Help and Acknowledgements


joh:20:1 tE   de mia  tOn  sabbatOn maria hE   magdalEnE erchetai prOi 
     ho   de heis ho   sabbaton *PN* ho   *PN*   erchomai prOi 
     RA_DSF C A_DSF RA_GPN N_GPN  N_NSF RA_NSF N_NSF   V_PMI3S D  

 skotias eti ousEs  eis to   mnEmeion kai blepei ton  lithon Ermenon 
 skotia eti eimi   heis ho   mnEmeion kai blepO  ho   lithos airO   
 N_GSF  D  V_PAPGSF P  RA_ASN N_ASN  C  V_PAI3S RA_ASM N_ASM V_XPPASM 

 ek tou  mnEmeiou 
 ek ho   mnEmeion 
 P RA_GSN N_GSN  

joh:20:2 trechei oun kai erchetai pros simOna petron kai pros ton  allon 
     trechO oun kai erchomai pros *PN*  *PN*  kai pros ho   allos 
     V_PAI3S C  C  V_PMI3S P  N_ASM N_ASM C  P  RA_ASM A_ASM 

 mathEtEn hon  ephilei ho   iEsous kai legei  autois Eran  ton  
 mathEtEs eimi  phileO ho   *PN*  kai legO  autos airO  ho   
 N_ASM  RR_ASM V_IAI3S RA_NSM N_NSM C  V_PAI3S RP_DPM V_AAI3P RA_ASM 

 kurion ek tou  mnEmeiou kai ouk oidamen pou ethEkan auton 
 kurios ek ho   mnEmeion kai ou oida  pou tithEmi autos 
 N_ASM P RA_GSN N_GSN  C  D  V_XAI1P D  V_AAI3P RP_ASM 

joh:20:3 exElthen  oun ho   petros kai ho   allos mathEtEs kai Erchonto 
     exerchomai oun ho   *PN*  kai ho   allos mathEtEs kai archO  
     V_AAI3S  C  RA_NSM N_NSM C  RA_NSM A_NSM N_NSM  C  V_IMI3P 

 eis to   mnEmeion 
 heis ho   mnEmeion 
 P  RA_ASN N_ASN  

joh:20:4 etrechon de hoi  duo  homou kai ho   allos mathEtEs proedramen 
     trechO  de ho   duo  homou kai ho   allos mathEtEs protrechO 
     V_IAI3P C RA_NPM A_NPM D   C  RA_NSM A_NSM N_NSM  V_AAI3S  

 tachion tou  petrou kai Elthen  prOtos eis to   mnEmeion 
 tachion ho   *PN*  kai erchomai prOtos heis ho   mnEmeion 
 A_ASNC RA_GSM N_GSM C  V_AAI3S A_NSM P  RA_ASN N_ASN  

joh:20:5 kai parakupsas blepei keimena ta   othonia ou mentoi eisElthen  
     kai parakuptO blepO  keimai  ho   othonion ou mentoi eiserchomai 
     C  V_AAPNSM  V_PAI3S V_PMPAPN RA_APN N_APN  D C   V_AAI3S   

joh:20:6 erchetai oun kai simOn petros akolouthOn autO  kai eisElthen  eis 
     erchomai oun kai *PN* *PN*  akoloutheO autos kai eiserchomai heis 
     V_PMI3S C  D  N_NSM N_NSM V_PAPNSM  RP_DSM C  V_AAI3S   P  

 to   mnEmeion kai theOrei ta   othonia keimena 
 ho   mnEmeion kai theOreO ho   othonion keimai  
 RA_ASN N_ASN  C  V_PAI3S RA_APN N_APN  V_PMPAPN 

joh:20:7 kai to   soudarion ho   En   epi tEs  kephalEs autou ou meta 
     kai ho   soudarion hos  eimi  epi ho   kephalE autos ou meta 
     C  RA_ASN N_ASN   RR_NSN V_IAI3S P  RA_GSF N_GSF  RP_GSM D P  

 tOn  othoniOn keimenon alla chOris entetuligmenon eis hena topon 
 ho   othonion keimai  alla chOris entulissO   heis heis topos 
 RA_GPN N_GPN  V_PMPASN C  D   V_XPPASN    P  A_ASM N_ASM 

joh:20:8 tote oun eisElthen  kai ho   allos mathEtEs ho   elthOn  prOtos 
     tote oun eiserchomai kai ho   allos mathEtEs ho   erchomai prOtos 
     D  C  V_AAI3S   D  RA_NSM A_NSM N_NSM  RA_NSM V_AAPNSM A_NSM 

 eis to   mnEmeion kai eiden  kai episteusen 
 heis ho   mnEmeion kai horaO  kai pisteuO  
 P  RA_ASN N_ASN  C  V_AAI3S C  V_AAI3S  

joh:20:9 oudepO gar Edeisan tEn  graphEn hoti dei   auton ek nekrOn 
     oudepO gar oida  ho   graphE hoti deO   autos ek nekros 
     D   C  V_YAI3P RA_ASF N_ASF  D  V_PAI3S RP_ASM P A_GPM 

 anastEnai 
 anistEmi 
 V_AAN   

joh:20:10 apElthon  oun palin pros autous hoi  mathEtai 
     aperchomai oun palin pros heautou ho   mathEtEs 
     V_AAI3P  C  D   P  RP_APM RA_NPM N_NPM  

joh:20:11 maria de heistEkei pros tO   mnEmeiO exO klaiousa hOs oun eklaien 
     *PN* de histEmi  pros ho   mnEmeion echO klaiO  hOs oun klaiO  
     N_NSF C V_YAI3S  P  RA_DSN N_DSN  D  V_PAPNSF C  C  V_IAI3S 

 parekupsen eis to   mnEmeion 
 parakuptO heis ho   mnEmeion 
 V_AAI3S  P  RA_ASN N_ASN  

joh:20:12 kai theOrei duo  aggelous en  leukois kathezomenous hena pros 
     kai theOreO duo  aggelos heis leukos kathezomai  heis pros 
     C  V_PAI3S A_APM N_APM  P  A_DPN  V_PMPAPM   A_ASM P  

 tE   kephalE kai hena pros tois  posin hopou ekeito to   sOma tou  
 ho   kephalE kai heis pros ho   pous hopou keimai ho   sOma ho   
 RA_DSF N_DSF  C  A_ASM P  RA_DPM N_DPM D   V_IMI3S RA_NSN N_NSN RA_GSM 

 iEsou 
 *PN* 
 N_GSM 

joh:20:13 kai legousin autE  ekeinoi gunai ti   klaieis legei  autois hoti 
     kai legO   autos ekeinos gunE tis  klaiO  legO  autos hoti 
     C  V_PAI3P RP_DSF RD_NPM N_VSF RI_ASN V_PAI2S V_PAI3S RP_DPM C  

 Eran  ton  kurion mou  kai ouk oida  pou ethEkan auton 
 airO  ho   kurios egO  kai ou oida  pou tithEmi autos 
 V_AAI3P RA_ASM N_ASM RP_GS C  D  V_XAI1S D  V_AAI3P RP_ASM 

joh:20:14 tauta eipousa estraphE eis ta   opisO kai theOrei ton  iEsoun 
     houtos legO   strephO heis ho   opisO kai theOreO ho   *PN*  
     RD_APN V_AAPNSF V_API3S P  RA_APN D   C  V_PAI3S RA_ASM N_ASM 

 hestOta kai ouk Edei  hoti iEsous estin  
 histEmi kai ou oida  hoti *PN*  eimi  
 V_XAPASM C  D  V_YAI3S C  N_NSM V_PAI3S 

joh:20:15 legei  autE  iEsous gunai ti   klaieis tina  zEteis ekeinE 
     legO  autos *PN*  gunE tis  klaiO  tis  zEteO  ekeinos 
     V_PAI3S RP_DSF N_NSM N_VSF RI_ASN V_PAI2S RI_ASM V_PAI2S RD_NSF 

 dokousa hoti ho   kEpouros estin  legei  autO  kurie ei su  
 dokeO  hoti ho   kEpouros eimi  legO  autos kurios ei su  
 V_PAPNSF C  RA_NSM N_NSM  V_PAI3S V_PAI3S RP_DSM N_VSM C RP_NS 

 ebastasas auton eipe  moi  pou ethEkas auton kagO auton arO   
 bastazO  autos legO  egO  pou tithEmi autos kagO autos airO  
 V_AAI2S  RP_ASM V_AAD2S RP_DS D  V_AAI2S RP_ASM C  RP_ASM V_FAI1S 

joh:20:16 legei  autE  iEsous mariam strapheisa ekeinE legei  autO  
     legO  autos *PN*  *PN*  strephO  ekeinos legO  autos 
     V_PAI3S RP_DSF N_NSM N_VSF V_APPNSF  RD_NSF V_PAI3S RP_DSM 

 hebraisti rabbouni ho   legetai didaskale 
 *PN*   rabbi  hos  legO  didaskalos 
 D     N_VSM  RR_NSN V_PPI3S N_VSM   

joh:20:17 legei  autE  iEsous mE mou  haptou oupO gar anabebEka pros ton  
     legO  autos *PN*  mE egO  haptO  oupO gar anabainO pros ho   
     V_PAI3S RP_DSF N_NSM D RP_GS V_PMD2S D  C  V_XAI1S  P  RA_ASM 

 patera poreuou  de pros tous  adelphous mou  kai eipe  autois anabainO 
 patEr poreuomai de pros ho   adelphos egO  kai legO  autos anabainO 
 N_ASM V_PMD2S  C P  RA_APM N_APM   RP_GS C  V_AAD2S RP_DPM V_PAI1S 

 pros ton  patera mou  kai patera humOn kai theon mou  kai theon humOn 
 pros ho   patEr egO  kai patEr su  kai theos egO  kai theos su  
 P  RA_ASM N_ASM RP_GS C  N_ASM RP_GP C  N_ASM RP_GS C  N_ASM RP_GP 

joh:20:18 erchetai mariam hE   magdalEnE aggellousa tois  mathEtais hoti 
     erchomai *PN*  ho   *PN*   aggellO  ho   mathEtEs hoti 
     V_PMI3S N_NSF RA_NSF N_NSF   V_PAPNSF  RA_DPM N_DPM   C  

 heOraka ton  kurion kai tauta eipen  autE  
 horaO  ho   kurios kai houtos legO  autos 
 V_XAI1S RA_ASM N_ASM C  RD_APN V_AAI3S RP_DSF 

joh:20:19 ousEs  oun opsias tE   hEmera ekeinE tE   mia  sabbatOn kai 
     eimi   oun opsia ho   hEmera ekeinos ho   heis sabbaton kai 
     V_PAPGSF C  A_GSF RA_DSF N_DSF RD_DSF RA_DSF A_DSF N_GPN  C  

 tOn  thurOn kekleismenOn hopou Esan  hoi  mathEtai dia ton  phobon 
 ho   thura kleiO    hopou eimi  ho   mathEtEs dia ho   phobos 
 RA_GPF N_GPF V_XPPGPF   C   V_IAI3P RA_NPM N_NPM  P  RA_ASM N_ASM 

 tOn  ioudaiOn Elthen  ho   iEsous kai estE  eis to   meson kai 
 ho   *PN*   erchomai ho   *PN*  kai histEmi heis ho   mesos kai 
 RA_GPM A_GPM  V_AAI3S RA_NSM N_NSM C  V_AAI3S P  RA_ASN A_ASN C  

 legei  autois eirEnE humin 
 legO  autos eirEnE su  
 V_PAI3S RP_DPM N_NSF RP_DP 

joh:20:20 kai touto eipOn  edeixen tas  cheiras kai tEn  pleuran autois 
     kai houtos legO   deiknumi ho   cheir  kai ho   pleura autos 
     C  RD_ASN V_AAPNSM V_AAI3S RA_APF N_APF  C  RA_ASF N_ASF  RP_DPM 

 echarEsan oun hoi  mathEtai idontes ton  kurion 
 chairO  oun ho   mathEtEs horaO  ho   kurios 
 V_API3P  C  RA_NPM N_NPM  V_AAPNPM RA_ASM N_ASM 

joh:20:21 eipen  oun autois [ho  iEsous] palin eirEnE humin kathOs 
     legO  oun autos ho   *PN*  palin eirEnE su  kathOs 
     V_AAI3S C  RP_DPM RA_NSM N_NSM  D   N_NSF RP_DP C   

 apestalken me  ho   patEr kagO pempO  humas 
 apostellO egO  ho   patEr kagO pempO  su  
 V_XAI3S  RP_AS RA_NSM N_NSM D  V_PAI1S RP_AP 

joh:20:22 kai touto eipOn  enephusEsen kai legei  autois labete pneuma 
     kai houtos legO   emphusaO  kai legO  autos lambanO pneuma 
     C  RD_ASN V_AAPNSM V_AAI3S   C  V_PAI3S RP_DPM V_AAD2P N_ASN 

 hagion 
 hagios 
 A_ASN 

joh:20:23 an tinOn aphEte tas  hamartias apheOntai autois an tinOn kratEte 
     an tis  aphiEmi ho   hamartia aphiEmi  autos an tis  krateO 
     X RI_GPM V_AAS2P RA_APF N_APF   V_XPI3P  RP_DPM X RI_GPM V_PAS2P 

 kekratEntai 
 krateO   
 V_XPI3P   

joh:20:24 thOmas de heis ek tOn  dOdeka ho   legomenos didumos ouk En   
     *PN*  de heis ek ho   dOdeka ho   legO   *PN*  ou eimi  
     N_NSM C A_NSM P RA_GPM A_GPM RA_NSM V_PPPNSM N_NSM  D  V_IAI3S 

 met autOn hote Elthen  iEsous 
 meta autos hote erchomai *PN*  
 P  RP_GPM C  V_AAI3S N_NSM 

joh:20:25 elegon oun autO  hoi  alloi mathEtai heOrakamen ton  kurion 
     legO  oun autos ho   allos mathEtEs horaO   ho   kurios 
     V_IAI3P C  RP_DSM RA_NPM A_NPM N_NPM  V_XAI1P  RA_ASM N_ASM 

 ho   de eipen  autois ean mE idO   en  tais  chersin autou ton  
 ho   de legO  autos ean mE horaO  heis ho   cheir  autos ho   
 RA_NSM C V_AAI3S RP_DPM C  D V_AAS1S P  RA_DPF N_DPF  RP_GSM RA_ASM 

 tupon tOn  hElOn kai balO  ton  daktulon mou  eis ton  tupon tOn  
 tupos ho   hElos kai ballO  ho   daktulos egO  heis ho   tupos ho   
 N_ASM RA_GPM N_GPM C  V_AAS1S RA_ASM N_ASM  RP_GS P  RA_ASM N_ASM RA_GPM 

 hElOn kai balO  mou  tEn  cheira eis tEn  pleuran autou ou mE 
 hElos kai ballO  egO  ho   cheir heis ho   pleura autos ou mE 
 N_GPM C  V_AAS1S RP_GS RA_ASF N_ASF P  RA_ASF N_ASF  RP_GSM D D 

 pisteusO 
 pisteuO 
 V_AAS1S 

joh:20:26 kai meth hEmeras oktO palin Esan  esO hoi  mathEtai autou kai 
     kai meta hEmera oktO palin eimi  esO ho   mathEtEs autos kai 
     C  P  N_APF  A_APF D   V_IAI3P D  RA_NPM N_NPM  RP_GSM C  

 thOmas met autOn erchetai ho   iEsous tOn  thurOn kekleismenOn kai 
 *PN*  meta autos erchomai ho   *PN*  ho   thura kleiO    kai 
 N_NSM P  RP_GPM V_PMI3S RA_NSM N_NSM RA_GPF N_GPF V_XPPGPF   C  

 estE  eis to   meson kai eipen  eirEnE humin 
 histEmi heis ho   mesos kai legO  eirEnE su  
 V_AAI3S P  RA_ASN A_ASN C  V_AAI3S N_NSF RP_DP 

joh:20:27 eita legei  tO   thOma phere  ton  daktulon sou  hOde kai 
     eita legO  ho   *PN* pherO  ho   daktulos su  hOde kai 
     D  V_PAI3S RA_DSM N_DSM V_PAD2S RA_ASM N_ASM  RP_GS D  C  

 ide   tas  cheiras mou  kai phere  tEn  cheira sou  kai bale  eis 
 horaO  ho   cheir  egO  kai pherO  ho   cheir su  kai ballO  heis 
 V_AAD2S RA_APF N_APF  RP_GS C  V_PAD2S RA_ASF N_ASF RP_GS C  V_AAD2S P  

 tEn  pleuran mou  kai mE ginou  apistos alla pistos 
 ho   pleura egO  kai mE ginomai apistos alla pistos 
 RA_ASF N_ASF  RP_GS C  D V_PMD2S A_NSM  C  A_NSM 

joh:20:28 apekrithE  thOmas kai eipen  autO  ho   kurios mou  kai ho   
     apokrinomai *PN*  kai legO  autos ho   kurios egO  kai ho   
     V_API3S   N_NSM C  V_AAI3S RP_DSM RA_VSM N_NSM RP_GS C  RA_VSM 

 theos mou  
 theos egO  
 N_NSM RP_GS 

joh:20:29 legei  autO  ho   iEsous hoti heOrakas me  pepisteukas makarioi 
     legO  autos ho   *PN*  hoti horaO  egO  pisteuO   makarios 
     V_PAI3S RP_DSM RA_NSM N_NSM C  V_XAI2S RP_AS V_XAI2S   A_NPM  

 hoi  mE idontes kai pisteusantes 
 ho   mE horaO  kai pisteuO   
 RA_NPM D V_AAPNPM C  V_AAPNPM   

joh:20:30 polla men oun kai alla sEmeia epoiEsen ho   iEsous enOpion tOn  
     polus men oun kai allos sEmeion poieO  ho   *PN*  enOpion ho   
     A_APN C  C  D  A_APN N_APN  V_AAI3S RA_NSM N_NSM P    RA_GPM 

 mathEtOn [autou] ha   ouk estin  gegrammena en  tO   bibliO toutO 
 mathEtEs autos  hos  ou eimi  graphO   heis ho   biblion houtos 
 N_GPM  RP_GSM RR_NPN D  V_PAI3S V_XPPNPN  P  RA_DSN N_DSN  RD_DSN 

joh:20:31 tauta de gegraptai hina pisteu[s]Ete hoti iEsous estin  ho   
     houtos de graphO  hina pisteuO   hoti *PN*  eimi  ho   
     RD_NPN C V_XPI3S  C  V_AAS2P   C  N_NSM V_PAI3S RA_NSM 

 christos ho   huios tou  theou kai hina pisteuontes zOEn echEte en  
 *PN*   ho   huios ho   theos kai hina pisteuO   zOE  echO  heis 
 N_NSM  RA_NSM N_NSM RA_GSM N_GSM C  C  V_PAPNPM  N_ASF V_PAS2P P  

 tO   onomati autou 
 ho   onoma  autos 
 RA_DSN N_DSN  RP_GSM 


Help and Acknowledgements