Help and Acknowledgements


joh:17:1 tauta elalEsen iEsous kai eparas  tous  ophthalmous autou eis 
     houtos laleO  *PN*  kai epairO  ho   ophthalmos autos heis 
     RD_APN V_AAI3S N_NSM C  V_AAPNSM RA_APM N_APM    RP_GSM P  

 ton  ouranon eipen  pater elEluthen hE   hOra doxason sou  ton  
 ho   ouranos legO  patEr erchomai ho   hOra doxazO su  ho   
 RA_ASM N_ASM  V_AAI3S N_VSM V_XAI3S  RA_NSF N_NSF V_AAD2S RP_GS RA_ASM 

 huion hina ho   huios doxasE se  
 huios hina ho   huios doxazO su  
 N_ASM C  RA_NSM N_NSM V_AAS3S RP_AS 

joh:17:2 kathOs edOkas autO  exousian pasEs sarkos hina pan  ho   dedOkas 
     kathOs didOmi autos exousia pas  sarx  hina pas  hos  didOmi 
     C   V_AAI2S RP_DSM N_ASF  A_GSF N_GSF C  A_ASN RR_ASN V_XAI2S 

 autO  dOsE  autois zOEn aiOnion 
 autos didOmi autos zOE  aiOnios 
 RP_DSM V_AAS3S RP_DPM N_ASF A_ASF  

joh:17:3 hautE de estin  hE   aiOnios zOE  hina ginOskOsin se  ton  
     autos de eimi  ho   aiOnios zOE  hina ginomai  su  ho   
     RD_NSF C V_PAI3S RA_NSF A_NSF  N_NSF D  V_PAS3P  RP_AS RA_ASM 

 monon alEthinon theon kai hon  apesteilas iEsoun christon 
 monos alEthinos theos kai eimi  apostellO *PN*  *PN*   
 A_ASM A_ASM   N_ASM C  RR_ASM V_AAI2S  N_ASM N_ASM  

joh:17:4 egO  se  edoxasa epi tEs  gEs  to   ergon teleiOsas ho   
     egO  su  doxazO epi ho   gE  ho   ergon teleioO  hos  
     RP_NS RP_AS V_AAI1S P  RA_GSF N_GSF RA_ASN N_ASN V_AAPNSM RR_ASN 

 dedOkas moi  hina poiEsO 
 didOmi egO  hina poieO  
 V_XAI2S RP_DS D  V_AAS1S 

joh:17:5 kai nun doxason me  su  pater para seautO tE   doxE hE   
     kai nun doxazO egO  su  patEr para seautou ho   doxa hos  
     C  D  V_AAD2S RP_AS RP_NS N_VSM P  RP_DSM RA_DSF N_DSF RR_DSF 

 eichon pro tou  ton  kosmon einai para soi  
 echO  pros ho   ho   kosmos eimi para su  
 V_IAI1S P  RA_GSN RA_ASM N_ASM V_PAN P  RP_DS 

joh:17:6 ephanerOsa sou  to   onoma tois  anthrOpois hous  edOkas moi  
     phaneroO  su  ho   onoma ho   anthrOpos ous  didOmi egO  
     V_AAI1S  RP_GS RA_ASN N_ASN RA_DPM N_DPM   RR_APM V_AAI2S RP_DS 

 ek tou  kosmou soi  Esan  kamoi autous edOkas kai ton  logon sou  
 ek ho   kosmos su  eimi  kagO heautou didOmi kai ho   logos su  
 P RA_GSM N_GSM RP_DS V_IAI3P C   RP_APM V_AAI2S C  RA_ASM N_ASM RP_GS 

 tetErEkan 
 tEreO   
 V_XAI3P  

joh:17:7 nun egnOkan hoti panta hosa  dedOkas moi  para sou  eisin  
     nun ginOskO hoti pas  hosos didOmi egO  para su  eimi  
     D  V_XAI3P C  A_NPN RR_APN V_XAI2S RP_DS P  RP_GS V_PAI3P 

joh:17:8 hoti ta   rhEmata ha   edOkas moi  dedOka autois kai autoi 
     hoti ho   rhEma  hos  didOmi egO  didOmi autos kai autos 
     C  RA_APN N_APN  RR_APN V_AAI2S RP_DS V_XAI1S RP_DPM C  RP_NPM 

 elabon kai egnOsan alEthOs hoti para sou  exElthon  kai episteusan hoti 
 lambanO kai ginOskO alEthOs hoti para su  exerchomai kai pisteuO  hoti 
 V_AAI3P C  V_AAI3P D    C  P  RP_GS V_AAI1S  C  V_AAI3P  C  

 su  me  apesteilas 
 su  egO  apostellO 
 RP_NS RP_AS V_AAI2S  

joh:17:9 egO  peri autOn erOtO  ou peri tou  kosmou erOtO  alla peri 
     egO  peri autos erOtaO ou peri ho   kosmos erOtaO alla peri 
     RP_NS P  RP_GPM V_PAI1S D P  RA_GSM N_GSM V_PAI1S C  P  

 hOn  dedOkas moi  hoti soi  eisin  
 hos  didOmi egO  hoti su  eimi  
 RR_GPM V_XAI2S RP_DS C  RP_DS V_PAI3P 

joh:17:10 kai ta   ema  panta sa  estin  kai ta   sa  ema  kai 
     kai ho   emos pas  sos  eimi  kai ho   sos  emos kai 
     C  RA_NPN A_NPN A_NPN A_NPN V_PAI3S C  RA_NPN A_NPN A_NPN C  

 dedoxasmai en  autois 
 doxazO   heis autos 
 V_XPI1S  P  RP_DPM 

joh:17:11 kai ouketi eimi  en  tO   kosmO kai autoi en  tO   kosmO 
     kai ouketi eimi  heis ho   kosmos kai autos heis ho   kosmos 
     C  D   V_PAI1S P  RA_DSM N_DSM C  RP_NPM P  RA_DSM N_DSM 

 eisin  kagO pros se  erchomai pater hagie tErEson autous en  tO   
 eimi  kagO pros su  erchomai patEr hagios tEreO  heautou heis ho   
 V_PAI3P C  P  RP_AS V_PMI1S N_VSM A_VSM V_AAD2S RP_APM P  RA_DSN 

 onomati sou  hO   dedOkas moi  hina Osin  hen  kathOs hEmeis 
 onoma  su  hos  didOmi egO  hina ous   heis kathOs egO  
 N_DSN  RP_GS RR_DSN V_XAI2S RP_DS C  V_PAS3P A_NSN C   RP_NP 

joh:17:12 hote EmEn  met autOn egO  etEroun autous en  tO   onomati 
     hote eimi  meta autos egO  tEreO  heautou heis ho   onoma  
     C  V_IMI1S P  RP_GPM RP_NS V_IAI1S RP_APM P  RA_DSN N_DSN  

 sou  hO   dedOkas moi  kai ephulaxa kai oudeis ex autOn apOleto ei mE 
 su  hos  didOmi egO  kai phulassO kai oudeis hex autos apollumi ei mE 
 RP_GS RR_DSN V_XAI2S RP_DS C  V_AAI1S C  A_NSM P  RP_GPM V_AMI3S C D 

 ho   huios tEs  apOleias hina hE   graphE plErOthE 
 ho   huios ho   apOleia hina ho   graphE plEroO  
 RA_NSM N_NSM RA_GSF N_GSF  C  RA_NSF N_NSF V_APS3S 

joh:17:13 nun de pros se  erchomai kai tauta lalO  en  tO   kosmO hina 
     nun de pros su  erchomai kai houtos laleO  heis ho   kosmos hina 
     D  C P  RP_AS V_PMI1S C  RD_APN V_PAI1S P  RA_DSM N_DSM C  

 echOsin tEn  charan tEn  emEn peplErOmenEn en  heautois 
 echO  ho   chara ho   emos plEroO    heis heautou 
 V_PAS3P RA_ASF N_ASF RA_ASF A_ASF V_XPPASF   P  RP_DPM  

joh:17:14 egO  dedOka autois ton  logon sou  kai ho   kosmos emisEsen 
     egO  didOmi autos ho   logos su  kai ho   kosmos miseO  
     RP_NS V_XAI1S RP_DPM RA_ASM N_ASM RP_GS C  RA_NSM N_NSM V_AAI3S 

 autous hoti ouk eisin  ek tou  kosmou kathOs egO  ouk eimi  ek tou  
 heautou hoti ou eimi  ek ho   kosmos kathOs egO  ou eimi  ek ho   
 RP_APM C  D  V_PAI3P P RA_GSM N_GSM C   RP_NS D  V_PAI1S P RA_GSM 

 kosmou 
 kosmos 
 N_GSM 

joh:17:15 ouk erOtO  hina arEs  autous ek tou  kosmou all hina tErEsEs 
     ou erOtaO hina airO  heautou ek ho   kosmos alla hina tEreO  
     D  V_PAI1S C  V_AAS2S RP_APM P RA_GSM N_GSM C  C  V_AAS2S 

 autous ek tou  ponErou 
 heautou ek ho   ponEros 
 RP_APM P RA_GSM A_GSM  

joh:17:16 ek tou  kosmou ouk eisin  kathOs egO  ouk eimi  ek tou  
     ek ho   kosmos ou eimi  kathOs egO  ou eimi  ek ho   
     P RA_GSM N_GSM D  V_PAI3P C   RP_NS D  V_PAI1S P RA_GSM 

 kosmou 
 kosmos 
 N_GSM 

joh:17:17 hagiason autous en  tE   alEtheia ho   logos ho   sos  
     hagiazO heautou heis ho   alEtheia ho   logos ho   sos  
     V_AAD2S RP_APM P  RA_DSF N_DSF  RA_NSM N_NSM RA_NSM A_NSM 

 alEtheia estin  
 alEtheia eimi  
 N_NSF  V_PAI3S 

joh:17:18 kathOs eme  apesteilas eis ton  kosmon kagO apesteila autous 
     kathOs egO  apostellO heis ho   kosmos kagO apostellO heautou 
     C   RP_AS V_AAI2S  P  RA_ASM N_ASM D  V_AAI1S  RP_APM 

 eis ton  kosmon 
 heis ho   kosmos 
 P  RA_ASM N_ASM 

joh:17:19 kai huper autOn egO  hagiazO emauton hina Osin  kai autoi 
     kai huper autos egO  hagiazO emautou hina ous   kai autos 
     C  P   RP_GPM RP_NS V_PAI1S RP_ASM C  V_PAS3P D  RP_NPM 

 hEgiasmenoi en  alEtheia 
 hagiazO   heis alEtheia 
 V_XPPNPM  P  N_DSF  

joh:17:20 ou peri toutOn de erOtO  monon alla kai peri tOn  pisteuontOn dia 
     ou peri houtos de erOtaO monos alla kai peri ho   pisteuO   dia 
     D P  RD_GPM C V_PAI1S A_ASN C  D  P  RA_GPM V_PAPGPM  P  

 tou  logou autOn eis eme  
 ho   logos autos heis egO  
 RA_GSM N_GSM RP_GPM P  RP_AS 

joh:17:21 hina pantes hen  Osin  kathOs su  pater en  emoi kagO en  
     hina pas  heis ous   kathOs su  patEr heis egO  kagO heis 
     C  A_NPM A_NSN V_PAS3P C   RP_NS N_VSM P  RP_DS C  P  

 soi  hina kai autoi en  hEmin Osin  hina ho   kosmos pisteuE hoti 
 su  hina kai autos heis egO  ous   hina ho   kosmos pisteuO hoti 
 RP_DS C  D  RP_NPM P  RP_DP V_PAS3P C  RA_NSM N_NSM V_PAS3S C  

 su  me  apesteilas 
 su  egO  apostellO 
 RP_NS RP_AS V_AAI2S  

joh:17:22 kagO tEn  doxan hEn  dedOkas moi  dedOka autois hina Osin  
     kagO ho   doxa eimi  didOmi egO  didOmi autos hina ous   
     C  RA_ASF N_ASF RR_ASF V_XAI2S RP_DS V_XAI1S RP_DPM C  V_PAS3P 

 hen  kathOs hEmeis hen  
 heis kathOs egO  heis 
 A_NSN C   RP_NP A_NSN 

joh:17:23 egO  en  autois kai su  en  emoi hina Osin  teteleiOmenoi 
     egO  heis autos kai su  heis egO  hina ous   teleioO    
     RP_NS P  RP_DPM C  RP_NS P  RP_DS C  V_PAS3P V_XPPNPM   

 eis hen  hina ginOskE ho   kosmos hoti su  me  apesteilas kai 
 heis heis hina ginomai ho   kosmos hoti su  egO  apostellO kai 
 P  A_ASN C  V_PAS3S RA_NSM N_NSM C  RP_NS RP_AS V_AAI2S  C  

 EgapEsas autous kathOs eme  EgapEsas 
 agapaO  heautou kathOs egO  agapaO  
 V_AAI2S RP_APM C   RP_AS V_AAI2S 

joh:17:24 pater ho   dedOkas moi  thelO  hina hopou eimi  egO  kakeinoi 
     patEr hos  didOmi egO  thelO  hina hopou eimi  egO  kakeinos 
     N_VSM RR_ASN V_XAI2S RP_DS V_PAI1S C  C   V_PAI1S RP_NS D    

 Osin  met emou hina theOrOsin tEn  doxan tEn  emEn hEn  dedOkas 
 ous   meta egO  hina theOreO  ho   doxa ho   emos eimi  didOmi 
 V_PAS3P P  RP_GS C  V_PAS3P  RA_ASF N_ASF RA_ASF A_ASF RR_ASF V_XAI2S 

 moi  hoti EgapEsas me  pro katabolEs kosmou 
 egO  hoti agapaO  egO  pros katabolE kosmos 
 RP_DS C  V_AAI2S RP_AS P  N_GSF   N_GSM 

joh:17:25 pater dikaie kai ho   kosmos se  ouk egnO  egO  de se  
     patEr dikaios kai ho   kosmos su  ou ginOskO egO  de su  
     N_VSM A_VSM  D  RA_NSM N_NSM RP_AS D  V_AAI3S RP_NS C RP_AS 

 egnOn  kai houtoi egnOsan hoti su  me  apesteilas 
 ginOskO kai houtos ginOskO hoti su  egO  apostellO 
 V_AAI1S C  RD_NPM V_AAI3P C  RP_NS RP_AS V_AAI2S  

joh:17:26 kai egnOrisa autois to   onoma sou  kai gnOrisO hina hE   agapE 
     kai gnOrizO autos ho   onoma su  kai gnOrizO hina ho   agapE 
     C  V_AAI1S RP_DPM RA_ASN N_ASN RP_GS C  V_FAI1S C  RA_NSF N_NSF 

 hEn  EgapEsas me  en  autois E    kagO en  autois 
 eimi  agapaO  egO  heis autos eimi  kagO heis autos 
 RR_ASF V_AAI2S RP_AS P  RP_DPM V_PAS3S C  P  RP_DPM 


Help and Acknowledgements