Help and Acknowledgements


joh:7:1 kai meta tauta periepatei ho   iEsous en  tE   galilaia ou gar 
    kai meta houtos peripateO ho   *PN*  heis ho   *PN*   ou gar 
    C  P  RD_APN V_IAI3S  RA_NSM N_NSM P  RA_DSF N_DSF  D C  

 Ethelen en  tE   ioudaia peripatein hoti ezEtoun auton hoi  ioudaioi 
 thelO  heis ho   *PN*  peripateO hoti zEteO  autos ho   *PN*   
 V_IAI3S P  RA_DSF N_DSF  V_PAN   C  V_IAI3P RP_ASM RA_NPM A_NPM  

 apokteinai 
 apokteinO 
 V_AAN   

joh:7:2 En   de eggus hE   heortE tOn  ioudaiOn hE   skEnopEgia 
    eimi  de eggus ho   heortE ho   *PN*   ho   skEnopEgia 
    V_IAI3S C D   RA_NSF N_NSF RA_GPM A_GPM  RA_NSF N_NSF   

joh:7:3 eipon  oun pros auton hoi  adelphoi autou metabEthi enteuthen kai 
    legO  oun pros autos ho   adelphos autos metabainO enteuthen kai 
    V_AAI3P C  P  RP_ASM RA_NPM N_NPM  RP_GSM V_AAD2S  D     C  

 hupage eis tEn  ioudaian hina kai hoi  mathEtai sou  theOrEsousin 
 hupagO heis ho   *PN*   hina kai ho   mathEtEs su  theOreO   
 V_PAD2S P  RA_ASF N_ASF  C  D  RA_NPM N_NPM  RP_GS V_FAI3P   

 sou  ta   erga ha   poieis 
 su  ho   ergon hos  poieO  
 RP_GS RA_APN N_APN RR_APN V_PAI2S 

joh:7:4 oudeis gar ti   en  kruptO poiei  kai zEtei  autos en  parrEsia 
    oudeis gar tis  heis kruptos poieO  kai zEteO  autos heis parrEsia 
    A_NSM C  RI_ASN P  A_DSN  V_PAI3S C  V_PAI3S RP_NSM P  N_DSF  

 einai ei tauta poieis phanerOson seauton tO   kosmO 
 eimi ei houtos poieO  phaneroO  seautou ho   kosmos 
 V_PAN C RD_APN V_PAI2S V_AAD2S  RP_ASM RA_DSM N_DSM 

joh:7:5 oude gar hoi  adelphoi autou episteuon eis auton 
    oude gar ho   adelphos autos pisteuO  heis autos 
    D  C  RA_NPM N_NPM  RP_GSM V_IAI3P  P  RP_ASM 

joh:7:6 legei  oun autois ho   iEsous ho   kairos ho   emos oupO 
    legO  oun autos ho   *PN*  ho   kairos ho   emos oupO 
    V_PAI3S C  RP_DPM RA_NSM N_NSM RA_NSM N_NSM RA_NSM A_NSM D  

 parestin ho   de kairos ho   humeteros pantote estin  hetoimos 
 pareimi ho   de kairos ho   humeteros pantote eimi  hetoimos 
 V_PAI3S RA_NSM C N_NSM RA_NSM A_NSM   D    V_PAI3S A_NSM  

joh:7:7 ou dunatai ho   kosmos misein humas eme  de misei  hoti egO  
    ou dunamai ho   kosmos miseO su  egO  de miseO  hoti egO  
    D V_PMI3S RA_NSM N_NSM V_PAN RP_AP RP_AS C V_PAI3S C  RP_NS 

 marturO peri autou hoti ta   erga autou ponEra estin  
 martureO peri autos hoti ho   ergon autos ponEros eimi  
 V_PAI1S P  RP_GSM C  RA_NPN N_NPN RP_GSM A_NPN  V_PAI3S 

joh:7:8 humeis anabEte eis tEn  heortEn egO  ouk anabainO eis tEn  
    su   anabainO heis ho   heortE egO  ou anabainO heis ho   
    RP_NP V_AAD2P P  RA_ASF N_ASF  RP_NS D  V_PAI1S P  RA_ASF 

 heortEn tautEn hoti ho   emos kairos oupO peplErOtai 
 heortE houtos hoti ho   emos kairos oupO plEroO   
 N_ASF  RD_ASF C  RA_NSM A_NSM N_NSM D  V_XPI3S  

joh:7:9 tauta de eipOn  autos emeinen en  tE   galilaia 
    houtos de legO   autos menO  heis ho   *PN*   
    RD_APN C V_AAPNSM RP_NSM V_AAI3S P  RA_DSF N_DSF  

joh:7:10 hOs de anebEsan hoi  adelphoi autou eis tEn  heortEn tote kai 
     hOs de anabainO ho   adelphos autos heis ho   heortE tote kai 
     C  C V_AAI3P RA_NPM N_NPM  RP_GSM P  RA_ASF N_ASF  D  D  

 autos anebE  ou phanerOs alla [hOs] en  kruptO 
 autos anabainO ou phanerOs alla hOs  heis kruptos 
 RP_NSM V_AAI3S D D    C  C   P  A_DSN  

joh:7:11 hoi  oun ioudaioi ezEtoun auton en  tE   heortE kai elegon pou 
     ho   oun *PN*   zEteO  autos heis ho   heortE kai legO  pou 
     RA_NPM C  A_NPM  V_IAI3P RP_ASM P  RA_DSF N_DSF C  V_IAI3P D  

 estin  ekeinos 
 eimi  ekeinos 
 V_PAI3S RD_NSM 

joh:7:12 kai goggusmos peri autou En   polus en  tois  ochlois hoi  men 
     kai goggusmos peri autos eimi  polus heis ho   ochlos ho   men 
     C  N_NSM   P  RP_GSM V_IAI3S A_NSM P  RA_DPM N_DPM  RA_NPM C  

 elegon hoti agathos estin  alloi [de] elegon ou alla plana  ton  ochlon 
 legO  hoti agathos eimi  allos de  legO  ou alla planaO ho   ochlos 
 V_IAI3P C  A_NSM  V_PAI3S A_NPM C  V_IAI3P X C  V_PAI3S RA_ASM N_ASM 

joh:7:13 oudeis mentoi parrEsia elalei peri autou dia ton  phobon tOn  
     oudeis mentoi parrEsia laleO  peri autos dia ho   phobos ho   
     A_NSM C   N_DSF  V_IAI3S P  RP_GSM P  RA_ASM N_ASM RA_GPM 

 ioudaiOn 
 *PN*   
 A_GPM  

joh:7:14 EdE de tEs  heortEs mesousEs anebE  iEsous eis to   hieron kai 
     EdE de ho   heortE mesoO  anabainO *PN*  heis ho   hieron kai 
     D  C RA_GSF N_GSF  V_PAPGSF V_AAI3S N_NSM P  RA_ASN A_ASN C  

 edidasken 
 didaskO  
 V_IAI3S  

joh:7:15 ethaumazon oun hoi  ioudaioi legontes pOs houtos grammata oiden  mE 
     thaumazO  oun ho   *PN*   legO   pOs houtos gramma  oida  mE 
     V_IAI3P  C  RA_NPM A_NPM  V_PAPNPM D  RD_NSM N_APN  V_XAI3S D 

 memathEkOs 
 manthanO  
 V_XAPNSM  

joh:7:16 apekrithE  oun autois [ho]  iEsous kai eipen  hE   emE  didachE 
     apokrinomai oun autos ho   *PN*  kai legO  ho   emos didachE 
     V_API3S   C  RP_DPM RA_NSM N_NSM C  V_AAI3S RA_NSF A_NSF N_NSF  

 ouk estin  emE  alla tou  pempsantos me  
 ou eimi  emos alla ho   pempO   egO  
 D  V_PAI3S A_NSF C  RA_GSM V_AAPGSM  RP_AS 

joh:7:17 ean tis  thelE  to   thelEma autou poiein gnOsetai peri tEs  
     ean tis  thelO  ho   thelEma autos poieO ginOskO peri ho   
     C  RI_NSM V_PAS3S RA_ASN N_ASN  RP_GSM V_PAN V_FMI3S P  RA_GSF 

 didachEs poteron ek tou  theou estin  E egO  ap emautou lalO  
 didachE poteron ek ho   theos eimi  E egO  apo emautou laleO  
 N_GSF  D    P RA_GSM N_GSM V_PAI3S C RP_NS P  RP_GSM V_PAI1S 

joh:7:18 ho   aph heautou lalOn  tEn  doxan tEn  idian zEtei  ho   
     ho   apo heautou laleO  ho   doxa ho   idios zEteO  ho   
     RA_NSM P  RP_GSM V_PAPNSM RA_ASF N_ASF RA_ASF A_ASF V_PAI3S RA_NSM 

 de zEtOn  tEn  doxan tou  pempsantos auton houtos alEthEs estin  kai 
 de zEteO  ho   doxa ho   pempO   autos houtos alEthEs eimi  kai 
 C V_PAPNSM RA_ASF N_ASF RA_GSM V_AAPGSM  RP_ASM RD_NSM A_NSM  V_PAI3S C  

 adikia en  autO  ouk estin  
 adikia heis autos ou eimi  
 N_NSF P  RP_DSM D  V_PAI3S 

joh:7:19 ou mOusEs dedOken humin ton  nomon kai oudeis ex humOn poiei  
     ou *PN*  didOmi su  ho   nomos kai oudeis hex su  poieO  
     X N_NSM V_XAI3S RP_DP RA_ASM N_ASM C  A_NSM P  RP_GP V_PAI3S 

 ton  nomon ti   me  zEteite apokteinai 
 ho   nomos tis  egO  zEteO  apokteinO 
 RA_ASM N_ASM RI_ASN RP_AS V_PAI2P V_AAN   

joh:7:20 apekrithE  ho   ochlos daimonion echeis tis  se  zEtei  
     apokrinomai ho   ochlos daimonion echO  tis  su  zEteO  
     V_API3S   RA_NSM N_NSM N_ASN   V_PAI2S RI_NSM RP_AS V_PAI3S 

 apokteinai 
 apokteinO 
 V_AAN   

joh:7:21 apekrithE  iEsous kai eipen  autois hen  ergon epoiEsa kai pantes 
     apokrinomai *PN*  kai legO  autos heis ergon poieO  kai pas  
     V_API3S   N_NSM C  V_AAI3S RP_DPM A_ASN N_ASN V_AAI1S C  A_NPM 

 thaumazete 
 thaumazO  
 V_PAI2P  

joh:7:22 dia touto mOusEs dedOken humin tEn  peritomEn ouch hoti ek tou  
     dia houtos *PN*  didOmi su  ho   peritomE ou  hoti ek ho   
     P  RD_ASN N_NSM V_XAI3S RP_DP RA_ASF N_ASF   D  C  P RA_GSM 

 mOuseOs estin  all ek tOn  paterOn kai en  sabbatO peritemnete 
 *PN*  eimi  alla ek ho   patEr  kai heis sabbaton peritemnO  
 N_GSM  V_PAI3S C  P RA_GPM N_GPM  C  P  N_DSN  V_PAI2P   

 anthrOpon 
 anthrOpos 
 N_ASM   

joh:7:23 ei peritomEn lambanei anthrOpos en  sabbatO hina mE luthE  ho   
     ei peritomE lambanO anthrOpos heis sabbaton hina mE luO   ho   
     C N_ASF   V_PAI3S N_NSM   P  N_DSN  C  D V_APS3S RA_NSM 

 nomos mOuseOs emoi cholate hoti holon anthrOpon hugiE epoiEsa en  sabbatO 
 nomos *PN*  egO  cholaO hoti holos anthrOpos hugiEs poieO  heis sabbaton 
 N_NSM N_GSM  RP_DS V_PAI2P C  A_ASM N_ASM   A_ASM V_AAI1S P  N_DSN  

joh:7:24 mE krinete kat opsin alla tEn  dikaian krisin krinete 
     mE krinO  kata opsis alla ho   dikaios krisis krinO  
     D V_PAD2P P  N_ASF C  RA_ASF A_ASF  N_ASF V_PAD2P 

joh:7:25 elegon oun tines ek tOn  hierosolumitOn ouch houtos estin  hon  
     legO  oun tis  ek ho   *PN*      ou  houtos eimi  eimi  
     V_IAI3P C  RI_NPM P RA_GPM N_GPM     X  RD_NSM V_PAI3S RR_ASM 

 zEtousin apokteinai 
 zEteO  apokteinO 
 V_PAI3P V_AAN   

joh:7:26 kai ide  parrEsia lalei  kai ouden autO  legousin mEpote alEthOs 
     kai horaO parrEsia laleO  kai oudeis autos legO   mEpote alEthOs 
     C  X   N_DSF  V_PAI3S C  A_ASN RP_DSM V_PAI3P X   D    

 egnOsan hoi  archontes hoti houtos estin  ho   christos 
 ginOskO ho   archOn  hoti houtos eimi  ho   *PN*   
 V_AAI3P RA_NPM N_NPM   C  RD_NSM V_PAI3S RA_NSM N_NSM  

joh:7:27 alla touton oidamen pothen estin  ho   de christos hotan erchEtai 
     alla houtos oida  pothen eimi  ho   de *PN*   hotan erchomai 
     C  RD_ASM V_XAI1P D   V_PAI3S RA_NSM C N_NSM  C   V_PMS3S 

 oudeis ginOskei pothen estin  
 oudeis ginOskO pothen eimi  
 A_NSM V_PAI3S D   V_PAI3S 

joh:7:28 ekraxen oun en  tO   hierO didaskOn ho   iEsous kai legOn  
     krazO  oun heis ho   hieros didaskO ho   *PN*  kai legO   
     V_AAI3S C  P  RA_DSN A_DSN V_PAPNSM RA_NSM N_NSM C  V_PAPNSM 

 kame oidate kai oidate pothen eimi  kai ap emautou ouk elElutha all 
 kagO oida  kai oida  pothen eimi  kai apo emautou ou erchomai alla 
 C  V_XAI2P C  V_XAI2P D   V_PAI1S C  P  RP_GSM D  V_XAI1S C  

 estin  alEthinos ho   pempsas me  hon  humeis ouk oidate 
 eimi  alEthinos ho   pempO  egO  eimi  su   ou oida  
 V_PAI3S A_NSM   RA_NSM V_AAPNSM RP_AS RR_ASM RP_NP D  V_XAI2P 

joh:7:29 egO  oida  auton hoti par autou eimi  kakeinos me  
     egO  oida  autos hoti para autos eimi  kakeinos egO  
     RP_NS V_XAI1S RP_ASM C  P  RP_GSM V_PAI1S C    RP_AS 

 apesteilen 
 apostellO 
 V_AAI3S  

joh:7:30 ezEtoun oun auton piasai kai oudeis epebalen ep auton tEn  cheira 
     zEteO  oun autos piazO kai oudeis epiballO epi autos ho   cheir 
     V_IAI3P C  RP_ASM V_AAN C  A_NSM V_AAI3S P  RP_ASM RA_ASF N_ASF 

 hoti oupO elEluthei hE   hOra autou 
 hoti oupO erchomai ho   hOra autos 
 C  D  V_YAI3S  RA_NSF N_NSF RP_GSM 

joh:7:31 ek tou  ochlou de polloi episteusan eis auton kai elegon ho   
     ek ho   ochlos de polus pisteuO  heis autos kai legO  ho   
     P RA_GSM N_GSM C A_NPM V_AAI3P  P  RP_ASM C  V_IAI3P RA_NSM 

 christos hotan elthE  mE pleiona sEmeia poiEsei hOn  houtos epoiEsen 
 *PN*   hotan erchomai mE polus  sEmeion poiEsis hos  houtos poieO  
 N_NSM  C   V_AAS3S X A_APNC N_APN  V_FAI3S RR_GPN RD_NSM V_AAI3S 

joh:7:32 Ekousan hoi  pharisaioi tou  ochlou gogguzontos peri autou tauta 
     akouO  ho   *PN*    ho   ochlos gogguzO   peri autos houtos 
     V_AAI3P RA_NPM N_NPM   RA_GSM N_GSM V_PAPGSM  P  RP_GSM RD_APN 

 kai apesteilan hoi  archiereis kai hoi  pharisaioi hupEretas hina 
 kai apostellO ho   archiereus kai ho   *PN*    hupEretEs hina 
 C  V_AAI3P  RA_NPM N_NPM   C  RA_NPM N_NPM   N_APM   C  

 piasOsin auton 
 piazO  autos 
 V_AAS3P RP_ASM 

joh:7:33 eipen  oun ho   iEsous eti chronon mikron meth humOn eimi  kai 
     legO  oun ho   *PN*  eti chronos mikros meta su  eimi  kai 
     V_AAI3S C  RA_NSM N_NSM D  N_ASM  A_ASM P  RP_GP V_PAI1S C  

 hupagO pros ton  pempsanta me  
 hupagO pros ho   pempO   egO  
 V_PAI1S P  RA_ASM V_AAPASM RP_AS 

joh:7:34 zEtEsete me  kai ouch heurEsete [me] kai hopou eimi  egO  humeis 
     zEteO  egO  kai ou  heuriskO egO  kai hopou eimi  egO  su   
     V_FAI2P RP_AS C  D  V_FAI2P  RP_AS C  C   V_PAI1S RP_NS RP_NP 

 ou dunasthe elthein 
 ou dunamai erchomai 
 D V_PMI2P V_AAN  

joh:7:35 eipon  oun hoi  ioudaioi pros heautous pou houtos mellei 
     legO  oun ho   *PN*   pros heautou pou houtos mellO  
     V_AAI3P C  RA_NPM A_NPM  P  RP_APM  D  RD_NSM V_PAI3S 

 poreuesthai hoti hEmeis ouch heurEsomen auton mE eis tEn  diasporan 
 poreuomai  hoti egO  ou  heuriskO  autos mE heis ho   diaspora 
 V_PMN    C  RP_NP D  V_FAI1P  RP_ASM X P  RA_ASF N_ASF   

 tOn  hellEnOn mellei poreuesthai kai didaskein tous  hellEnas 
 ho   *PN*   mellO  poreuomai  kai didaskO  ho   *PN*   
 RA_GPM N_GPM  V_PAI3S V_PMN    C  V_PAN   RA_APM N_APM  

joh:7:36 tis  estin  ho   logos houtos hon  eipen  zEtEsete me  kai 
     tis  eimi  ho   logos houtos eimi  legO  zEteO  egO  kai 
     RI_NSM V_PAI3S RA_NSM N_NSM RD_NSM RR_ASM V_AAI3S V_FAI2P RP_AS C  

 ouch heurEsete [me] kai hopou eimi  egO  humeis ou dunasthe elthein 
 ou  heuriskO egO  kai hopou eimi  egO  su   ou dunamai erchomai 
 D  V_FAI2P  RP_AS C  C   V_PAI1S RP_NS RP_NP D V_PMI2P V_AAN  

joh:7:37 en  de tE   eschatE hEmera tE   megalE tEs  heortEs heistEkei 
     heis de ho   eschatos hEmera ho   megas ho   heortE histEmi  
     P  C RA_DSF A_DSF  N_DSF RA_DSF A_DSF RA_GSF N_GSF  V_YAI3S  

 ho   iEsous kai ekraxen legOn  ean tis  dipsa  erchesthO pros me  
 ho   *PN*  kai krazO  legO   ean tis  dipsaO erchomai pros egO  
 RA_NSM N_NSM C  V_AAI3S V_PAPNSM C  RI_NSM V_PAS3S V_PMD3S  P  RP_AS 

 kai pinetO 
 kai pinO  
 C  V_PAD3S 

joh:7:38 ho   pisteuOn eis eme  kathOs eipen  hE   graphE potamoi ek 
     ho   pisteuO heis egO  kathOs legO  ho   graphE potamos ek 
     RA_NSM V_PAPNSM P  RP_AS C   V_AAI3S RA_NSF N_NSF N_NPM  P 

 tEs  koilias autou rheusousin hudatos zOntos  
 ho   koilia autos rheO    hudOr  zaO   
 RA_GSF N_GSF  RP_GSM V_FAI3P  N_GSN  V_PAPGSN 

joh:7:39 touto de eipen  peri tou  pneumatos ho   emellon lambanein 
     houtos de legO  peri ho   pneuma  hos  mellO  lambanO  
     RD_ASN C V_AAI3S P  RA_GSN N_GSN   RR_ASN V_IAI3P V_PAN   

 hoi  pisteusantes eis auton oupO gar En   pneuma hoti iEsous oudepO 
 ho   pisteuO   heis autos oupO gar eimi  pneuma hoti *PN*  oudepO 
 RA_NPM V_AAPNPM   P  RP_ASM D  C  V_IAI3S N_NSN C  N_NSM D   

 edoxasthE 
 doxazO  
 V_API3S  

joh:7:40 ek tou  ochlou oun akousantes tOn  logOn toutOn elegon houtos 
     ek ho   ochlos oun akouO   ho   logos houtos legO  houtos 
     P RA_GSM N_GSM C  V_AAPNPM  RA_GPM N_GPM RD_GPM V_IAI3P RD_NSM 

 estin  alEthOs ho   prophEtEs 
 eimi  alEthOs ho   prophEtEs 
 V_PAI3S D    RA_NSM N_NSM   

joh:7:41 alloi elegon houtos estin  ho   christos hoi  de elegon mE gar 
     allos legO  houtos eimi  ho   *PN*   ho   de legO  mE gar 
     A_NPM V_IAI3P RD_NSM V_PAI3S RA_NSM N_NSM  RA_NPM C V_IAI3P X C  

 ek tEs  galilaias ho   christos erchetai 
 ek ho   *PN*   ho   *PN*   erchomai 
 P RA_GSF N_GSF   RA_NSM N_NSM  V_PMI3S 

joh:7:42 ouch hE   graphE eipen  hoti ek tou  spermatos dauid kai apo 
     ou  ho   graphE legO  hoti ek ho   sperma  *PN* kai apo 
     X  RA_NSF N_NSF V_AAI3S C  P RA_GSN N_GSN   N_GSM C  P  

 bEthleem tEs  kOmEs hopou En   dauid erchetai ho   christos 
 *PN*   ho   kOmE hopou eimi  *PN* erchomai ho   *PN*   
 N_GSF  RA_GSF N_GSF D   V_IAI3S N_NSM V_PMI3S RA_NSM N_NSM  

joh:7:43 schisma oun egeneto en  tO   ochlO di auton 
     schisma oun ginomai heis ho   ochlos dia autos 
     N_NSN  C  V_AMI3S P  RA_DSM N_DSM P  RP_ASM 

joh:7:44 tines de Ethelon ex autOn piasai auton all oudeis epebalen ep 
     tis  de thelO  hex autos piazO autos alla oudeis epiballO epi 
     RI_NPM C V_IAI3P P  RP_GPM V_AAN RP_ASM C  A_NSM V_AAI3S P  

 auton tas  cheiras 
 autos ho   cheir  
 RP_ASM RA_APF N_APF  

joh:7:45 Elthon  oun hoi  hupEretai pros tous  archiereis kai pharisaious 
     erchomai oun ho   hupEretEs pros ho   archiereus kai *PN*    
     V_AAI3P C  RA_NPM N_NPM   P  RA_APM N_APM   C  N_APM    

 kai eipon  autois ekeinoi dia ti   ouk Egagete auton 
 kai legO  autos ekeinos dia tis  ou agO   autos 
 C  V_AAI3P RP_DPM RD_NPM P  RI_ASN D  V_AAI2P RP_ASM 

joh:7:46 apekrithEsan hoi  hupEretai oudepote elalEsen houtOs anthrOpos 
     apokrinomai ho   hupEretEs oudepote laleO  houtO anthrOpos 
     V_API3P   RA_NPM N_NPM   D    V_AAI3S D   N_NSM   

joh:7:47 apekrithEsan oun autois hoi  pharisaioi mE kai humeis peplanEsthe 
     apokrinomai oun autos ho   *PN*    mE kai su   planaO   
     V_API3P   C  RP_DPM RA_NPM N_NPM   X D  RP_NP V_XPI2P   

joh:7:48 mE tis  ek tOn  archontOn episteusen eis auton E ek tOn  
     mE tis  ek ho   archO   pisteuO  heis autos E ek ho   
     X RI_NSM P RA_GPM N_GPM   V_AAI3S  P  RP_ASM C P RA_GPM 

 pharisaiOn 
 *PN*    
 N_GPM   

joh:7:49 alla ho   ochlos houtos ho   mE ginOskOn ton  nomon eparatoi 
     alla ho   ochlos houtos ho   mE ginOskO ho   nomos eparatos 
     C  RA_NSM N_NSM RD_NSM RA_NSM D V_PAPNSM RA_ASM N_ASM A_NPM  

 eisin  
 eimi  
 V_PAI3P 

joh:7:50 legei  nikodEmos pros autous ho   elthOn  pros auton [to]  
     legO  *PN*   pros heautou ho   erchomai pros autos ho   
     V_PAI3S N_NSM   P  RP_APM RA_NSM V_AAPNSM P  RP_ASM RA_ASN 

 proteron heis On    ex autOn 
 proteros heis hos   hex autos 
 A_ASNC  A_NSM V_PAPNSM P  RP_GPM 

joh:7:51 mE ho   nomos hEmOn krinei ton  anthrOpon ean mE akousE prOton 
     mE ho   nomos egO  krinO  ho   anthrOpos ean mE akouO  prOtos 
     X RA_NSM N_NSM RP_GP V_PAI3S RA_ASM N_ASM   C  D V_AAS3S A_ASN 

 par autou kai gnO   ti   poiei  
 para autos kai ginOskO tis  poieO  
 P  RP_GSM C  V_AAS3S RI_ASN V_PAI3S 

joh:7:52 apekrithEsan kai eipan  autO  mE kai su  ek tEs  galilaias 
     apokrinomai kai legO  autos mE kai su  ek ho   *PN*   
     V_API3P   C  V_AAI3P RP_DSM X D  RP_NS P RA_GSF N_GSF   

 ei   eraunEson kai ide   hoti ek tEs  galilaias prophEtEs ouk 
 eimi  eraunaO  kai horaO  hoti ek ho   *PN*   prophEtEs ou 
 V_PAI2S V_AAD2S  C  V_AAD2S C  P RA_GSF N_GSF   N_NSM   D  

 egeiretai 
 egeirO  
 V_PPI3S  

joh:7:53 [[kai eporeuthEsan hekastos eis ton  oikon autou 
     kai  poreuomai  hekastos heis ho   oikos autos 
     C   V_API3P   A_NSM  P  RA_ASM N_ASM RP_GSM 


Help and Acknowledgements