Help and Acknowledgements


joh:19:1 tote oun elaben ho   pilatos ton  iEsoun kai emastigOsen 
     tote oun lambanO ho   *PN*  ho   *PN*  kai mastigoO  
     D  C  V_AAI3S RA_NSM N_NSM  RA_ASM N_ASM C  V_AAI3S   

joh:19:2 kai hoi  stratiOtai plexantes stephanon ex akanthOn epethEkan 
     kai ho   stratiOtEs plekO   stephanos hex akantha epitithEmi 
     C  RA_NPM N_NPM   V_AAPNPM N_ASM   P  N_GPF  V_AAI3P  

 autou tE   kephalE kai himation porphuroun periebalon auton 
 autos ho   kephalE kai himation porphurous periballO autos 
 RP_GSM RA_DSF N_DSF  C  N_ASN  A_ASN   V_AAI3P  RP_ASM 

joh:19:3 kai Erchonto pros auton kai elegon chaire ho   basileus tOn  
     kai archO  pros autos kai legO  chairO ho   basileus ho   
     C  V_IMI3P P  RP_ASM C  V_IAI3P V_PAD2S RA_VSM N_NSM  RA_GPM 

 ioudaiOn kai edidosan autO  rhapismata 
 *PN*   kai didOmi  autos rhapisma  
 A_GPM  C  V_IAI3P RP_DSM N_APN   

joh:19:4 kai exElthen  palin exO ho   pilatos kai legei  autois ide  
     kai exerchomai palin echO ho   *PN*  kai legO  autos horaO 
     C  V_AAI3S  D   D  RA_NSM N_NSM  C  V_PAI3S RP_DPM X   

 agO   humin auton exO hina gnOte  hoti oudemian aitian heuriskO en  
 agO   su  autos echO hina ginOskO hoti oudeis  aitia heuriskO heis 
 V_PAI1S RP_DP RP_ASM D  C  V_AAS2P C  A_ASF  N_ASF V_PAI1S P  

 autO  
 autos 
 RP_DSM 

joh:19:5 exElthen  oun ho   iEsous exO phorOn  ton  akanthinon stephanon 
     exerchomai oun ho   *PN*  echO phoros  ho   akanthinos stephanos 
     V_AAI3S  C  RA_NSM N_NSM D  V_PAPNSM RA_ASM A_ASM   N_ASM   

 kai to   porphuroun himation kai legei  autois idou ho   anthrOpos 
 kai ho   porphurous himation kai legO  autos idou ho   anthrOpos 
 C  RA_ASN A_ASN   N_ASN  C  V_PAI3S RP_DPM X  RA_NSM N_NSM   

joh:19:6 hote oun eidon  auton hoi  archiereis kai hoi  hupEretai 
     hote oun horaO  autos ho   archiereus kai ho   hupEretEs 
     C  C  V_AAI3P RP_ASM RA_NPM N_NPM   C  RA_NPM N_NPM   

 ekraugasan legontes staurOson staurOson legei  autois ho   pilatos labete 
 kraugazO  legO   stauroO  stauroO  legO  autos ho   *PN*  lambanO 
 V_AAI3P  V_PAPNPM V_AAD2S  V_AAD2S  V_PAI3S RP_DPM RA_NSM N_NSM  V_AAD2P 

 auton humeis kai staurOsate egO  gar ouch heuriskO en  autO  aitian 
 autos su   kai stauroO  egO  gar ou  heuriskO heis autos aitia 
 RP_ASM RP_NP C  V_AAD2P  RP_NS C  D  V_PAI1S P  RP_DSM N_ASF 

joh:19:7 apekrithEsan autO  hoi  ioudaioi hEmeis nomon echomen kai kata 
     apokrinomai autos ho   *PN*   egO  nomos echO  kai kata 
     V_API3P   RP_DSM RA_NPM A_NPM  RP_NP N_ASM V_PAI1P C  P  

 ton  nomon opheilei apothanein hoti huion theou heauton epoiEsen 
 ho   nomos opheilO apothnEskO hoti huios theos heautou poieO  
 RA_ASM N_ASM V_PAI3S V_AAN   C  N_ASM N_GSM RP_ASM V_AAI3S 

joh:19:8 hote oun Ekousen ho   pilatos touton ton  logon mallon ephobEthE 
     hote oun akouO  ho   *PN*  houtos ho   logos mallon phobeomai 
     C  C  V_AAI3S RA_NSM N_NSM  RD_ASM RA_ASM N_ASM D   V_API3S  

joh:19:9 kai eisElthen  eis to   praitOrion palin kai legei  tO   iEsou 
     kai eiserchomai heis ho   praitOrion palin kai legO  ho   *PN* 
     C  V_AAI3S   P  RA_ASN N_ASN   D   C  V_PAI3S RA_DSM N_DSM 

 pothen ei   su  ho   de iEsous apokrisin ouk edOken autO  
 pothen eimi  su  ho   de *PN*  apokrisis ou didOmi autos 
 D   V_PAI2S RP_NS RA_NSM C N_NSM N_ASF   D  V_AAI3S RP_DSM 

joh:19:10 legei  oun autO  ho   pilatos emoi ou laleis ouk oidas  hoti 
     legO  oun autos ho   *PN*  egO  ou laleO  ou oida  hoti 
     V_PAI3S C  RP_DSM RA_NSM N_NSM  RP_DS X V_PAI2S X  V_XAI2S C  

 exousian echO  apolusai se  kai exousian echO  staurOsai se  
 exousia echO  apoluO  su  kai exousia echO  stauroO  su  
 N_ASF  V_PAI1S V_AAN  RP_AS C  N_ASF  V_PAI1S V_AAN   RP_AS 

joh:19:11 apekrithE  [autO] iEsous ouk eiches exousian kat emou oudemian ei 
     apokrinomai autos *PN*  ou echO  exousia kata egO  oudeis  ei 
     V_API3S   RP_DSM N_NSM D  V_IAI2S N_ASF  P  RP_GS A_ASF  C 

 mE En   dedomenon soi  anOthen dia touto ho   paradous  me  soi  
 mE eimi  didOmi  su  anOthen dia houtos ho   paradidOmi egO  su  
 D V_IAI3S V_XPPNSN RP_DS D    P  RD_ASN RA_NSM V_AAPNSM  RP_AS RP_DS 

 meizona hamartian echei  
 megas  hamartia echO  
 A_ASFC N_ASF   V_PAI3S 

joh:19:12 ek toutou ho   pilatos ezEtei apolusai auton hoi  de ioudaioi 
     ek houtos ho   *PN*  zEteO  apoluO  autos ho   de *PN*   
     P RD_GSN RA_NSM N_NSM  V_IAI3S V_AAN  RP_ASM RA_NPM C A_NPM  

 ekraugasan legontes ean touton apolusEs ouk ei   philos tou  kaisaros 
 kraugazO  legO   ean houtos apoluO  ou eimi  philos ho   *PN*   
 V_AAI3P  V_PAPNPM C  RD_ASM V_AAS2S D  V_PAI2S A_NSM RA_GSM N_GSM  

 pas  ho   basilea heauton poiOn  antilegei tO   kaisari 
 pas  ho   basileus heautou poios  antilegO ho   *PN*  
 A_NSM RA_NSM N_ASM  RP_ASM V_PAPNSM V_PAI3S  RA_DSM N_DSM  

joh:19:13 ho   oun pilatos akousas tOn  logOn toutOn Egagen exO ton  
     ho   oun *PN*  akouO  ho   logos houtos agO   echO ho   
     RA_NSM C  N_NSM  V_AAPNSM RA_GPM N_GPM RD_GPM V_AAI3S D  RA_ASM 

 iEsoun kai ekathisen epi bEmatos eis topon legomenon lithostrOton hebraisti 
 *PN*  kai kathizO  epi bEma  heis topos legO   lithostrOton *PN*   
 N_ASM C  V_AAI3S  P  N_GSN  P  N_ASM V_PPPASM A_ASM    D     

 de gabbatha 
 de *PN*   
 C N_ASN  

joh:19:14 En   de paraskeuE tou  pascha hOra En   hOs hektE kai 
     eimi  de paraskeuE ho   pascha hOra eimi  hOs hektos kai 
     V_IAI3S C N_NSF   RA_GSN N_GSN N_NSF V_IAI3S D  A_NSF C  

 legei  tois  ioudaiois ide  ho   basileus humOn 
 legO  ho   *PN*   horaO ho   basileus su  
 V_PAI3S RA_DPM A_DPM   X   RA_NSM N_NSM  RP_GP 

joh:19:15 ekraugasan oun ekeinoi aron  aron  staurOson auton legei  
     kraugazO  oun ekeinos airO  airO  stauroO  autos legO  
     V_AAI3P  C  RD_NPM V_AAD2S V_AAD2S V_AAD2S  RP_ASM V_PAI3S 

 autois ho   pilatos ton  basilea humOn staurOsO apekrithEsan hoi  
 autos ho   *PN*  ho   basileus su  stauroO apokrinomai ho   
 RP_DPM RA_NSM N_NSM  RA_ASM N_ASM  RP_GP V_AAS1S V_API3P   RA_NPM 

 archiereis ouk echomen basilea ei mE kaisara 
 archiereus ou echO  basileus ei mE *PN*  
 N_NPM   D  V_PAI1P N_ASM  C D N_ASM  

joh:19:16 tote oun paredOken auton autois hina staurOthE parelabon  oun 
     tote oun paradidOmi autos autos hina stauroO  paralambanO oun 
     D  C  V_AAI3S  RP_ASM RP_DPM C  V_APS3S  V_AAI3P   C  

 ton  iEsoun 
 ho   *PN*  
 RA_ASM N_ASM 

joh:19:17 kai bastazOn heautO ton  stauron exElthen  eis ton  legomenon 
     kai bastazO heautou ho   stauros exerchomai heis ho   legO   
     C  V_PAPNSM RP_DSM RA_ASM N_ASM  V_AAI3S  P  RA_ASM V_PPPASM 

 kraniou topon ho   legetai hebraisti golgotha 
 kranion topos hos  legO  *PN*   *PN*   
 N_GSN  N_ASM RR_NSN V_PPI3S D     N_NSF  

joh:19:18 hopou auton estaurOsan kai met autou allous duo  enteuthen kai 
     hopou autos stauroO  kai meta autos allos duo  enteuthen kai 
     D   RP_ASM V_AAI3P  C  P  RP_GSM A_APM A_APM D     C  

 enteuthen meson de ton  iEsoun 
 enteuthen mesos de ho   *PN*  
 D     A_ASN C RA_ASM N_ASM 

joh:19:19 egrapsen de kai titlon ho   pilatos kai ethEken epi tou  staurou 
     graphO  de kai titlos ho   *PN*  kai tithEmi epi ho   stauros 
     V_AAI3S C D  N_ASM RA_NSM N_NSM  C  V_AAI3S P  RA_GSM N_GSM  

 En   de gegrammenon iEsous ho   nazOraios ho   basileus tOn  
 eimi  de graphO   *PN*  ho   *PN*   ho   basileus ho   
 V_IAI3S C V_XPPNSN  N_NSM RA_NSM N_NSM   RA_NSM N_NSM  RA_GPM 

 ioudaiOn 
 *PN*   
 A_GPM  

joh:19:20 touton oun ton  titlon polloi anegnOsan tOn  ioudaiOn hoti eggus 
     houtos oun ho   titlos polus anaginOskO ho   *PN*   hoti eggus 
     RD_ASM C  RA_ASM N_ASM A_NPM V_AAI3P  RA_GPM A_GPM  C  P   

 En   ho   topos tEs  poleOs hopou estaurOthE ho   iEsous kai En   
 eimi  ho   topos ho   polis hopou stauroO  ho   *PN*  kai eimi  
 V_IAI3S RA_NSM N_NSM RA_GSF N_GSF D   V_API3S  RA_NSM N_NSM C  V_IAI3S 

 gegrammenon hebraisti rhOmaisti hellEnisti 
 graphO   *PN*   *PN*   *PN*    
 V_XPPNSN  D     D     D     

joh:19:21 elegon oun tO   pilatO hoi  archiereis tOn  ioudaiOn mE 
     legO  oun ho   *PN*  ho   archiereus ho   *PN*   mE 
     V_IAI3P C  RA_DSM N_DSM RA_NPM N_NPM   RA_GPM A_GPM  D 

 graphe ho   basileus tOn  ioudaiOn all hoti ekeinos eipen  basileus 
 graphO ho   basileus ho   *PN*   alla hoti ekeinos legO  basileus 
 V_PAD2S RA_NSM N_NSM  RA_GPM A_GPM  C  C  RD_NSM V_AAI3S N_NSM  

 eimi  tOn  ioudaiOn 
 eimi  ho   *PN*   
 V_PAI1S RA_GPM A_GPM  

joh:19:22 apekrithE  ho   pilatos ho   gegrapha gegrapha 
     apokrinomai ho   *PN*  hos  graphO  graphO  
     V_API3S   RA_NSM N_NSM  RR_ASN V_XAI1S V_XAI1S 

joh:19:23 hoi  oun stratiOtai hote estaurOsan ton  iEsoun elabon ta   
     ho   oun stratiOtEs hote stauroO  ho   *PN*  lambanO ho   
     RA_NPM C  N_NPM   C  V_AAI3P  RA_ASM N_ASM V_AAI3P RA_APN 

 himatia autou kai epoiEsan tessara merE hekastO stratiOtE meros kai 
 himation autos kai poieO  tessares meros hekastos stratiOtEs meros kai 
 N_APN  RP_GSM C  V_AAI3P A_APN  N_APN A_DSM  N_DSM   N_ASN C  

 ton  chitOna En   de ho   chitOn araphos ek tOn  anOthen huphantos 
 ho   chitOn eimi  de ho   chitOn araphos ek ho   anOthen huphantos 
 RA_ASM N_ASM  V_IAI3S C RA_NSM N_NSM A_NSM  P RA_GPN D    A_NSM   

 di holou 
 dia holos 
 P  A_GSM 

joh:19:24 eipan  oun pros allElous mE schisOmen auton alla lachOmen peri 
     legO  oun pros allElOn mE schizO  autos alla lagchanO peri 
     V_AAI3P C  P  RP_APM  D V_AAS1P  RP_ASM C  V_AAS1P P  

 autou tinos estai  hina hE   graphE plErOthE [hE  legousa] 
 autos tis  eimi  hina ho   graphE plEroO  ho   legO   
 RP_GSM RI_GSM V_FMI3S C  RA_NSF N_NSF V_APS3S RA_NSF V_PAPNSF 

 diemerisanto ta   himatia mou  heautois kai epi ton  himatismon mou  
 diamerizO  ho   himation egO  heautou kai epi ho   himatismos egO  
 V_AMI3P   RA_APN N_APN  RP_GS RP_DPM  C  P  RA_ASM N_ASM   RP_GS 

 ebalon klEron hoi  men oun stratiOtai tauta epoiEsan 
 ballO  klEros ho   men oun stratiOtEs houtos poieO  
 V_AAI3P N_ASM RA_NPM C  C  N_NPM   RD_APN V_AAI3P 

joh:19:25 heistEkeisan de para tO   staurO tou  iEsou hE   mEtEr autou 
     histEmi   de para ho   stauros ho   *PN* ho   mEtEr autos 
     V_YAI3P   C P  RA_DSM N_DSM  RA_GSM N_GSM RA_NSF N_NSF RP_GSM 

 kai hE   adelphE tEs  mEtros autou maria hE   tou  klOpa kai maria 
 kai ho   adelphE ho   mEtEr autos *PN* ho   ho   *PN* kai *PN* 
 C  RA_NSF N_NSF  RA_GSF N_GSF RP_GSM N_NSF RA_NSF RA_GSM N_GSM C  N_NSF 

 hE   magdalEnE 
 ho   *PN*   
 RA_NSF N_NSF   

joh:19:26 iEsous oun idOn   tEn  mEtera kai ton  mathEtEn parestOta 
     *PN*  oun horaO  ho   mEtEr kai ho   mathEtEs paristEmi 
     N_NSM C  V_AAPNSM RA_ASF N_ASF C  RA_ASM N_ASM  V_XAPASM 

 hon  Egapa  legei  tE   mEtri gunai ide  ho   huios sou  
 eimi  agapaO legO  ho   mEtEr gunE horaO ho   huios su  
 RR_ASM V_IAI3S V_PAI3S RA_DSF N_DSF N_VSF X   RA_NSM N_NSM RP_GS 

joh:19:27 eita legei  tO   mathEtE ide  hE   mEtEr sou  kai ap ekeinEs 
     eita legO  ho   mathEtEs horaO ho   mEtEr su  kai apo ekeinos 
     D  V_PAI3S RA_DSM N_DSM  X   RA_NSF N_NSF RP_GS C  P  RD_GSF 

 tEs  hOras elaben ho   mathEtEs autEn  eis ta   idia 
 ho   hOra lambanO ho   mathEtEs heautou heis ho   idios 
 RA_GSF N_GSF V_AAI3S RA_NSM N_NSM  RP_ASF P  RA_APN A_APN 

joh:19:28 meta touto eidOs  ho   iEsous hoti EdE panta tetelestai hina 
     meta houtos horaO  ho   *PN*  hoti EdE pas  teleO   hina 
     P  RD_ASN V_XAPNSM RA_NSM N_NSM C  D  A_NPN V_XPI3S  C  

 teleiOthE hE   graphE legei  dipsO  
 teleioO  ho   graphE legO  dipsaO 
 V_APS3S  RA_NSF N_NSF V_PAI3S V_PAI1S 

joh:19:29 skeuos ekeito oxous meston spoggon oun meston tou  oxous hussOpO 
     skeuos keimai oxos mestos spoggos oun mestos ho   oxos hussOpos 
     N_NSN V_IMI3S N_GSN A_NSN N_ASM  C  A_ASM RA_GSN N_GSN N_DSF  

 perithentes prosEnegkan autou tO   stomati 
 peritithEmi prospherO  autos ho   stoma  
 V_AAPNPM  V_AAI3P   RP_GSM RA_DSN N_DSN  

joh:19:30 hote oun elaben to   oxos [ho]  iEsous eipen  tetelestai kai 
     hote oun lambanO ho   oxos ho   *PN*  legO  teleO   kai 
     C  C  V_AAI3S RA_ASN N_ASN RA_NSM N_NSM V_AAI3S V_XPI3S  C  

 klinas  tEn  kephalEn paredOken to   pneuma 
 klinE  ho   kephalE paradidOmi ho   pneuma 
 V_AAPNSM RA_ASF N_ASF  V_AAI3S  RA_ASN N_ASN 

joh:19:31 hoi  oun ioudaioi epei paraskeuE En   hina mE meinE  epi tou  
     ho   oun *PN*   epei paraskeuE eimi  hina mE menO  epi ho   
     RA_NPM C  A_NPM  C  N_NSF   V_IAI3S C  D V_AAS3S P  RA_GSM 

 staurou ta   sOmata en  tO   sabbatO En   gar megalE hE   hEmera 
 stauros ho   sOma  heis ho   sabbaton eimi  gar megas ho   hEmera 
 N_GSM  RA_NPN N_NPN P  RA_DSN N_DSN  V_IAI3S C  A_NSF RA_NSF N_NSF 

 ekeinou tou  sabbatou ErOtEsan ton  pilaton hina kateagOsin autOn ta   
 ekeinos ho   sabbaton erOtaO  ho   *PN*  hina katagnumi autos ho   
 RD_GSN RA_GSN N_GSN  V_AAI3P RA_ASM N_ASM  C  V_APS3P  RP_GPM RA_APN 

 skelE kai arthOsin 
 skelos kai airO   
 N_APN C  V_APS3P 

joh:19:32 Elthon  oun hoi  stratiOtai kai tou  men prOtou kateaxan ta   
     erchomai oun ho   stratiOtEs kai ho   men prOtos katagnumi ho   
     V_AAI3P C  RA_NPM N_NPM   C  RA_GSM C  A_GSM V_AAI3P  RA_APN 

 skelE kai tou  allou tou  sustaurOthentos autO  
 skelos kai ho   allos ho   sustauroomai  autos 
 N_APN C  RA_GSM A_GSM RA_GSM V_APPGSM    RP_DSM 

joh:19:33 epi de ton  iEsoun elthontes hOs eidon  EdE auton tethnEkota ou 
     epi de ho   *PN*  erchomai hOs horaO  EdE autos thnEskO  ou 
     P  C RA_ASM N_ASM V_AAPNPM C  V_AAI3P D  RP_ASM V_XAPASM  D 

 kateaxan autou ta   skelE 
 katagnumi autos ho   skelos 
 V_AAI3P  RP_GSM RA_APN N_APN 

joh:19:34 all heis tOn  stratiOtOn logchE autou tEn  pleuran enuxen kai 
     alla heis ho   stratiOtEs logchE autos ho   pleura nussO  kai 
     C  A_NSM RA_GPM N_GPM   N_DSF RP_GSM RA_ASF N_ASF  V_AAI3S C  

 exElthen  euthus haima kai hudOr 
 exerchomai euthus haima kai hudOr 
 V_AAI3S  A_NSM N_NSN C  N_NSN 

joh:19:35 kai ho   heOrakOs memarturEken kai alEthinE autou estin  hE   
     kai ho   horaO  martureO   kai alEthinos autos eimi  ho   
     C  RA_NSM V_XAPNSM V_XAI3S   C  A_NSF   RP_GSM V_PAI3S RA_NSF 

 marturia kai ekeinos oiden  hoti alEthE legei  hina kai humeis 
 marturion kai ekeinos oida  hoti alEthEs legO  hina kai su   
 N_NSF   C  RD_NSM V_XAI3S C  A_APN  V_PAI3S C  D  RP_NP 

 pisteu[s]Ete 
 pisteuO   
 V_AAS2P   

joh:19:36 egeneto gar tauta hina hE   graphE plErOthE ostoun ou 
     ginomai gar houtos hina ho   graphE plEroO  osteon ou 
     V_AMI3S C  RD_NPN C  RA_NSF N_NSF V_APS3S N_NSN D 

 suntribEsetai autou 
 suntribO   autos 
 V_FPI3S    RP_GSM 

joh:19:37 kai palin hetera graphE legei  opsontai eis hon  exekentEsan 
     kai palin heteros graphE legO  horaO  heis eimi  ekkenteO  
     C  D   A_NSF  N_NSF V_PAI3S V_FMI3P P  RR_ASM V_AAI3P   

joh:19:38 meta de tauta ErOtEsen ton  pilaton iOsEph [ho]  apo harimathaias 
     meta de houtos erOtaO  ho   *PN*  *PN*  ho   apo *PN*     
     P  C RD_APN V_AAI3S RA_ASM N_ASM  N_NSM RA_NSM P  N_GSF    

 On    mathEtEs tou  iEsou kekrummenos de dia ton  phobon tOn  
 hos   mathEtEs ho   *PN* kruptO   de dia ho   phobos ho   
 V_PAPNSM N_NSM  RA_GSM N_GSM V_XPPNSM  C P  RA_ASM N_ASM RA_GPM 

 ioudaiOn hina arE   to   sOma tou  iEsou kai epetrepsen ho   pilatos 
 *PN*   hina airO  ho   sOma ho   *PN* kai epitrepO  ho   *PN*  
 A_GPM  C  V_AAS3S RA_ASN N_ASN RA_GSM N_GSM C  V_AAI3S  RA_NSM N_NSM  

 Elthen  oun kai Eren  to   sOma autou 
 erchomai oun kai airO  ho   sOma autos 
 V_AAI3S C  C  V_AAI3S RA_ASN N_ASN RP_GSM 

joh:19:39 Elthen  de kai nikodEmos ho   elthOn  pros auton nuktos to   
     erchomai de kai *PN*   ho   erchomai pros autos nux  ho   
     V_AAI3S C D  N_NSM   RA_NSM V_AAPNSM P  RP_ASM N_GSF RA_ASN 

 prOton pherOn  migma smurnEs kai aloEs hOs litras hekaton 
 prOtos pherO  migma smurna kai aloE hOs litra hekaton 
 A_ASN V_PAPNSM N_ASN N_GSF  C  N_GSF D  N_APF A_APF  

joh:19:40 elabon oun to   sOma tou  iEsou kai edEsan auto  othoniois 
     lambanO oun ho   sOma ho   *PN* kai deO   autos othonion 
     V_AAI3P C  RA_ASN N_ASN RA_GSM N_GSM C  V_AAI3P RP_ASN N_DPN   

 meta tOn  arOmatOn kathOs ethos estin  tois  ioudaiois entaphiazein 
 meta ho   arOma  kathOs ethos eimi  ho   *PN*   entaphiazO  
 P  RA_GPN N_GPN  C   N_NSN V_PAI3S RA_DPM A_DPM   V_PAN    

joh:19:41 En   de en  tO   topO hopou estaurOthE kEpos kai en  tO   
     eimi  de heis ho   topos hopou stauroO  kEpos kai heis ho   
     V_IAI3S C P  RA_DSM N_DSM D   V_API3S  N_NSM C  P  RA_DSM 

 kEpO mnEmeion kainon en  hO   oudepO oudeis En   tetheimenos 
 kEpos mnEmeion kainos heis hos  oudepO oudeis eimi  tithEmi   
 N_DSM N_NSN  A_NSN P  RR_DSN D   A_NSM V_IAI3S V_XPPNSM  

joh:19:42 ekei oun dia tEn  paraskeuEn tOn  ioudaiOn hoti eggus En   
     ekei oun dia ho   paraskeuE ho   *PN*   hoti eggus eimi  
     D  C  P  RA_ASF N_ASF   RA_GPM A_GPM  C  D   V_IAI3S 

 to   mnEmeion ethEkan ton  iEsoun 
 ho   mnEmeion tithEmi ho   *PN*  
 RA_NSN N_NSN  V_AAI3P RA_ASM N_ASM 


Help and Acknowledgements