Help and Acknowledgements


joh:6:1 meta tauta apElthen  ho   iEsous peran tEs  thalassEs tEs  
    meta houtos aperchomai ho   *PN*  peran ho   thalassa ho   
    P  RD_APN V_AAI3S  RA_NSM N_NSM P   RA_GSF N_GSF   RA_GSF 

 galilaias tEs  tiberiados 
 *PN*   ho   *PN*    
 N_GSF   RA_GSF N_GSF   

joh:6:2 Ekolouthei de autO  ochlos polus hoti etheOroun ta   sEmeia ha   
    akoloutheO de autos ochlos polus hoti theOreO  ho   sEmeion hos  
    V_IAI3S  C RP_DSM N_NSM A_NSM C  V_IAI3P  RA_APN N_APN  RR_APN 

 epoiei epi tOn  asthenountOn 
 poieO  epi ho   astheneO   
 V_IAI3S P  RA_GPM V_PAPGPM   

joh:6:3 anElthen  de eis to   oros iEsous kai ekei ekathEto meta tOn  
    anerchomai de heis ho   oros *PN*  kai ekei kathEmai meta ho   
    V_AAI3S  C P  RA_ASN N_ASN N_NSM C  D  V_IMI3S P  RA_GPM 

 mathEtOn autou 
 mathEtEs autos 
 N_GPM  RP_GSM 

joh:6:4 En   de eggus to   pascha hE   heortE tOn  ioudaiOn 
    eimi  de eggus ho   pascha ho   heortE ho   *PN*   
    V_IAI3S C D   RA_NSN N_NSN RA_NSF N_NSF RA_GPM A_GPM  

joh:6:5 eparas  oun tous  ophthalmous ho   iEsous kai theasamenos hoti 
    epairO  oun ho   ophthalmos ho   *PN*  kai theaomai  hoti 
    V_AAPNSM C  RA_APM N_APM    RA_NSM N_NSM C  V_AMPNSM  C  

 polus ochlos erchetai pros auton legei  pros philippon pothen agorasOmen 
 polus ochlos erchomai pros autos legO  pros *PN*   pothen agorazO  
 A_NSM N_NSM V_PMI3S P  RP_ASM V_PAI3S P  N_ASM   D   V_AAS1P  

 artous hina phagOsin houtoi 
 artos hina esthiO  houtos 
 N_APM C  V_AAS3P RD_NPM 

joh:6:6 touto de elegen peirazOn auton autos gar Edei  ti   emellen 
    houtos de legO  peirazO autos autos gar oida  tis  mellO  
    RD_ASN C V_IAI3S V_PAPNSM RP_ASM RP_NSM C  V_YAI3S RI_ASN V_IAI3S 

 poiein 
 poieO 
 V_PAN 

joh:6:7 apekrithE  autO  [ho]  philippos diakosiOn dEnariOn artoi ouk 
    apokrinomai autos ho   *PN*   diakosioi dEnarion artos ou 
    V_API3S   RP_DSM RA_NSM N_NSM   A_GPN   N_GPN  N_NPM D  

 arkousin autois hina hekastos brachu [ti]  labE  
 arkeO  autos hina hekastos brachus tis  lambanO 
 V_PAI3P RP_DPM C  A_NSM  A_ASN  RI_ASN V_AAS3S 

joh:6:8 legei  autO  heis ek tOn  mathEtOn autou andreas ho   adelphos 
    legO  autos heis ek ho   mathEtEs autos *PN*  ho   adelphos 
    V_PAI3S RP_DSM A_NSM P RA_GPM N_GPM  RP_GSM N_NSM  RA_NSM N_NSM  

 simOnos petrou 
 *PN*  *PN*  
 N_GSM  N_GSM 

joh:6:9 estin  paidarion hOde hos  echei  pente artous krithinous kai duo  
    eimi  paidarion hOde hos  echO  pente artos krithinos kai duo  
    V_PAI3S N_NSN   D  RR_NSM V_PAI3S A_APM N_APM A_APM   C  A_APN 

 opsaria alla tauta ti   estin  eis tosoutous 
 opsarion alla houtos tis  eimi  heis tosoutos 
 N_APN  C  RD_NPN RI_NSN V_PAI3S P  RD_APM  

joh:6:10 eipen  ho   iEsous poiEsate tous  anthrOpous anapesein En   de 
     legO  ho   *PN*  poieO  ho   anthrOpos anapiptO eimi  de 
     V_AAI3S RA_NSM N_NSM V_AAD2P RA_APM N_APM   V_AAN   V_IAI3S C 

 chortos polus en  tO   topO anepesan oun hoi  andres ton  arithmon 
 chortos polus heis ho   topos anapiptO oun ho   anEr  ho   arithmos 
 N_NSM  A_NSM P  RA_DSM N_DSM V_AAI3P C  RA_NPM N_NPM RA_ASM N_ASM  

 hOs pentakischilioi 
 hOs pentakischilioi 
 D  A_NPM      

joh:6:11 elaben oun tous  artous ho   iEsous kai eucharistEsas diedOken 
     lambanO oun ho   artos ho   *PN*  kai eucharisteO  diadidOmi 
     V_AAI3S C  RA_APM N_APM RA_NSM N_NSM C  V_AAPNSM   V_AAI3S  

 tois  anakeimenois homoiOs kai ek tOn  opsariOn hoson Ethelon 
 ho   anakeimai  homoiOs kai ek ho   opsarion hosos thelO  
 RA_DPM V_PMPDPM   D    C  P RA_GPN N_GPN  RR_ASN V_IAI3P 

joh:6:12 hOs de eneplEsthEsan legei  tois  mathEtais autou sunagagete ta   
     hOs de empimplEmi  legO  ho   mathEtEs autos sunagO   ho   
     C  C V_API3P    V_PAI3S RA_DPM N_DPM   RP_GSM V_AAD2P  RA_APN 

 perisseusanta klasmata hina mE ti   apolEtai 
 perisseuO   klasma  hina mE tis  apollumi 
 V_AAPAPN   N_APN  C  D RI_NSN V_AMS3S 

joh:6:13 sunEgagon oun kai egemisan dOdeka kophinous klasmatOn ek tOn  pente 
     sunagO  oun kai gemizO  dOdeka kophinos klasma  ek ho   pente 
     V_AAI3P  C  C  V_AAI3P A_APM N_APM   N_GPN   P RA_GPM A_GPM 

 artOn tOn  krithinOn ha   eperisseusan tois  bebrOkosin 
 artos ho   krithinos hos  perisseuO  ho   bibrOskO  
 N_GPM RA_GPM A_GPM   RR_NPN V_AAI3P   RA_DPM V_XAPDPM  

joh:6:14 hoi  oun anthrOpoi idontes ho   epoiEsen sEmeion elegon hoti 
     ho   oun anthrOpos horaO  hos  poieO  sEmeion legO  hoti 
     RA_NPM C  N_NPM   V_AAPNPM RR_ASN V_AAI3S N_ASN  V_IAI3P C  

 houtos estin  alEthOs ho   prophEtEs ho   erchomenos eis ton  kosmon 
 houtos eimi  alEthOs ho   prophEtEs ho   erchomai  heis ho   kosmos 
 RD_NSM V_PAI3S D    RA_NSM N_NSM   RA_NSM V_PMPNSM  P  RA_ASM N_ASM 

joh:6:15 iEsous oun gnous  hoti mellousin erchesthai kai harpazein auton 
     *PN*  oun ginOskO hoti mellO   erchomai  kai harpazO  autos 
     N_NSM C  V_AAPNSM C  V_PAI3P  V_PMN   C  V_PAN   RP_ASM 

 hina poiEsOsin basilea anechOrEsen palin eis to   oros autos monos 
 hina poieO   basileus anachOreO  palin heis ho   oros autos monos 
 C  V_AAS3P  N_ASM  V_AAI3S   D   P  RA_ASN N_ASN RP_NSM A_NSM 

joh:6:16 hOs de opsia egeneto katebEsan hoi  mathEtai autou epi tEn  
     hOs de opsia ginomai katabainO ho   mathEtEs autos epi ho   
     C  C A_NSF V_AMI3S V_AAI3P  RA_NPM N_NPM  RP_GSM P  RA_ASF 

 thalassan 
 thalassa 
 N_ASF   

joh:6:17 kai embantes eis ploion Erchonto peran tEs  thalassEs eis 
     kai embainO heis ploion archO  peran ho   thalassa heis 
     C  V_AAPNPM P  N_ASN V_IMI3P P   RA_GSF N_GSF   P  

 kapharnaoum kai skotia EdE egegonei kai oupO elEluthei pros autous ho   
 *PN*    kai skotia EdE ginomai kai oupO erchomai pros heautou ho   
 N_ASF    C  N_NSF D  V_YAI3S C  D  V_YAI3S  P  RP_APM RA_NSM 

 iEsous 
 *PN*  
 N_NSM 

joh:6:18 hE   te thalassa anemou megalou pneontos diegeireto 
     ho   te thalassa anemos megas  pneO   diegeirO  
     RA_NSF C N_NSF  N_GSM A_GSM  V_PAPGSM V_IPI3S  

joh:6:19 elElakotes oun hOs stadious eikosi pente E triakonta theOrousin ton  
     elaunO   oun hOs stadioi eikosi pente E triakonta theOreO  ho   
     V_XAPNPM  C  D  N_APM  A_APM A_APM C A_APM   V_PAI3P  RA_ASM 

 iEsoun peripatounta epi tEs  thalassEs kai eggus tou  ploiou ginomenon 
 *PN*  peripateO  epi ho   thalassa kai eggus ho   ploion ginomai  
 N_ASM V_PAPASM   P  RA_GSF N_GSF   C  P   RA_GSN N_GSN V_PMPASM 

 kai ephobEthEsan 
 kai phobeomai  
 C  V_API3P   

joh:6:20 ho   de legei  autois egO  eimi  mE phobeisthe 
     ho   de legO  autos egO  eimi  mE phobeomai 
     RA_NSM C V_PAI3S RP_DPM RP_NS V_PAI1S D V_PMD2P  

joh:6:21 Ethelon oun labein auton eis to   ploion kai eutheOs egeneto 
     thelO  oun lambanO autos heis ho   ploion kai eutheOs ginomai 
     V_IAI3P C  V_AAN  RP_ASM P  RA_ASN N_ASN C  D    V_AMI3S 

 to   ploion epi tEs  gEs  eis hEn  hupEgon 
 ho   ploion epi ho   gE  heis eimi  hupagO 
 RA_NSN N_NSN P  RA_GSF N_GSF P  RR_ASF V_IAI3P 

joh:6:22 tE   epaurion ho   ochlos ho   hestEkOs peran tEs  thalassEs 
     ho   epaurion ho   ochlos ho   histEmi peran ho   thalassa 
     RA_DSF D    RA_NSM N_NSM RA_NSM V_XAPNSM P   RA_GSF N_GSF   

 eidon  hoti ploiarion allo ouk En   ekei ei mE hen  kai hoti ou 
 horaO  hoti ploiarion allos ou eimi  ekei ei mE heis kai hoti ou 
 V_AAI3P C  N_NSN   A_NSN D  V_IAI3S D  C D A_NSN C  C  D 

 suneisElthen  tois  mathEtais autou ho   iEsous eis to   ploion alla 
 suneiserchomai ho   mathEtEs autos ho   *PN*  heis ho   ploion alla 
 V_AAI3S    RA_DPM N_DPM   RP_GSM RA_NSM N_NSM P  RA_ASN N_ASN C  

 monoi hoi  mathEtai autou apElthon  
 monos ho   mathEtEs autos aperchomai 
 A_NPM RA_NPM N_NPM  RP_GSM V_AAI3P  

joh:6:23 alla Elthen  ploia[ria] ek tiberiados eggus tou  topou hopou 
     allos erchomai ploiarion ek *PN*    eggus ho   topos hopou 
     A_NPN V_AAI3S N_NPN   P N_GSF   P   RA_GSM N_GSM D   

 ephagon ton  arton eucharistEsantos tou  kuriou 
 esthiO ho   artos eucharisteO   ho   kurios 
 V_AAI3P RA_ASM N_ASM V_AAPGSM     RA_GSM N_GSM 

joh:6:24 hote oun eiden  ho   ochlos hoti iEsous ouk estin  ekei oude 
     hote oun horaO  ho   ochlos hoti *PN*  ou eimi  ekei oude 
     C  C  V_AAI3S RA_NSM N_NSM C  N_NSM D  V_PAI3S D  C  

 hoi  mathEtai autou enebEsan autoi eis ta   ploiaria kai Elthon  
 ho   mathEtEs autos embainO autos heis ho   ploiarion kai erchomai 
 RA_NPM N_NPM  RP_GSM V_AAI3P RP_NPM P  RA_APN N_APN   C  V_AAI3P 

 eis kapharnaoum zEtountes ton  iEsoun 
 heis *PN*    zEteO   ho   *PN*  
 P  N_ASF    V_PAPNPM RA_ASM N_ASM 

joh:6:25 kai heurontes auton peran tEs  thalassEs eipon  autO  rabbi pote 
     kai heuriskO autos peran ho   thalassa legO  autos rabbi pote 
     C  V_AAPNPM RP_ASM P   RA_GSF N_GSF   V_AAI3P RP_DSM N_VSM D  

 hOde gegonas 
 hOde ginomai 
 D  V_XAI2S 

joh:6:26 apekrithE  autois ho   iEsous kai eipen  amEn amEn legO  humin 
     apokrinomai autos ho   *PN*  kai legO  amEn amEn legO  su  
     V_API3S   RP_DPM RA_NSM N_NSM C  V_AAI3S X  X  V_PAI1S RP_DP 

 zEteite me  ouch hoti eidete sEmeia all hoti ephagete ek tOn  artOn 
 zEteO  egO  ou  hoti horaO  sEmeion alla hoti esthiO  ek ho   artos 
 V_PAI2P RP_AS D  C  V_AAI2P N_APN  C  C  V_AAI2P P RA_GPM N_GPM 

 kai echortasthEte 
 kai chortazO   
 C  V_API2P    

joh:6:27 ergazesthe mE tEn  brOsin tEn  apollumenEn alla tEn  brOsin 
     ergazomai mE ho   brOsis ho   apollumi  alla ho   brOsis 
     V_PMD2P  D RA_ASF N_ASF RA_ASF V_PMPASF  C  RA_ASF N_ASF 

 tEn  menousan eis zOEn aiOnion hEn  ho   huios tou  anthrOpou humin 
 ho   menO   heis zOE  aiOnios eimi  ho   huios ho   anthrOpos su  
 RA_ASF V_PAPASF P  N_ASF A_ASF  RR_ASF RA_NSM N_NSM RA_GSM N_GSM   RP_DP 

 dOsei  touton gar ho   patEr esphragisen ho   theos 
 didOmi houtos gar ho   patEr sphragizO  ho   theos 
 V_FAI3S RD_ASM C  RA_NSM N_NSM V_AAI3S   RA_NSM N_NSM 

joh:6:28 eipon  oun pros auton ti   poiOmen hina ergazOmetha ta   erga 
     legO  oun pros autos tis  poieO  hina ergazomai  ho   ergon 
     V_AAI3P C  P  RP_ASM RI_ASN V_PAS1P C  V_PMS1P   RA_APN N_APN 

 tou  theou 
 ho   theos 
 RA_GSM N_GSM 

joh:6:29 apekrithE  [ho]  iEsous kai eipen  autois touto estin  to   
     apokrinomai ho   *PN*  kai legO  autos houtos eimi  ho   
     V_API3S   RA_NSM N_NSM C  V_AAI3S RP_DPM RD_NSN V_PAI3S RA_NSN 

 ergon tou  theou hina pisteuEte eis hon  apesteilen ekeinos 
 ergon ho   theos hina pisteuO  heis eimi  apostellO ekeinos 
 N_NSN RA_GSM N_GSM D  V_PAS2P  P  RR_ASM V_AAI3S  RD_NSM 

joh:6:30 eipon  oun autO  ti   oun poieis su  sEmeion hina idOmen kai 
     legO  oun autos tis  oun poieO  su  sEmeion hina horaO  kai 
     V_AAI3P C  RP_DSM RI_ASN C  V_PAI2S RP_NS N_ASN  C  V_AAS1P C  

 pisteusOmen soi  ti   ergazE  
 pisteuO   su  tis  ergazomai 
 V_AAS1P   RP_DS RI_ASN V_PMI2S  

joh:6:31 hoi  pateres hEmOn to   manna ephagon en  tE   erEmO kathOs 
     ho   patEr  egO  ho   manna esthiO heis ho   erEmos kathOs 
     RA_NPM N_NPM  RP_GP RA_ASN N_ASN V_AAI3P P  RA_DSF A_DSF C   

 estin  gegrammenon arton ek tou  ouranou edOken autois phagein 
 eimi  graphO   artos ek ho   ouranos didOmi autos esthiO 
 V_PAI3S V_XPPNSN  N_ASM P RA_GSM N_GSM  V_AAI3S RP_DPM V_AAN  

joh:6:32 eipen  oun autois ho   iEsous amEn amEn legO  humin ou mOusEs 
     legO  oun autos ho   *PN*  amEn amEn legO  su  ou *PN*  
     V_AAI3S C  RP_DPM RA_NSM N_NSM X  X  V_PAI1S RP_DP D N_NSM 

 dedOken humin ton  arton ek tou  ouranou all ho   patEr mou  didOsin 
 didOmi su  ho   artos ek ho   ouranos alla ho   patEr egO  didOmi 
 V_XAI3S RP_DP RA_ASM N_ASM P RA_GSM N_GSM  C  RA_NSM N_NSM RP_GS V_PAI3S 

 humin ton  arton ek tou  ouranou ton  alEthinon 
 su  ho   artos ek ho   ouranos ho   alEthinos 
 RP_DP RA_ASM N_ASM P RA_GSM N_GSM  RA_ASM A_ASM   

joh:6:33 ho   gar artos tou  theou estin  ho   katabainOn ek tou  
     ho   gar artos ho   theos eimi  ho   katabainO ek ho   
     RA_NSM C  N_NSM RA_GSM N_GSM V_PAI3S RA_NSM V_PAPNSM  P RA_GSM 

 ouranou kai zOEn didous  tO   kosmO 
 ouranos kai zOE  didOmi  ho   kosmos 
 N_GSM  C  N_ASF V_PAPNSM RA_DSM N_DSM 

joh:6:34 eipon  oun pros auton kurie pantote dos   hEmin ton  arton 
     legO  oun pros autos kurios pantote didOmi egO  ho   artos 
     V_AAI3P C  P  RP_ASM N_VSM D    V_AAD2S RP_DP RA_ASM N_ASM 

 touton 
 houtos 
 RD_ASM 

joh:6:35 eipen  autois ho   iEsous egO  eimi  ho   artos tEs  zOEs 
     legO  autos ho   *PN*  egO  eimi  ho   artos ho   zOE  
     V_AAI3S RP_DPM RA_NSM N_NSM RP_NS V_PAI1S RA_NSM N_NSM RA_GSF N_GSF 

 ho   erchomenos pros eme  ou mE peinasE kai ho   pisteuOn eis eme  ou 
 ho   erchomai  pros egO  ou mE peinaO kai ho   pisteuO heis egO  ou 
 RA_NSM V_PMPNSM  P  RP_AS D D V_AAS3S C  RA_NSM V_PAPNSM P  RP_AS D 

 mE dipsEsei pOpote 
 mE dipsaO  pOpote 
 D V_FAI3S D   

joh:6:36 all eipon  humin hoti kai heOrakate [me] kai ou pisteuete 
     alla legO  su  hoti kai horaO   egO  kai ou pisteuO  
     C  V_AAI1S RP_DP C  C  V_XAI2P  RP_AS C  D V_PAI2P  

joh:6:37 pan  ho   didOsin moi  ho   patEr pros eme  hExei  kai ton  
     pas  hos  didOmi egO  ho   patEr pros egO  hEkO  kai ho   
     A_NSN RR_ASN V_PAI3S RP_DS RA_NSM N_NSM P  RP_AS V_FAI3S C  RA_ASM 

 erchomenon pros eme  ou mE ekbalO exO 
 erchomai  pros egO  ou mE ekballO echO 
 V_PMPASM  P  RP_AS D D V_AAS1S D  

joh:6:38 hoti katabebEka apo tou  ouranou ouch hina poiO  to   thelEma 
     hoti katabainO apo ho   ouranos ou  hina poieO  ho   thelEma 
     C  V_XAI1S  P  RA_GSM N_GSM  D  C  V_PAS1S RA_ASN N_ASN  

 to   emon alla to   thelEma tou  pempsantos me  
 ho   emos alla ho   thelEma ho   pempO   egO  
 RA_ASN A_ASN C  RA_ASN N_ASN  RA_GSM V_AAPGSM  RP_AS 

joh:6:39 touto de estin  to   thelEma tou  pempsantos me  hina pan  
     houtos de eimi  ho   thelEma ho   pempO   egO  hina pas  
     RD_NSN C V_PAI3S RA_NSN N_NSN  RA_GSM V_AAPGSM  RP_AS D  A_ASN 

 ho   dedOken moi  mE apolesO ex autou alla anastEsO auto  [en] tE   
 hos  didOmi egO  mE apollumi hex autos alla anistEmi autos heis ho   
 RR_ASN V_XAI3S RP_DS D V_AAS1S P  RP_GSN C  V_AAS1S RP_ASN P  RA_DSF 

 eschatE hEmera 
 eschatos hEmera 
 A_DSF  N_DSF 

joh:6:40 touto gar estin  to   thelEma tou  patros mou  hina pas  
     houtos gar eimi  ho   thelEma ho   patEr egO  hina pas  
     RD_NSN C  V_PAI3S RA_NSN N_NSN  RA_GSM N_GSM RP_GS D  A_NSM 

 ho   theOrOn ton  huion kai pisteuOn eis auton echE  zOEn aiOnion 
 ho   theOreO ho   huios kai pisteuO heis autos echO  zOE  aiOnios 
 RA_NSM V_PAPNSM RA_ASM N_ASM C  V_PAPNSM P  RP_ASM V_PAS3S N_ASF A_ASF  

 kai anastEsO auton egO  [en] tE   eschatE hEmera 
 kai anistEmi autos egO  heis ho   eschatos hEmera 
 C  V_FAI1S RP_ASM RP_NS P  RA_DSF A_DSF  N_DSF 

joh:6:41 egogguzon oun hoi  ioudaioi peri autou hoti eipen  egO  eimi  
     gogguzO  oun ho   *PN*   peri autos hoti legO  egO  eimi  
     V_IAI3P  C  RA_NPM A_NPM  P  RP_GSM C  V_AAI3S RP_NS V_PAI1S 

 ho   artos ho   katabas  ek tou  ouranou 
 ho   artos ho   katabainO ek ho   ouranos 
 RA_NSM N_NSM RA_NSM V_AAPNSM P RA_GSM N_GSM  

joh:6:42 kai elegon ouch houtos estin  iEsous ho   huios iOsEph hou  
     kai legO  ou  houtos eimi  *PN*  ho   huios *PN*  hou  
     C  V_IAI3P X  RD_NSM V_PAI3S N_NSM RA_NSM N_NSM N_GSM RR_GSM 

 hEmeis oidamen ton  patera kai tEn  mEtera pOs nun legei  hoti ek tou  
 egO  oida  ho   patEr kai ho   mEtEr pOs nun legO  hoti ek ho   
 RP_NP V_XAI1P RA_ASM N_ASM C  RA_ASF N_ASF D  D  V_PAI3S C  P RA_GSM 

 ouranou katabebEka 
 ouranos katabainO 
 N_GSM  V_XAI1S  

joh:6:43 apekrithE  iEsous kai eipen  autois mE gogguzete met allElOn 
     apokrinomai *PN*  kai legO  autos mE gogguzO  meta allElOn 
     V_API3S   N_NSM C  V_AAI3S RP_DPM D V_PAD2P  P  RP_GPM 

joh:6:44 oudeis dunatai elthein pros me  ean mE ho   patEr ho   pempsas 
     oudeis dunamai erchomai pros egO  ean mE ho   patEr ho   pempO  
     A_NSM V_PMI3S V_AAN  P  RP_AS C  D RA_NSM N_NSM RA_NSM V_AAPNSM 

 me  helkusE auton kagO anastEsO auton en  tE   eschatE hEmera 
 egO  helkO  autos kagO anistEmi autos heis ho   eschatos hEmera 
 RP_AS V_AAS3S RP_ASM C  V_FAI1S RP_ASM P  RA_DSF A_DSF  N_DSF 

joh:6:45 estin  gegrammenon en  tois  prophEtais kai esontai pantes didaktoi 
     eimi  graphO   heis ho   prophEtEs kai eimi  pas  didaktos 
     V_PAI3S V_XPPNSN  P  RA_DPM N_DPM   C  V_FMI3P A_NPM A_NPM  

 theou pas  ho   akousas para tou  patros kai mathOn  erchetai pros 
 theos pas  ho   akouO  para ho   patEr kai manthanO erchomai pros 
 N_GSM A_NSM RA_NSM V_AAPNSM P  RA_GSM N_GSM C  V_AAPNSM V_PMI3S P  

 eme  
 egO  
 RP_AS 

joh:6:46 ouch hoti ton  patera heOraken tis  ei mE ho   On    para 
     ou  hoti ho   patEr horaO  tis  ei mE ho   hos   para 
     D  C  RA_ASM N_ASM V_XAI3S RI_NSM C D RA_NSM V_PAPNSM P  

 tou  theou houtos heOraken ton  patera 
 ho   theos houtos horaO  ho   patEr 
 RA_GSM N_GSM RD_NSM V_XAI3S RA_ASM N_ASM 

joh:6:47 amEn amEn legO  humin ho   pisteuOn echei  zOEn aiOnion 
     amEn amEn legO  su  ho   pisteuO echO  zOE  aiOnios 
     X  X  V_PAI1S RP_DP RA_NSM V_PAPNSM V_PAI3S N_ASF A_ASF  

joh:6:48 egO  eimi  ho   artos tEs  zOEs 
     egO  eimi  ho   artos ho   zOE  
     RP_NS V_PAI1S RA_NSM N_NSM RA_GSF N_GSF 

joh:6:49 hoi  pateres humOn ephagon en  tE   erEmO to   manna kai 
     ho   patEr  su  esthiO heis ho   erEmos ho   manna kai 
     RA_NPM N_NPM  RP_GP V_AAI3P P  RA_DSF A_DSF RA_ASN N_ASN C  

 apethanon 
 apothnEskO 
 V_AAI3P  

joh:6:50 houtos estin  ho   artos ho   ek tou  ouranou katabainOn hina 
     houtos eimi  ho   artos ho   ek ho   ouranos katabainO hina 
     RD_NSM V_PAI3S RA_NSM N_NSM RA_NSM P RA_GSM N_GSM  V_PAPNSM  C  

 tis  ex autou phagE  kai mE apothanE  
 tis  hex autos esthiO kai mE apothnEskO 
 RI_NSM P  RP_GSM V_AAS3S C  D V_AAS3S  

joh:6:51 egO  eimi  ho   artos ho   zOn   ho   ek tou  ouranou 
     egO  eimi  ho   artos ho   zaO   ho   ek ho   ouranos 
     RP_NS V_PAI1S RA_NSM N_NSM RA_NSM V_PAPNSM RA_NSM P RA_GSM N_GSM  

 katabas  ean tis  phagE  ek toutou tou  artou zEsei  eis ton  aiOna 
 katabainO ean tis  esthiO ek houtos ho   artos zaO   heis ho   aiOn 
 V_AAPNSM C  RI_NSM V_AAS3S P RD_GSM RA_GSM N_GSM V_FAI3S P  RA_ASM N_ASM 

 kai ho   artos de hon  egO  dOsO  hE   sarx mou  estin  huper 
 kai ho   artos de eimi  egO  didOmi ho   sarx egO  eimi  huper 
 C  RA_NSM N_NSM C RR_ASM RP_NS V_FAI1S RA_NSF N_NSF RP_GS V_PAI3S P   

 tEs  tou  kosmou zOEs 
 ho   ho   kosmos zOE  
 RA_GSF RA_GSM N_GSM N_GSF 

joh:6:52 emachonto oun pros allElous hoi  ioudaioi legontes pOs dunatai 
     machomai oun pros allElOn ho   *PN*   legO   pOs dunamai 
     V_IMI3P  C  P  RP_APM  RA_NPM A_NPM  V_PAPNPM D  V_PMI3S 

 houtos hEmin dounai tEn  sarka [autou] phagein 
 houtos egO  didOmi ho   sarx autos  esthiO 
 RD_NSM RP_DP V_AAN RA_ASF N_ASF RP_GSM V_AAN  

joh:6:53 eipen  oun autois ho   iEsous amEn amEn legO  humin ean mE 
     legO  oun autos ho   *PN*  amEn amEn legO  su  ean mE 
     V_AAI3S C  RP_DPM RA_NSM N_NSM X  X  V_PAI1S RP_DP C  D 

 phagEte tEn  sarka tou  huiou tou  anthrOpou kai piEte  autou to   
 esthiO ho   sarx ho   huios ho   anthrOpos kai pinO  autos ho   
 V_AAS2P RA_ASF N_ASF RA_GSM N_GSM RA_GSM N_GSM   C  V_AAS2P RP_GSM RA_ASN 

 haima ouk echete zOEn en  heautois 
 haima ou echO  zOE  heis heautou 
 N_ASN D  V_PAI2P N_ASF P  RP_DPM  

joh:6:54 ho   trOgOn  mou  tEn  sarka kai pinOn  mou  to   haima 
     ho   trOgO  egO  ho   sarx kai pinO   egO  ho   haima 
     RA_NSM V_PAPNSM RP_GS RA_ASF N_ASF C  V_PAPNSM RP_GS RA_ASN N_ASN 

 echei  zOEn aiOnion kagO anastEsO auton tE   eschatE hEmera 
 echO  zOE  aiOnios kagO anistEmi autos ho   eschatos hEmera 
 V_PAI3S N_ASF A_ASF  C  V_FAI1S RP_ASM RA_DSF A_DSF  N_DSF 

joh:6:55 hE   gar sarx mou  alEthEs estin  brOsis kai to   haima mou  
     ho   gar sarx egO  alEthEs eimi  brOsis kai ho   haima egO  
     RA_NSF C  N_NSF RP_GS A_NSF  V_PAI3S N_NSF C  RA_NSN N_NSN RP_GS 

 alEthEs estin  posis 
 alEthEs eimi  posis 
 A_NSF  V_PAI3S N_NSF 

joh:6:56 ho   trOgOn  mou  tEn  sarka kai pinOn  mou  to   haima 
     ho   trOgO  egO  ho   sarx kai pinO   egO  ho   haima 
     RA_NSM V_PAPNSM RP_GS RA_ASF N_ASF C  V_PAPNSM RP_GS RA_ASN N_ASN 

 en  emoi menei  kagO en  autO  
 heis egO  menO  kagO heis autos 
 P  RP_DS V_PAI3S C  P  RP_DSM 

joh:6:57 kathOs apesteilen me  ho   zOn   patEr kagO zO   dia ton  
     kathOs apostellO egO  ho   zaO   patEr kagO zaO   dia ho   
     C   V_AAI3S  RP_AS RA_NSM V_PAPNSM N_NSM C  V_PAI1S P  RA_ASM 

 patera kai ho   trOgOn  me  kakeinos zEsei  di eme  
 patEr kai ho   trOgO  egO  kakeinos zaO   dia egO  
 N_ASM C  RA_NSM V_PAPNSM RP_AS D    V_FAI3S P  RP_AS 

joh:6:58 houtos estin  ho   artos ho   ex ouranou katabas  ou kathOs 
     houtos eimi  ho   artos ho   hex ouranos katabainO ou kathOs 
     RD_NSM V_PAI3S RA_NSM N_NSM RA_NSM P  N_GSM  V_AAPNSM D C   

 ephagon hoi  pateres kai apethanon ho   trOgOn  touton ton  arton 
 esthiO ho   patEr  kai apothnEskO ho   trOgO  houtos ho   artos 
 V_AAI3P RA_NPM N_NPM  C  V_AAI3P  RA_NSM V_PAPNSM RD_ASM RA_ASM N_ASM 

 zEsei  eis ton  aiOna 
 zaO   heis ho   aiOn 
 V_FAI3S P  RA_ASM N_ASM 

joh:6:59 tauta eipen  en  sunagOgE didaskOn en  kapharnaoum 
     houtos legO  heis sunagOgE didaskO heis *PN*    
     RD_APN V_AAI3S P  N_DSF  V_PAPNSM P  N_DSF    

joh:6:60 polloi oun akousantes ek tOn  mathEtOn autou eipan  sklEros 
     polus oun akouO   ek ho   mathEtEs autos legO  sklEros 
     A_NPM C  V_AAPNPM  P RA_GPM N_GPM  RP_GSM V_AAI3P A_NSM  

 estin  ho   logos houtos tis  dunatai autou akouein 
 eimi  ho   logos houtos tis  dunamai autos akouO  
 V_PAI3S RA_NSM N_NSM RD_NSM RI_NSM V_PMI3S RP_GSM V_PAN  

joh:6:61 eidOs  de ho   iEsous en  heautO hoti gogguzousin peri toutou 
     horaO  de ho   *PN*  heis heautou hoti gogguzO   peri houtos 
     V_XAPNSM C RA_NSM N_NSM P  RP_DSM C  V_PAI3P   P  RD_GSN 

 hoi  mathEtai autou eipen  autois touto humas skandalizei 
 ho   mathEtEs autos legO  autos houtos su  skandalizO 
 RA_NPM N_NPM  RP_GSM V_AAI3S RP_DPM RD_NSN RP_AP V_PAI3S   

joh:6:62 ean oun theOrEte ton  huion tou  anthrOpou anabainonta hopou 
     ean oun theOreO ho   huios ho   anthrOpos anabainO  hopou 
     C  C  V_PAS2P RA_ASM N_ASM RA_GSM N_GSM   V_PAPASM  C   

 En   to   proteron 
 eimi  ho   proteros 
 V_IAI3S RA_ASN A_ASNC  

joh:6:63 to   pneuma estin  to   zOopoioun hE   sarx ouk Ophelei ouden 
     ho   pneuma eimi  ho   zOopoieO ho   sarx ou OpheleO oudeis 
     RA_NSN N_NSN V_PAI3S RA_NSN V_PAPNSN RA_NSF N_NSF D  V_PAI3S A_ASN 

 ta   rhEmata ha   egO  lelalEka humin pneuma estin  kai zOE  estin  
 ho   rhEma  hos  egO  laleO  su  pneuma eimi  kai zOE  eimi  
 RA_NPN N_NPN  RR_APN RP_NS V_XAI1S RP_DP N_NSN V_PAI3S C  N_NSF V_PAI3S 

joh:6:64 all eisin  ex humOn tines hoi  ou pisteuousin Edei  gar ex 
     alla eimi  hex su  tis  hos  ou pisteuO   oida  gar hex 
     C  V_PAI3P P  RP_GP RI_NPM RR_NPM D V_PAI3P   V_YAI3S C  P  

 archEs ho   iEsous tines eisin  hoi  mE pisteuontes kai tis  estin  
 archE ho   *PN*  tis  eimi  ho   mE pisteuO   kai tis  eimi  
 N_GSF RA_NSM N_NSM RI_NPM V_PAI3P RA_NPM D V_PAPNPM  C  RI_NSM V_PAI3S 

 ho   paradOsOn auton 
 ho   paradidOmi autos 
 RA_NSM V_FAPNSM  RP_ASM 

joh:6:65 kai elegen dia touto eirEka humin hoti oudeis dunatai elthein pros 
     kai legO  dia houtos legO  su  hoti oudeis dunamai erchomai pros 
     C  V_IAI3S P  RD_ASN V_XAI1S RP_DP C  A_NSM V_PMI3S V_AAN  P  

 me  ean mE E    dedomenon autO  ek tou  patros 
 egO  ean mE eimi  didOmi  autos ek ho   patEr 
 RP_AS C  D V_PAS3S V_XPPNSN RP_DSM P RA_GSM N_GSM 

joh:6:66 ek toutou polloi [ek] tOn  mathEtOn autou apElthon  eis ta   
     ek houtos polus ek  ho   mathEtEs autos aperchomai heis ho   
     P RD_GSN A_NPM P  RA_GPM N_GPM  RP_GSM V_AAI3P  P  RA_APN 

 opisO kai ouketi met autou periepatoun 
 opisO kai ouketi meta autos peripateO  
 D   C  D   P  RP_GSM V_IAI3P   

joh:6:67 eipen  oun ho   iEsous tois  dOdeka mE kai humeis thelete hupagein 
     legO  oun ho   *PN*  ho   dOdeka mE kai su   thelO  hupagO  
     V_AAI3S C  RA_NSM N_NSM RA_DPM A_DPM X D  RP_NP V_PAI2P V_PAN  

joh:6:68 apekrithE  autO  simOn petros kurie pros tina  apeleusometha 
     apokrinomai autos *PN* *PN*  kurios pros tis  aperchomai  
     V_API3S   RP_DSM N_NSM N_NSM N_VSM P  RI_ASM V_FMI1P    

 rhEmata zOEs aiOniou echeis 
 rhEma  zOE  aiOnios echO  
 N_APN  N_GSF A_GSF  V_PAI2S 

joh:6:69 kai hEmeis pepisteukamen kai egnOkamen hoti su  ei   ho   
     kai egO  pisteuO    kai ginOskO  hoti su  eimi  ho   
     C  RP_NP V_XAI1P    C  V_XAI1P  C  RP_NS V_PAI2S RA_NSM 

 hagios tou  theou 
 hagios ho   theos 
 A_NSM RA_GSM N_GSM 

joh:6:70 apekrithE  autois ho   iEsous ouk egO  humas tous  dOdeka 
     apokrinomai autos ho   *PN*  ou egO  su  ho   dOdeka 
     V_API3S   RP_DPM RA_NSM N_NSM X  RP_NS RP_AP RA_APM A_APM 

 exelexamEn kai ex humOn heis diabolos estin  
 eklegomai kai hex su  heis diabolos eimi  
 V_AMI1S  C  P  RP_GP A_NSM A_NSM  V_PAI3S 

joh:6:71 elegen de ton  ioudan simOnos iskariOtou houtos gar emellen 
     legO  de ho   *PN*  *PN*  *PN*    houtos gar mellO  
     V_IAI3S C RA_ASM N_ASM N_GSM  N_GSM   RD_NSM C  V_IAI3S 

 paradidonai auton heis ek tOn  dOdeka 
 paradidOmi autos heis ek ho   dOdeka 
 V_PAN    RP_ASM A_NSM P RA_GPM A_GPM 


Help and Acknowledgements