Help and Acknowledgements


jud:1:1 ioudas iEsou christou doulos adelphos de iakObou tois  en  theO 
    *PN*  *PN* *PN*   doulos adelphos de *PN*  ho   heis theos 
    N_NSM N_GSM N_GSM  N_NSM N_NSM  C N_GSM  RA_DPM P  N_DSM 

 patri EgapEmenois kai iEsou christO tetErEmenois klEtois 
 patEr agapaO   kai *PN* *PN*  tEreO    klEtos 
 N_DSM V_XPPDPM  C  N_DSM N_DSM  V_XPPDPM   A_DPM  

jud:1:2 eleos humin kai eirEnE kai agapE plEthuntheiE 
    eleos su  kai eirEnE kai agapE plEthunO   
    N_NSN RP_DP C  N_NSF C  N_NSF V_APO3S   

jud:1:3 agapEtoi pasan spoudEn poioumenos graphein humin peri tEs  koinEs 
    agapEtos pas  spoudE poieO   graphO  su  peri ho   koinos 
    A_VPM  A_ASF N_ASF  V_PMPNSM  V_PAN  RP_DP P  RA_GSF A_GSF 

 hEmOn sOtErias anagkEn eschon grapsai humin parakalOn epagOnizesthai tE   
 egO  sOtEria anagkE echO  graphO su  parakaleO epagOnizomai  ho   
 RP_GP N_GSF  N_ASF  V_AAI1S V_AAN  RP_DP V_PAPNSM V_PMN     RA_DSF 

 hapax paradotheisE tois  hagiois pistei 
 hapax paradidOmi  ho   hagios pistis 
 D   V_APPDSF   RA_DPM A_DPM  N_DSF 

jud:1:4 pareisedusan gar tines anthrOpoi hoi  palai progegrammenoi eis 
    pareisduO  gar tis  anthrOpos ho   palai prographO   heis 
    V_AAI3P   C  RI_NPM N_NPM   RA_NPM D   V_XPPNPM    P  

 touto to   krima asebeis tEn  tou  theou hEmOn charita metatithentes 
 houtos ho   krima asebEs ho   ho   theos egO  charis metatithEmi  
 RD_ASN RA_ASN N_ASN A_NPM  RA_ASF RA_GSM N_GSM RP_GP N_ASF  V_PAPNPM   

 eis aselgeian kai ton  monon despotEn kai kurion hEmOn iEsoun christon 
 heis aselgeia kai ho   monos despotEs kai kurios egO  *PN*  *PN*   
 P  N_ASF   C  RA_ASM A_ASM N_ASM  C  N_ASM RP_GP N_ASM N_ASM  

 arnoumenoi 
 arneomai  
 V_PMPNPM  

jud:1:5 hupomnEsai  de humas boulomai eidotas [humas] panta hoti [ho]  
    hupomimnEskO de su  boulomai horaO  su   pas  hoti ho   
    V_AAN    C RP_AP V_PMI1S V_XAPAPM RP_AP  A_APN C  RA_NSM 

 kurios hapax laon ek gEs  aiguptou sOsas  to   deuteron tous  mE 
 kurios hapax laos ek gE  *PN*   sOzO   ho   deuteros ho   mE 
 N_NSM D   N_ASM P N_GSF N_GSF  V_AAPNSM RA_ASN A_ASN  RA_APM D 

 pisteusantas apOlesen 
 pisteuO   apollumi 
 V_AAPAPM   V_AAI3S 

jud:1:6 aggelous te tous  mE tErEsantas tEn  heautOn archEn alla apolipontas 
    aggelos te ho   mE tEreO   ho   heautou archE alla apoleipO  
    N_APM  C RA_APM D V_AAPAPM  RA_ASF RP_GPM N_ASF C  V_AAPAPM  

 to   idion oikEtErion eis krisin megalEs hEmeras desmois aidiois hupo 
 ho   idios oikEtErion heis krisis megas  hEmera desmos aidios hupo 
 RA_ASN A_ASN N_ASN   P  N_ASF A_GSF  N_GSF  N_DPM  A_DPM  P  

 zophon tetErEken 
 zophos tEreO   
 N_ASM V_XAI3S  

jud:1:7 hOs sodoma kai gomorra kai hai  peri autas  poleis ton  homoion 
    hOs *PN*  kai *PN*  kai ho   peri heautou polis ho   homoios 
    C  N_NPN C  N_NSF  C  RA_NPF P  RP_APF N_NPF RA_ASM A_ASM  

 tropon toutois ekporneusasai kai apelthousai opisO sarkos heteras prokeintai 
 tropos houtos ekporneuO   kai aperchomai opisO sarx  heteros prokeimai 
 N_ASM RD_DPM V_AAPNPF   C  V_AAPNPF  P   N_GSF A_GSF  V_PMI3P  

 deigma puros aiOniou dikEn hupechousai 
 deigma pur  aiOnios dikE hupechO   
 N_ASN N_GSN A_GSN  N_ASF V_PAPNPF  

jud:1:8 homoiOs mentoi kai houtoi enupniazomenoi sarka men miainousin kuriotEta 
    homoiOs mentoi kai houtos enupniazomai  sarx men miainO   kuriotEs 
    D    C   D  RD_NPM V_PMPNPM    N_ASF C  V_PAI3P  N_ASF   

 de athetousin doxas de blasphEmousin 
 de atheteO  doxa de blasphEmos  
 C V_PAI3P  N_APF C V_PAI3P    

jud:1:9 ho   de michaEl ho   archaggelos hote tO   diabolO diakrinomenos 
    ho   de *PN*  ho   archaggelos hote ho   diabolos diakrinO   
    RA_NSM C N_NSM  RA_NSM N_NSM    C  RA_DSM A_DSM  V_PMPNSM   

 dielegeto peri tou  mOuseOs sOmatos ouk etolmEsen krisin epenegkein 
 dialegomai peri ho   *PN*  sOma  ou tolmaO  krisis epipherO  
 V_IMI3S  P  RA_GSN N_GSM  N_GSN  D  V_AAI3S  N_ASF V_AAN   

 blasphEmias alla eipen  epitimEsai soi  kurios 
 blasphEmia alla legO  epitimaO  su  kurios 
 N_GSF    C  V_AAI3S V_AAO3S  RP_DS N_NSM 

jud:1:10 houtoi de hosa  men ouk oidasin blasphEmousin hosa  de phusikOs hOs 
     houtos de hosos men ou oida  blasphEmos  hosos de phusikOs hOs 
     RD_NPM C RR_APN C  D  V_XAI3P V_PAI3P    RR_APN C D    C  

 ta   aloga zOa  epistantai en  toutois phtheirontai 
 ho   alogos zOon epistamai heis houtos phtheirO   
 RA_NPN A_NPN N_NPN V_PMI3P  P  RD_DPN V_PPI3P   

jud:1:11 ouai autois hoti tE   hodO tou  kain eporeuthEsan kai tE   
     ouai autos hoti ho   hodos ho   *PN* poreuomai  kai ho   
     X  RP_DPM C  RA_DSF N_DSF RA_GSM N_GSM V_API3P   C  RA_DSF 

 planE tou  balaam misthou exechuthEsan kai tE   antilogia tou  kore 
 planE ho   *PN*  misthos ekcheO    kai ho   antilogia ho   *PN* 
 N_DSF RA_GSM N_GSM N_GSM  V_API3P   C  RA_DSF N_DSF   RA_GSM N_GSM 

 apOlonto 
 apollumi 
 V_AMI3P 

jud:1:12 houtoi eisin  hoi  en  tais  agapais humOn spilades 
     houtos eimi  ho   heis ho   agapE  su  spilas  
     RD_NPM V_PAI3P RA_NPM P  RA_DPF N_DPF  RP_GP N_NPF  

 suneuOchoumenoi aphobOs heautous poimainontes nephelai anudroi hupo anemOn 
 suneuOcheomai  aphobOs heautou poimainO   nephelE anudros hupo anemos 
 V_PMPNPM    D    RP_APM  V_PAPNPM   N_NPF  A_NPF  P  N_GPM 

 parapheromenai dendra phthinopOrina akarpa dis apothanonta ekrizOthenta 
 parapherO   dendron phthinopOrinos akarpos dis apothnEskO ekrizoO   
 V_PPPNPF    N_NPN  A_NPN     A_NPN  D  V_AAPNPN  V_APPNPN   

jud:1:13 kumata agria thalassEs epaphrizonta tas  heautOn aischunas  
     kuma  agrios thalassa epaphrizO  ho   heautou aischunomai 
     N_NPN A_NPN N_GSF   V_PAPNPN   RA_APF RP_GPN N_APF    

 asteres planEtai hois  ho   zophos tou  skotous eis aiOna tetErEtai 
 astEr  planEtEs hos  ho   zophos ho   skotos heis aiOn tEreO   
 N_NPM  A_NPM  RR_DPM RA_NSM N_NSM RA_GSN N_GSN  P  N_ASM V_XPI3S  

jud:1:14 proephEteusen de kai toutois hebdomos apo adam henOch legOn  idou 
     prophEteuO  de kai houtos hebdomos apo *PN* *PN*  legO   idou 
     V_AAI3S    C D  RD_DPM A_NSM  P  N_GSM N_NSM V_PAPNSM X  

 Elthen  kurios en  hagiais muriasin autou 
 erchomai kurios heis hagios murias  autos 
 V_AAI3S N_NSM P  A_DPF  N_DPF  RP_GSM 

jud:1:15 poiEsai krisin kata pantOn kai elegxai pasan psuchEn peri pantOn 
     poieO  krisis kata pas  kai elegchO pas  psuchE peri pas  
     V_AAN  N_ASF P  A_GPM C  V_AAN  A_ASF N_ASF  P  A_GPN 

 tOn  ergOn asebeias autOn hOn  EsebEsan kai peri pantOn tOn  sklErOn 
 ho   ergon asebeia autos hos  asebeO  kai peri pas  ho   sklEros 
 RA_GPN N_GPN N_GSF  RP_GPM RR_GPN V_AAI3P C  P  A_GPN RA_GPN A_GPN  

 hOn  elalEsan kat autou hamartOloi asebeis 
 hos  laleO  kata autos hamartOlos asebEs 
 RR_GPN V_AAI3P P  RP_GSM A_NPM   A_NPM  

jud:1:16 houtoi eisin  goggustai mempsimoiroi kata tas  epithumias heautOn 
     houtos eimi  gogguzO  mempsimoiros kata ho   epithumia heautou 
     RD_NPM V_PAI3P N_NPM   A_NPM    P  RA_APF N_APF   RP_GPM 

 poreuomenoi kai to   stoma autOn lalei  huperogka thaumazontes prosOpa 
 poreuomai  kai ho   stoma autos laleO  huperogkos thaumazO   prosOpon 
 V_PMPNPM  C  RA_NSN N_NSN RP_GPM V_PAI3S A_APN   V_PAPNPM   N_APN  

 Opheleias charin 
 Opheleia charis 
 N_GSF   P   

jud:1:17 humeis de agapEtoi mnEsthEte  tOn  rhEmatOn tOn  proeirEmenOn 
     su   de agapEtos mimnEskomai ho   rhEma  ho   prolegO   
     RP_NP C A_VPM  V_APD2P   RA_GPN N_GPN  RA_GPN V_XPPGPN   

 hupo tOn  apostolOn tou  kuriou hEmOn iEsou christou 
 hupo ho   apostolos ho   kurios egO  *PN* *PN*   
 P  RA_GPM N_GPM   RA_GSM N_GSM RP_GP N_GSM N_GSM  

jud:1:18 hoti elegon humin [hoti] ep eschatou [tou] chronou esontai 
     hoti legO  su  hoti  epi eschatos ho   chronos eimi  
     C  V_IAI3P RP_DP C   P  A_GSM  RA_GSM N_GSM  V_FMI3P 

 empaiktai kata tas  heautOn epithumias poreuomenoi tOn  asebeiOn 
 empaiktEs kata ho   heautou epithumia poreuomai  ho   asebeia 
 N_NPM   P  RA_APF RP_GPM N_APF   V_PMPNPM  RA_GPF N_GPF  

jud:1:19 houtoi eisin  hoi  apodiorizontes psuchikoi pneuma mE echontes 
     houtos eimi  ho   apodiorizO   psuchikos pneuma mE echO   
     RD_NPM V_PAI3P RA_NPM V_PAPNPM    A_NPM   N_ASN D V_PAPNPM 

jud:1:20 humeis de agapEtoi epoikodomountes heautous tE   hagiOtatE humOn 
     su   de agapEtos epoikodomeO   heautou ho   hagios  su  
     RP_NP C A_VPM  V_PAPNPM    RP_APM  RA_DSF A_DSFS  RP_GP 

 pistei en  pneumati hagiO proseuchomenoi 
 pistis heis pneuma  hagios proseuchomai  
 N_DSF P  N_DSN  A_DSN V_PMPNPM    

jud:1:21 heautous en  agapE theou tErEsate prosdechomenoi to   eleos tou  
     heautou heis agapE theos tEreO  prosdechomai  ho   eleos ho   
     RP_APM  P  N_DSF N_GSM V_AAD2P V_PMPNPM    RA_ASN N_ASN RA_GSM 

 kuriou hEmOn iEsou christou eis zOEn aiOnion 
 kurios egO  *PN* *PN*   heis zOE  aiOnios 
 N_GSM RP_GP N_GSM N_GSM  P  N_ASF A_ASF  

jud:1:22 kai hous  men eleate diakrinomenous 
     kai ous  men eleaO  diakrinO    
     C  RR_APM C  V_PAD2P V_PMPAPM    

jud:1:23 hous  de sOzete ek puros harpazontes hous  de eleate en  phobO 
     ous  de sOzO  ek pur  harpazO   ous  de eleaO  heis phobos 
     RR_APM C V_PAD2P P N_GSN V_PAPNPM  RR_APM C V_PAD2P P  N_DSM 

 misountes kai ton  apo tEs  sarkos espilOmenon chitOna 
 miseO   kai ho   apo ho   sarx  spiloO   chitOn 
 V_PAPNPM D  RA_ASM P  RA_GSF N_GSF V_XPPASM  N_ASM  

jud:1:24 tO   de dunamenO phulaxai humas aptaistous kai stEsai katenOpion 
     ho   de dunamai phulassO su  aptaistos kai histEmi katenOpion 
     RA_DSM C V_PMPDSM V_AAN  RP_AP A_APM   C  V_AAN  P     

 tEs  doxEs autou amOmous en  agalliasei 
 ho   doxa autos amOmos heis agalliaO  
 RA_GSF N_GSF RP_GSM A_APM  P  N_DSF   

jud:1:25 monO theO sOtEri hEmOn dia iEsou christou tou  kuriou hEmOn doxa 
     monos theos sOtEr egO  dia *PN* *PN*   ho   kurios egO  doxa 
     A_DSM N_DSM N_DSM RP_GP P  N_GSM N_GSM  RA_GSM N_GSM RP_GP N_NSF 

 megalOsunE kratos kai exousia pro pantos tou  aiOnos kai nun kai eis 
 megalOsunE kratos kai exousia pros pas  ho   aiOn  kai nun kai heis 
 N_NSF   N_NSN C  N_NSF  P  A_GSM RA_GSM N_GSM C  D  C  P  

 pantas tous  aiOnas amEn 
 pas  ho   aiOn  amEn 
 A_APM RA_APM N_APM X  


Help and Acknowledgements