Help and Acknowledgements


joh:4:1 hOs oun egnO  ho   iEsous hoti Ekousan hoi  pharisaioi hoti 
    hOs oun ginOskO ho   *PN*  hoti akouO  ho   *PN*    hoti 
    C  C  V_AAI3S RA_NSM N_NSM C  V_AAI3P RA_NPM N_NPM   C  

 iEsous pleionas mathEtas poiei  kai baptizei E iOannEs 
 *PN*  polus  mathEtEs poieO  kai baptizO E *PN*  
 N_NSM A_APMC  N_APM  V_PAI3S C  V_PAI3S C N_NSM  

joh:4:2 kaitoige iEsous autos ouk ebaptizen all hoi  mathEtai autou 
    kaitoige *PN*  autos ou baptizO  alla ho   mathEtEs autos 
    C    N_NSM RP_NSM D  V_IAI3S  C  RA_NPM N_NPM  RP_GSM 

joh:4:3 aphEken tEn  ioudaian kai apElthen  palin eis tEn  galilaian 
    aphiEmi ho   *PN*   kai aperchomai palin heis ho   *PN*   
    V_AAI3S RA_ASF N_ASF  C  V_AAI3S  D   P  RA_ASF N_ASF   

joh:4:4 edei  de auton dierchesthai dia tEs  samareias 
    esthiO de autos dierchomai  dia ho   *PN*   
    V_IAI3S C RP_ASM V_PMN    P  RA_GSF N_GSF   

joh:4:5 erchetai oun eis polin tEs  samareias legomenEn suchar plEsion 
    erchomai oun heis polis ho   *PN*   legO   *PN*  plEsion 
    V_PMI3S C  P  N_ASF RA_GSF N_GSF   V_PPPASF N_ASF P    

 tou  chOriou ho   edOken iakOb [tO]  iOsEph tO   huiO autou 
 ho   chOrion hos  didOmi *PN* ho   *PN*  ho   huios autos 
 RA_GSN N_GSN  RR_ASN V_AAI3S N_NSM RA_DSM N_DSM RA_DSM N_DSM RP_GSM 

joh:4:6 En   de ekei pEgE tou  iakOb ho   oun iEsous kekopiakOs ek 
    eimi  de ekei pEgE ho   *PN* ho   oun *PN*  kopiaO   ek 
    V_IAI3S C D  N_NSF RA_GSM N_GSM RA_NSM C  N_NSM V_XAPNSM  P 

 tEs  hodoiporias ekathezeto houtOs epi tE   pEgE hOra En   hOs 
 ho   hodoiporia kathezomai houtO epi ho   pEgE hOra eimi  hOs 
 RA_GSF N_GSF    V_IMI3S  D   P  RA_DSF N_DSF N_NSF V_IAI3S D  

 hektE 
 hektos 
 A_NSF 

joh:4:7 erchetai gunE ek tEs  samareias antlEsai hudOr legei  autE  ho   
    erchomai gunE ek ho   *PN*   antleO  hudOr legO  autos ho   
    V_PMI3S N_NSF P RA_GSF N_GSF   V_AAN  N_ASN V_PAI3S RP_DSF RA_NSM 

 iEsous dos   moi  pein 
 *PN*  didOmi egO  pinO 
 N_NSM V_AAD2S RP_DS V_AAN 

joh:4:8 hoi  gar mathEtai autou apelElutheisan eis tEn  polin hina 
    ho   gar mathEtEs autos aperchomai   heis ho   polis hina 
    RA_NPM C  N_NPM  RP_GSM V_YAI3P    P  RA_ASF N_ASF C  

 trophas agorasOsin 
 trophE agorazO  
 N_APF  V_AAS3P  

joh:4:9 legei  oun autO  hE   gunE hE   samaritis pOs su  ioudaios 
    legO  oun autos ho   gunE ho   *PN*   pOs su  *PN*   
    V_PAI3S C  RP_DSM RA_NSF N_NSF RA_NSF N_NSF   D  RP_NS A_NSM  

 On    par emou pein aiteis gunaikos samaritidos ousEs  ou gar 
 hos   para egO  pinO aiteO  gunE   *PN*    eimi   ou gar 
 V_PAPNSM P  RP_GS V_AAN V_PAI2S N_GSF  N_GSF    V_PAPGSF D C  

 sugchrOntai ioudaioi samaritais 
 sugchraomai *PN*   *PN*    
 V_PMI3P   A_NPM  N_DPM   

joh:4:10 apekrithE  iEsous kai eipen  autE  ei Edeis  tEn  dOrean tou  
     apokrinomai *PN*  kai legO  autos ei oida  ho   dOrea ho   
     V_API3S   N_NSM C  V_AAI3S RP_DSF C V_YAI2S RA_ASF N_ASF RA_GSM 

 theou kai tis  estin  ho   legOn  soi  dos   moi  pein su  an 
 theos kai tis  eimi  ho   legO   su  didOmi egO  pinO su  an 
 N_GSM C  RI_NSM V_PAI3S RA_NSM V_PAPNSM RP_DS V_AAD2S RP_DS V_AAN RP_NS X 

 EtEsas auton kai edOken an soi  hudOr zOn   
 aiteO  autos kai didOmi an su  hudOr zaO   
 V_AAI2S RP_ASM C  V_AAI3S X RP_DS N_ASN V_PAPASN 

joh:4:11 legei  autO  [hE  gunE] kurie oute antlEma echeis kai to   
     legO  autos ho   gunE kurios oute antlEma echO  kai ho   
     V_PAI3S RP_DSM RA_NSF N_NSF N_VSM C  N_ASN  V_PAI2S C  RA_NSN 

 phrear estin  bathu pothen oun echeis to   hudOr to   zOn   
 phrear eimi  bathus pothen oun echO  ho   hudOr ho   zaO   
 N_NSN V_PAI3S A_NSN D   C  V_PAI2S RA_ASN N_ASN RA_ASN V_PAPASN 

joh:4:12 mE su  meizOn ei   tou  patros hEmOn iakOb hos  edOken hEmin 
     mE su  megas eimi  ho   patEr egO  *PN* hos  didOmi egO  
     X RP_NS A_NSMC V_PAI2S RA_GSM N_GSM RP_GP N_GSM RR_NSM V_AAI3S RP_DP 

 to   phrear kai autos ex autou epien  kai hoi  huioi autou kai 
 ho   phrear kai autos hex autos pinO  kai ho   huios autos kai 
 RA_ASN N_ASN C  RP_NSM P  RP_GSN V_AAI3S C  RA_NPM N_NPM RP_GSM C  

 ta   thremmata autou 
 ho   thremma  autos 
 RA_NPN N_NPN   RP_GSM 

joh:4:13 apekrithE  iEsous kai eipen  autE  pas  ho   pinOn  ek tou  
     apokrinomai *PN*  kai legO  autos pas  ho   pinO   ek ho   
     V_API3S   N_NSM C  V_AAI3S RP_DSF A_NSM RA_NSM V_PAPNSM P RA_GSN 

 hudatos toutou dipsEsei palin 
 hudOr  houtos dipsaO  palin 
 N_GSN  RD_GSN V_FAI3S D   

joh:4:14 hos  d an piE   ek tou  hudatos hou  egO  dOsO  autO  ou 
     hos  de an pinO  ek ho   hudOr  hou  egO  didOmi autos ou 
     RR_NSM C X V_AAS3S P RA_GSN N_GSN  RR_GSN RP_NS V_FAI1S RP_DSM D 

 mE dipsEsei eis ton  aiOna alla to   hudOr ho   dOsO  autO  
 mE dipsaO  heis ho   aiOn alla ho   hudOr hos  didOmi autos 
 D V_FAI3S P  RA_ASM N_ASM C  RA_NSN N_NSN RR_ASN V_FAI1S RP_DSM 

 genEsetai en  autO  pEgE hudatos hallomenou eis zOEn aiOnion 
 ginomai  heis autos pEgE hudOr  hallomai  heis zOE  aiOnios 
 V_FMI3S  P  RP_DSM N_NSF N_GSN  V_PMPGSN  P  N_ASF A_ASF  

joh:4:15 legei  pros auton hE   gunE kurie dos   moi  touto to   
     legO  pros autos ho   gunE kurios didOmi egO  houtos ho   
     V_PAI3S P  RP_ASM RA_NSF N_NSF N_VSM V_AAD2S RP_DS RD_ASN RA_ASN 

 hudOr hina mE dipsO  mEde dierchOmai enthade antlein 
 hudOr hina mE dipsaO mEde dierchomai enthade antleO 
 N_ASN C  D V_PAS1S C  V_PMS1S  D    V_PAN  

joh:4:16 legei  autE  hupage phOnEson ton  andra sou  kai elthe  
     legO  autos hupagO phOneO  ho   anEr su  kai erchomai 
     V_PAI3S RP_DSF V_PAD2S V_AAD2S RA_ASM N_ASM RP_GS C  V_AAD2S 

 enthade 
 enthade 
 D    

joh:4:17 apekrithE  hE   gunE kai eipen  autO  ouk echO  andra legei  
     apokrinomai ho   gunE kai legO  autos ou echO  anEr legO  
     V_API3S   RA_NSF N_NSF C  V_AAI3S RP_DSM D  V_PAI1S N_ASM V_PAI3S 

 autE  ho   iEsous kalOs eipas  hoti andra ouk echO  
 autos ho   *PN*  kalOs legO  hoti anEr ou echO  
 RP_DSF RA_NSM N_NSM D   V_AAI2S C  N_ASM D  V_PAI1S 

joh:4:18 pente gar andras esches kai nun hon  echeis ouk estin  sou  
     pente gar anEr  echO  kai nun eimi  echO  ou eimi  su  
     A_APM C  N_APM V_AAI2S C  D  RR_ASM V_PAI2S D  V_PAI3S RP_GS 

 anEr touto alEthes eirEkas 
 anEr houtos alEthEs legO  
 N_NSM RD_ASN A_ASN  V_XAI2S 

joh:4:19 legei  autO  hE   gunE kurie theOrO hoti prophEtEs ei   
     legO  autos ho   gunE kurios theOreO hoti prophEtEs eimi  
     V_PAI3S RP_DSM RA_NSF N_NSF N_VSM V_PAI1S C  N_NSM   V_PAI2S 

 su  
 su  
 RP_NS 

joh:4:20 hoi  pateres hEmOn en  tO   orei toutO prosekunEsan kai humeis 
     ho   patEr  egO  heis ho   oros houtos proskuneO  kai su   
     RA_NPM N_NPM  RP_GP P  RA_DSN N_DSN RD_DSN V_AAI3P   C  RP_NP 

 legete hoti en  hierosolumois estin  ho   topos hopou proskunein dei   
 legO  hoti heis *PN*     eimi  ho   topos hopou proskuneO deO   
 V_PAI2P C  P  N_DPN     V_PAI3S RA_NSM N_NSM D   V_PAN   V_PAI3S 

joh:4:21 legei  autE  ho   iEsous pisteue moi  gunai hoti erchetai hOra 
     legO  autos ho   *PN*  pisteuO egO  gunE hoti erchomai hOra 
     V_PAI3S RP_DSF RA_NSM N_NSM V_PAD2S RP_DS N_VSF C  V_PMI3S N_NSF 

 hote oute en  tO   orei toutO oute en  hierosolumois proskunEsete 
 hote oute heis ho   oros houtos oute heis *PN*     proskuneO  
 D  C  P  RA_DSN N_DSN RD_DSN C  P  N_DPN     V_FAI2P   

 tO   patri 
 ho   patEr 
 RA_DSM N_DSM 

joh:4:22 humeis proskuneite ho   ouk oidate hEmeis proskunoumen ho   
     su   proskuneO  hos  ou oida  egO  proskuneO  hos  
     RP_NP V_PAI2P   RR_ASN D  V_XAI2P RP_NP V_PAI1P   RR_ASN 

 oidamen hoti hE   sOtEria ek tOn  ioudaiOn estin  
 oida  hoti ho   sOtEria ek ho   *PN*   eimi  
 V_XAI1P C  RA_NSF N_NSF  P RA_GPM A_GPM  V_PAI3S 

joh:4:23 alla erchetai hOra kai nun estin  hote hoi  alEthinoi proskunEtai 
     alla erchomai hOra kai nun eimi  hote ho   alEthinos proskunEtEs 
     C  V_PMI3S N_NSF C  D  V_PAI3S D  RA_NPM A_NPM   N_NPM    

 proskunEsousin tO   patri en  pneumati kai alEtheia kai gar ho   patEr 
 proskuneO   ho   patEr heis pneuma  kai alEtheia kai gar ho   patEr 
 V_FAI3P    RA_DSM N_DSM P  N_DSN  C  N_DSF  D  C  RA_NSM N_NSM 

 toioutous zEtei  tous  proskunountas auton 
 toioutos zEteO  ho   proskuneO   autos 
 RD_APM  V_PAI3S RA_APM V_PAPAPM   RP_ASM 

joh:4:24 pneuma ho   theos kai tous  proskunountas auton en  pneumati kai 
     pneuma ho   theos kai ho   proskuneO   autos heis pneuma  kai 
     N_NSN RA_NSM N_NSM C  RA_APM V_PAPAPM   RP_ASM P  N_DSN  C  

 alEtheia dei   proskunein 
 alEtheia deO   proskuneO 
 N_DSF  V_PAI3S V_PAN   

joh:4:25 legei  autO  hE   gunE oida  hoti messias erchetai ho   
     legO  autos ho   gunE oida  hoti *PN*  erchomai ho   
     V_PAI3S RP_DSM RA_NSF N_NSF V_XAI1S C  N_NSM  V_PMI3S RA_NSM 

 legomenos christos hotan elthE  ekeinos anaggelei hEmin hapanta 
 legO   *PN*   hotan erchomai ekeinos anaggellO egO  hapas  
 V_PPPNSM N_NSM  C   V_AAS3S RD_NSM V_FAI3S  RP_DP A_APN  

joh:4:26 legei  autE  ho   iEsous egO  eimi  ho   lalOn  soi  
     legO  autos ho   *PN*  egO  eimi  ho   laleO  su  
     V_PAI3S RP_DSF RA_NSM N_NSM RP_NS V_PAI1S RA_NSM V_PAPNSM RP_DS 

joh:4:27 kai epi toutO Elthan  hoi  mathEtai autou kai ethaumazon hoti 
     kai epi houtos erchomai ho   mathEtEs autos kai thaumazO  hoti 
     C  P  RD_DSN V_AAI3P RA_NPM N_NPM  RP_GSM C  V_IAI3P  C  

 meta gunaikos elalei oudeis mentoi eipen  ti   zEteis E ti   laleis 
 meta gunE   laleO  oudeis mentoi legO  tis  zEteO  E tis  laleO  
 P  N_GSF  V_IAI3S A_NSM C   V_AAI3S RI_ASN V_PAI2S C RI_ASN V_PAI2S 

 met autEs 
 meta autos 
 P  RP_GSF 

joh:4:28 aphEken oun tEn  hudrian autEs hE   gunE kai apElthen  eis 
     aphiEmi oun ho   hudria autos ho   gunE kai aperchomai heis 
     V_AAI3S C  RA_ASF N_ASF  RP_GSF RA_NSF N_NSF C  V_AAI3S  P  

 tEn  polin kai legei  tois  anthrOpois 
 ho   polis kai legO  ho   anthrOpos 
 RA_ASF N_ASF C  V_PAI3S RA_DPM N_DPM   

joh:4:29 deute idete  anthrOpon hos  eipen  moi  panta hosa  epoiEsa mEti 
     deute horaO  anthrOpos hos  legO  egO  pas  hosos poieO  mEti 
     D   V_AAD2P N_ASM   RR_NSM V_AAI3S RP_DS A_APN RR_APN V_AAI1S X  

 houtos estin  ho   christos 
 houtos eimi  ho   *PN*   
 RD_NSM V_PAI3S RA_NSM N_NSM  

joh:4:30 exElthon  ek tEs  poleOs kai Erchonto pros auton 
     exerchomai ek ho   polis kai archO  pros autos 
     V_AAI3P  P RA_GSF N_GSF C  V_IMI3P P  RP_ASM 

joh:4:31 en  tO   metaxu ErOtOn auton hoi  mathEtai legontes rabbi 
     heis ho   metaxu erOtaO autos ho   mathEtEs legO   rabbi 
     P  RA_DSN D   V_IAI3P RP_ASM RA_NPM N_NPM  V_PAPNPM N_VSM 

 phage  
 esthiO 
 V_AAD2S 

joh:4:32 ho   de eipen  autois egO  brOsin echO  phagein hEn  humeis 
     ho   de legO  autos egO  brOsis echO  esthiO eimi  su   
     RA_NSM C V_AAI3S RP_DPM RP_NS N_ASF V_PAI1S V_AAN  RR_ASF RP_NP 

 ouk oidate 
 ou oida  
 D  V_XAI2P 

joh:4:33 elegon oun hoi  mathEtai pros allElous mE tis  Enegken autO  
     legO  oun ho   mathEtEs pros allElOn mE tis  pherO  autos 
     V_IAI3P C  RA_NPM N_NPM  P  RP_APM  X RI_NSM V_AAI3S RP_DSM 

 phagein 
 esthiO 
 V_AAN  

joh:4:34 legei  autois ho   iEsous emon brOma estin  hina poiEsO to   
     legO  autos ho   *PN*  emos brOma eimi  hina poieO  ho   
     V_PAI3S RP_DPM RA_NSM N_NSM A_NSN N_NSN V_PAI3S C  V_AAS1S RA_ASN 

 thelEma tou  pempsantos me  kai teleiOsO autou to   ergon 
 thelEma ho   pempO   egO  kai teleioO autos ho   ergon 
 N_ASN  RA_GSM V_AAPGSM  RP_AS C  V_AAS1S RP_GSM RA_ASN N_ASN 

joh:4:35 ouch humeis legete hoti eti tetramEnos estin  kai ho   therismos 
     ou  su   legO  hoti eti tetramEnos eimi  kai ho   therismos 
     X  RP_NP V_PAI2P C  D  A_NSM   V_PAI3S C  RA_NSM N_NSM   

 erchetai idou legO  humin eparate tous  ophthalmous humOn kai theasasthe 
 erchomai idou legO  su  epairO ho   ophthalmos su  kai theaomai  
 V_PMI3S X  V_PAI1S RP_DP V_AAD2P RA_APM N_APM    RP_GP C  V_AMD2P  

 tas  chOras hoti leukai eisin  pros therismon EdE 
 ho   chOra hoti leukos eimi  pros therismos EdE 
 RA_APF N_APF C  A_NPF V_PAI3P P  N_ASM   D  

joh:4:36 ho   therizOn misthon lambanei kai sunagei karpon eis zOEn aiOnion 
     ho   therizO misthos lambanO kai sunagO karpos heis zOE  aiOnios 
     RA_NSM V_PAPNSM N_ASM  V_PAI3S C  V_PAI3S N_ASM P  N_ASF A_ASF  

 hina ho   speirOn homou chairE kai ho   therizOn 
 hina ho   speira  homou chairO kai ho   therizO 
 C  RA_NSM V_PAPNSM D   V_PAS3S C  RA_NSM V_PAPNSM 

joh:4:37 en  gar toutO ho   logos estin  alEthinos hoti allos estin  
     heis gar houtos ho   logos eimi  alEthinos hoti allos eimi  
     P  C  RD_DSN RA_NSM N_NSM V_PAI3S A_NSM   D  A_NSM V_PAI3S 

 ho   speirOn kai allos ho   therizOn 
 ho   speira  kai allos ho   therizO 
 RA_NSM V_PAPNSM C  A_NSM RA_NSM V_PAPNSM 

joh:4:38 egO  apesteila humas therizein ho   ouch humeis kekopiakate alloi 
     egO  apostellO su  therizO  hos  ou  su   kopiaO   allos 
     RP_NS V_AAI1S  RP_AP V_PAN   RR_ASN D  RP_NP V_XAI2P   A_NPM 

 kekopiakasin kai humeis eis ton  kopon autOn eiselEluthate 
 kopiaO    kai su   heis ho   kopos autos eiserchomai  
 V_XAI3P   C  RP_NP P  RA_ASM N_ASM RP_GPM V_XAI2P    

joh:4:39 ek de tEs  poleOs ekeinEs polloi episteusan eis auton tOn  
     ek de ho   polis ekeinos polus pisteuO  heis autos ho   
     P C RA_GSF N_GSF RD_GSF A_NPM V_AAI3P  P  RP_ASM RA_GPM 

 samaritOn dia ton  logon tEs  gunaikos marturousEs hoti eipen  moi  
 *PN*   dia ho   logos ho   gunE   martureO  hoti legO  egO  
 N_GPM   P  RA_ASM N_ASM RA_GSF N_GSF  V_PAPGSF  C  V_AAI3S RP_DS 

 panta ha   epoiEsa 
 pas  hos  poieO  
 A_APN RR_APN V_AAI1S 

joh:4:40 hOs oun Elthon  pros auton hoi  samaritai ErOtOn auton meinai 
     hOs oun erchomai pros autos ho   *PN*   erOtaO autos menO  
     C  C  V_AAI3P P  RP_ASM RA_NPM N_NPM   V_IAI3P RP_ASM V_AAN 

 par autois kai emeinen ekei duo  hEmeras 
 para autos kai menO  ekei duo  hEmera 
 P  RP_DPM C  V_AAI3S D  A_APF N_APF  

joh:4:41 kai pollO pleious episteusan dia ton  logon autou 
     kai polus polus  pisteuO  dia ho   logos autos 
     C  A_DSN A_NPMC V_AAI3P  P  RA_ASM N_ASM RP_GSM 

joh:4:42 tE   te gunaiki elegon hoti ouketi dia tEn  sEn  lalian 
     ho   te gunE  legO  hoti ouketi dia ho   sos  lalia 
     RA_DSF C N_DSF  V_IAI3P C  D   P  RA_ASF A_ASF N_ASF 

 pisteuomen autoi gar akEkoamen kai oidamen hoti houtos estin  alEthOs 
 pisteuO  autos gar akouO   kai oida  hoti houtos eimi  alEthOs 
 V_PAI1P  RP_NPM C  V_XAI1P  C  V_XAI1P C  RD_NSM V_PAI3S D    

 ho   sOtEr tou  kosmou 
 ho   sOtEr ho   kosmos 
 RA_NSM N_NSM RA_GSM N_GSM 

joh:4:43 meta de tas  duo  hEmeras exElthen  ekeithen eis tEn  galilaian 
     meta de ho   duo  hEmera exerchomai ekeithen heis ho   *PN*   
     P  C RA_APF A_APF N_APF  V_AAI3S  D    P  RA_ASF N_ASF   

joh:4:44 autos gar iEsous emarturEsen hoti prophEtEs en  tE   idia patridi 
     autos gar *PN*  martureO  hoti prophEtEs heis ho   idios patris 
     RP_NSM C  N_NSM V_AAI3S   C  N_NSM   P  RA_DSF A_DSF N_DSF  

 timEn ouk echei  
 timE ou echO  
 N_ASF D  V_PAI3S 

joh:4:45 hote oun Elthen  eis tEn  galilaian edexanto auton hoi  
     hote oun erchomai heis ho   *PN*   dechomai autos ho   
     C  C  V_AAI3S P  RA_ASF N_ASF   V_AMI3P RP_ASM RA_NPM 

 galilaioi panta heOrakotes hosa  epoiEsen en  hierosolumois en  tE   
 *PN*   pas  horaO   hosos poieO  heis *PN*     heis ho   
 A_NPM   A_APN V_XAPNPM  RR_APN V_AAI3S P  N_DPN     P  RA_DSF 

 heortE kai autoi gar Elthon  eis tEn  heortEn 
 heortE kai autos gar erchomai heis ho   heortE 
 N_DSF D  RP_NPM C  V_AAI3P P  RA_ASF N_ASF  

joh:4:46 Elthen  oun palin eis tEn  kana tEs  galilaias hopou epoiEsen 
     erchomai oun palin heis ho   *PN* ho   *PN*   hopou poieO  
     V_AAI3S C  D   P  RA_ASF N_ASF RA_GSF N_GSF   D   V_AAI3S 

 to   hudOr oinon kai En   tis  basilikos hou  ho   huios Esthenei 
 ho   hudOr oinos kai eimi  tis  basilikos hou  ho   huios astheneO 
 RA_ASN N_ASN N_ASM C  V_IAI3S RI_NSM A_NSM   RR_GSM RA_NSM N_NSM V_IAI3S 

 en  kapharnaoum 
 heis *PN*    
 P  N_DSF    

joh:4:47 houtos akousas hoti iEsous hEkei  ek tEs  ioudaias eis tEn  
     houtos akouO  hoti *PN*  hEkO  ek ho   *PN*   heis ho   
     RD_NSM V_AAPNSM C  N_NSM V_PAI3S P RA_GSF N_GSF  P  RA_ASF 

 galilaian apElthen  pros auton kai ErOta  hina katabE  kai iasEtai 
 *PN*   aperchomai pros autos kai erOtaO hina katabainO kai iaomai 
 N_ASF   V_AAI3S  P  RP_ASM C  V_IAI3S C  V_AAS3S  C  V_AMS3S 

 autou ton  huion Emellen gar apothnEskein 
 autos ho   huios mellO  gar apothnEskO  
 RP_GSM RA_ASM N_ASM V_IAI3S C  V_PAN    

joh:4:48 eipen  oun ho   iEsous pros auton ean mE sEmeia kai terata 
     legO  oun ho   *PN*  pros autos ean mE sEmeion kai teras 
     V_AAI3S C  RA_NSM N_NSM P  RP_ASM C  D N_APN  C  N_APN 

 idEte  ou mE pisteusEte 
 horaO  ou mE pisteuO  
 V_AAS2P D D V_AAS2P  

joh:4:49 legei  pros auton ho   basilikos kurie katabEthi prin apothanein 
     legO  pros autos ho   basilikos kurios katabainO prin apothnEskO 
     V_PAI3S P  RP_ASM RA_NSM A_NSM   N_VSM V_AAD2S  D  V_AAN   

 to   paidion mou  
 ho   paidion egO  
 RA_ASN N_ASN  RP_GS 

joh:4:50 legei  autO  ho   iEsous poreuou  ho   huios sou  zE   
     legO  autos ho   *PN*  poreuomai ho   huios su  zaO   
     V_PAI3S RP_DSM RA_NSM N_NSM V_PMD2S  RA_NSM N_NSM RP_GS V_PAI3S 

 episteusen ho   anthrOpos tO   logO hon  eipen  autO  ho   iEsous 
 pisteuO  ho   anthrOpos ho   logos eimi  legO  autos ho   *PN*  
 V_AAI3S  RA_NSM N_NSM   RA_DSM N_DSM RR_ASM V_AAI3S RP_DSM RA_NSM N_NSM 

 kai eporeueto 
 kai poreuomai 
 C  V_IMI3S  

joh:4:51 EdE de autou katabainontos hoi  douloi autou hupEntEsan autO  
     EdE de autos katabainO   ho   doulos autos hupantaO  autos 
     D  C RP_GSM V_PAPGSM   RA_NPM N_NPM RP_GSM V_AAI3P  RP_DSM 

 legontes hoti ho   pais autou zE   
 legO   hoti ho   pais autos zaO   
 V_PAPNPM C  RA_NSM N_NSM RP_GSM V_PAI3S 

joh:4:52 eputheto  oun tEn  hOran par autOn en  hE   kompsoteron 
     punthanomai oun ho   hOra para autos heis hos  kompsoteron 
     V_AMI3S   C  RA_ASF N_ASF P  RP_GPM P  RR_DSF A_ASNC   

 eschen eipan  oun autO  hoti echthes hOran hebdomEn aphEken auton ho   
 echO  legO  oun autos hoti echthes hOra hebdomos aphiEmi autos ho   
 V_AAI3S V_AAI3P C  RP_DSM C  D    N_ASF A_ASF  V_AAI3S RP_ASM RA_NSM 

 puretos 
 puretos 
 N_NSM  

joh:4:53 egnO  oun ho   patEr hoti [en] ekeinE tE   hOra en  hE   
     ginOskO oun ho   patEr hoti heis ekeinos ho   hOra heis hos  
     V_AAI3S C  RA_NSM N_NSM C  P  RD_DSF RA_DSF N_DSF P  RR_DSF 

 eipen  autO  ho   iEsous ho   huios sou  zE   kai episteusen autos 
 legO  autos ho   *PN*  ho   huios su  zaO   kai pisteuO  autos 
 V_AAI3S RP_DSM RA_NSM N_NSM RA_NSM N_NSM RP_GS V_PAI3S C  V_AAI3S  RP_NSM 

 kai hE   oikia autou holE 
 kai ho   oikia autos holos 
 C  RA_NSF N_NSF RP_GSM A_NSF 

joh:4:54 touto [de] palin deuteron sEmeion epoiEsen ho   iEsous elthOn  ek 
     houtos de  palin deuteros sEmeion poieO  ho   *PN*  erchomai ek 
     RD_ASN C  D   A_ASN  N_ASN  V_AAI3S RA_NSM N_NSM V_AAPNSM P 

 tEs  ioudaias eis tEn  galilaian 
 ho   *PN*   heis ho   *PN*   
 RA_GSF N_GSF  P  RA_ASF N_ASF   


Help and Acknowledgements