Help and Acknowledgements


joh:21:1 meta tauta ephanerOsen heauton palin ho   iEsous tois  mathEtais 
     meta houtos phaneroO  heautou palin ho   *PN*  ho   mathEtEs 
     P  RD_APN V_AAI3S   RP_ASM D   RA_NSM N_NSM RA_DPM N_DPM   

 epi tEs  thalassEs tEs  tiberiados ephanerOsen de houtOs 
 epi ho   thalassa ho   *PN*    phaneroO  de houtO 
 P  RA_GSF N_GSF   RA_GSF N_GSF   V_AAI3S   C D   

joh:21:2 Esan  homou simOn petros kai thOmas ho   legomenos didumos kai 
     eimi  homou *PN* *PN*  kai *PN*  ho   legO   *PN*  kai 
     V_IAI3P D   N_NSM N_NSM C  N_NSM RA_NSM V_PPPNSM N_NSM  C  

 nathanaEl ho   apo kana tEs  galilaias kai hoi  tou  zebedaiou kai 
 *PN*   ho   apo *PN* ho   *PN*   kai ho   ho   *PN*   kai 
 N_NSM   RA_NSM P  N_GSF RA_GSF N_GSF   C  RA_NPM RA_GSM N_GSM   C  

 alloi ek tOn  mathEtOn autou duo  
 allos ek ho   mathEtEs autos duo  
 A_NPM P RA_GPM N_GPM  RP_GSM A_NPM 

joh:21:3 legei  autois simOn petros hupagO halieuein legousin autO  
     legO  autos *PN* *PN*  hupagO halieuO  legO   autos 
     V_PAI3S RP_DPM N_NSM N_NSM V_PAI1S V_PAN   V_PAI3P RP_DSM 

 erchometha kai hEmeis sun soi  exElthon  kai enebEsan eis to   ploion 
 erchomai  kai egO  sun su  exerchomai kai embainO heis ho   ploion 
 V_PMI1P  D  RP_NP P  RP_DS V_AAI3P  C  V_AAI3P P  RA_ASN N_ASN 

 kai en  ekeinE tE   nukti epiasan ouden 
 kai heis ekeinos ho   nux  piazO  oudeis 
 C  P  RD_DSF RA_DSF N_DSF V_AAI3P A_ASN 

joh:21:4 prOias de EdE genomenEs estE  iEsous eis ton  aigialon ou mentoi 
     prOia de EdE ginomai  histEmi *PN*  heis ho   aigialos ou mentoi 
     N_GSF C D  V_AMPGSF V_AAI3S N_NSM P  RA_ASM N_ASM  D C   

 Edeisan hoi  mathEtai hoti iEsous estin  
 oida  ho   mathEtEs hoti *PN*  eimi  
 V_YAI3P RA_NPM N_NPM  C  N_NSM V_PAI3S 

joh:21:5 legei  oun autois [ho]  iEsous paidia mE ti   prosphagion echete 
     legO  oun autos ho   *PN*  paidion mE tis  prosphagion echO  
     V_PAI3S C  RP_DPM RA_NSM N_NSM N_VPN  X RI_ASN N_ASN    V_PAI2P 

 apekrithEsan autO  ou 
 apokrinomai autos ou 
 V_API3P   RP_DSM X 

joh:21:6 ho   de eipen  autois balete eis ta   dexia merE tou  
     ho   de legO  autos ballO  heis ho   dexios meros ho   
     RA_NSM C V_AAI3S RP_DPM V_AAD2P P  RA_APN A_APN N_APN RA_GSN 

 ploiou to   diktuon kai heurEsete ebalon oun kai ouketi auto  helkusai 
 ploion ho   diktuon kai heuriskO ballO  oun kai ouketi autos helkO  
 N_GSN RA_ASN N_ASN  C  V_FAI2P  V_AAI3P C  C  D   RP_ASN V_AAN  

 ischuon apo tou  plEthous tOn  ichthuOn 
 ischuO apo ho   plEthos ho   ichthus 
 V_IAI3P P  RA_GSN N_GSN  RA_GPM N_GPM  

joh:21:7 legei  oun ho   mathEtEs ekeinos hon  Egapa  ho   iEsous 
     legO  oun ho   mathEtEs ekeinos eimi  agapaO ho   *PN*  
     V_PAI3S C  RA_NSM N_NSM  RD_NSM RR_ASM V_IAI3S RA_NSM N_NSM 

 tO   petrO ho   kurios estin  simOn oun petros akousas hoti ho   
 ho   *PN* ho   kurios eimi  *PN* oun *PN*  akouO  hoti ho   
 RA_DSM N_DSM RA_NSM N_NSM V_PAI3S N_NSM C  N_NSM V_AAPNSM C  RA_NSM 

 kurios estin  ton  ependutEn diezOsato En   gar gumnos kai ebalen 
 kurios eimi  ho   ependutEs diazOnnumi eimi  gar gumnos kai ballO  
 N_NSM V_PAI3S RA_ASM N_ASM   V_AMI3S  V_IAI3S C  A_NSM C  V_AAI3S 

 heauton eis tEn  thalassan 
 heautou heis ho   thalassa 
 RP_ASM P  RA_ASF N_ASF   

joh:21:8 hoi  de alloi mathEtai tO   ploiariO Elthon  ou gar Esan  
     ho   de allos mathEtEs ho   ploiarion erchomai ou gar eimi  
     RA_NPM C A_NPM N_NPM  RA_DSN N_DSN   V_AAI3P D C  V_IAI3P 

 makran apo tEs  gEs  alla hOs apo pEchOn diakosiOn surontes to   diktuon 
 makros apo ho   gE  alla hOs apo pEchus diakosioi surO   ho   diktuon 
 A_ASF P  RA_GSF N_GSF C  D  P  N_GPM A_GPM   V_PAPNPM RA_ASN N_ASN  

 tOn  ichthuOn 
 ho   ichthus 
 RA_GPM N_GPM  

joh:21:9 hOs oun apebEsan eis tEn  gEn  blepousin anthrakian keimenEn kai 
     hOs oun apobainO heis ho   gE  blepO   anthrakia keimai  kai 
     C  C  V_AAI3P P  RA_ASF N_ASF V_PAI3P  N_ASF   V_PMPASF C  

 opsarion epikeimenon kai arton 
 opsarion epikeimai  kai artos 
 N_ASN  V_PMPASN  C  N_ASM 

joh:21:10 legei  autois ho   iEsous enegkate apo tOn  opsariOn hOn  
     legO  autos ho   *PN*  pherO  apo ho   opsarion hos  
     V_PAI3S RP_DPM RA_NSM N_NSM V_AAD2P P  RA_GPN N_GPN  RR_GPN 

 epiasate nun 
 piazO  nun 
 V_AAI2P D  

joh:21:11 anebE  oun simOn petros kai heilkusen to   diktuon eis tEn  
     anabainO oun *PN* *PN*  kai helkO   ho   diktuon heis ho   
     V_AAI3S C  N_NSM N_NSM C  V_AAI3S  RA_ASN N_ASN  P  RA_ASF 

 gEn  meston ichthuOn megalOn hekaton pentEkonta triOn kai tosoutOn ontOn  
 gE  mestos ichthus megas  hekaton pentEkonta treis kai tosoutos eimi   
 N_ASF A_ASN N_GPM  A_GPM  A_GPM  A_GPM   A_GPM C  RD_GPM  V_PAPGPM 

 ouk eschisthE to   diktuon 
 ou schizO  ho   diktuon 
 D  V_API3S  RA_NSN N_NSN  

joh:21:12 legei  autois ho   iEsous deute aristEsate oudeis de etolma 
     legO  autos ho   *PN*  deute aristaO  oudeis de tolmaO 
     V_PAI3S RP_DPM RA_NSM N_NSM D   V_AAD2P  A_NSM C V_IAI3S 

 tOn  mathEtOn exetasai auton su  tis  ei   eidotes hoti ho   
 ho   mathEtEs exetazO autos su  tis  eimi  oida   hoti ho   
 RA_GPM N_GPM  V_AAN  RP_ASM RP_NS RI_NSM V_PAI2S V_XAPNPM C  RA_NSM 

 kurios estin  
 kurios eimi  
 N_NSM V_PAI3S 

joh:21:13 erchetai iEsous kai lambanei ton  arton kai didOsin autois kai 
     erchomai *PN*  kai lambanO ho   artos kai didOmi autos kai 
     V_PMI3S N_NSM C  V_PAI3S RA_ASM N_ASM C  V_PAI3S RP_DPM C  

 to   opsarion homoiOs 
 ho   opsarion homoiOs 
 RA_ASN N_ASN  D    

joh:21:14 touto EdE triton ephanerOthE iEsous tois  mathEtais egertheis ek 
     houtos EdE tritos phaneroO  *PN*  ho   mathEtEs egeirO  ek 
     RD_ASN D  A_ASN V_API3S   N_NSM RA_DPM N_DPM   V_APPNSM P 

 nekrOn 
 nekros 
 A_GPM 

joh:21:15 hote oun EristEsan legei  tO   simOni petrO ho   iEsous simOn 
     hote oun aristaO  legO  ho   *PN*  *PN* ho   *PN*  *PN* 
     C  C  V_AAI3P  V_PAI3S RA_DSM N_DSM N_DSM RA_NSM N_NSM N_VSM 

 iOannou agapas me  pleon toutOn legei  autO  nai kurie su  oidas  
 *PN*  agapaO egO  polus houtos legO  autos nai kurios su  oida  
 N_GSM  V_PAI2S RP_AS A_ASNC RD_GPM V_PAI3S RP_DSM X  N_VSM RP_NS V_XAI2S 

 hoti philO  se  legei  autO  boske  ta   arnia mou  
 hoti phileO su  legO  autos boskO  ho   arnion egO  
 C  V_PAI1S RP_AS V_PAI3S RP_DSM V_PAD2S RA_APN N_APN RP_GS 

joh:21:16 legei  autO  palin deuteron simOn iOannou agapas me  legei  
     legO  autos palin deuteros *PN* *PN*  agapaO egO  legO  
     V_PAI3S RP_DSM D   A_ASN  N_VSM N_GSM  V_PAI2S RP_AS V_PAI3S 

 autO  nai kurie su  oidas  hoti philO  se  legei  autO  poimaine 
 autos nai kurios su  oida  hoti phileO su  legO  autos poimainO 
 RP_DSM X  N_VSM RP_NS V_XAI2S C  V_PAI1S RP_AS V_PAI3S RP_DSM V_PAD2S 

 ta   probata mou  
 ho   probaton egO  
 RA_APN N_APN  RP_GS 

joh:21:17 legei  autO  to   triton simOn iOannou phileis me  elupEthE 
     legO  autos ho   tritos *PN* *PN*  phileO egO  lupeO  
     V_PAI3S RP_DSM RA_ASN A_ASN N_VSM N_GSM  V_PAI2S RP_AS V_API3S 

 ho   petros hoti eipen  autO  to   triton phileis me  kai legei  
 ho   *PN*  hoti legO  autos ho   tritos phileO egO  kai legO  
 RA_NSM N_NSM C  V_AAI3S RP_DSM RA_ASN A_ASN V_PAI2S RP_AS C  V_PAI3S 

 autO  kurie panta su  oidas  su  ginOskeis hoti philO  se  legei  
 autos kurios pas  su  oida  su  ginOskO  hoti phileO su  legO  
 RP_DSM N_VSM A_APN RP_NS V_XAI2S RP_NS V_PAI2S  C  V_PAI1S RP_AS V_PAI3S 

 autO  [ho  iEsous] boske  ta   probata mou  
 autos ho   *PN*  boskO  ho   probaton egO  
 RP_DSM RA_NSM N_NSM  V_PAD2S RA_APN N_APN  RP_GS 

joh:21:18 amEn amEn legO  soi  hote Es   neOteros ezOnnues seauton kai 
     amEn amEn legO  su  hote eimi  neos   zOnnumi seautou kai 
     X  X  V_PAI1S RP_DS C  V_IAI2S A_NSMC  V_IAI2S RP_ASM C  

 periepateis hopou Etheles hotan de gErasEs ekteneis tas  cheiras sou  kai 
 peripateO  hopou thelO  hotan de gEraskO ekteinO ho   cheir  su  kai 
 V_IAI2S   C   V_IAI2S C   C V_AAS2S V_FAI2S RA_APF N_APF  RP_GS C  

 allos se  zOsei  kai oisei  hopou ou theleis 
 allos su  zOnnumi kai pherO  hopou ou thelO  
 A_NSM RP_AS V_FAI3S C  V_FAI3S C   D V_PAI2S 

joh:21:19 touto de eipen  sEmainOn poiO  thanatO doxasei ton  theon kai 
     houtos de legO  sEmainO poios thanatos doxazO ho   theos kai 
     RD_ASN C V_AAI3S V_PAPNSM RI_DSM N_DSM  V_FAI3S RA_ASM N_ASM C  

 touto eipOn  legei  autO  akolouthei moi  
 houtos legO   legO  autos akoloutheO egO  
 RD_ASN V_AAPNSM V_PAI3S RP_DSM V_PAD2S  RP_DS 

joh:21:20 epistrapheis ho   petros blepei ton  mathEtEn hon  Egapa  
     epistrephO  ho   *PN*  blepO  ho   mathEtEs eimi  agapaO 
     V_APPNSM   RA_NSM N_NSM V_PAI3S RA_ASM N_ASM  RR_ASM V_IAI3S 

 ho   iEsous akolouthounta hos  kai anepesen en  tO   deipnO epi 
 ho   *PN*  akoloutheO  hos  kai anapiptO heis ho   deipnon epi 
 RA_NSM N_NSM V_PAPASM   RR_NSM D  V_AAI3S P  RA_DSN N_DSN  P  

 to   stEthos autou kai eipen  kurie tis  estin  ho   paradidous 
 ho   stEthos autos kai legO  kurios tis  eimi  ho   paradidOmi 
 RA_ASN N_ASN  RP_GSM C  V_AAI3S N_VSM RI_NSM V_PAI3S RA_NSM V_PAPNSM  

 se  
 su  
 RP_AS 

joh:21:21 touton oun idOn   ho   petros legei  tO   iEsou kurie houtos 
     houtos oun horaO  ho   *PN*  legO  ho   *PN* kurios houtos 
     RD_ASM C  V_AAPNSM RA_NSM N_NSM V_PAI3S RA_DSM N_DSM N_VSM RD_NSM 

 de ti   
 de tis  
 C RI_NSN 

joh:21:22 legei  autO  ho   iEsous ean auton thelO  menein heOs erchomai 
     legO  autos ho   *PN*  ean autos thelO  menO  heOs erchomai 
     V_PAI3S RP_DSM RA_NSM N_NSM C  RP_ASM V_PAS1S V_PAN C  V_PMI1S 

 ti   pros se  su  moi  akolouthei 
 tis  pros su  su  egO  akoloutheO 
 RI_NSN P  RP_AS RP_NS RP_DS V_PAD2S  

joh:21:23 exElthen  oun houtos ho   logos eis tous  adelphous hoti ho   
     exerchomai oun houtos ho   logos heis ho   adelphos hoti ho   
     V_AAI3S  C  RD_NSM RA_NSM N_NSM P  RA_APM N_APM   D  RA_NSM 

 mathEtEs ekeinos ouk apothnEskei ouk eipen  de autO  ho   iEsous hoti ouk 
 mathEtEs ekeinos ou apothnEskO ou legO  de autos ho   *PN*  hoti ou 
 N_NSM  RD_NSM D  V_PAI3S   D  V_AAI3S C RP_DSM RA_NSM N_NSM C  D  

 apothnEskei all ean auton thelO  menein heOs erchomai [ti  pros se]  
 apothnEskO alla ean autos thelO  menO  heOs erchomai tis  pros su  
 V_PAI3S   C  C  RP_ASM V_PAS1S V_PAN C  V_PMI1S RI_NSN P  RP_AS 

joh:21:24 houtos estin  ho   mathEtEs ho   marturOn peri toutOn kai ho   
     houtos eimi  ho   mathEtEs ho   martus  peri houtos kai ho   
     RD_NSM V_PAI3S RA_NSM N_NSM  RA_NSM V_PAPNSM P  RD_GPN C  RA_NSM 

 grapsas tauta kai oidamen hoti alEthEs autou hE   marturia estin  
 graphO  houtos kai oida  hoti alEthEs autos ho   marturion eimi  
 V_AAPNSM RD_APN C  V_XAI1P C  A_NSF  RP_GSM RA_NSF N_NSF   V_PAI3S 

joh:21:25 estin  de kai alla polla ha   epoiEsen ho   iEsous hatina ean 
     eimi  de kai allos polus hos  poieO  ho   *PN*  hostis ean 
     V_PAI3S C D  A_NPN A_NPN RR_APN V_AAI3S RA_NSM N_NSM RR_NPN C  

 graphEtai kath hen  oud auton oimai  ton  kosmon chOrEsai ta   
 graphO  kata heis oude autos oimai  ho   kosmos chOreO  ho   
 V_PPS3S  P  A_ASN D  RP_ASM V_PMI1S RA_ASM N_ASM V_AAN  RA_APN 

 graphomena biblia 
 graphO   biblion 
 V_PPPAPN  N_APN  


Help and Acknowledgements