Help and Acknowledgements


joh:1:1 en  archE En   ho   logos kai ho   logos En   pros ton  
    heis archE eimi  ho   logos kai ho   logos eimi  pros ho   
    P  N_DSF V_IAI3S RA_NSM N_NSM C  RA_NSM N_NSM V_IAI3S P  RA_ASM 

 theon kai theos En   ho   logos 
 theos kai theos eimi  ho   logos 
 N_ASM C  N_NSM V_IAI3S RA_NSM N_NSM 

joh:1:2 houtos En   en  archE pros ton  theon 
    houtos eimi  heis archE pros ho   theos 
    RD_NSM V_IAI3S P  N_DSF P  RA_ASM N_ASM 

joh:1:3 panta di autou egeneto kai chOris autou egeneto oude hen  ho   
    pas  dia autos ginomai kai chOris autos ginomai oude heis hos  
    A_NPN P  RP_GSM V_AMI3S C  P   RP_GSM V_AMI3S D  A_NSN RR_NSN 

 gegonen 
 ginomai 
 V_XAI3S 

joh:1:4 en  autO  zOE  En   kai hE   zOE  En   to   phOs tOn  
    heis autos zOE  eimi  kai ho   zOE  eimi  ho   phOs ho   
    P  RP_DSM N_NSF V_IAI3S C  RA_NSF N_NSF V_IAI3S RA_NSN N_NSN RA_GPM 

 anthrOpOn 
 anthrOpos 
 N_GPM   

joh:1:5 kai to   phOs en  tE   skotia phainei kai hE   skotia auto  ou 
    kai ho   phOs heis ho   skotia phainO kai ho   skotia autos ou 
    C  RA_NSN N_NSN P  RA_DSF N_DSF V_PAI3S C  RA_NSF N_NSF RP_ASN D 

 katelaben  
 katalambanO 
 V_AAI3S   

joh:1:6 egeneto anthrOpos apestalmenos para theou onoma autO  iOannEs 
    ginomai anthrOpos apostellO  para theos onoma autos *PN*  
    V_AMI3S N_NSM   V_XPPNSM   P  N_GSM N_NSN RP_DSM N_NSM  

joh:1:7 houtos Elthen  eis marturian hina marturEsE peri tou  phOtos hina 
    houtos erchomai heis marturia hina martureO peri ho   phOs  hina 
    RD_NSM V_AAI3S P  N_ASF   C  V_AAS3S  P  RA_GSN N_GSN C  

 pantes pisteusOsin di autou 
 pas  pisteuO   dia autos 
 A_NPM V_AAS3P   P  RP_GSM 

joh:1:8 ouk En   ekeinos to   phOs all hina marturEsE peri tou  phOtos 
    ou eimi  ekeinos ho   phOs alla hina martureO peri ho   phOs  
    D  V_IAI3S RD_NSM RA_NSN N_NSN C  C  V_AAS3S  P  RA_GSN N_GSN 

joh:1:9 En   to   phOs to   alEthinon ho   phOtizei panta anthrOpon 
    eimi  ho   phOs ho   alEthinos hos  phOtizO pas  anthrOpos 
    V_IAI3S RA_NSN N_NSN RA_NSN A_NSN   RR_NSN V_PAI3S A_ASM N_ASM   

 erchomenon eis ton  kosmon 
 erchomai  heis ho   kosmos 
 V_PMPASM  P  RA_ASM N_ASM 

joh:1:10 en  tO   kosmO En   kai ho   kosmos di autou egeneto kai 
     heis ho   kosmos eimi  kai ho   kosmos dia autos ginomai kai 
     P  RA_DSM N_DSM V_IAI3S C  RA_NSM N_NSM P  RP_GSM V_AMI3S C  

 ho   kosmos auton ouk egnO  
 ho   kosmos autos ou ginOskO 
 RA_NSM N_NSM RP_ASM D  V_AAI3S 

joh:1:11 eis ta   idia Elthen  kai hoi  idioi auton ou parelabon  
     heis ho   idios erchomai kai ho   idios autos ou paralambanO 
     P  RA_APN A_APN V_AAI3S C  RA_NPM A_NPM RP_ASM D V_AAI3P   

joh:1:12 hosoi de elabon auton edOken autois exousian tekna theou 
     hosos de lambanO autos didOmi autos exousia teknon theos 
     RR_NPM C V_AAI3P RP_ASM V_AAI3S RP_DPM N_ASF  N_APN N_GSM 

 genesthai tois  pisteuousin eis to   onoma autou 
 ginomai  ho   pisteuO   heis ho   onoma autos 
 V_AMN   RA_DPM V_PAPDPM  P  RA_ASN N_ASN RP_GSM 

joh:1:13 hoi  ouk ex haimatOn oude ek thelEmatos sarkos oude ek thelEmatos 
     hos  ou hex haima  oude ek thelEma  sarx  oude ek thelEma  
     RR_NPM D  P  N_GPN  C  P N_GSN   N_GSF C  P N_GSN   

 andros all ek theou egennEthEsan 
 anEr  alla ek theos gennaO    
 N_GSM C  P N_GSM V_API3P   

joh:1:14 kai ho   logos sarx egeneto kai eskEnOsen en  hEmin kai 
     kai ho   logos sarx ginomai kai skEnoO  heis egO  kai 
     C  RA_NSM N_NSM N_NSF V_AMI3S C  V_AAI3S  P  RP_DP C  

 etheasametha tEn  doxan autou doxan hOs monogenous para patros plErEs 
 theaomai   ho   doxa autos doxa hOs monogenEs para patEr plErEs 
 V_AMI1P   RA_ASF N_ASF RP_GSM N_ASF C  A_GSM   P  N_GSM A_NSM 

 charitos kai alEtheias 
 charis  kai alEtheia 
 N_GSF  C  N_GSF   

joh:1:15 iOannEs marturei peri autou kai kekragen legOn  houtos En   
     *PN*  martureO peri autos kai krazO  legO   houtos eimi  
     N_NSM  V_PAI3S P  RP_GSM C  V_XAI3S V_PAPNSM RD_NSM V_IAI3S 

 hon  eipon  ho   opisO mou  erchomenos emprosthen mou  gegonen hoti 
 eimi  legO  ho   opisO egO  erchomai  emprosthen egO  ginomai hoti 
 RR_ASM V_AAI1S RA_NSM P   RP_GS V_PMPNSM  P     RP_GS V_XAI3S C  

 prOtos mou  En   
 prOtos egO  eimi  
 A_NSM RP_GS V_IAI3S 

joh:1:16 hoti ek tou  plErOmatos autou hEmeis pantes elabomen kai charin 
     hoti ek ho   plErOma  autos egO  pas  lambanO kai charis 
     C  P RA_GSN N_GSN   RP_GSM RP_NP A_NPM V_AAI1P D  N_ASF 

 anti charitos 
 anti charis  
 P  N_GSF  

joh:1:17 hoti ho   nomos dia mOuseOs edothE hE   charis kai hE   
     hoti ho   nomos dia *PN*  didOmi ho   charis kai ho   
     C  RA_NSM N_NSM P  N_GSM  V_API3S RA_NSF N_NSF C  RA_NSF 

 alEtheia dia iEsou christou egeneto 
 alEtheia dia *PN* *PN*   ginomai 
 N_NSF  P  N_GSM N_GSM  V_AMI3S 

joh:1:18 theon oudeis heOraken pOpote monogenEs theos ho   On    eis 
     theos oudeis horaO  pOpote monogenEs theos ho   hos   heis 
     N_ASM A_NSM V_XAI3S D   A_NSM   N_NSM RA_NSM V_PAPNSM P  

 ton  kolpon tou  patros ekeinos exEgEsato 
 ho   kolpos ho   patEr ekeinos exEgeomai 
 RA_ASM N_ASM RA_GSM N_GSM RD_NSM V_AMI3S  

joh:1:19 kai hautE estin  hE   marturia tou  iOannou hote apesteilan 
     kai autos eimi  ho   marturion ho   *PN*  hote apostellO 
     C  RD_NSF V_PAI3S RA_NSF N_NSF   RA_GSM N_GSM  C  V_AAI3P  

 [pros auton] hoi  ioudaioi ex hierosolumOn hiereis kai leuitas hina 
 pros autos ho   *PN*   hex *PN*     hiereus kai *PN*  hina 
 P   RP_ASM RA_NPM A_NPM  P  N_GPN    N_APM  C  N_APM  C  

 erOtEsOsin auton su  tis  ei   
 erOtaO   autos su  tis  eimi  
 V_AAS3P  RP_ASM RP_NS RI_NSM V_PAI2S 

joh:1:20 kai hOmologEsen kai ouk ErnEsato kai hOmologEsen hoti egO  ouk 
     kai homologeO  kai ou arneomai kai homologeO  hoti egO  ou 
     C  V_AAI3S   C  D  V_AMI3S C  V_AAI3S   C  RP_NS D  

 eimi  ho   christos 
 eimi  ho   *PN*   
 V_PAI1S RA_NSM N_NSM  

joh:1:21 kai ErOtEsan auton ti   oun su  Elias ei   kai legei  ouk 
     kai erOtaO  autos tis  oun su  *PN* eimi  kai legO  ou 
     C  V_AAI3P RP_ASM RI_NSN C  RP_NS N_NSM V_PAI2S C  V_PAI3S D  

 eimi  ho   prophEtEs ei   su  kai apekrithE  ou 
 eimi  ho   prophEtEs eimi  su  kai apokrinomai ou 
 V_PAI1S RA_NSM N_NSM   V_PAI2S RP_NS C  V_API3S   X 

joh:1:22 eipan  oun autO  tis  ei   hina apokrisin dOmen  tois  
     legO  oun autos tis  eimi  hina apokrisis didOmi ho   
     V_AAI3P C  RP_DSM RI_NSM V_PAI2S C  N_ASF   V_AAS1P RA_DPM 

 pempsasin hEmas ti   legeis peri seautou 
 pempO   egO  tis  legO  peri seautou 
 V_AAPDPM RP_AP RI_ASN V_PAI2S P  RP_GSM 

joh:1:23 ephE  egO  phOnE boOntos en  tE   erEmO euthunate tEn  hodon 
     phEmi  egO  phOnE boaO   heis ho   erEmos euthunO  ho   hodos 
     V_IAI3S RP_NS N_NSF V_PAPGSM P  RA_DSF A_DSF V_AAD2P  RA_ASF N_ASF 

 kuriou kathOs eipen  Esaias ho   prophEtEs 
 kurios kathOs legO  *PN*  ho   prophEtEs 
 N_GSM C   V_AAI3S N_NSM RA_NSM N_NSM   

joh:1:24 kai apestalmenoi Esan  ek tOn  pharisaiOn 
     kai apostellO  eimi  ek ho   *PN*    
     C  V_XPPNPM   V_IAI3P P RA_GPM N_GPM   

joh:1:25 kai ErOtEsan auton kai eipan  autO  ti   oun baptizeis ei su  
     kai erOtaO  autos kai legO  autos tis  oun baptizO  ei su  
     C  V_AAI3P RP_ASM C  V_AAI3P RP_DSM RI_ASN C  V_PAI2S  C RP_NS 

 ouk ei   ho   christos oude Elias oude ho   prophEtEs 
 ou eimi  ho   *PN*   oude *PN* oude ho   prophEtEs 
 D  V_PAI2S RA_NSM N_NSM  C  N_NSM C  RA_NSM N_NSM   

joh:1:26 apekrithE  autois ho   iOannEs legOn  egO  baptizO en  hudati 
     apokrinomai autos ho   *PN*  legO   egO  baptizO heis hudOr 
     V_API3S   RP_DPM RA_NSM N_NSM  V_PAPNSM RP_NS V_PAI1S P  N_DSN 

 mesos humOn hestEken hon  humeis ouk oidate 
 mesos su  histEmi eimi  su   ou oida  
 A_NSM RP_GP V_XAI3S RR_ASM RP_NP D  V_XAI2P 

joh:1:27 ho   opisO mou  erchomenos hou  ouk eimi  [egO] axios hina 
     ho   opisO egO  erchomai  hou  ou eimi  egO  axios hina 
     RA_NSM P   RP_GS V_PMPNSM  RR_GSM D  V_PAI1S RP_NS A_NSM C  

 lusO  autou ton  himanta tou  hupodEmatos 
 luO   autos ho   himas  ho   hupodEma  
 V_AAS1S RP_GSM RA_ASM N_ASM  RA_GSN N_GSN    

joh:1:28 tauta en  bEthania egeneto peran tou  iordanou hopou En   
     houtos heis *PN*   ginomai peran ho   *PN*   hopou eimi  
     RD_NPN P  N_DSF  V_AMI3S P   RA_GSM N_GSM  D   V_IAI3S 

 ho   iOannEs baptizOn 
 ho   *PN*  baptizO 
 RA_NSM N_NSM  V_PAPNSM 

joh:1:29 tE   epaurion blepei ton  iEsoun erchomenon pros auton kai 
     ho   epaurion blepO  ho   *PN*  erchomai  pros autos kai 
     RA_DSF D    V_PAI3S RA_ASM N_ASM V_PMPASM  P  RP_ASM C  

 legei  ide  ho   amnos tou  theou ho   airOn  tEn  hamartian 
 legO  horaO ho   amnos ho   theos ho   airO   ho   hamartia 
 V_PAI3S X   RA_NSM N_NSM RA_GSM N_GSM RA_NSM V_PAPNSM RA_ASF N_ASF   

 tou  kosmou 
 ho   kosmos 
 RA_GSM N_GSM 

joh:1:30 houtos estin  huper hou  egO  eipon  opisO mou  erchetai anEr 
     houtos eimi  huper hou  egO  legO  opisO egO  erchomai anEr 
     RD_NSM V_PAI3S P   RR_GSM RP_NS V_AAI1S P   RP_GS V_PMI3S N_NSM 

 hos  emprosthen mou  gegonen hoti prOtos mou  En   
 hos  emprosthen egO  ginomai hoti prOtos egO  eimi  
 RR_NSM P     RP_GS V_XAI3S C  A_NSM RP_GS V_IAI3S 

joh:1:31 kagO ouk Edein  auton all hina phanerOthE tO   israEl dia touto 
     kagO ou oida  autos alla hina phaneroO  ho   *PN*  dia houtos 
     C  D  V_YAI1S RP_ASM C  C  V_APS3S  RA_DSM N_DSM P  RD_ASN 

 Elthon  egO  en  hudati baptizOn 
 erchomai egO  heis hudOr baptizO 
 V_AAI1S RP_NS P  N_DSN V_PAPNSM 

joh:1:32 kai emarturEsen iOannEs legOn  hoti tetheamai to   pneuma 
     kai martureO  *PN*  legO   hoti theaomai ho   pneuma 
     C  V_AAI3S   N_NSM  V_PAPNSM C  V_XMI1S  RA_ASN N_ASN 

 katabainon hOs peristeran ex ouranou kai emeinen ep auton 
 katabainO hOs peristera hex ouranos kai menO  epi autos 
 V_PAPASN  C  N_ASF   P  N_GSM  C  V_AAI3S P  RP_ASM 

joh:1:33 kagO ouk Edein  auton all ho   pempsas me  baptizein en  
     kagO ou oida  autos alla ho   pempO  egO  baptizO  heis 
     C  D  V_YAI1S RP_ASM C  RA_NSM V_AAPNSM RP_AS V_PAN   P  

 hudati ekeinos moi  eipen  eph hon  an idEs  to   pneuma katabainon 
 hudOr ekeinos egO  legO  epi eimi  an horaO  ho   pneuma katabainO 
 N_DSN RD_NSM RP_DS V_AAI3S P  RR_ASM X V_AAS2S RA_ASN N_ASN V_PAPASN  

 kai menon  ep auton houtos estin  ho   baptizOn en  pneumati hagiO 
 kai menO   epi autos houtos eimi  ho   baptizO heis pneuma  hagios 
 C  V_PAPASN P  RP_ASM RD_NSM V_PAI3S RA_NSM V_PAPNSM P  N_DSN  A_DSN 

joh:1:34 kagO heOraka kai memarturEka hoti houtos estin  ho   huios tou  
     kagO horaO  kai martureO  hoti houtos eimi  ho   huios ho   
     C  V_XAI1S C  V_XAI1S   C  RD_NSM V_PAI3S RA_NSM N_NSM RA_GSM 

 theou 
 theos 
 N_GSM 

joh:1:35 tE   epaurion palin heistEkei ho   iOannEs kai ek tOn  mathEtOn 
     ho   epaurion palin histEmi  ho   *PN*  kai ek ho   mathEtEs 
     RA_DSF D    D   V_YAI3S  RA_NSM N_NSM  C  P RA_GPM N_GPM  

 autou duo  
 autos duo  
 RP_GSM A_NPM 

joh:1:36 kai emblepsas tO   iEsou peripatounti legei  ide  ho   amnos 
     kai emballO  ho   *PN* peripateO  legO  horaO ho   amnos 
     C  V_AAPNSM RA_DSM N_DSM V_PAPDSM   V_PAI3S X   RA_NSM N_NSM 

 tou  theou 
 ho   theos 
 RA_GSM N_GSM 

joh:1:37 kai Ekousan hoi  duo  mathEtai autou lalountos kai EkolouthEsan 
     kai akouO  ho   duo  mathEtEs autos laleO   kai akoloutheO  
     C  V_AAI3P RA_NPM A_NPM N_NPM  RP_GSM V_PAPGSM C  V_AAI3P   

 tO   iEsou 
 ho   *PN* 
 RA_DSM N_DSM 

joh:1:38 strapheis de ho   iEsous kai theasamenos autous akolouthountas 
     strephO  de ho   *PN*  kai theaomai  heautou akoloutheO   
     V_APPNSM C RA_NSM N_NSM C  V_AMPNSM  RP_APM V_PAPAPM    

 legei  autois ti   zEteite hoi  de eipan  autO  rabbi ho   legetai 
 legO  autos tis  zEteO  ho   de legO  autos rabbi hos  legO  
 V_PAI3S RP_DPM RI_ASN V_PAI2P RA_NPM C V_AAI3P RP_DSM N_VSM RR_NSN V_PPI3S 

 methermEneuomenon didaskale pou meneis 
 methermEneuO   didaskalos pou menO  
 V_PPPNSN     N_VSM   D  V_PAI2S 

joh:1:39 legei  autois erchesthe kai opsesthe Elthan  oun kai eidan  pou 
     legO  autos erchomai kai horaO  erchomai oun kai horaO  pou 
     V_PAI3S RP_DPM V_PMD2P  C  V_FMI2P V_AAI3P C  C  V_AAI3P D  

 menei  kai par autO  emeinan tEn  hEmeran ekeinEn hOra En   hOs 
 menO  kai para autos menO  ho   hEmera ekeinos hOra eimi  hOs 
 V_PAI3S C  P  RP_DSM V_AAI3P RA_ASF N_ASF  RD_ASF N_NSF V_IAI3S D  

 dekatE 
 dekatos 
 A_NSF  

joh:1:40 En   andreas ho   adelphos simOnos petrou heis ek tOn  duo  
     eimi  *PN*  ho   adelphos *PN*  *PN*  heis ek ho   duo  
     V_IAI3S N_NSM  RA_NSM N_NSM  N_GSM  N_GSM A_NSM P RA_GPM A_GPM 

 tOn  akousantOn para iOannou kai akolouthEsantOn autO  
 ho   akouO   para *PN*  kai akoloutheO   autos 
 RA_GPM V_AAPGPM  P  N_GSM  C  V_AAPGPM    RP_DSM 

joh:1:41 heuriskei houtos prOton ton  adelphon ton  idion simOna kai 
     heuriskO houtos prOtos ho   adelphos ho   idios *PN*  kai 
     V_PAI3S  RD_NSM A_ASN RA_ASM N_ASM  RA_ASM A_ASM N_ASM C  

 legei  autO  heurEkamen ton  messian ho   estin  methermEneuomenon 
 legO  autos heuriskO  ho   *PN*  hos  eimi  methermEneuO   
 V_PAI3S RP_DSM V_XAI1P  RA_ASM N_ASM  RR_NSN V_PAI3S V_PPPNSN     

 christos 
 *PN*   
 N_NSM  

joh:1:42 Egagen auton pros ton  iEsoun emblepsas autO  ho   iEsous 
     agO   autos pros ho   *PN*  emballO  autos ho   *PN*  
     V_AAI3S RP_ASM P  RA_ASM N_ASM V_AAPNSM RP_DSM RA_NSM N_NSM 

 eipen  su  ei   simOn ho   huios iOannou su  klEthEsE kEphas ho   
 legO  su  eimi  *PN* ho   huios *PN*  su  kaleO  *PN*  hos  
 V_AAI3S RP_NS V_PAI2S N_NSM RA_NSM N_NSM N_GSM  RP_NS V_FPI2S N_NSM RR_NSN 

 hermEneuetai petros 
 hermEneuO  *PN*  
 V_PPI3S   N_NSM 

joh:1:43 tE   epaurion EthelEsen exelthein eis tEn  galilaian kai 
     ho   epaurion thelO   exerchomai heis ho   *PN*   kai 
     RA_DSF D    V_AAI3S  V_AAN   P  RA_ASF N_ASF   C  

 heuriskei philippon kai legei  autO  ho   iEsous akolouthei moi  
 heuriskO *PN*   kai legO  autos ho   *PN*  akoloutheO egO  
 V_PAI3S  N_ASM   C  V_PAI3S RP_DSM RA_NSM N_NSM V_PAD2S  RP_DS 

joh:1:44 En   de ho   philippos apo bEthsaida ek tEs  poleOs andreou kai 
     eimi  de ho   *PN*   apo *PN*   ek ho   polis *PN*  kai 
     V_IAI3S C RA_NSM N_NSM   P  N_GSF   P RA_GSF N_GSF N_GSM  C  

 petrou 
 *PN*  
 N_GSM 

joh:1:45 heuriskei philippos ton  nathanaEl kai legei  autO  hon  
     heuriskO *PN*   ho   *PN*   kai legO  autos eimi  
     V_PAI3S  N_NSM   RA_ASM N_ASM   C  V_PAI3S RP_DSM RR_ASM 

 egrapsen mOusEs en  tO   nomO kai hoi  prophEtai heurEkamen iEsoun 
 graphO  *PN*  heis ho   nomos kai ho   prophEtEs heuriskO  *PN*  
 V_AAI3S N_NSM P  RA_DSM N_DSM C  RA_NPM N_NPM   V_XAI1P  N_ASM 

 huion tou  iOsEph ton  apo nazaret 
 huios ho   *PN*  ho   apo *PN*  
 N_ASM RA_GSM N_GSM RA_ASM P  N_GSF  

joh:1:46 kai eipen  autO  nathanaEl ek nazaret dunatai ti   agathon einai 
     kai legO  autos *PN*   ek *PN*  dunamai tis  agathos eimi 
     C  V_AAI3S RP_DSM N_NSM   P N_GSF  V_PMI3S RI_NSN A_NSN  V_PAN 

 legei  autO  [ho]  philippos erchou  kai ide   
 legO  autos ho   *PN*   erchomai kai horaO  
 V_PAI3S RP_DSM RA_NSM N_NSM   V_PMD2S C  V_AAD2S 

joh:1:47 eiden  ho   iEsous ton  nathanaEl erchomenon pros auton kai 
     horaO  ho   *PN*  ho   *PN*   erchomai  pros autos kai 
     V_AAI3S RA_NSM N_NSM RA_ASM N_ASM   V_PMPASM  P  RP_ASM C  

 legei  peri autou ide  alEthOs israElitEs en  hO   dolos ouk estin  
 legO  peri autos horaO alEthOs *PN*    heis hos  dolos ou eimi  
 V_PAI3S P  RP_GSM X   D    N_NSM   P  RR_DSM N_NSM D  V_PAI3S 

joh:1:48 legei  autO  nathanaEl pothen me  ginOskeis apekrithE  iEsous kai 
     legO  autos *PN*   pothen egO  ginOskO  apokrinomai *PN*  kai 
     V_PAI3S RP_DSM N_NSM   D   RP_AS V_PAI2S  V_API3S   N_NSM C  

 eipen  autO  pro tou  se  philippon phOnEsai onta   hupo tEn  
 legO  autos pros ho   su  *PN*   phOneO  eimi   hupo ho   
 V_AAI3S RP_DSM P  RA_GSN RP_AS N_ASM   V_AAN  V_PAPASM P  RA_ASF 

 sukEn eidon  se  
 sukE horaO  su  
 N_ASF V_AAI1S RP_AS 

joh:1:49 apekrithE  autO  nathanaEl rabbi su  ei   ho   huios tou  
     apokrinomai autos *PN*   rabbi su  eimi  ho   huios ho   
     V_API3S   RP_DSM N_NSM   N_VSM RP_NS V_PAI2S RA_NSM N_NSM RA_GSM 

 theou su  basileus ei   tou  israEl 
 theos su  basileus eimi  ho   *PN*  
 N_GSM RP_NS N_NSM  V_PAI2S RA_GSM N_GSM 

joh:1:50 apekrithE  iEsous kai eipen  autO  hoti eipon  soi  hoti eidon  
     apokrinomai *PN*  kai legO  autos hoti legO  su  hoti horaO  
     V_API3S   N_NSM C  V_AAI3S RP_DSM C  V_AAI1S RP_DS C  V_AAI1S 

 se  hupokatO tEs  sukEs pisteueis meizO toutOn opsE  
 su  hupokatO ho   sukE pisteuO  megas houtos horaO  
 RP_AS P    RA_GSF N_GSF V_PAI2S  A_APNC RD_GPN V_FMI2S 

joh:1:51 kai legei  autO  amEn amEn legO  humin opsesthe ton  ouranon 
     kai legO  autos amEn amEn legO  su  horaO  ho   ouranos 
     C  V_PAI3S RP_DSM X  X  V_PAI1S RP_DP V_FMI2P RA_ASM N_ASM  

 aneOgota kai tous  aggelous tou  theou anabainontas kai katabainontas epi 
 anoigO  kai ho   aggelos ho   theos anabainO   kai katabainO   epi 
 V_XAPASM C  RA_APM N_APM  RA_GSM N_GSM V_PAPAPM   C  V_PAPAPM   P  

 ton  huion tou  anthrOpou 
 ho   huios ho   anthrOpos 
 RA_ASM N_ASM RA_GSM N_GSM   


Help and Acknowledgements