Help and Acknowledgements


joh:2:1 kai tE   hEmera tE   tritE gamos egeneto en  kana tEs  
    kai ho   hEmera ho   tritos gamos ginomai heis *PN* ho   
    C  RA_DSF N_DSF RA_DSF A_DSF N_NSM V_AMI3S P  N_DSF RA_GSF 

 galilaias kai En   hE   mEtEr tou  iEsou ekei 
 *PN*   kai eimi  ho   mEtEr ho   *PN* ekei 
 N_GSF   C  V_IAI3S RA_NSF N_NSF RA_GSM N_GSM D  

joh:2:2 eklEthE de kai ho   iEsous kai hoi  mathEtai autou eis ton  
    kaleO  de kai ho   *PN*  kai ho   mathEtEs autos heis ho   
    V_API3S C D  RA_NSM N_NSM C  RA_NPM N_NPM  RP_GSM P  RA_ASM 

 gamon 
 gamos 
 N_ASM 

joh:2:3 kai husterEsantos oinou legei  hE   mEtEr tou  iEsou pros auton 
    kai hustereO   oinos legO  ho   mEtEr ho   *PN* pros autos 
    C  V_AAPGSM   N_GSM V_PAI3S RA_NSF N_NSF RA_GSM N_GSM P  RP_ASM 

 oinon ouk echousin 
 oinos ou echO   
 N_ASM D  V_PAI3P 

joh:2:4 [kai] legei  autE  ho   iEsous ti   emoi kai soi  gunai oupO 
    kai  legO  autos ho   *PN*  tis  egO  kai su  gunE oupO 
    C   V_PAI3S RP_DSF RA_NSM N_NSM RI_NSN RP_DS C  RP_DS N_VSF D  

 hEkei  hE   hOra mou  
 hEkO  ho   hOra egO  
 V_PAI3S RA_NSF N_NSF RP_GS 

joh:2:5 legei  hE   mEtEr autou tois  diakonois ho   ti   an legE  
    legO  ho   mEtEr autos ho   diakonos hos  tis  an legO  
    V_PAI3S RA_NSF N_NSF RP_GSM RA_DPM N_DPM   RR_ASN RI_ASN X V_PAS3S 

 humin poiEsate 
 su  poieO  
 RP_DP V_AAD2P 

joh:2:6 Esan  de ekei lithinai hudriai hex  kata ton  katharismon tOn  
    eimi  de ekei lithinos hudria hex  kata ho   katharismos ho   
    V_IAI3P C D  A_NPF  N_NPF  A_NPF P  RA_ASM N_ASM    RA_GPM 

 ioudaiOn keimenai chOrousai ana metrEtas duo  E treis 
 *PN*   keimai  chOreO  ana metrEtEs duo  E treis 
 A_GPM  V_PMPNPF V_PAPNPF D  N_APM  A_APM C A_APM 

joh:2:7 legei  autois ho   iEsous gemisate tas  hudrias hudatos kai 
    legO  autos ho   *PN*  gemizO  ho   hudria hudOr  kai 
    V_PAI3S RP_DPM RA_NSM N_NSM V_AAD2P RA_APF N_APF  N_GSN  C  

 egemisan autas  heOs anO 
 gemizO  heautou heOs anO 
 V_AAI3P RP_APF P  D  

joh:2:8 kai legei  autois antlEsate nun kai pherete tO   architriklinO 
    kai legO  autos antleO  nun kai pherO  ho   architriklinos 
    C  V_PAI3S RP_DPM V_AAD2P  D  C  V_PAD2P RA_DSM N_DSM     

 hoi  de Enegkan 
 ho   de pherO  
 RA_NPM C V_AAI3P 

joh:2:9 hOs de egeusato ho   architriklinos to   hudOr oinon gegenEmenon 
    hOs de geuomai ho   architriklinos ho   hudOr oinos ginomai   
    C  C V_AMI3S RA_NSM N_NSM     RA_ASN N_ASN N_ASM V_XPPASN  

 kai ouk Edei  pothen estin  hoi  de diakonoi Edeisan hoi  EntlEkotes 
 kai ou oida  pothen eimi  ho   de diakonos oida  ho   antleO   
 C  D  V_YAI3S D   V_PAI3S RA_NPM C N_NPM  V_YAI3P RA_NPM V_XAPNPM  

 to   hudOr phOnei ton  numphion ho   architriklinos 
 ho   hudOr phOneO ho   numphios ho   architriklinos 
 RA_ASN N_ASN V_PAI3S RA_ASM N_ASM  RA_NSM N_NSM     

joh:2:10 kai legei  autO  pas  anthrOpos prOton ton  kalon oinon tithEsin 
     kai legO  autos pas  anthrOpos prOtos ho   kalos oinos tithEmi 
     C  V_PAI3S RP_DSM A_NSM N_NSM   A_ASN RA_ASM A_ASM N_ASM V_PAI3S 

 kai hotan methusthOsin ton  elassO su  tetErEkas ton  kalon oinon heOs 
 kai hotan methuO    ho   elassOn su  tEreO   ho   kalos oinos heOs 
 C  C   V_APS3P   RA_ASM A_ASMC RP_NS V_XAI2S  RA_ASM A_ASM N_ASM P  

 arti 
 arti 
 D  

joh:2:11 tautEn epoiEsen archEn tOn  sEmeiOn ho   iEsous en  kana tEs  
     houtos poieO  archE ho   sEmeion ho   *PN*  heis *PN* ho   
     RD_ASF V_AAI3S N_ASF RA_GPN N_GPN  RA_NSM N_NSM P  N_DSF RA_GSF 

 galilaias kai ephanerOsen tEn  doxan autou kai episteusan eis auton 
 *PN*   kai phaneroO  ho   doxa autos kai pisteuO  heis autos 
 N_GSF   C  V_AAI3S   RA_ASF N_ASF RP_GSM C  V_AAI3P  P  RP_ASM 

 hoi  mathEtai autou 
 ho   mathEtEs autos 
 RA_NPM N_NPM  RP_GSM 

joh:2:12 meta touto katebE  eis kapharnaoum autos kai hE   mEtEr autou 
     meta houtos katabainO heis *PN*    autos kai ho   mEtEr autos 
     P  RD_ASN V_AAI3S  P  N_ASF    RP_NSM C  RA_NSF N_NSF RP_GSM 

 kai hoi  adelphoi [autou] kai hoi  mathEtai autou kai ekei emeinan ou 
 kai ho   adelphos autos  kai ho   mathEtEs autos kai ekei menO  ou 
 C  RA_NPM N_NPM  RP_GSM C  RA_NPM N_NPM  RP_GSM C  D  V_AAI3P D 

 pollas hEmeras 
 polus hEmera 
 A_APF N_APF  

joh:2:13 kai eggus En   to   pascha tOn  ioudaiOn kai anebE  eis 
     kai eggus eimi  ho   pascha ho   *PN*   kai anabainO heis 
     C  D   V_IAI3S RA_NSN N_NSN RA_GPM A_GPM  C  V_AAI3S P  

 hierosoluma ho   iEsous 
 *PN*    ho   *PN*  
 N_APN    RA_NSM N_NSM 

joh:2:14 kai heuren  en  tO   hierO tous  pOlountas boas kai probata 
     kai heuriskO heis ho   hieros ho   pOleO   bous kai probaton 
     C  V_AAI3S P  RA_DSN A_DSN RA_APM V_PAPAPM N_APM C  N_APN  

 kai peristeras kai tous  kermatistas kathEmenous 
 kai peristera kai ho   kermatistEs kathEmai  
 C  N_APF   C  RA_APM N_APM    V_PMPAPM  

joh:2:15 kai poiEsas phragellion ek schoiniOn pantas exebalen ek tou  hierou 
     kai poieO  phragellion ek schoinion pas  ekballO ek ho   hieros 
     C  V_AAPNSM N_ASN    P N_GPN   A_APM V_AAI3S P RA_GSN A_GSN 

 ta   te probata kai tous  boas kai tOn  kollubistOn execheen to   
 ho   te probaton kai ho   bous kai ho   kollubistEs ekcheO  ho   
 RA_APN C N_APN  C  RA_APM N_APM C  RA_GPM N_GPM    V_AAI3S RA_ASN 

 kerma kai tas  trapezas anetrepsen 
 kerma kai ho   trapeza anatrepO  
 N_ASN C  RA_APF N_APF  V_AAI3S  

joh:2:16 kai tois  tas  peristeras pOlousin eipen  arate  tauta enteuthen 
     kai ho   ho   peristera pOleO  legO  airO  houtos enteuthen 
     C  RA_DPM RA_APF N_APF   V_PAPDPM V_AAI3S V_AAD2P RD_APN D     

 mE poieite ton  oikon tou  patros mou  oikon emporiou 
 mE poieO  ho   oikos ho   patEr egO  oikos emporion 
 D V_PAD2P RA_ASM N_ASM RA_GSM N_GSM RP_GS N_ASM N_GSN  

joh:2:17 emnEsthEsan hoi  mathEtai autou hoti gegrammenon estin  ho   
     mimnEskomai ho   mathEtEs autos hoti graphO   eimi  ho   
     V_API3P   RA_NPM N_NPM  RP_GSM C  V_XPPNSN  V_PAI3S RA_NSM 

 zElos tou  oikou sou  kataphagetai me  
 zElos ho   oikos su  katesthiO  egO  
 N_NSM RA_GSM N_GSM RP_GS V_FMI3S   RP_AS 

joh:2:18 apekrithEsan oun hoi  ioudaioi kai eipan  autO  ti   sEmeion 
     apokrinomai oun ho   *PN*   kai legO  autos tis  sEmeion 
     V_API3P   C  RA_NPM A_NPM  C  V_AAI3P RP_DSM RI_ASN N_ASN  

 deiknueis hEmin hoti tauta poieis 
 deiknumi egO  hoti houtos poieO  
 V_PAI2S  RP_DP C  RD_APN V_PAI2S 

joh:2:19 apekrithE  iEsous kai eipen  autois lusate ton  naon touton kai 
     apokrinomai *PN*  kai legO  autos luO   ho   naos houtos kai 
     V_API3S   N_NSM C  V_AAI3S RP_DPM V_AAD2P RA_ASM N_ASM RD_ASM C  

 en  trisin hEmerais egerO  auton 
 heis treis hEmera  egeirO autos 
 P  A_DPF N_DPF  V_FAI1S RP_ASM 

joh:2:20 eipan  oun hoi  ioudaioi tesserakonta kai hex  etesin oikodomEthE 
     legO  oun ho   *PN*   tessarakonta kai hex  etos  oikodomeO  
     V_AAI3P C  RA_NPM A_NPM  A_DPN    C  A_DPN N_DPN V_API3S   

 ho   naos houtos kai su  en  trisin hEmerais egereis auton 
 ho   naos houtos kai su  heis treis hEmera  egeirO autos 
 RA_NSM N_NSM RD_NSM C  RP_NS P  A_DPF N_DPF  V_FAI2S RP_ASM 

joh:2:21 ekeinos de elegen peri tou  naou tou  sOmatos autou 
     ekeinos de legO  peri ho   naos ho   sOma  autos 
     RD_NSM C V_IAI3S P  RA_GSM N_GSM RA_GSN N_GSN  RP_GSM 

joh:2:22 hote oun EgerthE ek nekrOn emnEsthEsan hoi  mathEtai autou hoti 
     hote oun egeirO ek nekros mimnEskomai ho   mathEtEs autos hoti 
     C  C  V_API3S P A_GPM V_API3P   RA_NPM N_NPM  RP_GSM C  

 touto elegen kai episteusan tE   graphE kai tO   logO hon  eipen  
 houtos legO  kai pisteuO  ho   graphE kai ho   logos eimi  legO  
 RD_ASN V_IAI3S C  V_AAI3P  RA_DSF N_DSF C  RA_DSM N_DSM RR_ASM V_AAI3S 

 ho   iEsous 
 ho   *PN*  
 RA_NSM N_NSM 

joh:2:23 hOs de En   en  tois  hierosolumois en  tO   pascha en  
     hOs de eimi  heis ho   *PN*     heis ho   pascha heis 
     C  C V_IAI3S P  RA_DPN N_DPN     P  RA_DSN N_DSN P  

 tE   heortE polloi episteusan eis to   onoma autou theOrountes autou 
 ho   heortE polus pisteuO  heis ho   onoma autos theOreO   autos 
 RA_DSF N_DSF A_NPM V_AAI3P  P  RA_ASN N_ASN RP_GSM V_PAPNPM  RP_GSM 

 ta   sEmeia ha   epoiei 
 ho   sEmeion hos  poieO  
 RA_APN N_APN  RR_APN V_IAI3S 

joh:2:24 autos de iEsous ouk episteuen auton autois dia to   auton 
     autos de *PN*  ou pisteuO  autos autos dia ho   autos 
     RP_NSM C N_NSM D  V_IAI3S  RP_ASM RP_DPM P  RA_ASN RP_ASM 

 ginOskein pantas 
 ginOskO  pas  
 V_PAN   A_APM 

joh:2:25 kai hoti ou chreian eichen hina tis  marturEsE peri tou  
     kai hoti ou chreia echO  hina tis  martureO peri ho   
     C  C  D N_ASF  V_IAI3S C  RI_NSM V_AAS3S  P  RA_GSM 

 anthrOpou autos gar eginOsken ti   En   en  tO   anthrOpO 
 anthrOpos autos gar ginOskO  tis  eimi  heis ho   anthrOpos 
 N_GSM   RP_NSM C  V_IAI3S  RI_NSN V_IAI3S P  RA_DSM N_DSM   


Help and Acknowledgements