Help and Acknowledgements


joh:18:1 tauta eipOn  iEsous exElthen  sun tois  mathEtais autou peran 
     houtos legO   *PN*  exerchomai sun ho   mathEtEs autos peran 
     RD_APN V_AAPNSM N_NSM V_AAI3S  P  RA_DPM N_DPM   RP_GSM P   

 tou  cheimarrou tou  kedrOn hopou En   kEpos eis hon  eisElthen  
 ho   cheimarros ho   *PN*  hopou eimi  kEpos heis eimi  eiserchomai 
 RA_GSM N_GSM   RA_GSM N_GSM D   V_IAI3S N_NSM P  RR_ASM V_AAI3S   

 autos kai hoi  mathEtai autou 
 autos kai ho   mathEtEs autos 
 RP_NSM C  RA_NPM N_NPM  RP_GSM 

joh:18:2 Edei  de kai ioudas ho   paradidous auton ton  topon hoti 
     oida  de kai *PN*  ho   paradidOmi autos ho   topos hoti 
     V_YAI3S C D  N_NSM RA_NSM V_PAPNSM  RP_ASM RA_ASM N_ASM C  

 pollakis sunEchthE iEsous ekei meta tOn  mathEtOn autou 
 pollakis sunechO  *PN*  ekei meta ho   mathEtEs autos 
 D    V_API3S  N_NSM D  P  RA_GPM N_GPM  RP_GSM 

joh:18:3 ho   oun ioudas labOn  tEn  speiran kai ek tOn  archiereOn kai 
     ho   oun *PN*  lambanO ho   speira kai ek ho   archiereus kai 
     RA_NSM C  N_NSM V_AAPNSM RA_ASF N_ASF  C  P RA_GPM N_GPM   C  

 ek tOn  pharisaiOn hupEretas erchetai ekei meta phanOn kai lampadOn kai 
 ek ho   *PN*    hupEretEs erchomai ekei meta phanos kai lampas  kai 
 P RA_GPM N_GPM   N_APM   V_PMI3S D  P  N_GPM C  N_GPF  C  

 hoplOn 
 hoplon 
 N_GPN 

joh:18:4 iEsous oun eidOs  panta ta   erchomena ep auton exElthen  kai 
     *PN*  oun horaO  pas  ho   erchomai epi autos exerchomai kai 
     N_NSM C  V_XAPNSM A_APN RA_APN V_PMPAPN P  RP_ASM V_AAI3S  C  

 legei  autois tina  zEteite 
 legO  autos tis  zEteO  
 V_PAI3S RP_DPM RI_ASM V_PAI2P 

joh:18:5 apekrithEsan autO  iEsoun ton  nazOraion legei  autois egO  
     apokrinomai autos *PN*  ho   *PN*   legO  autos egO  
     V_API3P   RP_DSM N_ASM RA_ASM N_ASM   V_PAI3S RP_DPM RP_NS 

 eimi  heistEkei de kai ioudas ho   paradidous auton met autOn 
 eimi  histEmi  de kai *PN*  ho   paradidOmi autos meta autos 
 V_PAI1S V_YAI3S  C D  N_NSM RA_NSM V_PAPNSM  RP_ASM P  RP_GPM 

joh:18:6 hOs oun eipen  autois egO  eimi  apElthon  eis ta   opisO kai 
     hOs oun legO  autos egO  eimi  aperchomai heis ho   opisO kai 
     C  C  V_AAI3S RP_DPM RP_NS V_PAI1S V_AAI3P  P  RA_APN D   C  

 epesan chamai 
 piptO  chamai 
 V_AAI3P D   

joh:18:7 palin oun epErOtEsen autous tina  zEteite hoi  de eipan  iEsoun 
     palin oun eperOtaO  heautou tis  zEteO  ho   de legO  *PN*  
     D   C  V_AAI3S  RP_APM RI_ASM V_PAI2P RA_NPM C V_AAI3P N_ASM 

 ton  nazOraion 
 ho   *PN*   
 RA_ASM N_ASM   

joh:18:8 apekrithE  iEsous eipon  humin hoti egO  eimi  ei oun eme  
     apokrinomai *PN*  legO  su  hoti egO  eimi  ei oun egO  
     V_API3S   N_NSM V_AAI1S RP_DP C  RP_NS V_PAI1S C C  RP_AS 

 zEteite aphete toutous hupagein 
 zEteO  aphiEmi houtos hupagO  
 V_PAI2P V_AAD2P RD_APM V_PAN  

joh:18:9 hina plErOthE ho   logos hon  eipen  hoti hous  dedOkas moi  
     hina plEroO  ho   logos eimi  legO  hoti ous  didOmi egO  
     C  V_APS3S RA_NSM N_NSM RR_ASM V_AAI3S D  RR_APM V_XAI2S RP_DS 

 ouk apOlesa ex autOn oudena 
 ou apollumi hex autos oudeis 
 D  V_AAI1S P  RP_GPM A_ASM 

joh:18:10 simOn oun petros echOn  machairan heilkusen autEn  kai epaisen 
     *PN* oun *PN*  echO   machaira helkO   heautou kai paiO  
     N_NSM C  N_NSM V_PAPNSM N_ASF   V_AAI3S  RP_ASF C  V_AAI3S 

 ton  tou  archiereOs doulon kai apekopsen autou to   Otarion to   
 ho   ho   archiereus doulos kai apokoptO autos ho   Otarion ho   
 RA_ASM RA_GSM N_GSM   N_ASM C  V_AAI3S  RP_GSM RA_ASN N_ASN  RA_ASN 

 dexion En   de onoma tO   doulO malchos 
 dexios eimi  de onoma ho   doulos *PN*  
 A_ASN V_IAI3S C N_NSN RA_DSM N_DSM N_NSM  

joh:18:11 eipen  oun ho   iEsous tO   petrO bale  tEn  machairan eis 
     legO  oun ho   *PN*  ho   *PN* ballO  ho   machaira heis 
     V_AAI3S C  RA_NSM N_NSM RA_DSM N_DSM V_AAD2S RA_ASF N_ASF   P  

 tEn  thEkEn to   potErion ho   dedOken moi  ho   patEr ou mE piO   
 ho   thEkE ho   potErion hos  didOmi egO  ho   patEr ou mE pinO  
 RA_ASF N_ASF RA_ASN N_ASN  RR_ASN V_XAI3S RP_DS RA_NSM N_NSM X X V_AAS1S 

 auto  
 autos 
 RP_ASN 

joh:18:12 hE   oun speira kai ho   chiliarchos kai hoi  hupEretai tOn  
     ho   oun speira kai ho   chiliarchos kai ho   hupEretEs ho   
     RA_NSF C  N_NSF C  RA_NSM N_NSM    C  RA_NPM N_NPM   RA_GPM 

 ioudaiOn sunelabon ton  iEsoun kai edEsan auton 
 *PN*   sullambanO ho   *PN*  kai deO   autos 
 A_GPM  V_AAI3P  RA_ASM N_ASM C  V_AAI3P RP_ASM 

joh:18:13 kai Egagon pros hannan prOton En   gar pentheros tou  kaiapha 
     kai agO   pros *PN*  prOtos eimi  gar pentheros ho   *PN*  
     C  V_AAI3P P  N_ASM A_ASN V_IAI3S C  N_NSM   RA_GSM N_GSM  

 hos  En   archiereus tou  eniautou ekeinou 
 hos  eimi  archiereus ho   eniautos ekeinos 
 RR_NSM V_IAI3S N_NSM   RA_GSM N_GSM  RD_GSM 

joh:18:14 En   de kaiaphas ho   sumbouleusas tois  ioudaiois hoti 
     eimi  de *PN*   ho   sumbouleuO  ho   *PN*   hoti 
     V_IAI3S C N_NSM  RA_NSM V_AAPNSM   RA_DPM A_DPM   C  

 sumpherei hena anthrOpon apothanein huper tou  laou 
 sumpherO heis anthrOpos apothnEskO huper ho   laos 
 V_PAI3S  A_ASM N_ASM   V_AAN   P   RA_GSM N_GSM 

joh:18:15 Ekolouthei de tO   iEsou simOn petros kai allos mathEtEs ho   de 
     akoloutheO de ho   *PN* *PN* *PN*  kai allos mathEtEs ho   de 
     V_IAI3S  C RA_DSM N_DSM N_NSM N_NSM C  A_NSM N_NSM  RA_NSM C 

 mathEtEs ekeinos En   gnOstos tO   archierei kai suneisElthen  tO   
 mathEtEs ekeinos eimi  gnOstos ho   archiereus kai suneiserchomai ho   
 N_NSM  RD_NSM V_IAI3S A_NSM  RA_DSM N_DSM   C  V_AAI3S    RA_DSM 

 iEsou eis tEn  aulEn tou  archiereOs 
 *PN* heis ho   aulE ho   archiereus 
 N_DSM P  RA_ASF N_ASF RA_GSM N_GSM   

joh:18:16 ho   de petros heistEkei pros tE   thura exO exElthen  oun 
     ho   de *PN*  histEmi  pros ho   thura echO exerchomai oun 
     RA_NSM C N_NSM V_YAI3S  P  RA_DSF N_DSF D  V_AAI3S  C  

 ho   mathEtEs ho   allos ho   gnOstos tou  archiereOs kai eipen  
 ho   mathEtEs ho   allos ho   gnOstos ho   archiereus kai legO  
 RA_NSM N_NSM  RA_NSM A_NSM RA_NSM A_NSM  RA_GSM N_GSM   C  V_AAI3S 

 tE   thurOrO kai eisEgagen ton  petron 
 ho   thurOros kai eisagO  ho   *PN*  
 RA_DSF N_DSF  C  V_AAI3S  RA_ASM N_ASM 

joh:18:17 legei  oun tO   petrO hE   paidiskE hE   thurOros mE kai su  
     legO  oun ho   *PN* ho   paidiskE ho   thurOros mE kai su  
     V_PAI3S C  RA_DSM N_DSM RA_NSF N_NSF  RA_NSF N_NSF  X D  RP_NS 

 ek tOn  mathEtOn ei   tou  anthrOpou toutou legei  ekeinos ouk 
 ek ho   mathEtEs eimi  ho   anthrOpos houtos legO  ekeinos ou 
 P RA_GPM N_GPM  V_PAI2S RA_GSM N_GSM   RD_GSM V_PAI3S RD_NSM D  

 eimi  
 eimi  
 V_PAI1S 

joh:18:18 heistEkeisan de hoi  douloi kai hoi  hupEretai anthrakian 
     histEmi   de ho   doulos kai ho   hupEretEs anthrakia 
     V_YAI3P   C RA_NPM N_NPM C  RA_NPM N_NPM   N_ASF   

 pepoiEkotes hoti psuchos En   kai ethermainonto En   de kai ho   
 poieO    hoti psuchos eimi  kai thermainomai eimi  de kai ho   
 V_XAPNPM  C  N_NSN  V_IAI3S C  V_IMI3P    V_IAI3S C D  RA_NSM 

 petros met autOn hestOs  kai thermainomenos 
 *PN*  meta autos histEmi kai thermainomai  
 N_NSM P  RP_GPM V_XAPNSM C  V_PMPNSM    

joh:18:19 ho   oun archiereus ErOtEsen ton  iEsoun peri tOn  mathEtOn 
     ho   oun archiereus erOtaO  ho   *PN*  peri ho   mathEtEs 
     RA_NSM C  N_NSM   V_AAI3S RA_ASM N_ASM P  RA_GPM N_GPM  

 autou kai peri tEs  didachEs autou 
 autos kai peri ho   didachE autos 
 RP_GSM C  P  RA_GSF N_GSF  RP_GSM 

joh:18:20 apekrithE  autO  iEsous egO  parrEsia lelalEka tO   kosmO egO  
     apokrinomai autos *PN*  egO  parrEsia laleO  ho   kosmos egO  
     V_API3S   RP_DSM N_NSM RP_NS N_DSF  V_XAI1S RA_DSM N_DSM RP_NS 

 pantote edidaxa en  sunagOgE kai en  tO   hierO hopou pantes hoi  
 pantote didaskO heis sunagOgE kai heis ho   hieros hopou pas  ho   
 D    V_AAI1S P  N_DSF  C  P  RA_DSN A_DSN D   A_NPM RA_NPM 

 ioudaioi sunerchontai kai en  kruptO elalEsa ouden 
 *PN*   sunerchomai kai heis kruptos laleO  oudeis 
 A_NPM  V_PMI3P   C  P  A_DSN  V_AAI1S A_ASN 

joh:18:21 ti   me  erOtas erOtEson tous  akEkootas ti   elalEsa autois 
     tis  egO  erOtaO erOtaO  ho   akouO   tis  laleO  autos 
     RI_ASN RP_AS V_PAI2S V_AAD2S RA_APM V_XAPAPM RI_ASN V_AAI1S RP_DPM 

 ide  houtoi oidasin ha   eipon  egO  
 horaO houtos oida  hos  legO  egO  
 X   RD_NPM V_XAI3P RR_APN V_AAI1S RP_NS 

joh:18:22 tauta de autou eipontos heis parestEkOs tOn  hupEretOn edOken 
     houtos de autos legO   heis paristEmi ho   hupEreteO didOmi 
     RD_APN C RP_GSM V_AAPGSM A_NSM V_XAPNSM  RA_GPM N_GPM   V_AAI3S 

 rhapisma tO   iEsou eipOn  houtOs apokrinE  tO   archierei 
 rhapisma ho   *PN* legO   houtO apokrinomai ho   archiereus 
 N_ASN  RA_DSM N_DSM V_AAPNSM D   V_PMI2S   RA_DSM N_DSM   

joh:18:23 apekrithE  autO  iEsous ei kakOs elalEsa marturEson peri tou  
     apokrinomai autos *PN*  ei kakOs laleO  martureO  peri ho   
     V_API3S   RP_DSM N_NSM C D   V_AAI1S V_AAD2S  P  RA_GSN 

 kakou ei de kalOs ti   me  dereis 
 kakos ei de kalOs tis  egO  derO  
 A_GSN C C D   RI_ASN RP_AS V_PAI2S 

joh:18:24 apesteilen oun auton ho   hannas dedemenon pros kaiaphan ton  
     apostellO oun autos ho   *PN*  deO    pros *PN*   ho   
     V_AAI3S  C  RP_ASM RA_NSM N_NSM V_XPPASM P  N_ASM  RA_ASM 

 archierea 
 archiereus 
 N_ASM   

joh:18:25 En   de simOn petros hestOs  kai thermainomenos eipon  oun 
     eimi  de *PN* *PN*  histEmi kai thermainomai  legO  oun 
     V_IAI3S C N_NSM N_NSM V_XAPNSM C  V_PMPNSM    V_AAI3P C  

 autO  mE kai su  ek tOn  mathEtOn autou ei   ErnEsato ekeinos kai 
 autos mE kai su  ek ho   mathEtEs autos eimi  arneomai ekeinos kai 
 RP_DSM X D  RP_NS P RA_GPM N_GPM  RP_GSM V_PAI2S V_AMI3S RD_NSM C  

 eipen  ouk eimi  
 legO  ou eimi  
 V_AAI3S D  V_PAI1S 

joh:18:26 legei  heis ek tOn  doulOn tou  archiereOs suggenEs On    
     legO  heis ek ho   doulos ho   archiereus suggenEs hos   
     V_PAI3S A_NSM P RA_GPM N_GPM RA_GSM N_GSM   A_NSM  V_PAPNSM 

 hou  apekopsen petros to   Otion ouk egO  se  eidon  en  tO   
 hou  apokoptO *PN*  ho   Otion ou egO  su  horaO  heis ho   
 RR_GSM V_AAI3S  N_NSM RA_ASN N_ASN X  RP_NS RP_AS V_AAI1S P  RA_DSM 

 kEpO met autou 
 kEpos meta autos 
 N_DSM P  RP_GSM 

joh:18:27 palin oun ErnEsato petros kai eutheOs alektOr ephOnEsen 
     palin oun arneomai *PN*  kai eutheOs alektOr phOneO  
     D   C  V_AMI3S N_NSM C  D    N_NSM  V_AAI3S  

joh:18:28 agousin oun ton  iEsoun apo tou  kaiapha eis to   praitOrion 
     agO   oun ho   *PN*  apo ho   *PN*  heis ho   praitOrion 
     V_PAI3P C  RA_ASM N_ASM P  RA_GSM N_GSM  P  RA_ASN N_ASN   

 En   de prOi kai autoi ouk eisElthon  eis to   praitOrion hina mE 
 eimi  de prOi kai autos ou eiserchomai heis ho   praitOrion hina mE 
 V_IAI3S C D  C  RP_NPM D  V_AAI3P   P  RA_ASN N_ASN   C  D 

 mianthOsin alla phagOsin to   pascha 
 miainO   alla esthiO  ho   pascha 
 V_APS3P  C  V_AAS3P RA_ASN N_ASN 

joh:18:29 exElthen  oun ho   pilatos exO pros autous kai phEsin tina  
     exerchomai oun ho   *PN*  echO pros heautou kai phEmi  tis  
     V_AAI3S  C  RA_NSM N_NSM  D  P  RP_APM C  V_PAI3S RI_ASF 

 katEgorian pherete [kata] tou  anthrOpou toutou 
 katEgoria pherO  kata  ho   anthrOpos houtos 
 N_ASF   V_PAI2P P   RA_GSM N_GSM   RD_GSM 

joh:18:30 apekrithEsan kai eipan  autO  ei mE En   houtos kakon poiOn  
     apokrinomai kai legO  autos ei mE eimi  houtos kakos poios  
     V_API3P   C  V_AAI3P RP_DSM C D V_IAI3S RD_NSM A_ASN V_PAPNSM 

 ouk an soi  paredOkamen auton 
 ou an su  paradidOmi autos 
 D  X RP_DS V_AAI1P   RP_ASM 

joh:18:31 eipen  oun autois ho   pilatos labete auton humeis kai kata 
     legO  oun autos ho   *PN*  lambanO autos su   kai kata 
     V_AAI3S C  RP_DPM RA_NSM N_NSM  V_AAD2P RP_ASM RP_NP C  P  

 ton  nomon humOn krinate auton eipon  autO  hoi  ioudaioi hEmin ouk 
 ho   nomos su  krinO  autos legO  autos ho   *PN*   egO  ou 
 RA_ASM N_ASM RP_GP V_AAD2P RP_ASM V_AAI3P RP_DSM RA_NPM A_NPM  RP_DP D  

 exestin apokteinai oudena 
 exesti apokteinO oudeis 
 V_PAI3S V_AAN   A_ASM 

joh:18:32 hina ho   logos tou  iEsou plErOthE hon  eipen  sEmainOn 
     hina ho   logos ho   *PN* plEroO  eimi  legO  sEmainO 
     C  RA_NSM N_NSM RA_GSM N_GSM V_APS3S RR_ASM V_AAI3S V_PAPNSM 

 poiO  thanatO Emellen apothnEskein 
 poios thanatos mellO  apothnEskO  
 RI_DSM N_DSM  V_IAI3S V_PAN    

joh:18:33 eisElthen  oun palin eis to   praitOrion ho   pilatos kai 
     eiserchomai oun palin heis ho   praitOrion ho   *PN*  kai 
     V_AAI3S   C  D   P  RA_ASN N_ASN   RA_NSM N_NSM  C  

 ephOnEsen ton  iEsoun kai eipen  autO  su  ei   ho   basileus 
 phOneO  ho   *PN*  kai legO  autos su  eimi  ho   basileus 
 V_AAI3S  RA_ASM N_ASM C  V_AAI3S RP_DSM RP_NS V_PAI2S RA_NSM N_NSM  

 tOn  ioudaiOn 
 ho   *PN*   
 RA_GPM A_GPM  

joh:18:34 apekrithE  iEsous apo seautou su  touto legeis E alloi eipon  
     apokrinomai *PN*  apo seautou su  houtos legO  E allos legO  
     V_API3S   N_NSM P  RP_GSM RP_NS RD_ASN V_PAI2S C A_NPM V_AAI3P 

 soi  peri emou 
 su  peri egO  
 RP_DS P  RP_GS 

joh:18:35 apekrithE  ho   pilatos mEti egO  ioudaios eimi  to   ethnos 
     apokrinomai ho   *PN*  mEti egO  *PN*   eimi  ho   ethnos 
     V_API3S   RA_NSM N_NSM  X  RP_NS A_NSM  V_PAI1S RA_NSN N_NSN 

 to   son  kai hoi  archiereis paredOkan se  emoi ti   epoiEsas 
 ho   sos  kai ho   archiereus paradidOmi su  egO  tis  poieO  
 RA_NSN A_NSN C  RA_NPM N_NPM   V_AAI3P  RP_AS RP_DS RI_ASN V_AAI2S 

joh:18:36 apekrithE  iEsous hE   basileia hE   emE  ouk estin  ek tou  
     apokrinomai *PN*  ho   basileia ho   emos ou eimi  ek ho   
     V_API3S   N_NSM RA_NSF N_NSF  RA_NSF A_NSF D  V_PAI3S P RA_GSM 

 kosmou toutou ei ek tou  kosmou toutou En   hE   basileia hE   emE  
 kosmos houtos ei ek ho   kosmos houtos eimi  ho   basileia ho   emos 
 N_GSM RD_GSM C P RA_GSM N_GSM RD_GSM V_IAI3S RA_NSF N_NSF  RA_NSF A_NSF 

 hoi  hupEretai hoi  emoi EgOnizonto [an] hina mE paradothO tois  
 ho   hupEretEs ho   emos agOnizomai an  hina mE paradidOmi ho   
 RA_NPM N_NPM   RA_NPM A_NPM V_IMI3P  X  C  D V_APS1S  RA_DPM 

 ioudaiois nun de hE   basileia hE   emE  ouk estin  enteuthen 
 *PN*   nun de ho   basileia ho   emos ou eimi  enteuthen 
 A_DPM   D  C RA_NSF N_NSF  RA_NSF A_NSF D  V_PAI3S D     

joh:18:37 eipen  oun autO  ho   pilatos oukoun basileus ei   su  
     legO  oun autos ho   *PN*  oukoun basileus eimi  su  
     V_AAI3S C  RP_DSM RA_NSM N_NSM  C   N_NSM  V_PAI2S RP_NS 

 apekrithE  ho   iEsous su  legeis hoti basileus eimi  egO  eis 
 apokrinomai ho   *PN*  su  legO  hoti basileus eimi  egO  heis 
 V_API3S   RA_NSM N_NSM RP_NS V_PAI2S C  N_NSM  V_PAI1S RP_NS P  

 touto gegennEmai kai eis touto elElutha eis ton  kosmon hina marturEsO 
 houtos gennaO   kai heis houtos erchomai heis ho   kosmos hina martureO 
 RD_ASN V_XPI1S  C  P  RD_ASN V_XAI1S P  RA_ASM N_ASM C  V_AAS1S  

 tE   alEtheia pas  ho   On    ek tEs  alEtheias akouei mou  
 ho   alEtheia pas  ho   hos   ek ho   alEtheia akouO  egO  
 RA_DSF N_DSF  A_NSM RA_NSM V_PAPNSM P RA_GSF N_GSF   V_PAI3S RP_GS 

 tEs  phOnEs 
 ho   phOnE 
 RA_GSF N_GSF 

joh:18:38 legei  autO  ho   pilatos ti   estin  alEtheia kai touto 
     legO  autos ho   *PN*  tis  eimi  alEtheia kai houtos 
     V_PAI3S RP_DSM RA_NSM N_NSM  RI_NSN V_PAI3S N_NSF  C  RD_ASN 

 eipOn  palin exElthen  pros tous  ioudaious kai legei  autois egO  
 legO   palin exerchomai pros ho   *PN*   kai legO  autos egO  
 V_AAPNSM D   V_AAI3S  P  RA_APM A_APM   C  V_PAI3S RP_DPM RP_NS 

 oudemian heuriskO en  autO  aitian 
 oudeis  heuriskO heis autos aitia 
 A_ASF  V_PAI1S P  RP_DSM N_ASF 

joh:18:39 estin  de sunEtheia humin hina hena apolusO humin en  tO   
     eimi  de sunEtheia su  hina heis apoluO su  heis ho   
     V_PAI3S C N_NSF   RP_DP D  A_ASM V_AAS1S RP_DP P  RA_DSN 

 pascha boulesthe oun apolusO humin ton  basilea tOn  ioudaiOn 
 pascha boulomai oun apoluO su  ho   basileus ho   *PN*   
 N_DSN V_PMI2P  C  V_AAS1S RP_DP RA_ASM N_ASM  RA_GPM A_GPM  

joh:18:40 ekraugasan oun palin legontes mE touton alla ton  barabban En   
     kraugazO  oun palin legO   mE houtos alla ho   *PN*   eimi  
     V_AAI3P  C  D   V_PAPNPM D RD_ASM C  RA_ASM N_ASM  V_IAI3S 

 de ho   barabbas lEstEs 
 de ho   *PN*   lEstEs 
 C RA_NSM N_NSM  N_NSM 


Help and Acknowledgements