Help and Acknowledgements


joh:5:1 meta tauta En   heortE tOn  ioudaiOn kai anebE  iEsous eis 
    meta houtos eimi  heortE ho   *PN*   kai anabainO *PN*  heis 
    P  RD_APN V_IAI3S N_NSF RA_GPM A_GPM  C  V_AAI3S N_NSM P  

 hierosoluma 
 *PN*    
 N_APN    

joh:5:2 estin  de en  tois  hierosolumois epi tE   probatikE kolumbEthra 
    eimi  de heis ho   *PN*     epi ho   probatikos kolumbEthra 
    V_PAI3S C P  RA_DPN N_DPN     P  RA_DSF A_DSF   N_NSF    

 hE   epilegomenE hebraisti bEthzatha pente stoas echousa 
 ho   epilegO   *PN*   *PN*   pente stoa echO   
 RA_NSF V_PPPNSF  D     N_NSF   A_APF N_APF V_PAPNSF 

joh:5:3 en  tautais katekeito plEthos tOn  asthenountOn tuphlOn chOlOn 
    heis houtos katakeimai plEthos ho   astheneO   tuphlos chOlos 
    P  RD_DPF V_IMI3S  N_NSN  RA_GPM V_PAPGPM   A_GPM  A_GPM 

 xErOn 
 xEros 
 A_GPM 

joh:5:5 En   de tis  anthrOpos ekei triakonta [kai] oktO etE  echOn  
    eimi  de tis  anthrOpos ekei triakonta kai  oktO etos echO   
    V_IAI3S C RI_NSM N_NSM   D  A_APN   C   A_APN N_APN V_PAPNSM 

 en  tE   astheneia autou 
 heis ho   astheneia autos 
 P  RA_DSF N_DSF   RP_GSM 

joh:5:6 touton idOn   ho   iEsous katakeimenon kai gnous  hoti polun EdE 
    houtos horaO  ho   *PN*  katakeimai  kai ginOskO hoti polus EdE 
    RD_ASM V_AAPNSM RA_NSM N_NSM V_PMPASM   C  V_AAPNSM C  A_ASM D  

 chronon echei  legei  autO  theleis hugiEs genesthai 
 chronos echO  legO  autos thelO  hugiEs ginomai  
 N_ASM  V_PAI3S V_PAI3S RP_DSM V_PAI2S A_NSM V_AMN   

joh:5:7 apekrithE  autO  ho   asthenOn kurie anthrOpon ouk echO  hina 
    apokrinomai autos ho   asthenEs kurios anthrOpos ou echO  hina 
    V_API3S   RP_DSM RA_NSM V_PAPNSM N_VSM N_ASM   D  V_PAI1S C  

 hotan tarachthE to   hudOr balE  me  eis tEn  kolumbEthran en  
 hotan tarassO  ho   hudOr ballO  egO  heis ho   kolumbEthra heis 
 C   V_APS3S  RA_NSN N_NSN V_AAS3S RP_AS P  RA_ASF N_ASF    P  

 hO   de erchomai egO  allos pro emou katabainei 
 hos  de erchomai egO  allos pros egO  katabainO 
 RR_DSM C V_PMI1S RP_NS A_NSM P  RP_GS V_PAI3S  

joh:5:8 legei  autO  ho   iEsous egeire aron  ton  krabatton sou  kai 
    legO  autos ho   *PN*  egeirO airO  ho   krabattos su  kai 
    V_PAI3S RP_DSM RA_NSM N_NSM V_PAD2S V_AAD2S RA_ASM N_ASM   RP_GS C  

 peripatei 
 peripateO 
 V_PAD2S  

joh:5:9 kai eutheOs egeneto hugiEs ho   anthrOpos kai Eren  ton  
    kai eutheOs ginomai hugiEs ho   anthrOpos kai airO  ho   
    C  D    V_AMI3S A_NSM RA_NSM N_NSM   C  V_AAI3S RA_ASM 

 krabatton autou kai periepatei En   de sabbaton en  ekeinE tE   
 krabattos autos kai peripateO eimi  de sabbaton heis ekeinos ho   
 N_ASM   RP_GSM C  V_IAI3S  V_IAI3S C N_NSN  P  RD_DSF RA_DSF 

 hEmera 
 hEmera 
 N_DSF 

joh:5:10 elegon oun hoi  ioudaioi tO   tetherapeumenO sabbaton estin  kai 
     legO  oun ho   *PN*   ho   therapeuO   sabbaton eimi  kai 
     V_IAI3P C  RA_NPM A_NPM  RA_DSM V_XPPDSM    N_NSN  V_PAI3S C  

 ouk exestin soi  arai ton  krabatton sou  
 ou exesti su  airO ho   krabattos su  
 D  V_PAI3S RP_DS V_AAN RA_ASM N_ASM   RP_GS 

joh:5:11 ho   de apekrithE  autois ho   poiEsas me  hugiE ekeinos 
     ho   de apokrinomai autos ho   poieO  egO  hugiEs ekeinos 
     RA_NSM C V_API3S   RP_DPM RA_NSM V_AAPNSM RP_AS A_ASM RD_NSM 

 moi  eipen  aron  ton  krabatton sou  kai peripatei 
 egO  legO  airO  ho   krabattos su  kai peripateO 
 RP_DS V_AAI3S V_AAD2S RA_ASM N_ASM   RP_GS C  V_PAD2S  

joh:5:12 ErOtEsan auton tis  estin  ho   anthrOpos ho   eipOn  soi  
     erOtaO  autos tis  eimi  ho   anthrOpos ho   legO   su  
     V_AAI3P RP_ASM RI_NSM V_PAI3S RA_NSM N_NSM   RA_NSM V_AAPNSM RP_DS 

 aron  kai peripatei 
 airO  kai peripateO 
 V_AAD2S C  V_PAD2S  

joh:5:13 ho   de iatheis ouk Edei  tis  estin  ho   gar iEsous 
     ho   de iaomai  ou oida  tis  eimi  ho   gar *PN*  
     RA_NSM C V_APPNSM D  V_YAI3S RI_NSM V_PAI3S RA_NSM C  N_NSM 

 exeneusen ochlou ontos  en  tO   topO 
 ekneuO  ochlos eimi   heis ho   topos 
 V_AAI3S  N_GSM V_PAPGSM P  RA_DSM N_DSM 

joh:5:14 meta tauta heuriskei auton ho   iEsous en  tO   hierO kai 
     meta houtos heuriskO autos ho   *PN*  heis ho   hieros kai 
     P  RD_APN V_PAI3S  RP_ASM RA_NSM N_NSM P  RA_DSN A_DSN C  

 eipen  autO  ide  hugiEs gegonas mEketi hamartane hina mE cheiron soi  
 legO  autos horaO hugiEs ginomai mEketi hamartanO hina mE cheirOn su  
 V_AAI3S RP_DSM X   A_NSM V_XAI2S D   V_PAD2S  C  D A_NSNC RP_DS 

 ti   genEtai 
 tis  ginomai 
 RI_NSN V_AMS3S 

joh:5:15 apElthen  ho   anthrOpos kai anEggeilen tois  ioudaiois hoti 
     aperchomai ho   anthrOpos kai anaggellO ho   *PN*   hoti 
     V_AAI3S  RA_NSM N_NSM   C  V_AAI3S  RA_DPM A_DPM   C  

 iEsous estin  ho   poiEsas auton hugiE 
 *PN*  eimi  ho   poieO  autos hugiEs 
 N_NSM V_PAI3S RA_NSM V_AAPNSM RP_ASM A_ASM 

joh:5:16 kai dia touto ediOkon hoi  ioudaioi ton  iEsoun hoti tauta 
     kai dia houtos diOkO  ho   *PN*   ho   *PN*  hoti houtos 
     C  P  RD_ASN V_IAI3P RA_NPM A_NPM  RA_ASM N_ASM C  RD_APN 

 epoiei en  sabbatO 
 poieO  heis sabbaton 
 V_IAI3S P  N_DSN  

joh:5:17 ho   de [iEsous] apekrinato autois ho   patEr mou  heOs arti 
     ho   de *PN*   apokrinomai autos ho   patEr egO  heOs arti 
     RA_NSM C N_NSM  V_AMI3S   RP_DPM RA_NSM N_NSM RP_GS P  D  

 ergazetai kagO ergazomai 
 ergazomai kagO ergazomai 
 V_PMI3S  C  V_PMI1S  

joh:5:18 dia touto oun mallon ezEtoun auton hoi  ioudaioi apokteinai hoti 
     dia houtos oun mallon zEteO  autos ho   *PN*   apokteinO hoti 
     P  RD_ASN C  D   V_IAI3P RP_ASM RA_NPM A_NPM  V_AAN   C  

 ou monon eluen  to   sabbaton alla kai patera idion elegen ton  theon 
 ou monos luO   ho   sabbaton alla kai patEr idios legO  ho   theos 
 D A_ASN V_IAI3S RA_ASN N_ASN  C  D  N_ASM A_ASM V_IAI3S RA_ASM N_ASM 

 ison heauton poiOn  tO   theO 
 isos heautou poios  ho   theos 
 A_ASM RP_ASM V_PAPNSM RA_DSM N_DSM 

joh:5:19 apekrinato oun ho   iEsous kai elegen autois amEn amEn legO  
     apokrinomai oun ho   *PN*  kai legO  autos amEn amEn legO  
     V_AMI3S   C  RA_NSM N_NSM C  V_IAI3S RP_DPM X  X  V_PAI1S 

 humin ou dunatai ho   huios poiein aph heautou ouden ean mE ti   blepE  
 su  ou dunamai ho   huios poieO apo heautou oudeis ean mE tis  blepO  
 RP_DP D V_PMI3S RA_NSM N_NSM V_PAN P  RP_GSM A_ASN C  D RI_ASN V_PAS3S 

 ton  patera poiounta ha   gar an ekeinos poiE  tauta kai ho   huios 
 ho   patEr poieO  hos  gar an ekeinos poieO  houtos kai ho   huios 
 RA_ASM N_ASM V_PAPASM RR_APN C  X RD_NSM V_PAS3S RD_APN D  RA_NSM N_NSM 

 homoiOs poiei  
 homoiOs poieO  
 D    V_PAI3S 

joh:5:20 ho   gar patEr philei ton  huion kai panta deiknusin autO  
     ho   gar patEr phileO ho   huios kai pas  deiknumi autos 
     RA_NSM C  N_NSM V_PAI3S RA_ASM N_ASM C  A_APN V_PAI3S  RP_DSM 

 ha   autos poiei  kai meizona toutOn deixei  autO  erga hina humeis 
 hos  autos poieO  kai megas  houtos deiknumi autos ergon hina su   
 RR_APN RP_NSM V_PAI3S C  A_APNC RD_GPN V_FAI3S RP_DSM N_APN C  RP_NP 

 thaumazEte 
 thaumazO  
 V_PAS2P  

joh:5:21 hOsper gar ho   patEr egeirei tous  nekrous kai zOopoiei houtOs kai 
     hOsper gar ho   patEr egeirO ho   nekros kai zOopoieO houtO kai 
     C   C  RA_NSM N_NSM V_PAI3S RA_APM A_APM  C  V_PAI3S D   D  

 ho   huios hous  thelei zOopoiei 
 ho   huios ous  thelO  zOopoieO 
 RA_NSM N_NSM RR_APM V_PAI3S V_PAI3S 

joh:5:22 oude gar ho   patEr krinei oudena alla tEn  krisin pasan dedOken 
     oude gar ho   patEr krinO  oudeis alla ho   krisis pas  didOmi 
     D  C  RA_NSM N_NSM V_PAI3S A_ASM C  RA_ASF N_ASF A_ASF V_XAI3S 

 tO   huiO 
 ho   huios 
 RA_DSM N_DSM 

joh:5:23 hina pantes timOsi ton  huion kathOs timOsi ton  patera ho   
     hina pas  timaO  ho   huios kathOs timaO  ho   patEr ho   
     C  A_NPM V_PAS3P RA_ASM N_ASM C   V_PAI3P RA_ASM N_ASM RA_NSM 

 mE timOn  ton  huion ou tima  ton  patera ton  pempsanta auton 
 mE timaO  ho   huios ou timaO  ho   patEr ho   pempO   autos 
 D V_PAPNSM RA_ASM N_ASM D V_PAI3S RA_ASM N_ASM RA_ASM V_AAPASM RP_ASM 

joh:5:24 amEn amEn legO  humin hoti ho   ton  logon mou  akouOn  kai 
     amEn amEn legO  su  hoti ho   ho   logos egO  akouO  kai 
     X  X  V_PAI1S RP_DP C  RA_NSM RA_ASM N_ASM RP_GS V_PAPNSM C  

 pisteuOn tO   pempsanti me  echei  zOEn aiOnion kai eis krisin ouk 
 pisteuO ho   pempO   egO  echO  zOE  aiOnios kai heis krisis ou 
 V_PAPNSM RA_DSM V_AAPDSM RP_AS V_PAI3S N_ASF A_ASF  C  P  N_ASF D  

 erchetai alla metabebEken ek tou  thanatou eis tEn  zOEn 
 erchomai alla metabainO  ek ho   thanatos heis ho   zOE  
 V_PMI3S C  V_XAI3S   P RA_GSM N_GSM  P  RA_ASF N_ASF 

joh:5:25 amEn amEn legO  humin hoti erchetai hOra kai nun estin  hote 
     amEn amEn legO  su  hoti erchomai hOra kai nun eimi  hote 
     X  X  V_PAI1S RP_DP C  V_PMI3S N_NSF C  D  V_PAI3S D  

 hoi  nekroi akousousin tEs  phOnEs tou  huiou tou  theou kai hoi  
 ho   nekros akouO   ho   phOnE ho   huios ho   theos kai ho   
 RA_NPM A_NPM V_FAI3P  RA_GSF N_GSF RA_GSM N_GSM RA_GSM N_GSM C  RA_NPM 

 akousantes zEsousin 
 akouO   zaO   
 V_AAPNPM  V_FAI3P 

joh:5:26 hOsper gar ho   patEr echei  zOEn en  heautO houtOs kai tO   
     hOsper gar ho   patEr echO  zOE  heis heautou houtO kai ho   
     C   C  RA_NSM N_NSM V_PAI3S N_ASF P  RP_DSM D   D  RA_DSM 

 huiO edOken zOEn echein en  heautO 
 huios didOmi zOE  echO  heis heautou 
 N_DSM V_AAI3S N_ASF V_PAN P  RP_DSM 

joh:5:27 kai exousian edOken autO  krisin poiein hoti huios anthrOpou estin  
     kai exousia didOmi autos krisis poieO hoti huios anthrOpos eimi  
     C  N_ASF  V_AAI3S RP_DSM N_ASF V_PAN C  N_NSM N_GSM   V_PAI3S 

joh:5:28 mE thaumazete touto hoti erchetai hOra en  hE   pantes hoi  
     mE thaumazO  houtos hoti erchomai hOra heis hos  pas  ho   
     D V_PAD2P  RD_ASN C  V_PMI3S N_NSF P  RR_DSF A_NPM RA_NPM 

 en  tois  mnEmeiois akousousin tEs  phOnEs autou 
 heis ho   mnEmeion akouO   ho   phOnE autos 
 P  RA_DPN N_DPN   V_FAI3P  RA_GSF N_GSF RP_GSM 

joh:5:29 kai ekporeusontai hoi  ta   agatha poiEsantes eis anastasin 
     kai ekporeuomai  ho   ho   agathos poieO   heis anastasis 
     C  V_FMI3P    RA_NPM RA_APN A_APN  V_AAPNPM  P  N_ASF   

 zOEs hoi  de ta   phaula praxantes eis anastasin kriseOs 
 zOE  ho   de ho   phaulos prassO  heis anastasis krisis 
 N_GSF RA_NPM C RA_APN A_APN  V_AAPNPM P  N_ASF   N_GSF  

joh:5:30 ou dunamai egO  poiein ap emautou ouden kathOs akouO  krinO  kai 
     ou dunamai egO  poieO apo emautou oudeis kathOs akouO  krinO  kai 
     D V_PMI1S RP_NS V_PAN P  RP_GSM A_ASN C   V_PAI1S V_PAI1S C  

 hE   krisis hE   emE  dikaia estin  hoti ou zEtO  to   thelEma 
 ho   krisis ho   emos dikaios eimi  hoti ou zEteO  ho   thelEma 
 RA_NSF N_NSF RA_NSF A_NSF A_NSF  V_PAI3S C  D V_PAI1S RA_ASN N_ASN  

 to   emon alla to   thelEma tou  pempsantos me  
 ho   emos alla ho   thelEma ho   pempO   egO  
 RA_ASN A_ASN C  RA_ASN N_ASN  RA_GSM V_AAPGSM  RP_AS 

joh:5:31 ean egO  marturO peri emautou hE   marturia mou  ouk estin  
     ean egO  martureO peri emautou ho   marturion egO  ou eimi  
     C  RP_NS V_PAS1S P  RP_GSM RA_NSF N_NSF   RP_GS D  V_PAI3S 

 alEthEs 
 alEthEs 
 A_NSF  

joh:5:32 allos estin  ho   marturOn peri emou kai oida  hoti alEthEs 
     allos eimi  ho   martus  peri egO  kai oida  hoti alEthEs 
     A_NSM V_PAI3S RA_NSM V_PAPNSM P  RP_GS C  V_XAI1S C  A_NSF  

 estin  hE   marturia hEn  marturei peri emou 
 eimi  ho   marturion eimi  martureO peri egO  
 V_PAI3S RA_NSF N_NSF   RR_ASF V_PAI3S P  RP_GS 

joh:5:33 humeis apestalkate pros iOannEn kai memarturEken tE   alEtheia 
     su   apostellO  pros *PN*  kai martureO   ho   alEtheia 
     RP_NP V_XAI2P   P  N_ASM  C  V_XAI3S   RA_DSF N_DSF  

joh:5:34 egO  de ou para anthrOpou tEn  marturian lambanO alla tauta 
     egO  de ou para anthrOpos ho   marturia lambanO alla houtos 
     RP_NS C D P  N_GSM   RA_ASF N_ASF   V_PAI1S C  RD_APN 

 legO  hina humeis sOthEte 
 legO  hina su   sOzO  
 V_PAI1S C  RP_NP V_APS2P 

joh:5:35 ekeinos En   ho   luchnos ho   kaiomenos kai phainOn humeis de 
     ekeinos eimi  ho   luchnos ho   kaiO   kai phainO  su   de 
     RD_NSM V_IAI3S RA_NSM N_NSM  RA_NSM V_PPPNSM C  V_PAPNSM RP_NP C 

 EthelEsate agalliathEnai pros hOran en  tO   phOti autou 
 thelO   agalliaO   pros hOra heis ho   phOs autos 
 V_AAI2P  V_APN     P  N_ASF P  RA_DSN N_DSN RP_GSM 

joh:5:36 egO  de echO  tEn  marturian meizO tou  iOannou ta   gar 
     egO  de echO  ho   marturia megas ho   *PN*  ho   gar 
     RP_NS C V_PAI1S RA_ASF N_ASF   A_APNC RA_GSM N_GSM  RA_NPN C  

 erga ha   dedOken moi  ho   patEr hina teleiOsO auta  auta  ta   
 ergon hos  didOmi egO  ho   patEr hina teleioO autos autos ho   
 N_NPN RR_APN V_XAI3S RP_DS RA_NSM N_NSM C  V_AAS1S RP_APN RP_NPN RA_NPN 

 erga ha   poiO  marturei peri emou hoti ho   patEr me  apestalken 
 ergon hos  poieO  martureO peri egO  hoti ho   patEr egO  apostellO 
 N_NPN RR_APN V_PAI1S V_PAI3S P  RP_GS C  RA_NSM N_NSM RP_AS V_XAI3S  

joh:5:37 kai ho   pempsas me  patEr ekeinos memarturEken peri emou oute 
     kai ho   pempO  egO  patEr ekeinos martureO   peri egO  oute 
     C  RA_NSM V_AAPNSM RP_AS N_NSM RD_NSM V_XAI3S   P  RP_GS C  

 phOnEn autou pOpote akEkoate oute eidos autou heOrakate 
 phOnE autos pOpote akouO  oute eidos autos horaO   
 N_ASF RP_GSM D   V_XAI2P C  N_ASN RP_GSM V_XAI2P  

joh:5:38 kai ton  logon autou ouk echete en  humin menonta hoti hon  
     kai ho   logos autos ou echO  heis su  menO   hoti eimi  
     C  RA_ASM N_ASM RP_GSM D  V_PAI2P P  RP_DP V_PAPASM C  RR_ASM 

 apesteilen ekeinos toutO humeis ou pisteuete 
 apostellO ekeinos houtos su   ou pisteuO  
 V_AAI3S  RD_NSM RD_DSM RP_NP D V_PAI2P  

joh:5:39 eraunate tas  graphas hoti humeis dokeite en  autais zOEn aiOnion 
     eraunaO ho   graphE hoti su   dokeO  heis autos zOE  aiOnios 
     V_PAI2P RA_APF N_APF  C  RP_NP V_PAI2P P  RP_DPF N_ASF A_ASF  

 echein kai ekeinai eisin  hai  marturousai peri emou 
 echO  kai ekeinos eimi  ho   martureO  peri egO  
 V_PAN C  RD_NPF V_PAI3P RA_NPF V_PAPNPF  P  RP_GS 

joh:5:40 kai ou thelete elthein pros me  hina zOEn echEte 
     kai ou thelO  erchomai pros egO  hina zOE  echO  
     C  D V_PAI2P V_AAN  P  RP_AS C  N_ASF V_PAS2P 

joh:5:41 doxan para anthrOpOn ou lambanO 
     doxa para anthrOpos ou lambanO 
     N_ASF P  N_GPM   D V_PAI1S 

joh:5:42 alla egnOka humas hoti tEn  agapEn tou  theou ouk echete en  
     alla ginOskO su  hoti ho   agapE ho   theos ou echO  heis 
     C  V_XAI1S RP_AP C  RA_ASF N_ASF RA_GSM N_GSM D  V_PAI2P P  

 heautois 
 heautou 
 RP_DPM  

joh:5:43 egO  elElutha en  tO   onomati tou  patros mou  kai ou 
     egO  erchomai heis ho   onoma  ho   patEr egO  kai ou 
     RP_NS V_XAI1S P  RA_DSN N_DSN  RA_GSM N_GSM RP_GS C  D 

 lambanete me  ean allos elthE  en  tO   onomati tO   idiO ekeinon 
 lambanO  egO  ean allos erchomai heis ho   onoma  ho   idios ekeinos 
 V_PAI2P  RP_AS C  A_NSM V_AAS3S P  RA_DSN N_DSN  RA_DSN A_DSN RD_ASM 

 lEmpsesthe 
 lambanO  
 V_FMI2P  

joh:5:44 pOs dunasthe humeis pisteusai doxan para allElOn lambanontes kai 
     pOs dunamai su   pisteuO  doxa para allElOn lambanO   kai 
     D  V_PMI2P RP_NP V_AAN   N_ASF P  RP_GPM V_PAPNPM  C  

 tEn  doxan tEn  para tou  monou theou ou zEteite 
 ho   doxa ho   para ho   monos theos ou zEteO  
 RA_ASF N_ASF RA_ASF P  RA_GSM A_GSM N_GSM D V_PAI2P 

joh:5:45 mE dokeite hoti egO  katEgorEsO humOn pros ton  patera estin  
     mE dokeO  hoti egO  katEgoreO su  pros ho   patEr eimi  
     D V_PAD2P C  RP_NS V_FAI1S  RP_GP P  RA_ASM N_ASM V_PAI3S 

 ho   katEgorOn humOn mOusEs eis hon  humeis Elpikate 
 ho   katEgoreO su  *PN*  heis eimi  su   elpizO  
 RA_NSM V_PAPNSM RP_GP N_NSM P  RR_ASM RP_NP V_XAI2P 

joh:5:46 ei gar episteuete mOusei episteuete an emoi peri gar emou ekeinos 
     ei gar pisteuO  *PN*  pisteuO  an egO  peri gar egO  ekeinos 
     C C  V_IAI2P  N_DSM V_IAI2P  X RP_DS P  C  RP_GS RD_NSM 

 egrapsen 
 graphO  
 V_AAI3S 

joh:5:47 ei de tois  ekeinou grammasin ou pisteuete pOs tois  emois rhEmasin 
     ei de ho   ekeinos gramma  ou pisteuO  pOs ho   emos rhEma  
     C C RA_DPN RD_GSM N_DPN   D V_PAI2P  D  RA_DPN A_DPN N_DPN  

 pisteusete 
 pisteuO  
 V_FAI2P  


Help and Acknowledgements