V_PAPNSM V_PAI3S  C  

 tO   krouonti anoig[Es]etai 
 ho   krouO  anoigO    
 RA_DSM V_PAPDSM V_FPI3S    

luk:11:11 tina  de ex humOn ton  patera aitEsei ho   huios ichthun kai 
     tis  de hex su  ho   patEr aiteO  ho   huios ichthus kai 
     RI_ASM C P  RP_GP RA_ASM N_ASM V_FAI3S RA_NSM N_NSM N_ASM  C  

 anti ichthuos ophin autO  epidOsei 
 anti ichthus ophis autos epididOmi 
 P  N_GSM  N_ASM RP_DSM V_FAI3S  

luk:11:12 E kai aitEsei Oon  epidOsei autO  skorpion 
     E kai aiteO  Oon  epididOmi autos skorpios 
     C D  V_FAI3S N_ASN V_FAI3S  RP_DSM N_ASM  

luk:11:13 ei oun humeis ponEroi huparchontes oidate domata agatha didonai 
     ei oun su   ponEros huparchO   oida  doma  agathos didOmi 
     C C  RP_NP A_NPM  V_PAPNPM   V_XAI2P N_APN A_APN  V_PAN  

 tois  teknois humOn posO  mallon ho   patEr [ho]  ex ouranou dOsei  
 ho   teknon su  posos mallon ho   patEr ho   hex ouranos didOmi 
 RA_DPN N_DPN  RP_GP RI_DSN D   RA_NSM N_NSM RA_NSM P  N_GSM  V_FAI3S 

 pneuma hagion tois  aitousin auton 
 pneuma hagios ho   aiteO  autos 
 N_ASN A_ASN RA_DPM V_PAPDPM RP_ASM 

luk:11:14 kai En   ekballOn daimonion [kai auto  En]   kOphon egeneto de 
     kai eimi  ekballO daimonion kai autos eimi  kOphos ginomai de 
     C  V_IAI3S V_PAPNSM N_ASN   C  RP_NSN V_IAI3S A_NSN V_AMI3S C 

 tou  daimoniou exelthontos elalEsen ho   kOphos kai ethaumasan hoi  
 ho   daimonion exerchomai laleO  ho   kOphos kai thaumazO  ho   
 RA_GSN N_GSN   V_AAPGSN  V_AAI3S RA_NSM A_NSM C  V_AAI3P  RA_NPM 

 ochloi 
 ochlos 
 N_NPM 

luk:11:15 tines de ex autOn eipon  en  beelzeboul tO   archonti tOn  
     tis  de hex autos legO  heis *PN*    ho   archOn  ho   
     RI_NPM C P  RP_GPM V_AAI3P P  N_DSM   RA_DSM N_DSM  RA_GPN 

 daimoniOn ekballei ta   daimonia 
 daimonion ekballO ho   daimonion 
 N_GPN   V_PAI3S RA_APN N_APN   

luk:11:16 heteroi de peirazontes sEmeion ex ouranou ezEtoun par autou 
     heteros de peirazO   sEmeion hex ouranos zEteO  para autos 
     A_NPM  C V_PAPNPM  N_ASN  P  N_GSM  V_IAI3P P  RP_GSM 

luk:11:17 autos de eidOs  autOn ta   dianoEmata eipen  autois pasa 
     autos de horaO  autos ho   dianoEma  legO  autos pas  
     RP_NSM C V_XAPNSM RP_GPM RA_APN N_APN   V_AAI3S RP_DPM A_NSF 

 basileia eph heautEn diameristheisa erEmoutai kai oikos epi oikon piptei 
 basileia epi heautou diamerizO   erEmoomai kai oikos epi oikos piptO  
 N_NSF  P  RP_ASF V_APPNSF    V_PPI3S  C  N_NSM P  N_ASM V_PAI3S 

luk:11:18 ei de kai ho   satanas eph heauton diemeristhE pOs stathEsetai 
     ei de kai ho   *PN*  epi heautou diamerizO  pOs histEmi   
     C C D  RA_NSM N_NSM  P  RP_ASM V_API3S   D  V_FPI3S   

 hE   basileia autou hoti legete en  beelzeboul ekballein me  ta   
 ho   basileia autos hoti legO  heis *PN*    ekballO  egO  ho   
 RA_NSF N_NSF  RP_GSM C  V_PAI2P P  N_DSM   V_PAN   RP_AS RA_APN 

 daimonia 
 daimonion 
 N_APN   

luk:11:19 ei de egO  en  beelzeboul ekballO ta   daimonia hoi  huioi 
     ei de egO  heis *PN*    ekballO ho   daimonion ho   huios 
     C C RP_NS P  N_DSM   V_PAI1S RA_APN N_APN   RA_NPM N_NPM 

 humOn en  tini  ekballousin dia touto autoi humOn kritai esontai 
 su  heis tis  ekballO   dia houtos autos su  kritEs eimi  
 RP_GP P  RI_DSM V_PAI3P   P  RD_ASN RP_NPM RP_GP N_NPM V_FMI3P 

luk:11:20 ei de en  daktulO theou [egO] ekballO ta   daimonia ara 
     ei de heis daktulos theos egO  ekballO ho   daimonion ara 
     C C P  N_DSM  N_GSM RP_NS V_PAI1S RA_APN N_APN   C  

 ephthasen eph humas hE   basileia tou  theou 
 phthanO  epi su  ho   basileia ho   theos 
 V_AAI3S  P  RP_AP RA_NSF N_NSF  RA_GSM N_GSM 

luk:11:21 hotan ho   ischuros kathOplismenos phulassE tEn  heautou aulEn 
     hotan ho   ischuros kathoplizO   phulassO ho   heautou aulE 
     C   RA_NSM A_NSM  V_XMPNSM    V_PAS3S RA_ASF RP_GSM N_ASF 

 en  eirEnE estin  ta   huparchonta autou 
 heis eirEnE eimi  ho   huparchO  autos 
 P  N_DSF V_PAI3S RA_NPN V_PAPNPN  RP_GSM 

luk:11:22 epan de ischuroteros autou epelthOn  nikEsE auton tEn  
     epan de ischuros   autos eperchomai nikaO  autos ho   
     C  C A_NSMC    RP_GSM V_AAPNSM  V_AAS3S RP_ASM RA_ASF 

 panoplian autou airei  eph hE   epepoithei kai ta   skula autou 
 panoplia autos airO  epi hos  peithO   kai ho   skula autos 
 N_ASF   RP_GSM V_PAI3S P  RR_DSF V_YAI3S  C  RA_APN N_APN RP_GSM 

 diadidOsin 
 diadidOmi 
 V_PAI3S  

luk:11:23 ho   mE On    met emou kat emou estin  kai ho   mE 
     ho   mE hos   meta egO  kata egO  eimi  kai ho   mE 
     RA_NSM D V_PAPNSM P  RP_GS P  RP_GS V_PAI3S C  RA_NSM D 

 sunagOn met emou skorpizei 
 sunagO  meta egO  skorpizO 
 V_PAPNSM P  RP_GS V_PAI3S  

luk:11:24 hotan to   akatharton pneuma exelthE  apo tou  anthrOpou 
     hotan ho   akathartos pneuma exerchomai apo ho   anthrOpos 
     C   RA_NSN A_NSN   N_NSN V_AAS3S  P  RA_GSM N_GSM   

 dierchetai di anudrOn topOn zEtoun  anapausin kai mE heuriskon [tote] 
 dierchomai dia anudros topos zEteO  anapausis kai mE heuriskO tote  
 V_PMI3S  P  A_GPM  N_GPM V_PAPNSN N_ASF   C  D V_PAPNSN D   

 legei  hupostrepsO eis ton  oikon mou  hothen exElthon  
 legO  hupostrephO heis ho   oikos egO  hothen exerchomai 
 V_PAI3S V_FAI1S   P  RA_ASM N_ASM RP_GS D   V_AAI1S  

luk:11:25 kai elthon  heuriskei sesarOmenon kai kekosmEmenon 
     kai erchomai heuriskO saroO    kai kosmeO    
     C  V_AAPNSN V_PAI3S  V_XPPASM  C  V_XPPASM   

luk:11:26 tote poreuetai kai paralambanei hetera pneumata ponErotera heautou 
     tote poreuomai kai paralambanO heteros pneuma  ponEros  heautou 
     D  V_PMI3S  C  V_PAI3S   A_APN  N_APN  A_APNC   RP_GSN 

 hepta kai eiselthonta katoikei ekei kai ginetai ta   eschata tou  
 hepta kai eiserchomai katoikeO ekei kai ginomai ho   eschatos ho   
 A_APN C  V_AAPNPN  V_PAI3S D  C  V_PMI3S RA_NPN A_NPN  RA_GSM 

 anthrOpou ekeinou cheirona tOn  prOtOn 
 anthrOpos ekeinos cheirOn ho   prOtos 
 N_GSM   RD_GSM A_NPNC  RA_GPN A_GPN 

luk:11:27 egeneto de en  tO   legein auton tauta eparasa tis  phOnEn 
     ginomai de heis ho   legO  autos houtos epairO  tis  phOnE 
     V_AMI3S C P  RA_DSN V_PAN RP_ASM RD_APN V_AAPNSF RI_NSF N_ASF 

 gunE ek tou  ochlou eipen  autO  makaria hE   koilia hE   bastasasa 
 gunE ek ho   ochlos legO  autos makarios ho   koilia ho   bastazO  
 N_NSF P RA_GSM N_GSM V_AAI3S RP_DSM A_NSF  RA_NSF N_NSF RA_NSF V_AAPNSF 

 se  kai mastoi hous  ethElasas 
 su  kai mastos ous  thElazO  
 RP_AS C  N_NPM RR_APM V_AAI2S  

luk:11:28 autos de eipen  menoun makarioi hoi  akouontes ton  logon 
     autos de legO  menoun makarios ho   akouO   ho   logos 
     RP_NSM C V_AAI3S X   A_NPM  RA_NPM V_PAPNPM RA_ASM N_ASM 

 tou  theou kai phulassontes 
 ho   theos kai phulassO   
 RA_GSM N_GSM C  V_PAPNPM   

luk:11:29 tOn  de ochlOn epathroizomenOn Erxato legein hE   genea hautE 
     ho   de ochlos epathroizomai  archO  legO  ho   genea autos 
     RA_GPM C N_GPM V_PPPGPM    V_AMI3S V_PAN RA_NSF N_NSF RD_NSF 

 genea ponEra estin  sEmeion zEtei  kai sEmeion ou dothEsetai autE  ei mE 
 genea ponEros eimi  sEmeion zEteO  kai sEmeion ou didOmi   autos ei mE 
 N_NSF A_NSF  V_PAI3S N_ASN  V_PAI3S C  N_NSN  D V_FPI3S  RP_DSF C D 

 to   sEmeion iOna 
 ho   sEmeion *PN* 
 RA_NSN N_NSN  N_GSM 

luk:11:30 kathOs gar egeneto iOnas tois  nineuitais sEmeion houtOs estai  kai 
     kathOs gar ginomai *PN* ho   *PN*    sEmeion houtO eimi  kai 
     C   C  V_AMI3S N_NSM RA_DPM N_DPM   N_NSN  D   V_FMI3S D  

 ho   huios tou  anthrOpou tE   genea tautE 
 ho   huios ho   anthrOpos ho   genea houtos 
 RA_NSM N_NSM RA_GSM N_GSM   RA_DSF N_DSF RD_DSF 

luk:11:31 basilissa notou egerthEsetai en  tE   krisei meta tOn  andrOn 
     basilissa notos egeirO    heis ho   krisis meta ho   anEr  
     N_NSF   N_GSM V_FPI3S   P  RA_DSF N_DSF P  RA_GPM N_GPM 

 tEs  geneas tautEs kai katakrinei autous hoti Elthen  ek tOn  peratOn 
 ho   genea houtos kai katakrinO heautou hoti erchomai ek ho   peras  
 RA_GSF N_GSF RD_GSF C  V_FAI3S  RP_APM C  V_AAI3S P RA_GPN N_GPN  

 tEs  gEs  akousai tEn  sophian solomOnos kai idou pleion solomOnos hOde 
 ho   gE  akouO  ho   sophia *PN*   kai idou polus *PN*   hOde 
 RA_GSF N_GSF V_AAN  RA_ASF N_ASF  N_GSM   C  X  A_NSNC N_GSM   D  

luk:11:32 andres nineuitai anastEsontai en  tE   krisei meta tEs  geneas 
     anEr  *PN*   anistEmi   heis ho   krisis meta ho   genea 
     N_NPM N_NPM   V_FMI3P   P  RA_DSF N_DSF P  RA_GSF N_GSF 

 tautEs kai katakrinousin autEn  hoti metenoEsan eis to   kErugma iOna 
 houtos kai katakrinO   heautou hoti metanoeO  heis ho   kErugma *PN* 
 RD_GSF C  V_FAI3P    RP_ASF C  V_AAI3P  P  RA_ASN N_ASN  N_GSM 

 kai idou pleion iOna hOde 
 kai idou polus *PN* hOde 
 C  X  A_NSNC N_GSM D  

luk:11:33 oudeis luchnon hapsas  eis kruptEn tithEsin [oude hupo ton  
     oudeis luchnos haptO  heis kruptos tithEmi oude hupo ho   
     A_NSM N_ASM  V_AAPNSM P  N_ASF  V_PAI3S C   P  RA_ASM 

 modion] all epi tEn  luchnian hina hoi  eisporeuomenoi to   phOs 
 modios alla epi ho   luchnia hina ho   eisporeuomai  ho   phOs 
 N_ASM  C  P  RA_ASF N_ASF  C  RA_NPM V_PMPNPM    RA_ASN N_ASN 

 blepOsin 
 blepO  
 V_PAS3P 

luk:11:34 ho   luchnos tou  sOmatos estin  ho   ophthalmos sou  hotan 
     ho   luchnos ho   sOma  eimi  ho   ophthalmos su  hotan 
     RA_NSM N_NSM  RA_GSN N_GSN  V_PAI3S RA_NSM N_NSM   RP_GS C   

 ho   ophthalmos sou  haplous E    kai holon to   sOma sou  
 ho   ophthalmos su  haplous eimi  kai holos ho   sOma su  
 RA_NSM N_NSM   RP_GS A_NSM  V_PAS3S D  A_NSN RA_NSN N_NSN RP_GS 

 phOteinon estin  epan de ponEros E    kai to   sOma sou  skoteinon 
 phOteinos eimi  epan de ponEros eimi  kai ho   sOma su  skoteinos 
 A_NSN   V_PAI3S C  C A_NSM  V_PAS3S D  RA_NSN N_NSN RP_GS A_NSN   

luk:11:35 skopei oun mE to   phOs to   en  soi  skotos estin  
     skopeO oun mE ho   phOs ho   heis su  skotos eimi  
     V_PAD2S C  C RA_NSN N_NSN RA_NSN P  RP_DS N_NSN V_PAI3S 

luk:11:36 ei oun to   sOma sou  holon phOteinon mE echon  meros ti   
     ei oun ho   sOma su  holos phOteinos mE echO   meros tis  
     C C  RA_NSN N_NSN RP_GS A_NSN A_NSN   D V_PAPNSN N_ASN RI_ASN 

 skoteinon estai  phOteinon holon hOs hotan ho   luchnos tE   astrapE 
 skoteinos eimi  phOteinos holos hOs hotan ho   luchnos ho   astrapE 
 A_ASN   V_FMI3S A_NSN   A_NSN C  C   RA_NSM N_NSM  RA_DSF N_DSF  

 phOtizE se  
 phOtizO su  
 V_PAS3S RP_AS 

luk:11:37 en  de tO   lalEsai erOta  auton pharisaios hopOs aristEsE par 
     heis de ho   laleO  erOtaO autos *PN*    hopOs *PN*   para 
     P  C RA_DSN V_AAN  V_PAI3S RP_ASM N_NSM   C   V_AAS3S P  

 autO  eiselthOn  de anepesen 
 autos eiserchomai de anapiptO 
 RP_DSM V_AAPNSM  C V_AAI3S 

luk:11:38 ho   de pharisaios idOn   ethaumasen hoti ou prOton ebaptisthE 
     ho   de *PN*    horaO  thaumazO  hoti ou prOtos baptizO  
     RA_NSM C N_NSM   V_AAPNSM V_AAI3S  C  D A_ASN V_API3S  

 pro tou  aristou 
 pros ho   ariston 
 P  RA_GSN N_GSN  

luk:11:39 eipen  de ho   kurios pros auton nun humeis hoi  pharisaioi 
     legO  de ho   kurios pros autos nun su   ho   *PN*    
     V_AAI3S C RA_NSM N_NSM P  RP_ASM D  RP_NP RA_NPM N_NPM   

 to   exOthen tou  potEriou kai tou  pinakos katharizete to   de 
 ho   exOthen ho   potErion kai ho   pinax  katharizO  ho   de 
 RA_ASN D    RA_GSN N_GSN  C  RA_GSM N_GSM  V_PAI2P   RA_NSN C 

 esOthen humOn gemei  harpagEs kai ponErias 
 esOthen su  gemO  harpagE kai ponEria 
 D    RP_GP V_PAI3S N_GSF  C  N_GSF  

luk:11:40 aphrones ouch ho   poiEsas to   exOthen kai to   esOthen 
     aphrOn  ou  ho   poieO  ho   exOthen kai ho   esOthen 
     A_VPM  X  RA_NSM V_AAPNSM RA_ASN D    D  RA_ASN D    

 epoiEsen 
 poieO  
 V_AAI3S 

luk:11:41 plEn ta   enonta  dote  eleEmosunEn kai idou panta kathara 
     plEn ho   eneimi  didOmi eleEmosunE kai idou pas  katharos 
     C  RA_APN V_PAPAPN V_AAD2P N_ASF    C  X  A_NPN A_NPN  

 humin estin  
 su  eimi  
 RP_DP V_PAI3S 

luk:11:42 alla ouai humin tois  pharisaiois hoti apodekatoute to   hEduosmon 
     alla ouai su  ho   *PN*    hoti apodekatoO  ho   hEduosmon 
     C  X  RP_DP RA_DPM N_DPM    C  V_PAI2P   RA_ASN N_ASN   

 kai to   pEganon kai pan  lachanon kai parerchesthe tEn  krisin kai 
 kai ho   pEganon kai pas  lachanon kai parerchomai ho   krisis kai 
 C  RA_ASN N_ASN  C  A_ASN N_ASN  C  V_PMI2P   RA_ASF N_ASF C  

 tEn  agapEn tou  theou tauta de edei  poiEsai kakeina mE pareinai 
 ho   agapE ho   theos houtos de esthiO poieO  kakeinos mE pareimi 
 RA_ASF N_ASF RA_GSM N_GSM RD_APN C V_IAI3S V_AAN  C    D V_AAN  

luk:11:43 ouai humin tois  pharisaiois hoti agapate tEn  prOtokathedrian 
     ouai su  ho   *PN*    hoti agapaO ho   prOtokathedria 
     X  RP_DP RA_DPM N_DPM    C  V_PAI2P RA_ASF N_ASF      

 en  tais  sunagOgais kai tous  aspasmous en  tais  agorais 
 heis ho   sunagOgE  kai ho   aspasmos heis ho   agora  
 P  RA_DPF N_DPF   C  RA_APM N_APM   P  RA_DPF N_DPF  

luk:11:44 ouai humin hoti este  hOs ta   mnEmeia ta   adEla kai hoi  
     ouai su  hoti eimi  hOs ho   mnEmeion ho   adElos kai ho   
     X  RP_DP C  V_PAI2P C  RA_NPN N_NPN  RA_NPN A_NPN C  RA_NPM 

 anthrOpoi [hoi] peripatountes epanO ouk oidasin 
 anthrOpos ho   peripateO   epanO ou oida  
 N_NPM   RA_NPM V_PAPNPM   D   D  V_XAI3P 

luk:11:45 apokritheis de tis  tOn  nomikOn legei  autO  didaskale tauta 
     apokrinomai de tis  ho   nomikos legO  autos didaskalos houtos 
     V_APPNSM  C RI_NSM RA_GPM A_GPM  V_PAI3S RP_DSM N_VSM   RD_APN 

 legOn  kai hEmas hubrizeis 
 legO   kai egO  hubrizO  
 V_PAPNSM D  RP_AP V_PAI2S  

luk:11:46 ho   de eipen  kai humin tois  nomikois ouai hoti phortizete 
     ho   de legO  kai su  ho   nomikos ouai hoti phortizO  
     RA_NSM C V_AAI3S D  RP_DP RA_DPM A_DPM  I  C  V_PAI2P  

 tous  anthrOpous phortia dusbastakta kai autoi heni tOn  daktulOn 
 ho   anthrOpos phortion dusbastaktos kai autos heis ho   daktulos 
 RA_APM N_APM   N_APN  A_APN    C  RP_NPM A_DSM RA_GPM N_GPM  

 humOn ou prospsauete tois  phortiois 
 su  ou prospsauO  ho   phortion 
 RP_GP D V_PAI2P   RA_DPN N_DPN   

luk:11:47 ouai humin hoti oikodomeite ta   mnEmeia tOn  prophEtOn hoi  
     ouai su  hoti oikodomeO  ho   mnEmeion ho   prophEtEs ho   
     X  RP_DP C  V_PAI2P   RA_APN N_APN  RA_GPM N_GPM   RA_NPM 

 de pateres humOn apekteinan autous 
 de patEr  su  apokteinO heautou 
 C N_NPM  RP_GP V_AAI3P  RP_APM 

luk:11:48 ara martures este  kai suneudokeite tois  ergois tOn  paterOn 
     ara martus  eimi  kai suneudokeO  ho   ergon ho   patEr  
     C  N_NPM  V_PAI2P C  V_PAI2P   RA_DPN N_DPN RA_GPM N_GPM  

 humOn hoti autoi men apekteinan autous humeis de oikodomeite 
 su  hoti autos men apokteinO heautou su   de oikodomeO  
 RP_GP C  RP_NPM C  V_AAI3P  RP_APM RP_NP C V_PAI2P   

luk:11:49 dia touto kai hE   sophia tou  theou eipen  apostelO eis 
     dia houtos kai ho   sophia ho   theos legO  apostellO heis 
     P  RD_ASN D  RA_NSF N_NSF RA_GSM N_GSM V_AAI3S V_FAI1S  P  

 autous prophEtas kai apostolous kai ex autOn apoktenousin kai diOxousin 
 heautou prophEtEs kai apostolos kai hex autos apokteinO  kai diOkO   
 RP_APM N_APM   C  N_APM   C  P  RP_GPM V_FAI3P   C  V_FAI3P  

luk:11:50 hina ekzEtEthE to   haima pantOn tOn  prophEtOn to   
     hina ekzEteO  ho   haima pas  ho   prophEtEs ho   
     C  V_APS3S  RA_NSN N_NSN A_GPM RA_GPM N_GPM   RA_NSN 

 ekkechumenon apo katabolEs kosmou apo tEs  geneas tautEs 
 ekcheO    apo katabolE kosmos apo ho   genea houtos 
 V_XPPNSN   P  N_GSF   N_GSM P  RA_GSF N_GSF RD_GSF 

luk:11:51 apo haimatos habel heOs haimatos zachariou tou  apolomenou metaxu 
     apo haima  *PN* heOs haima  *PN*   ho   apollumi  metaxu 
     P  N_GSN  N_GSM P  N_GSN  N_GSM   RA_GSM V_AMPGSM  P   

 tou  thusiastEriou kai tou  oikou nai legO  humin ekzEtEthEsetai apo 
 ho   thusiastErion kai ho   oikos nai legO  su  ekzEteO    apo 
 RA_GSN N_GSN     C  RA_GSM N_GSM X  V_PAI1S RP_DP V_FPI3S    P  

 tEs  geneas tautEs 
 ho   genea houtos 
 RA_GSF N_GSF RD_GSF 

luk:11:52 ouai humin tois  nomikois hoti Erate  tEn  kleida tEs  gnOseOs 
     ouai su  ho   nomikos hoti airO  ho   kleis ho   gnOsis 
     X  RP_DP RA_DPM A_DPM  C  V_AAI2P RA_ASF N_ASF RA_GSF N_GSF  

 autoi ouk eisElthate kai tous  eiserchomenous ekOlusate 
 autos ou eiserchomai kai ho   eiserchomai  kOluO   
 RP_NPM D  V_AAI2P   C  RA_APM V_PMPAPM    V_AAI2P  

luk:11:53 kakeithen exelthontos autou Erxanto hoi  grammateis kai hoi  
     kakeithen exerchomai autos archO  ho   grammateus kai ho   
     C     V_AAPGSM  RP_GSM V_AMI3P RA_NPM N_NPM   C  RA_NPM 

 pharisaioi deinOs enechein kai apostomatizein auton peri pleionOn 
 *PN*    deinOs enechO  kai apostomatizO  autos peri polus  
 N_NPM   D   V_PAN  C  V_PAN     RP_ASM P  A_GPNC  

luk:11:54 enedreuontes auton thEreusai ti   ek tou  stomatos autou 
     enedreuO   autos thEreuO  tis  ek ho   stoma  autos 
     V_PAPNPM   RP_ASM V_AAN   RI_ASN P RA_GSN N_GSN  RP_GSM 


Help and Acknowledgements