Help and Acknowledgements


joh:3:1 En   de anthrOpos ek tOn  pharisaiOn nikodEmos onoma autO  archOn 
    eimi  de anthrOpos ek ho   *PN*    *PN*   onoma autos archOn 
    V_IAI3S C N_NSM   P RA_GPM N_GPM   N_NSM   N_NSN RP_DSM N_NSM 

 tOn  ioudaiOn 
 ho   *PN*   
 RA_GPM A_GPM  

joh:3:2 houtos Elthen  pros auton nuktos kai eipen  autO  rabbi oidamen 
    houtos erchomai pros autos nux  kai legO  autos rabbi oida  
    RD_NSM V_AAI3S P  RP_ASM N_GSF C  V_AAI3S RP_DSM N_VSM V_XAI1P 

 hoti apo theou elEluthas didaskalos oudeis gar dunatai tauta ta   sEmeia 
 hoti apo theos erchomai didaskalos oudeis gar dunamai houtos ho   sEmeion 
 C  P  N_GSM V_XAI2S  N_NSM   A_NSM C  V_PMI3S RD_APN RA_APN N_APN  

 poiein ha   su  poieis ean mE E    ho   theos met autou 
 poieO hos  su  poieO  ean mE eimi  ho   theos meta autos 
 V_PAN RR_APN RP_NS V_PAI2S C  D V_PAS3S RA_NSM N_NSM P  RP_GSM 

joh:3:3 apekrithE  iEsous kai eipen  autO  amEn amEn legO  soi  ean mE 
    apokrinomai *PN*  kai legO  autos amEn amEn legO  su  ean mE 
    V_API3S   N_NSM C  V_AAI3S RP_DSM X  X  V_PAI1S RP_DS C  D 

 tis  gennEthE anOthen ou dunatai idein tEn  basileian tou  theou 
 tis  gennaO  anOthen ou dunamai horaO ho   basileia ho   theos 
 RI_NSM V_APS3S D    D V_PMI3S V_AAN RA_ASF N_ASF   RA_GSM N_GSM 

joh:3:4 legei  pros auton [ho]  nikodEmos pOs dunatai anthrOpos gennEthEnai 
    legO  pros autos ho   *PN*   pOs dunamai anthrOpos gennaO   
    V_PAI3S P  RP_ASM RA_NSM N_NSM   D  V_PMI3S N_NSM   V_APN    

 gerOn On    mE dunatai eis tEn  koilian tEs  mEtros autou deuteron 
 gerOn hos   mE dunamai heis ho   koilia ho   mEtEr autos deuteros 
 N_NSM V_PAPNSM X V_PMI3S P  RA_ASF N_ASF  RA_GSF N_GSF RP_GSM A_ASN  

 eiselthein kai gennEthEnai 
 eiserchomai kai gennaO   
 V_AAN    C  V_APN    

joh:3:5 apekrithE  iEsous amEn amEn legO  soi  ean mE tis  gennEthE ex 
    apokrinomai *PN*  amEn amEn legO  su  ean mE tis  gennaO  hex 
    V_API3S   N_NSM X  X  V_PAI1S RP_DS C  D RI_NSM V_APS3S P  

 hudatos kai pneumatos ou dunatai eiselthein eis tEn  basileian tou  
 hudOr  kai pneuma  ou dunamai eiserchomai heis ho   basileia ho   
 N_GSN  C  N_GSN   D V_PMI3S V_AAN    P  RA_ASF N_ASF   RA_GSM 

 theou 
 theos 
 N_GSM 

joh:3:6 to   gegennEmenon ek tEs  sarkos sarx estin  kai to   
    ho   gennaO    ek ho   sarx  sarx eimi  kai ho   
    RA_NSN V_XPPNSN   P RA_GSF N_GSF N_NSF V_PAI3S C  RA_NSN 

 gegennEmenon ek tou  pneumatos pneuma estin  
 gennaO    ek ho   pneuma  pneuma eimi  
 V_XPPNSN   P RA_GSN N_GSN   N_NSN V_PAI3S 

joh:3:7 mE thaumasEs hoti eipon  soi  dei   humas gennEthEnai anOthen 
    mE thaumazO hoti legO  su  deO   su  gennaO   anOthen 
    D V_AAS2S  C  V_AAI1S RP_DS V_PAI3S RP_AP V_APN    D    

joh:3:8 to   pneuma hopou thelei pnei  kai tEn  phOnEn autou akoueis 
    ho   pneuma hopou thelO  pneO  kai ho   phOnE autos akouO  
    RA_NSN N_NSN C   V_PAI3S V_PAI3S C  RA_ASF N_ASF RP_GSN V_PAI2S 

 all ouk oidas  pothen erchetai kai pou hupagei houtOs estin  pas  ho   
 alla ou oida  pothen erchomai kai pou hupagO houtO eimi  pas  ho   
 C  D  V_XAI2S D   V_PMI3S C  D  V_PAI3S D   V_PAI3S A_NSM RA_NSM 

 gegennEmenos ek tou  pneumatos 
 gennaO    ek ho   pneuma  
 V_XPPNSM   P RA_GSN N_GSN   

joh:3:9 apekrithE  nikodEmos kai eipen  autO  pOs dunatai tauta genesthai 
    apokrinomai *PN*   kai legO  autos pOs dunamai houtos ginomai  
    V_API3S   N_NSM   C  V_AAI3S RP_DSM D  V_PMI3S RD_NPN V_AMN   

joh:3:10 apekrithE  iEsous kai eipen  autO  su  ei   ho   didaskalos 
     apokrinomai *PN*  kai legO  autos su  eimi  ho   didaskalos 
     V_API3S   N_NSM C  V_AAI3S RP_DSM RP_NS V_PAI2S RA_NSM N_NSM   

 tou  israEl kai tauta ou ginOskeis 
 ho   *PN*  kai houtos ou ginOskO  
 RA_GSM N_GSM C  RD_APN D V_PAI2S  

joh:3:11 amEn amEn legO  soi  hoti ho   oidamen laloumen kai ho   
     amEn amEn legO  su  hoti hos  oida  laleO  kai hos  
     X  X  V_PAI1S RP_DS C  RR_ASN V_XAI1P V_PAI1P C  RR_ASN 

 heOrakamen marturoumen kai tEn  marturian hEmOn ou lambanete 
 horaO   martureO  kai ho   marturia egO  ou lambanO  
 V_XAI1P  V_PAI1P   C  RA_ASF N_ASF   RP_GP D V_PAI2P  

joh:3:12 ei ta   epigeia eipon  humin kai ou pisteuete pOs ean eipO  
     ei ho   epigeios legO  su  kai ou pisteuO  pOs ean legO  
     C RA_APN A_APN  V_AAI1S RP_DP C  D V_PAI2P  D  C  V_AAS1S 

 humin ta   epourania pisteusete 
 su  ho   epouranios pisteuO  
 RP_DP RA_APN A_APN   V_FAI2P  

joh:3:13 kai oudeis anabebEken eis ton  ouranon ei mE ho   ek tou  
     kai oudeis anabainO  heis ho   ouranos ei mE ho   ek ho   
     C  A_NSM V_XAI3S  P  RA_ASM N_ASM  C D RA_NSM P RA_GSM 

 ouranou katabas  ho   huios tou  anthrOpou 
 ouranos katabainO ho   huios ho   anthrOpos 
 N_GSM  V_AAPNSM RA_NSM N_NSM RA_GSM N_GSM   

joh:3:14 kai kathOs mOusEs hupsOsen ton  ophin en  tE   erEmO houtOs 
     kai kathOs *PN*  hupsoO  ho   ophis heis ho   erEmos houtO 
     C  C   N_NSM V_AAI3S RA_ASM N_ASM P  RA_DSF A_DSF D   

 hupsOthEnai dei   ton  huion tou  anthrOpou 
 hupsoO   deO   ho   huios ho   anthrOpos 
 V_APN    V_PAI3S RA_ASM N_ASM RA_GSM N_GSM   

joh:3:15 hina pas  ho   pisteuOn en  autO  echE  zOEn aiOnion 
     hina pas  ho   pisteuO heis autos echO  zOE  aiOnios 
     C  A_NSM RA_NSM V_PAPNSM P  RP_DSM V_PAS3S N_ASF A_ASF  

joh:3:16 houtOs gar EgapEsen ho   theos ton  kosmon hOste ton  huion 
     houtO gar agapaO  ho   theos ho   kosmos hOste ho   huios 
     D   C  V_AAI3S RA_NSM N_NSM RA_ASM N_ASM C   RA_ASM N_ASM 

 ton  monogenE edOken hina pas  ho   pisteuOn eis auton mE apolEtai 
 ho   monogenEs didOmi hina pas  ho   pisteuO heis autos mE apollumi 
 RA_ASM A_ASM   V_AAI3S C  A_NSM RA_NSM V_PAPNSM P  RP_ASM D V_AMS3S 

 all echE  zOEn aiOnion 
 alla echO  zOE  aiOnios 
 C  V_PAS3S N_ASF A_ASF  

joh:3:17 ou gar apesteilen ho   theos ton  huion eis ton  kosmon hina 
     ou gar apostellO ho   theos ho   huios heis ho   kosmos hina 
     D C  V_AAI3S  RA_NSM N_NSM RA_ASM N_ASM P  RA_ASM N_ASM C  

 krinE  ton  kosmon all hina sOthE  ho   kosmos di autou 
 krinO  ho   kosmos alla hina sOzO  ho   kosmos dia autos 
 V_AAS3S RA_ASM N_ASM C  C  V_APS3S RA_NSM N_NSM P  RP_GSM 

joh:3:18 ho   pisteuOn eis auton ou krinetai ho   de mE pisteuOn EdE 
     ho   pisteuO heis autos ou krinO  ho   de mE pisteuO EdE 
     RA_NSM V_PAPNSM P  RP_ASM D V_PPI3S RA_NSM C D V_PAPNSM D  

 kekritai hoti mE pepisteuken eis to   onoma tou  monogenous huiou tou  
 krinO  hoti mE pisteuO   heis ho   onoma ho   monogenEs huios ho   
 V_XPI3S C  D V_XAI3S   P  RA_ASN N_ASN RA_GSM A_GSM   N_GSM RA_GSM 

 theou 
 theos 
 N_GSM 

joh:3:19 hautE de estin  hE   krisis hoti to   phOs elEluthen eis 
     autos de eimi  ho   krisis hoti ho   phOs erchomai heis 
     RD_NSF C V_PAI3S RA_NSF N_NSF C  RA_NSN N_NSN V_XAI3S  P  

 ton  kosmon kai EgapEsan hoi  anthrOpoi mallon to   skotos E to   
 ho   kosmos kai agapaO  ho   anthrOpos mallon ho   skotos E ho   
 RA_ASM N_ASM C  V_AAI3P RA_NPM N_NPM   D   RA_ASN N_ASN C RA_ASN 

 phOs En   gar autOn ponEra ta   erga 
 phOs eimi  gar autos ponEros ho   ergon 
 N_ASN V_IAI3S C  RP_GPM A_NPN  RA_NPN N_NPN 

joh:3:20 pas  gar ho   phaula prassOn misei  to   phOs kai ouk 
     pas  gar ho   phaulos prassO  miseO  ho   phOs kai ou 
     A_NSM C  RA_NSM A_APN  V_PAPNSM V_PAI3S RA_ASN N_ASN C  D  

 erchetai pros to   phOs hina mE elegchthE ta   erga autou 
 erchomai pros ho   phOs hina mE elegchO  ho   ergon autos 
 V_PMI3S P  RA_ASN N_ASN C  D V_APS3S  RA_NPN N_NPN RP_GSM 

joh:3:21 ho   de poiOn  tEn  alEtheian erchetai pros to   phOs hina 
     ho   de poios  ho   alEtheia erchomai pros ho   phOs hina 
     RA_NSM C V_PAPNSM RA_ASF N_ASF   V_PMI3S P  RA_ASN N_ASN C  

 phanerOthE autou ta   erga hoti en  theO estin  eirgasmena 
 phaneroO  autos ho   ergon hoti heis theos eimi  ergazomai 
 V_APS3S  RP_GSM RA_NPN N_NPN C  P  N_DSM V_PAI3S V_XPPNPN  

joh:3:22 meta tauta Elthen  ho   iEsous kai hoi  mathEtai autou eis 
     meta houtos erchomai ho   *PN*  kai ho   mathEtEs autos heis 
     P  RD_APN V_AAI3S RA_NSM N_NSM C  RA_NPM N_NPM  RP_GSM P  

 tEn  ioudaian gEn  kai ekei dietriben met autOn kai ebaptizen 
 ho   *PN*   gE  kai ekei diatribO meta autos kai baptizO  
 RA_ASF N_ASF  N_ASF C  D  V_IAI3S  P  RP_GPM C  V_IAI3S  

joh:3:23 En   de kai ho   iOannEs baptizOn en  ainOn eggus tou  saleim 
     eimi  de kai ho   *PN*  baptizO heis *PN* eggus ho   *PN*  
     V_IAI3S C D  RA_NSM N_NSM  V_PAPNSM P  N_DSF P   RA_GSN N_GSN 

 hoti hudata polla En   ekei kai pareginonto kai ebaptizonto 
 hoti hudOr polus eimi  ekei kai paraginomai kai baptizO   
 C  N_NPN A_NPN V_IAI3S D  C  V_IMI3P   C  V_IPI3P   

joh:3:24 oupO gar En   beblEmenos eis tEn  phulakEn ho   iOannEs 
     oupO gar eimi  ballO   heis ho   phulakE ho   *PN*  
     D  C  V_IAI3S V_XPPNSM  P  RA_ASF N_ASF  RA_NSM N_NSM  

joh:3:25 egeneto oun zEtEsis ek tOn  mathEtOn iOannou meta ioudaiou peri 
     ginomai oun zEtEsis ek ho   mathEtEs *PN*  meta *PN*   peri 
     V_AMI3S C  N_NSF  P RA_GPM N_GPM  N_GSM  P  A_GSM  P  

 katharismou 
 katharismos 
 N_GSM    

joh:3:26 kai Elthon  pros ton  iOannEn kai eipan  autO  rabbi hos  
     kai erchomai pros ho   *PN*  kai legO  autos rabbi hos  
     C  V_AAI3P P  RA_ASM N_ASM  C  V_AAI3P RP_DSM N_VSM RR_NSM 

 En   meta sou  peran tou  iordanou hO   su  memarturEkas ide  
 eimi  meta su  peran ho   *PN*   hos  su  martureO   horaO 
 V_IAI3S P  RP_GS P   RA_GSM N_GSM  RR_DSM RP_NS V_XAI2S   X   

 houtos baptizei kai pantes erchontai pros auton 
 houtos baptizO kai pas  erchomai pros autos 
 RD_NSM V_PAI3S C  A_NPM V_PMI3P  P  RP_ASM 

joh:3:27 apekrithE  iOannEs kai eipen  ou dunatai anthrOpos lambanein oude 
     apokrinomai *PN*  kai legO  ou dunamai anthrOpos lambanO  oude 
     V_API3S   N_NSM  C  V_AAI3S D V_PMI3S N_NSM   V_PAN   D  

 hen  ean mE E    dedomenon autO  ek tou  ouranou 
 heis ean mE eimi  didOmi  autos ek ho   ouranos 
 A_ASN C  D V_PAS3S V_XPPNSN RP_DSM P RA_GSM N_GSM  

joh:3:28 autoi humeis moi  martureite hoti eipon  [hoti] ouk eimi  egO  
     autos su   egO  martureO  hoti legO  hoti  ou eimi  egO  
     RP_NPM RP_NP RP_DS V_PAI2P  C  V_AAI1S C   D  V_PAI1S RP_NS 

 ho   christos all hoti apestalmenos eimi  emprosthen ekeinou 
 ho   *PN*   alla hoti apostellO  eimi  emprosthen ekeinos 
 RA_NSM N_NSM  C  C  V_XPPNSM   V_PAI1S P     RD_GSM 

joh:3:29 ho   echOn  tEn  numphEn numphios estin  ho   de philos 
     ho   echO   ho   numphE numphios eimi  ho   de philos 
     RA_NSM V_PAPNSM RA_ASF N_ASF  N_NSM  V_PAI3S RA_NSM C A_NSM 

 tou  numphiou ho   hestEkOs kai akouOn  autou chara chairei dia tEn  
 ho   numphios ho   histEmi kai akouO  autos chara chairO dia ho   
 RA_GSM N_GSM  RA_NSM V_XAPNSM C  V_PAPNSM RP_GSM N_DSF V_PAI3S P  RA_ASF 

 phOnEn tou  numphiou hautE oun hE   chara hE   emE  peplErOtai 
 phOnE ho   numphios autos oun ho   chara ho   emos plEroO   
 N_ASF RA_GSM N_GSM  RD_NSF C  RA_NSF N_NSF RA_NSF A_NSF V_XPI3S  

joh:3:30 ekeinon dei   auxanein eme  de elattousthai 
     ekeinos deO   auxanO  egO  de elattoO   
     RD_ASM V_PAI3S V_PAN  RP_AS C V_PMN    

joh:3:31 ho   anOthen erchomenos epanO pantOn estin  ho   On    ek 
     ho   anOthen erchomai  epanO pas  eimi  ho   hos   ek 
     RA_NSM D    V_PMPNSM  P   A_GPN V_PAI3S RA_NSM V_PAPNSM P 

 tEs  gEs  ek tEs  gEs  estin  kai ek tEs  gEs  lalei  ho   ek 
 ho   gE  ek ho   gE  eimi  kai ek ho   gE  laleO  ho   ek 
 RA_GSF N_GSF P RA_GSF N_GSF V_PAI3S C  P RA_GSF N_GSF V_PAI3S RA_NSM P 

 tou  ouranou erchomenos [epanO pantOn estin] 
 ho   ouranos erchomai  epanO pas  eimi  
 RA_GSM N_GSM  V_PMPNSM  P   A_GPN V_PAI3S 

joh:3:32 ho   heOraken kai Ekousen touto marturei kai tEn  marturian 
     hos  horaO  kai akouO  houtos martureO kai ho   marturia 
     RR_ASN V_XAI3S C  V_AAI3S RD_ASN V_PAI3S C  RA_ASF N_ASF   

 autou oudeis lambanei 
 autos oudeis lambanO 
 RP_GSM A_NSM V_PAI3S 

joh:3:33 ho   labOn  autou tEn  marturian esphragisen hoti ho   theos 
     ho   lambanO autos ho   marturia sphragizO  hoti ho   theos 
     RA_NSM V_AAPNSM RP_GSM RA_ASF N_ASF   V_AAI3S   C  RA_NSM N_NSM 

 alEthEs estin  
 alEthEs eimi  
 A_NSM  V_PAI3S 

joh:3:34 hon  gar apesteilen ho   theos ta   rhEmata tou  theou lalei  
     eimi  gar apostellO ho   theos ho   rhEma  ho   theos laleO  
     RR_ASM C  V_AAI3S  RA_NSM N_NSM RA_APN N_APN  RA_GSM N_GSM V_PAI3S 

 ou gar ek metrou didOsin to   pneuma 
 ou gar ek metron didOmi ho   pneuma 
 D C  P N_GSN V_PAI3S RA_ASN N_ASN 

joh:3:35 ho   patEr agapa  ton  huion kai panta dedOken en  tE   cheiri 
     ho   patEr agapaO ho   huios kai pas  didOmi heis ho   cheir 
     RA_NSM N_NSM V_PAI3S RA_ASM N_ASM C  A_APN V_XAI3S P  RA_DSF N_DSF 

 autou 
 autos 
 RP_GSM 

joh:3:36 ho   pisteuOn eis ton  huion echei  zOEn aiOnion ho   de 
     ho   pisteuO heis ho   huios echO  zOE  aiOnios ho   de 
     RA_NSM V_PAPNSM P  RA_ASM N_ASM V_PAI3S N_ASF A_ASF  RA_NSM C 

 apeithOn tO   huiO ouk opsetai zOEn all hE   orgE tou  theou 
 apeitheO ho   huios ou horaO  zOE  alla ho   orgE ho   theos 
 V_PAPNSM RA_DSM N_DSM D  V_FMI3S N_ASF C  RA_NSF N_NSF RA_GSM N_GSM 

 menei  ep auton 
 menO  epi autos 
 V_PAI3S P  RP_ASM 


Help and Acknowledgements