Help and Acknowledgements


luk:10:1 meta de tauta anedeixen  ho   kurios heterous hebdomEkonta [duo] 
     meta de houtos anadeiknumi ho   kurios heteros hebdomEkonta duo  
     P  C RD_APN V_AAI3S   RA_NSM N_NSM A_APM  A_APM    A_APM 

 kai apesteilen autous ana duo  [duo] pro prosOpou autou eis pasan polin 
 kai apostellO heautou ana duo  duo  pros prosOpon autos heis pas  polis 
 C  V_AAI3S  RP_APM D  A_APM A_APM P  N_GSN  RP_GSM P  A_ASF N_ASF 

 kai topon hou Emellen autos erchesthai 
 kai topos hou mellO  autos erchomai  
 C  N_ASM D  V_IAI3S RP_NSM V_PMN   

luk:10:2 elegen de pros autous ho   men therismos polus hoi  de ergatai  
     legO  de pros heautou ho   men therismos polus ho   de ergazomai 
     V_IAI3S C P  RP_APM RA_NSM C  N_NSM   A_NSM RA_NPM C N_NPM   

 oligoi deEthEte oun tou  kuriou tou  therismou hopOs ergatas ekbalE eis 
 oligos deO   oun ho   kurios ho   therismos hopOs ergatEs ekballO heis 
 A_NPM V_APD2P C  RA_GSM N_GSM RA_GSM N_GSM   C   N_APM  V_AAS3S P  

 ton  therismon autou 
 ho   therismos autos 
 RA_ASM N_ASM   RP_GSM 

luk:10:3 hupagete idou apostellO humas hOs arnas en  mesO lukOn 
     hupagO  idou apostellO su  hOs arEn heis mesos lukos 
     V_PAD2P X  V_PAI1S  RP_AP C  N_APM P  A_DSN N_GPM 

luk:10:4 mE bastazete ballantion mE pEran mE hupodEmata kai mEdena kata tEn  
     mE bastazO  ballantion mE pEra mE hupodEma  kai mEdeis kata ho   
     D V_PAD2P  N_ASN   D N_ASF D N_APN   C  A_ASM P  RA_ASF 

 hodon aspasEsthe 
 hodos aspazomai 
 N_ASF V_AMS2P  

luk:10:5 eis hEn  d an eiselthEte oikian prOton legete eirEnE tO   
     heis eimi  de an eiserchomai oikia prOtos legO  eirEnE ho   
     P  RR_ASF C X V_AAS2P   N_ASF A_ASN V_PAD2P N_NSF RA_DSM 

 oikO toutO 
 oikos houtos 
 N_DSM RD_DSM 

luk:10:6 kai ean ekei E    huios eirEnEs epanapaEsetai ep auton hE   
     kai ean ekei eimi  huios eirEnE epanapauomai epi autos ho   
     C  C  D  V_PAS3S N_NSM N_GSF  V_FPI3S    P  RP_ASM RA_NSF 

 eirEnE humOn ei de mE ge eph humas anakampsei 
 eirEnE su  ei de mE ge epi su  anakamptO 
 N_NSF RP_GP C C D X P  RP_AP V_FAI3S  

luk:10:7 en  autE  de tE   oikia menete esthiontes kai pinontes ta   
     heis autos de ho   oikia menO  esthiO   kai pinO   ho   
     P  RP_DSF C RA_DSF N_DSF V_PAD2P V_PAPNPM  C  V_PAPNPM RA_APN 

 par autOn axios gar ho   ergatEs tou  misthou autou mE metabainete ex 
 para autos axios gar ho   ergatEs ho   misthos autos mE metabainO  hex 
 P  RP_GPM A_NSM C  RA_NSM N_NSM  RA_GSM N_GSM  RP_GSM D V_PAD2P   P  

 oikias eis oikian 
 oikia heis oikia 
 N_GSF P  N_ASF 

luk:10:8 kai eis hEn  an polin eiserchEsthe kai dechOntai humas esthiete 
     kai heis eimi  an polis eiserchomai kai dechomai su  esthiO  
     C  P  RR_ASF X N_ASF V_PMS2P   C  V_PMS3P  RP_AP V_PAD2P 

 ta   paratithemena humin 
 ho   paratithEmi  su  
 RA_APN V_PPPAPN   RP_DP 

luk:10:9 kai therapeuete tous  en  autE  astheneis kai legete autois 
     kai therapeuO  ho   heis autos asthenEs kai legO  autos 
     C  V_PAD2P   RA_APM P  RP_DSF A_APM   C  V_PAD2P RP_DPM 

 Eggiken eph humas hE   basileia tou  theou 
 eggizO epi su  ho   basileia ho   theos 
 V_XAI3S P  RP_AP RA_NSF N_NSF  RA_GSM N_GSM 

luk:10:10 eis hEn  d an polin eiselthEte kai mE dechOntai humas 
     heis eimi  de an polis eiserchomai kai mE dechomai su  
     P  RR_ASF C X N_ASF V_AAS2P   C  D V_PMS3P  RP_AP 

 exelthontes eis tas  plateias autEs eipate 
 exerchomai heis ho   plateia autos legO  
 V_AAPNPM  P  RA_APF A_APF  RP_GSF V_AAD2P 

luk:10:11 kai ton  koniorton ton  kollEthenta hEmin ek tEs  poleOs humOn 
     kai ho   koniortos ho   kollaomai  egO  ek ho   polis su  
     D  RA_ASM N_ASM   RA_ASM V_APPASM  RP_DP P RA_GSF N_GSF RP_GP 

 eis tous  podas apomassometha humin plEn touto ginOskete hoti Eggiken 
 heis ho   pous apomassomai  su  plEn houtos ginOskO  hoti eggizO 
 P  RA_APM N_APM V_PMI1P    RP_DP C  RD_ASN V_PAD2P  D  V_XAI3S 

 hE   basileia tou  theou 
 ho   basileia ho   theos 
 RA_NSF N_NSF  RA_GSM N_GSM 

luk:10:12 legO  humin hoti sodomois en  tE   hEmera ekeinE anektoteron 
     legO  su  hoti *PN*   heis ho   hEmera ekeinos anektos   
     V_PAI1S RP_DP C  N_DPN  P  RA_DSF N_DSF RD_DSF A_NSNC   

 estai  E tE   polei ekeinE 
 eimi  E ho   polis ekeinos 
 V_FMI3S C RA_DSF N_DSF RD_DSF 

luk:10:13 ouai soi  chorazin ouai soi  bEthsaida hoti ei en  turO kai 
     ouai su  *PN*   ouai su  *PN*   hoti ei heis *PN* kai 
     X  RP_DS N_VSF  I  RP_DS N_VSF   C  C P  N_DSF C  

 sidOni egenEthEsan hai  dunameis hai  genomenai en  humin palai an en  
 *PN*  ginomai   ho   dunamis ho   ginomai  heis su  palai an heis 
 N_DSF V_API3P   RA_NPF N_NPF  RA_NPF V_AMPNPF P  RP_DP D   X P  

 sakkO kai spodO kathEmenoi metenoEsan 
 sakkos kai spodos kathEmai  metanoeO  
 N_DSM C  N_DSF V_PMPNPM  V_AAI3P  

luk:10:14 plEn turO kai sidOni anektoteron estai  en  tE   krisei E humin 
     plEn *PN* kai *PN*  anektos   eimi  heis ho   krisis E su  
     C  N_DSF C  N_DSF A_NSNC   V_FMI3S P  RA_DSF N_DSF C RP_DP 

luk:10:15 kai su  kapharnaoum mE heOs ouranou hupsOthEsE heOs tou  hadou 
     kai su  *PN*    mE heOs ouranos hupsoO   heOs ho   hadEs 
     C  RP_NS N_VSF    X P  N_GSM  V_FPI2S  P  RA_GSM N_GSM 

 katabEsE 
 katabainO 
 V_FMI2S  

luk:10:16 ho   akouOn  humOn emou akouei kai ho   athetOn humas eme  
     ho   akouO  su  egO  akouO  kai ho   atheteO su  egO  
     RA_NSM V_PAPNSM RP_GP RP_GS V_PAI3S C  RA_NSM V_PAPNSM RP_AP RP_AS 

 athetei ho   de eme  athetOn athetei ton  aposteilanta me  
 atheteO ho   de egO  atheteO atheteO ho   apostellO  egO  
 V_PAI3S RA_NSM C RP_AS V_PAPNSM V_PAI3S RA_ASM V_AAPASM   RP_AS 

luk:10:17 hupestrepsan de hoi  hebdomEkonta [duo] meta charas legontes kurie 
     hupostrephO de ho   hebdomEkonta duo  meta chara legO   kurios 
     V_AAI3P   C RA_NPM A_NPM    A_NPM P  N_GSF V_PAPNPM N_VSM 

 kai ta   daimonia hupotassetai hEmin en  tO   onomati sou  
 kai ho   daimonion hupotassO  egO  heis ho   onoma  su  
 D  RA_NPN N_NPN   V_PPI3S   RP_DP P  RA_DSN N_DSN  RP_GS 

luk:10:18 eipen  de autois etheOroun ton  satanan hOs astrapEn ek tou  
     legO  de autos theOreO  ho   *PN*  hOs astrapE ek ho   
     V_AAI3S C RP_DPM V_IAI1S  RA_ASM N_ASM  C  N_ASF  P RA_GSM 

 ouranou pesonta 
 ouranos piptO  
 N_GSM  V_AAPASM 

luk:10:19 idou dedOka humin tEn  exousian tou  patein epanO opheOn kai 
     idou didOmi su  ho   exousia ho   pateO epanO ophis kai 
     X  V_XAI1S RP_DP RA_ASF N_ASF  RA_GSN V_PAN P   N_GPM C  

 skorpiOn kai epi pasan tEn  dunamin tou  echthrou kai ouden humas ou mE 
 skorpios kai epi pas  ho   dunamis ho   echthros kai oudeis su  ou mE 
 N_GPM  C  P  A_ASF RA_ASF N_ASF  RA_GSM A_GSM  C  A_NSN RP_AP D D 

 adikEsE 
 adikeO 
 V_AAS3S 

luk:10:20 plEn en  toutO mE chairete hoti ta   pneumata humin hupotassetai 
     plEn heis houtos mE chairO  hoti ho   pneuma  su  hupotassO  
     C  P  RD_DSN D V_PAD2P D  RA_NPN N_NPN  RP_DP V_PPI3S   

 chairete de hoti ta   onomata humOn eggegraptai en  tois  ouranois 
 chairO  de hoti ho   onoma  su  eggraphO  heis ho   ouranos 
 V_PAD2P C C  RA_NPN N_NPN  RP_GP V_XPI3S   P  RA_DPM N_DPM  

luk:10:21 en  autE  tE   hOra Egalliasato [en] tO   pneumati tO   
     heis autos ho   hOra agalliaO  heis ho   pneuma  ho   
     P  RP_DSF RA_DSF N_DSF V_AMI3S   P  RA_DSN N_DSN  RA_DSN 

 hagiO kai eipen  exomologoumai soi  pater kurie tou  ouranou kai tEs  
 hagios kai legO  exomologeO  su  patEr kurios ho   ouranos kai ho   
 A_DSN C  V_AAI3S V_PMI1S    RP_DS N_VSM N_VSM RA_GSM N_GSM  C  RA_GSF 

 gEs  hoti apekrupsas tauta apo sophOn kai sunetOn kai apekalupsas auta  
 gE  hoti apokruptO houtos apo sophos kai sunetos kai apokaluptO autos 
 N_GSF C  V_AAI2S  RD_APN P  A_GPM C  A_GPM  C  V_AAI2S   RP_APN 

 nEpiois nai ho   patEr hoti houtOs eudokia egeneto emprosthen sou  
 nEpios nai ho   patEr hoti houtO eudokia ginomai emprosthen su  
 A_DPM  X  RA_VSM N_NSM C  D   N_NSF  V_AMI3S P     RP_GS 

luk:10:22 panta moi  paredothE hupo tou  patros mou  kai oudeis ginOskei 
     pas  egO  paradidOmi hupo ho   patEr egO  kai oudeis ginOskO 
     A_NPN RP_DS V_API3S  P  RA_GSM N_GSM RP_GS C  A_NSM V_PAI3S 

 tis  estin  ho   huios ei mE ho   patEr kai tis  estin  ho   
 tis  eimi  ho   huios ei mE ho   patEr kai tis  eimi  ho   
 RI_NSM V_PAI3S RA_NSM N_NSM C D RA_NSM N_NSM C  RI_NSM V_PAI3S RA_NSM 

 patEr ei mE ho   huios kai hO   ean boulEtai ho   huios apokalupsai 
 patEr ei mE ho   huios kai hos  ean boulomai ho   huios apokaluptO 
 N_NSM C D RA_NSM N_NSM C  RR_DSM X  V_PMS3S RA_NSM N_NSM V_AAN    

luk:10:23 kai strapheis pros tous  mathEtas kat idian eipen  makarioi hoi  
     kai strephO  pros ho   mathEtEs kata idios legO  makarios ho   
     C  V_APPNSM P  RA_APM N_APM  P  A_ASF V_AAI3S A_NPM  RA_NPM 

 ophthalmoi hoi  blepontes ha   blepete 
 ophthalmos ho   blepO   hos  blepO  
 N_NPM   RA_NPM V_PAPNPM RR_APN V_PAI2P 

luk:10:24 legO  gar humin hoti polloi prophEtai kai basileis EthelEsan idein 
     legO  gar su  hoti polus prophEtEs kai basileus thelO   horaO 
     V_PAI1S C  RP_DP C  A_NPM N_NPM   C  N_NPM  V_AAI3P  V_AAN 

 ha   humeis blepete kai ouk eidan  kai akousai ha   akouete kai ouk 
 hos  su   blepO  kai ou horaO  kai akouO  hos  akouO  kai ou 
 RR_APN RP_NP V_PAI2P C  D  V_AAI3P C  V_AAN  RR_APN V_PAI2P C  D  

 Ekousan 
 akouO  
 V_AAI3P 

luk:10:25 kai idou nomikos tis  anestE  ekpeirazOn auton legOn  
     kai idou nomikos tis  anistEmi ekpeirazO autos legO   
     C  X  A_NSM  RI_NSM V_AAI3S V_PAPNSM  RP_ASM V_PAPNSM 

 didaskale ti   poiEsas zOEn aiOnion klEronomEsO 
 didaskalos tis  poieO  zOE  aiOnios klEronomeO 
 N_VSM   RI_ASN V_AAPNSM N_ASF A_ASF  V_FAI1S   

luk:10:26 ho   de eipen  pros auton en  tO   nomO ti   gegraptai pOs 
     ho   de legO  pros autos heis ho   nomos tis  graphO  pOs 
     RA_NSM C V_AAI3S P  RP_ASM P  RA_DSM N_DSM RI_NSN V_XPI3S  D  

 anaginOskeis 
 anaginOskO  
 V_PAI2S   

luk:10:27 ho   de apokritheis eipen  agapEseis kurion ton  theon sou  ex 
     ho   de apokrinomai legO  agapaO  kurios ho   theos su  hex 
     RA_NSM C V_APPNSM  V_AAI3S V_FAI2S  N_ASM RA_ASM N_ASM RP_GS P  

 holEs [tEs] kardias sou  kai en  holE tE   psuchE sou  kai en  holE 
 holos ho   kardia su  kai heis holos ho   psuchE su  kai heis holos 
 A_GSF RA_GSF N_GSF  RP_GS C  P  A_DSF RA_DSF N_DSF RP_GS C  P  A_DSF 

 tE   ischui sou  kai en  holE tE   dianoia sou  kai ton  plEsion 
 ho   ischus su  kai heis holos ho   dianoia su  kai ho   plEsion 
 RA_DSF N_DSF RP_GS C  P  A_DSF RA_DSF N_DSF  RP_GS C  RA_ASM D    

 sou  hOs seauton 
 su  hOs seautou 
 RP_GS C  RP_ASM 

luk:10:28 eipen  de autO  orthOs apekrithEs touto poiei  kai zEsE  
     legO  de autos orthOs apokrinomai houtos poieO  kai zaO   
     V_AAI3S C RP_DSM D   V_API2S   RD_ASN V_PAD2S C  V_FMI2S 

luk:10:29 ho   de thelOn  dikaiOsai heauton eipen  pros ton  iEsoun kai 
     ho   de thelO  dikaioO  heautou legO  pros ho   *PN*  kai 
     RA_NSM C V_PAPNSM V_AAN   RP_ASM V_AAI3S P  RA_ASM N_ASM C  

 tis  estin  mou  plEsion 
 tis  eimi  egO  plEsion 
 RI_NSM V_PAI3S RP_GS D    

luk:10:30 hupolabOn  ho   iEsous eipen  anthrOpos tis  katebainen apo 
     hupolambanO ho   *PN*  legO  anthrOpos tis  katabainO apo 
     V_AAPNSM  RA_NSM N_NSM V_AAI3S N_NSM   RI_NSM V_IAI3S  P  

 ierousalEm eis ierichO kai lEstais periepesen hoi  kai ekdusantes auton 
 *PN*    heis *PN*  kai lEstEs peripiptO hos  kai ekduO   autos 
 N_GSF   P  N_ASF  C  N_DPM  V_AAI3S  RR_NPM D  V_AAPNPM  RP_ASM 

 kai plEgas epithentes apElthon  aphentes hEmithanE 
 kai plEgE epitithEmi aperchomai aphiEmi hEmithanEs 
 C  N_APF V_AAPNPM  V_AAI3P  V_AAPNPM A_ASM   

luk:10:31 kata sugkurian de hiereus tis  katebainen en  tE   hodO ekeinE 
     kata sugkuria de hiereus tis  katabainO heis ho   hodos ekeinos 
     P  N_ASF   C N_NSM  RI_NSM V_IAI3S  P  RA_DSF N_DSF RD_DSF 

 kai idOn   auton antiparElthen  
 kai horaO  autos antiparerchomai 
 C  V_AAPNSM RP_ASM V_AAI3S     

luk:10:32 homoiOs de kai leuitEs [genomenos] kata ton  topon elthOn  kai 
     homoiOs de kai *PN*  ginomai   kata ho   topos erchomai kai 
     D    C D  N_NSM  V_AMPNSM  P  RA_ASM N_ASM V_AAPNSM C  

 idOn   antiparElthen  
 horaO  antiparerchomai 
 V_AAPNSM V_AAI3S     

luk:10:33 samaritEs de tis  hodeuOn Elthen  kat auton kai idOn   
     *PN*   de tis  hodeuO  erchomai kata autos kai horaO  
     N_NSM   C RI_NSM V_PAPNSM V_AAI3S P  RP_ASM C  V_AAPNSM 

 esplagchnisthE 
 splagchnizomai 
 V_API3S    

luk:10:34 kai proselthOn  katedEsen ta   traumata autou epicheOn elaion kai 
     kai proserchomai katadeO  ho   trauma  autos epicheO elaion kai 
     C  V_AAPNSM   V_AAI3S  RA_APN N_APN  RP_GSM V_PAPNSM N_ASN C  

 oinon epibibasas de auton epi to   idion ktEnos Egagen auton eis 
 oinos epibibazO de autos epi ho   idios ktEnos agO   autos heis 
 N_ASM V_AAPNSM  C RP_ASM P  RA_ASN A_ASN N_ASN V_AAI3S RP_ASM P  

 pandocheion kai epemelEthE autou 
 pandocheion kai epimeleomai autos 
 N_ASN    C  V_API3S   RP_GSM 

luk:10:35 kai epi tEn  aurion ekbalOn edOken duo  dEnaria tO   
     kai epi ho   aurion ekballO didOmi duo  dEnarion ho   
     C  P  RA_ASF D   V_AAPNSM V_AAI3S A_APN N_APN  RA_DSM 

 pandochei kai eipen  epimelEthEti autou kai ho   ti   an prosdapanEsEs 
 pandocheus kai legO  epimeleomai autos kai hos  tis  an prosdapanaO  
 N_DSM   C  V_AAI3S V_APD2S   RP_GSM C  RR_ASN RI_ASN X V_AAS2S    

 egO  en  tO   epanerchesthai me  apodOsO  soi  
 egO  heis ho   epanerchomai  egO  apodidOmi su  
 RP_NS P  RA_DSN V_PMN     RP_AS V_FAI1S  RP_DS 

luk:10:36 tis  toutOn tOn  triOn plEsion dokei  soi  gegonenai tou  
     tis  houtos ho   treis plEsion dokeO  su  ginomai  ho   
     RI_NSM RD_GPM RA_GPM A_GPM D    V_PAI3S RP_DS V_XAN   RA_GSM 

 empesontos eis tous  lEstas 
 empiptO  heis ho   lEstEs 
 V_AAPGSM  P  RA_APM N_APM 

luk:10:37 ho   de eipen  ho   poiEsas to   eleos met autou eipen  de 
     ho   de legO  ho   poieO  ho   eleos meta autos legO  de 
     RA_NSM C V_AAI3S RA_NSM V_AAPNSM RA_ASN N_ASN P  RP_GSM V_AAI3S C 

 autO  ho   iEsous poreuou  kai su  poiei  homoiOs 
 autos ho   *PN*  poreuomai kai su  poieO  homoiOs 
 RP_DSM RA_NSM N_NSM V_PMD2S  C  RP_NS V_PAD2S D    

luk:10:38 en  de tO   poreuesthai autous autos eisElthen  eis kOmEn 
     heis de ho   poreuomai  heautou autos eiserchomai heis kOmE 
     P  C RA_DSN V_PMN    RP_APM RP_NSM V_AAI3S   P  N_ASF 

 tina  gunE de tis  onomati martha hupedexato  auton 
 tis  gunE de tis  onoma  *PN*  hupodechomai autos 
 RI_ASF N_NSF C RI_NSF N_DSN  N_NSF V_AMI3S   RP_ASM 

luk:10:39 kai tEde  En   adelphE kaloumenE mariam [hE]  kai 
     kai hode  eimi  adelphE kaleO   *PN*  hos  kai 
     C  RD_DSF V_IAI3S N_NSF  V_PPPNSF N_NSF RR_NSF D  

 parakathestheisa pros tous  podas tou  kuriou Ekouen ton  logon autou 
 parakathezomai  pros ho   pous ho   kurios akouO  ho   logos autos 
 V_APPNSF     P  RA_APM N_APM RA_GSM N_GSM V_IAI3S RA_ASM N_ASM RP_GSM 

luk:10:40 hE   de martha periespato peri pollEn diakonian epistasa de 
     ho   de *PN*  perispaomai peri polus diakonia ephistEmi de 
     RA_NSF C N_NSF V_IPI3S   P  A_ASF N_ASF   V_AAPNSF C 

 eipen  kurie ou melei  soi  hoti hE   adelphE mou  monEn me  
 legO  kurios ou melei  su  hoti ho   adelphE egO  monos egO  
 V_AAI3S N_VSM D V_PAI3S RP_DS C  RA_NSF N_NSF  RP_GS A_ASF RP_AS 

 katelipen diakonein eipe  oun autE  hina moi  sunantilabEtai  
 kataleipO diakoneO legO  oun autos hina egO  sunantilambanomai 
 V_AAI3S  V_PAN   V_AAD2S C  RP_DSF C  RP_DS V_AMS3S      

luk:10:41 apokritheis de eipen  autE  ho   kurios martha martha merimnas 
     apokrinomai de legO  autos ho   kurios *PN*  *PN*  merimna 
     V_APPNSM  C V_AAI3S RP_DSF RA_NSM N_NSM N_VSF N_VSF V_PAI2S 

 kai thorubazE peri polla 
 kai thorubazO peri polus 
 C  V_PPI2S  P  A_APN 

luk:10:42 henos de estin  chreia mariam gar tEn  agathEn merida exelexato 
     heis de eimi  chreia *PN*  gar ho   agathos meris eklegomai 
     A_GSN C V_PAI3S N_NSF N_NSF C  RA_ASF A_ASF  N_ASF V_AMI3S  

 hEtis ouk aphairethEsetai autEs 
 hostis ou aphaireO    autos 
 RR_NSF D  V_FPI3S     RP_GSF 


Help and Acknowledgements