Help and Acknowledgements


joh:8:1 iEsous de eporeuthE eis to   oros tOn  elaiOn 
    *PN*  de poreuomai heis ho   oros ho   elaia 
    N_NSM C V_API3S  P  RA_ASN N_ASN RA_GPF N_GPF 

joh:8:2 orthrou de palin paregeneto eis to   hieron kai pas  ho   laos 
    orthros de palin paraginomai heis ho   hieron kai pas  ho   laos 
    N_GSM  C D   V_AMI3S   P  RA_ASN A_ASN C  A_NSM RA_NSM N_NSM 

 Ercheto pros auton kai kathisas edidasken autous 
 archO  pros autos kai kathizO didaskO  heautou 
 V_IMI3S P  RP_ASM C  V_AAPNSM V_IAI3S  RP_APM 

joh:8:3 agousin de hoi  grammateis kai hoi  pharisaioi gunaika epi moicheia 
    agO   de ho   grammateus kai ho   *PN*    gunE  epi moicheia 
    V_PAI3P C RA_NPM N_NPM   C  RA_NPM N_NPM   N_ASF  P  N_DSF  

 kateilEmmenEn kai stEsantes autEn  en  mesO 
 katalambanO  kai histEmi  heautou heis mesos 
 V_XPPASF   C  V_AAPNPM RP_ASF P  A_DSN 

joh:8:4 legousin autO  didaskale hautE hE   gunE kateilEptai ep 
    legO   autos didaskalos autos ho   gunE katalambanO epi 
    V_PAI3P RP_DSM N_VSM   RD_NSF RA_NSF N_NSF V_XPI3S   P  

 autophOrO moicheuomenE 
 autophOros moicheuO   
 A_DSN   V_PPPNSF   

joh:8:5 en  de tO   nomO hEmin mOusEs eneteilato tas  toiautas lithazein 
    heis de ho   nomos egO  *PN*  entellomai ho   toioutos lithazO  
    P  C RA_DSM N_DSM RP_DP N_NSM V_AMI3S  RA_APF RD_APF  V_PAN   

 su  oun ti   legeis 
 su  oun tis  legO  
 RP_NS C  RI_ASN V_PAI2S 

joh:8:6 touto de elegon peirazontes auton hina echOsin katEgorein autou 
    houtos de legO  peirazO   autos hina echO  katEgoreO autos 
    RD_ASN C V_IAI3P V_PAPNPM  RP_ASM C  V_PAS3P V_PAN   RP_GSM 

 ho   de iEsous katO kupsas  tO   daktulO kategraphen eis tEn  gEn  
 ho   de *PN*  katO kuptO  ho   daktulos katagraphO heis ho   gE  
 RA_NSM C N_NSM D  V_AAPNSM RA_DSM N_DSM  V_IAI3S   P  RA_ASF N_ASF 

joh:8:7 hOs de epemenon erOtOntes auton anekupsen kai eipen  autois ho   
    hOs de epimenO erOtaO  autos anakuptO kai legO  autos ho   
    C  C V_IAI3P V_PAPNPM RP_ASM V_AAI3S  C  V_AAI3S RP_DPM RA_NSM 

 anamartEtos humOn prOtos ep autEn  baletO lithon 
 anamartEtos su  prOtos epi heautou ballO  lithos 
 A_NSM    RP_GP A_NSM P  RP_ASF V_AAD3S N_ASM 

joh:8:8 kai palin katakupsas egraphen eis tEn  gEn  
    kai palin katakuptO graphO  heis ho   gE  
    C  D   V_AAPNSM  V_IAI3S P  RA_ASF N_ASF 

joh:8:9 hoi  de akousantes exErchonto heis kath heis arxamenoi apo tOn  
    ho   de akouO   exerchomai heis kata heis archO   apo ho   
    RA_NPM C V_AAPNPM  V_IMI3P  A_NSM P  A_NSM V_AMPNPM P  RA_GPM 

 presbuterOn kai kateleiphthE monos kai hE   gunE en  mesO ousa   
 presbuteros kai kataleipO  monos kai ho   gunE heis mesos eimi   
 A_GPMC   C  V_API3S   A_NSM C  RA_NSF N_NSF P  A_DSN V_PAPNSF 

joh:8:10 anakupsas de ho   iEsous eipen  autE  gunai pou eisin  oudeis 
     anakuptO de ho   *PN*  legO  autos gunE pou eimi  oudeis 
     V_AAPNSM C RA_NSM N_NSM V_AAI3S RP_DSF N_VSF D  V_PAI3P A_NSM 

 se  katekrinen 
 su  katakrinO 
 RP_AS V_AAI3S  

joh:8:11 hE   de eipen  oudeis kurie eipen  de ho   iEsous oude egO  
     ho   de legO  oudeis kurios legO  de ho   *PN*  oude egO  
     RA_NSF C V_AAI3S A_NSM N_VSM V_AAI3S C RA_NSM N_NSM D  RP_NS 

 se  katakrinO poreuou  [kai] apo tou  nun mEketi hamartane]] 
 su  katakrinO poreuomai kai  apo ho   nun mEketi hamartanO  
 RP_AS V_PAI1S  V_PMD2S  C   P  RA_GSM D  D   V_PAD2S   

joh:8:12 palin oun autois elalEsen ho   iEsous legOn  egO  eimi  to   
     palin oun autos laleO  ho   *PN*  legO   egO  eimi  ho   
     D   C  RP_DPM V_AAI3S RA_NSM N_NSM V_PAPNSM RP_NS V_PAI1S RA_NSN 

 phOs tou  kosmou ho   akolouthOn emoi ou mE peripatEsE en  tE   
 phOs ho   kosmos ho   akoloutheO egO  ou mE peripateO heis ho   
 N_NSN RA_GSM N_GSM RA_NSM V_PAPNSM  RP_DS D D V_AAS3S  P  RA_DSF 

 skotia all hexei  to   phOs tEs  zOEs 
 skotia alla echO  ho   phOs ho   zOE  
 N_DSF C  V_FAI3S RA_ASN N_ASN RA_GSF N_GSF 

joh:8:13 eipon  oun autO  hoi  pharisaioi su  peri seautou martureis 
     legO  oun autos ho   *PN*    su  peri seautou martureO 
     V_AAI3P C  RP_DSM RA_NPM N_NPM   RP_NS P  RP_GSM V_PAI2S  

 hE   marturia sou  ouk estin  alEthEs 
 ho   marturion su  ou eimi  alEthEs 
 RA_NSF N_NSF   RP_GS D  V_PAI3S A_NSF  

joh:8:14 apekrithE  iEsous kai eipen  autois kan egO  marturO peri emautou 
     apokrinomai *PN*  kai legO  autos kan egO  martureO peri emautou 
     V_API3S   N_NSM C  V_AAI3S RP_DPM D  RP_NS V_PAS1S P  RP_GSM 

 alEthEs estin  hE   marturia mou  hoti oida  pothen Elthon  kai pou 
 alEthEs eimi  ho   marturion egO  hoti oida  pothen erchomai kai pou 
 A_NSF  V_PAI3S RA_NSF N_NSF   RP_GS C  V_XAI1S D   V_AAI1S C  D  

 hupagO humeis de ouk oidate pothen erchomai E pou hupagO 
 hupagO su   de ou oida  pothen erchomai E pou hupagO 
 V_PAI1S RP_NP C D  V_XAI2P D   V_PMI1S C D  V_PAI1S 

joh:8:15 humeis kata tEn  sarka krinete egO  ou krinO  oudena 
     su   kata ho   sarx krinO  egO  ou krinO  oudeis 
     RP_NP P  RA_ASF N_ASF V_PAI2P RP_NS D V_PAI1S A_ASM 

joh:8:16 kai ean krinO  de egO  hE   krisis hE   emE  alEthinE estin  
     kai ean krinO  de egO  ho   krisis ho   emos alEthinos eimi  
     D  C  V_PAS1S C RP_NS RA_NSF N_NSF RA_NSF A_NSF A_NSF   V_PAI3S 

 hoti monos ouk eimi  all egO  kai ho   pempsas me  patEr 
 hoti monos ou eimi  alla egO  kai ho   pempO  egO  patEr 
 C  A_NSM D  V_PAI1S C  RP_NS C  RA_NSM V_AAPNSM RP_AS N_NSM 

joh:8:17 kai en  tO   nomO de tO   humeterO gegraptai hoti duo  
     kai heis ho   nomos de ho   humeteros graphO  hoti duo  
     D  P  RA_DSM N_DSM C RA_DSM A_DSM   V_XPI3S  C  A_GPM 

 anthrOpOn hE   marturia alEthEs estin  
 anthrOpos ho   marturion alEthEs eimi  
 N_GPM   RA_NSF N_NSF   A_NSF  V_PAI3S 

joh:8:18 egO  eimi  ho   marturOn peri emautou kai marturei peri emou 
     egO  eimi  ho   martus  peri emautou kai martureO peri egO  
     RP_NS V_PAI1S RA_NSM V_PAPNSM P  RP_GSM C  V_PAI3S P  RP_GS 

 ho   pempsas me  patEr 
 ho   pempO  egO  patEr 
 RA_NSM V_AAPNSM RP_AS N_NSM 

joh:8:19 elegon oun autO  pou estin  ho   patEr sou  apekrithE  iEsous 
     legO  oun autos pou eimi  ho   patEr su  apokrinomai *PN*  
     V_IAI3P C  RP_DSM D  V_PAI3S RA_NSM N_NSM RP_GS V_API3S   N_NSM 

 oute eme  oidate oute ton  patera mou  ei eme  Edeite kai ton  
 oute egO  oida  oute ho   patEr egO  ei egO  oida  kai ho   
 C  RP_AS V_XAI2P C  RA_ASM N_ASM RP_GS C RP_AS V_YAI2P D  RA_ASM 

 patera mou  an Edeite 
 patEr egO  an oida  
 N_ASM RP_GS X V_YAI2P 

joh:8:20 tauta ta   rhEmata elalEsen en  tO   gazophulakiO didaskOn en  
     houtos ho   rhEma  laleO  heis ho   gazophulakion didaskO heis 
     RD_APN RA_APN N_APN  V_AAI3S P  RA_DSN N_DSN     V_PAPNSM P  

 tO   hierO kai oudeis epiasen auton hoti oupO elEluthei hE   hOra 
 ho   hieros kai oudeis piazO  autos hoti oupO erchomai ho   hOra 
 RA_DSN A_DSN C  A_NSM V_AAI3S RP_ASM C  D  V_YAI3S  RA_NSF N_NSF 

 autou 
 autos 
 RP_GSM 

joh:8:21 eipen  oun palin autois egO  hupagO kai zEtEsete me  kai en  
     legO  oun palin autos egO  hupagO kai zEteO  egO  kai heis 
     V_AAI3S C  D   RP_DPM RP_NS V_PAI1S C  V_FAI2P RP_AS C  P  

 tE   hamartia humOn apothaneisthe hopou egO  hupagO humeis ou dunasthe 
 ho   hamartia su  apothnEskO  hopou egO  hupagO su   ou dunamai 
 RA_DSF N_DSF  RP_GP V_FMI2P    C   RP_NS V_PAI1S RP_NP D V_PMI2P 

 elthein 
 erchomai 
 V_AAN  

joh:8:22 elegon oun hoi  ioudaioi mEti apoktenei heauton hoti legei  hopou 
     legO  oun ho   *PN*   mEti apokteinO heautou hoti legO  hopou 
     V_IAI3P C  RA_NPM A_NPM  X  V_FAI3S  RP_ASM C  V_PAI3S C   

 egO  hupagO humeis ou dunasthe elthein 
 egO  hupagO su   ou dunamai erchomai 
 RP_NS V_PAI1S RP_NP D V_PMI2P V_AAN  

joh:8:23 kai elegen autois humeis ek tOn  katO este  egO  ek tOn  anO 
     kai legO  autos su   ek ho   katO eimi  egO  ek ho   anO 
     C  V_IAI3S RP_DPM RP_NP P RA_GPN D  V_PAI2P RP_NS P RA_GPN D  

 eimi  humeis ek toutou tou  kosmou este  egO  ouk eimi  ek tou  
 eimi  su   ek houtos ho   kosmos eimi  egO  ou eimi  ek ho   
 V_PAI1S RP_NP P RD_GSM RA_GSM N_GSM V_PAI2P RP_NS D  V_PAI1S P RA_GSM 

 kosmou toutou 
 kosmos houtos 
 N_GSM RD_GSM 

joh:8:24 eipon  oun humin hoti apothaneisthe en  tais  hamartiais humOn ean 
     legO  oun su  hoti apothnEskO  heis ho   hamartia  su  ean 
     V_AAI1S C  RP_DP C  V_FMI2P    P  RA_DPF N_DPF   RP_GP C  

 gar mE pisteusEte hoti egO  eimi  apothaneisthe en  tais  hamartiais 
 gar mE pisteuO  hoti egO  eimi  apothnEskO  heis ho   hamartia  
 C  D V_AAS2P  C  RP_NS V_PAI1S V_FMI2P    P  RA_DPF N_DPF   

 humOn 
 su  
 RP_GP 

joh:8:25 elegon oun autO  su  tis  ei   eipen  autois ho   iEsous 
     legO  oun autos su  tis  eimi  legO  autos ho   *PN*  
     V_IAI3P C  RP_DSM RP_NS RI_NSM V_PAI2S V_AAI3S RP_DPM RA_NSM N_NSM 

 tEn  archEn ho   ti   kai lalO  humin 
 ho   archE hos  tis  kai laleO  su  
 RA_ASF N_ASF RR_ASN RI_ASN D  V_PAI1S RP_DP 

joh:8:26 polla echO  peri humOn lalein kai krinein all ho   pempsas me  
     polus echO  peri su  laleO kai krinO  alla ho   pempO  egO  
     A_APN V_PAI1S P  RP_GP V_PAN C  V_PAN  C  RA_NSM V_AAPNSM RP_AS 

 alEthEs estin  kagO ha   Ekousa par autou tauta lalO  eis ton  
 alEthEs eimi  kagO hos  akouO  para autos houtos laleO  heis ho   
 A_NSM  V_PAI3S C  RR_APN V_AAI1S P  RP_GSM RD_APN V_PAI1S P  RA_ASM 

 kosmon 
 kosmos 
 N_ASM 

joh:8:27 ouk egnOsan hoti ton  patera autois elegen 
     ou ginOskO hoti ho   patEr autos legO  
     D  V_AAI3P C  RA_ASM N_ASM RP_DPM V_IAI3S 

joh:8:28 eipen  oun [autois] ho   iEsous hotan hupsOsEte ton  huion tou  
     legO  oun autos  ho   *PN*  hotan hupsoO  ho   huios ho   
     V_AAI3S C  RP_DPM  RA_NSM N_NSM C   V_AAS2P  RA_ASM N_ASM RA_GSM 

 anthrOpou tote gnOsesthe hoti egO  eimi  kai ap emautou poiO  ouden 
 anthrOpos tote ginOskO  hoti egO  eimi  kai apo emautou poieO  oudeis 
 N_GSM   D  V_FMI2P  C  RP_NS V_PAI1S C  P  RP_GSM V_PAI1S A_ASN 

 alla kathOs edidaxen me  ho   patEr tauta lalO  
 alla kathOs didaskO egO  ho   patEr houtos laleO  
 C  C   V_AAI3S RP_AS RA_NSM N_NSM RD_APN V_PAI1S 

joh:8:29 kai ho   pempsas me  met emou estin  ouk aphEken me  monon 
     kai ho   pempO  egO  meta egO  eimi  ou aphiEmi egO  monos 
     C  RA_NSM V_AAPNSM RP_AS P  RP_GS V_PAI3S D  V_AAI3S RP_AS A_ASM 

 hoti egO  ta   aresta autO  poiO  pantote 
 hoti egO  ho   arestos autos poieO  pantote 
 C  RP_NS RA_APN A_APN  RP_DSM V_PAI1S D    

joh:8:30 tauta autou lalountos polloi episteusan eis auton 
     houtos autos laleO   polus pisteuO  heis autos 
     RD_APN RP_GSM V_PAPGSM A_NPM V_AAI3P  P  RP_ASM 

joh:8:31 elegen oun ho   iEsous pros tous  pepisteukotas autO  ioudaious 
     legO  oun ho   *PN*  pros ho   pisteuO    autos *PN*   
     V_IAI3S C  RA_NSM N_NSM P  RA_APM V_XAPAPM   RP_DSM A_APM   

 ean humeis meinEte en  tO   logO tO   emO  alEthOs mathEtai mou  
 ean su   menO  heis ho   logos ho   emos alEthOs mathEtEs egO  
 C  RP_NP V_AAS2P P  RA_DSM N_DSM RA_DSM A_DSM D    N_NPM  RP_GS 

 este  
 eimi  
 V_PAI2P 

joh:8:32 kai gnOsesthe tEn  alEtheian kai hE   alEtheia eleutherOsei humas 
     kai ginOskO  ho   alEtheia kai ho   alEtheia eleutheroO  su  
     C  V_FMI2P  RA_ASF N_ASF   C  RA_NSF N_NSF  V_FAI3S   RP_AP 

joh:8:33 apekrithEsan pros auton sperma abraam esmen  kai oudeni 
     apokrinomai pros autos sperma *PN*  eimi  kai oudeis 
     V_API3P   P  RP_ASM N_NSN N_GSM V_PAI1P C  A_DSM 

 dedouleukamen pOpote pOs su  legeis hoti eleutheroi genEsesthe 
 douleuO    pOpote pOs su  legO  hoti eleutheros ginomai  
 V_XAI1P    D   D  RP_NS V_PAI2S C  A_NPM   V_FMI2P  

joh:8:34 apekrithE  autois ho   iEsous amEn amEn legO  humin hoti pas  
     apokrinomai autos ho   *PN*  amEn amEn legO  su  hoti pas  
     V_API3S   RP_DPM RA_NSM N_NSM X  X  V_PAI1S RP_DP C  A_NSM 

 ho   poiOn  tEn  hamartian doulos estin  tEs  hamartias 
 ho   poios  ho   hamartia doulos eimi  ho   hamartia 
 RA_NSM V_PAPNSM RA_ASF N_ASF   N_NSM V_PAI3S RA_GSF N_GSF   

joh:8:35 ho   de doulos ou menei  en  tE   oikia eis ton  aiOna ho   
     ho   de doulos ou menO  heis ho   oikia heis ho   aiOn ho   
     RA_NSM C N_NSM D V_PAI3S P  RA_DSF N_DSF P  RA_ASM N_ASM RA_NSM 

 huios menei  eis ton  aiOna 
 huios menO  heis ho   aiOn 
 N_NSM V_PAI3S P  RA_ASM N_ASM 

joh:8:36 ean oun ho   huios humas eleutherOsE ontOs eleutheroi esesthe 
     ean oun ho   huios su  eleutheroO ontOs eleutheros eimi  
     C  C  RA_NSM N_NSM RP_AP V_AAS3S   D   A_NPM   V_FMI2P 

joh:8:37 oida  hoti sperma abraam este  alla zEteite me  apokteinai hoti 
     oida  hoti sperma *PN*  eimi  alla zEteO  egO  apokteinO hoti 
     V_XAI1S C  N_NSN N_GSM V_PAI2P C  V_PAI2P RP_AS V_AAN   C  

 ho   logos ho   emos ou chOrei en  humin 
 ho   logos ho   emos ou chOreO heis su  
 RA_NSM N_NSM RA_NSM A_NSM D V_PAI3S P  RP_DP 

joh:8:38 ha   egO  heOraka para tO   patri lalO  kai humeis oun ha   
     hos  egO  horaO  para ho   patEr laleO  kai su   oun hos  
     RR_APN RP_NS V_XAI1S P  RA_DSM N_DSM V_PAI1S D  RP_NP C  RR_APN 

 Ekousate para tou  patros poieite 
 akouO  para ho   patEr poieO  
 V_AAI2P P  RA_GSM N_GSM V_PAI2P 

joh:8:39 apekrithEsan kai eipan  autO  ho   patEr hEmOn abraam estin  
     apokrinomai kai legO  autos ho   patEr egO  *PN*  eimi  
     V_API3P   C  V_AAI3P RP_DSM RA_NSM N_NSM RP_GP N_NSM V_PAI3S 

 legei  autois ho   iEsous ei tekna tou  abraam este  ta   erga 
 legO  autos ho   *PN*  ei teknon ho   *PN*  eimi  ho   ergon 
 V_PAI3S RP_DPM RA_NSM N_NSM C N_NPN RA_GSM N_GSM V_PAI2P RA_APN N_APN 

 tou  abraam epoieite 
 ho   *PN*  poieO  
 RA_GSM N_GSM V_IAI2P 

joh:8:40 nun de zEteite me  apokteinai anthrOpon hos  tEn  alEtheian 
     nun de zEteO  egO  apokteinO anthrOpos hos  ho   alEtheia 
     D  C V_PAI2P RP_AS V_AAN   N_ASM   RR_NSM RA_ASF N_ASF   

 humin lelalEka hEn  Ekousa para tou  theou touto abraam ouk epoiEsen 
 su  laleO  eimi  akouO  para ho   theos houtos *PN*  ou poieO  
 RP_DP V_XAI1S RR_ASF V_AAI1S P  RA_GSM N_GSM RD_ASN N_NSM D  V_AAI3S 

joh:8:41 humeis poieite ta   erga tou  patros humOn eipan  [oun] autO  
     su   poieO  ho   ergon ho   patEr su  legO  oun  autos 
     RP_NP V_PAI2P RA_APN N_APN RA_GSM N_GSM RP_GP V_AAI3P C   RP_DSM 

 hEmeis ek porneias ou gegennEmetha hena patera echomen ton  theon 
 egO  ek porneia ou gennaO    heis patEr echO  ho   theos 
 RP_NP P N_GSF  D V_XPI1P   A_ASM N_ASM V_PAI1P RA_ASM N_ASM 

joh:8:42 eipen  autois ho   iEsous ei ho   theos patEr humOn En   
     legO  autos ho   *PN*  ei ho   theos patEr su  eimi  
     V_AAI3S RP_DPM RA_NSM N_NSM C RA_NSM N_NSM N_NSM RP_GP V_IAI3S 

 Egapate an eme  egO  gar ek tou  theou exElthon  kai hEkO  oude gar 
 agapaO an egO  egO  gar ek ho   theos exerchomai kai hEkO  oude gar 
 V_IAI2P X RP_AS RP_NS C  P RA_GSM N_GSM V_AAI1S  C  V_PAI1S D  C  

 ap emautou elElutha all ekeinos me  apesteilen 
 apo emautou erchomai alla ekeinos egO  apostellO 
 P  RP_GSM V_XAI1S C  RD_NSM RP_AS V_AAI3S  

joh:8:43 dia ti   tEn  lalian tEn  emEn ou ginOskete hoti ou dunasthe 
     dia tis  ho   lalia ho   emos ou ginOskO  hoti ou dunamai 
     P  RI_ASN RA_ASF N_ASF RA_ASF A_ASF D V_PAI2P  C  D V_PMI2P 

 akouein ton  logon ton  emon 
 akouO  ho   logos ho   emos 
 V_PAN  RA_ASM N_ASM RA_ASM A_ASM 

joh:8:44 humeis ek tou  patros tou  diabolou este  kai tas  epithumias 
     su   ek ho   patEr ho   diabolos eimi  kai ho   epithumia 
     RP_NP P RA_GSM N_GSM RA_GSM A_GSM  V_PAI2P C  RA_APF N_APF   

 tou  patros humOn thelete poiein ekeinos anthrOpoktonos En   ap archEs 
 ho   patEr su  thelO  poieO ekeinos anthrOpoktonos eimi  apo archE 
 RA_GSM N_GSM RP_GP V_PAI2P V_PAN RD_NSM N_NSM     V_IAI3S P  N_GSF 

 kai en  tE   alEtheia ouk estEken hoti ouk estin  alEtheia en  autO  
 kai heis ho   alEtheia ou histEmi hoti ou eimi  alEtheia heis autos 
 C  P  RA_DSF N_DSF  D  V_IAI3S C  D  V_PAI3S N_NSF  P  RP_DSM 

 hotan lalE  to   pseudos ek tOn  idiOn lalei  hoti pseustEs estin  
 hotan laleO  ho   pseudos ek ho   idios laleO  hoti pseustEs eimi  
 C   V_PAS3S RA_ASN N_ASN  P RA_GPN A_GPN V_PAI3S C  N_NSM  V_PAI3S 

 kai ho   patEr autou 
 kai ho   patEr autos 
 C  RA_NSM N_NSM RP_GSN 

joh:8:45 egO  de hoti tEn  alEtheian legO  ou pisteuete moi  
     egO  de hoti ho   alEtheia legO  ou pisteuO  egO  
     RP_NS C C  RA_ASF N_ASF   V_PAI1S D V_PAI2P  RP_DS 

joh:8:46 tis  ex humOn elegchei me  peri hamartias ei alEtheian legO  
     tis  hex su  elegchO egO  peri hamartia ei alEtheia legO  
     RI_NSM P  RP_GP V_PAI3S RP_AS P  N_GSF   C N_ASF   V_PAI1S 

 dia ti   humeis ou pisteuete moi  
 dia tis  su   ou pisteuO  egO  
 P  RI_ASN RP_NP D V_PAI2P  RP_DS 

joh:8:47 ho   On    ek tou  theou ta   rhEmata tou  theou akouei 
     ho   hos   ek ho   theos ho   rhEma  ho   theos akouO  
     RA_NSM V_PAPNSM P RA_GSM N_GSM RA_APN N_APN  RA_GSM N_GSM V_PAI3S 

 dia touto humeis ouk akouete hoti ek tou  theou ouk este  
 dia houtos su   ou akouO  hoti ek ho   theos ou eimi  
 P  RD_ASN RP_NP D  V_PAI2P C  P RA_GSM N_GSM D  V_PAI2P 

joh:8:48 apekrithEsan hoi  ioudaioi kai eipan  autO  ou kalOs legomen 
     apokrinomai ho   *PN*   kai legO  autos ou kalOs legO  
     V_API3P   RA_NPM A_NPM  C  V_AAI3P RP_DSM X D   V_PAI1P 

 hEmeis hoti samaritEs ei   su  kai daimonion echeis 
 egO  hoti *PN*   eimi  su  kai daimonion echO  
 RP_NP C  N_NSM   V_PAI2S RP_NS C  N_ASN   V_PAI2S 

joh:8:49 apekrithE  iEsous egO  daimonion ouk echO  alla timO  ton  
     apokrinomai *PN*  egO  daimonion ou echO  alla timaO  ho   
     V_API3S   N_NSM RP_NS N_ASN   D  V_PAI1S C  V_PAI1S RA_ASM 

 patera mou  kai humeis atimazete me  
 patEr egO  kai su   atimazO  egO  
 N_ASM RP_GS C  RP_NP V_PAI2P  RP_AS 

joh:8:50 egO  de ou zEtO  tEn  doxan mou  estin  ho   zEtOn  kai 
     egO  de ou zEteO  ho   doxa egO  eimi  ho   zEteO  kai 
     RP_NS C D V_PAI1S RA_ASF N_ASF RP_GS V_PAI3S RA_NSM V_PAPNSM C  

 krinOn  
 krinon  
 V_PAPNSM 

joh:8:51 amEn amEn legO  humin ean tis  ton  emon logon tErEsE thanaton 
     amEn amEn legO  su  ean tis  ho   emos logos tEreO  thanatos 
     X  X  V_PAI1S RP_DP C  RI_NSM RA_ASM A_ASM N_ASM V_AAS3S N_ASM  

 ou mE theOrEsE eis ton  aiOna 
 ou mE theOreO heis ho   aiOn 
 D D V_AAS3S P  RA_ASM N_ASM 

joh:8:52 eipon  [oun] autO  hoi  ioudaioi nun egnOkamen hoti daimonion 
     legO  oun  autos ho   *PN*   nun ginOskO  hoti daimonion 
     V_AAI3P C   RP_DSM RA_NPM A_NPM  D  V_XAI1P  C  N_ASN   

 echeis abraam apethanen kai hoi  prophEtai kai su  legeis ean tis  
 echO  *PN*  apothnEskO kai ho   prophEtEs kai su  legO  ean tis  
 V_PAI2S N_NSM V_AAI3S  C  RA_NPM N_NPM   C  RP_NS V_PAI2S C  RI_NSM 

 ton  logon mou  tErEsE ou mE geusEtai thanatou eis ton  aiOna 
 ho   logos egO  tEreO  ou mE geuomai thanatos heis ho   aiOn 
 RA_ASM N_ASM RP_GS V_AAS3S D D V_AMS3S N_GSM  P  RA_ASM N_ASM 

joh:8:53 mE su  meizOn ei   tou  patros hEmOn abraam hostis apethanen 
     mE su  megas eimi  ho   patEr egO  *PN*  hostis apothnEskO 
     X RP_NS A_NSMC V_PAI2S RA_GSM N_GSM RP_GP N_GSM RR_NSM V_AAI3S  

 kai hoi  prophEtai apethanon tina  seauton poieis 
 kai ho   prophEtEs apothnEskO tis  seautou poieO  
 C  RA_NPM N_NPM   V_AAI3P  RI_ASM RP_ASM V_PAI2S 

joh:8:54 apekrithE  iEsous ean egO  doxasO emauton hE   doxa mou  ouden 
     apokrinomai *PN*  ean egO  doxazO emautou ho   doxa egO  oudeis 
     V_API3S   N_NSM C  RP_NS V_AAS1S RP_ASM RA_NSF N_NSF RP_GS A_NSN 

 estin  estin  ho   patEr mou  ho   doxazOn me  hon  humeis 
 eimi  eimi  ho   patEr egO  ho   doxazO  egO  eimi  su   
 V_PAI3S V_PAI3S RA_NSM N_NSM RP_GS RA_NSM V_PAPNSM RP_AS RR_ASM RP_NP 

 legete hoti theos hEmOn estin  
 legO  hoti theos egO  eimi  
 V_PAI2P C  N_NSM RP_GP V_PAI3S 

joh:8:55 kai ouk egnOkate auton egO  de oida  auton kan eipO  hoti ouk 
     kai ou ginOskO autos egO  de oida  autos kan legO  hoti ou 
     C  D  V_XAI2P RP_ASM RP_NS C V_XAI1S RP_ASM C  V_AAS1S C  D  

 oida  auton esomai homoios humin pseustEs alla oida  auton kai ton  
 oida  autos eimi  homoios su  pseustEs alla oida  autos kai ho   
 V_XAI1S RP_ASM V_FMI1S A_NSM  RP_DP N_NSM  C  V_XAI1S RP_ASM C  RA_ASM 

 logon autou tErO  
 logos autos tEreO  
 N_ASM RP_GSM V_PAI1S 

joh:8:56 abraam ho   patEr humOn Egalliasato hina idE   tEn  hEmeran 
     *PN*  ho   patEr su  agalliaO  hina horaO  ho   hEmera 
     N_NSM RA_NSM N_NSM RP_GP V_AMI3S   C  V_AAS3S RA_ASF N_ASF  

 tEn  emEn kai eiden  kai echarE 
 ho   emos kai horaO  kai chairO 
 RA_ASF A_ASF C  V_AAI3S C  V_API3S 

joh:8:57 eipon  oun hoi  ioudaioi pros auton pentEkonta etE  oupO echeis 
     legO  oun ho   *PN*   pros autos pentEkonta etos oupO echO  
     V_AAI3P C  RA_NPM A_NPM  P  RP_ASM A_APN   N_APN D  V_PAI2S 

 kai abraam heOrakas 
 kai *PN*  horaO  
 C  N_ASM V_XAI2S 

joh:8:58 eipen  autois iEsous amEn amEn legO  humin prin abraam genesthai 
     legO  autos *PN*  amEn amEn legO  su  prin *PN*  ginomai  
     V_AAI3S RP_DPM N_NSM X  X  V_PAI1S RP_DP D  N_ASM V_AMN   

 egO  eimi  
 egO  eimi  
 RP_NS V_PAI1S 

joh:8:59 Eran  oun lithous hina balOsin ep auton iEsous de ekrubE kai 
     airO  oun lithos hina ballO  epi autos *PN*  de kruptO kai 
     V_AAI3P C  N_APM  C  V_AAS3P P  RP_ASM N_NSM C V_API3S C  

 exElthen  ek tou  hierou 
 exerchomai ek ho   hieros 
 V_AAI3S  P RA_GSN A_GSN 


Help and Acknowledgements