Help and Acknowledgements


joh:16:1 tauta lelalEka humin hina mE skandalisthEte 
     houtos laleO  su  hina mE skandalizO   
     RD_APN V_XAI1S RP_DP C  D V_APS2P    

joh:16:2 aposunagOgous poiEsousin humas all erchetai hOra hina pas  ho   
     aposunagOgos poieO   su  alla erchomai hOra hina pas  ho   
     A_APM     V_FAI3P  RP_AP C  V_PMI3S N_NSF C  A_NSM RA_NSM 

 apokteinas humas doxE  latreian prospherein tO   theO 
 apokteinO su  doxa  latreia prospherO  ho   theos 
 V_AAPNSM  RP_AP V_AAS3S N_ASF  V_PAN    RA_DSM N_DSM 

joh:16:3 kai tauta poiEsousin hoti ouk egnOsan ton  patera oude eme  
     kai houtos poieO   hoti ou ginOskO ho   patEr oude egO  
     C  RD_APN V_FAI3P  C  D  V_AAI3P RA_ASM N_ASM C  RP_AS 

joh:16:4 alla tauta lelalEka humin hina hotan elthE  hE   hOra autOn 
     alla houtos laleO  su  hina hotan erchomai ho   hOra autos 
     C  RD_APN V_XAI1S RP_DP C  C   V_AAS3S RA_NSF N_NSF RP_GPN 

 mnEmoneuEte autOn hoti egO  eipon  humin tauta de humin ex archEs ouk 
 mnEmoneuO  autos hoti egO  legO  su  houtos de su  hex archE ou 
 V_PAS2P   RP_GPN C  RP_NS V_AAI1S RP_DP RD_APN C RP_DP P  N_GSF D  

 eipon  hoti meth humOn EmEn  
 legO  hoti meta su  eimi  
 V_AAI1S C  P  RP_GP V_IMI1S 

joh:16:5 nun de hupagO pros ton  pempsanta me  kai oudeis ex humOn 
     nun de hupagO pros ho   pempO   egO  kai oudeis hex su  
     D  C V_PAI1S P  RA_ASM V_AAPASM RP_AS C  A_NSM P  RP_GP 

 erOta  me  pou hupageis 
 erOtaO egO  pou hupagO  
 V_PAI3S RP_AS D  V_PAI2S 

joh:16:6 all hoti tauta lelalEka humin hE   lupE peplErOken humOn tEn  
     alla hoti houtos laleO  su  ho   lupE plEroO   su  ho   
     C  C  RD_APN V_XAI1S RP_DP RA_NSF N_NSF V_XAI3S  RP_GP RA_ASF 

 kardian 
 kardia 
 N_ASF  

joh:16:7 all egO  tEn  alEtheian legO  humin sumpherei humin hina egO  
     alla egO  ho   alEtheia legO  su  sumpherO su  hina egO  
     C  RP_NS RA_ASF N_ASF   V_PAI1S RP_DP V_PAI3S  RP_DP C  RP_NS 

 apelthO  ean gar mE apelthO  ho   paraklEtos ouk eleusetai pros humas 
 aperchomai ean gar mE aperchomai ho   paraklEtos ou erchomai pros su  
 V_AAS1S  C  C  D V_AAS1S  RA_NSM N_NSM   D  V_FMI3S  P  RP_AP 

 ean de poreuthO pempsO auton pros humas 
 ean de poreuomai pempO  autos pros su  
 C  C V_APS1S  V_FAI1S RP_ASM P  RP_AP 

joh:16:8 kai elthOn  ekeinos elegxei ton  kosmon peri hamartias kai peri 
     kai erchomai ekeinos elegchO ho   kosmos peri hamartia kai peri 
     C  V_AAPNSM RD_NSM V_FAI3S RA_ASM N_ASM P  N_GSF   C  P  

 dikaiosunEs kai peri kriseOs 
 dikaiosunE kai peri krisis 
 N_GSF    C  P  N_GSF  

joh:16:9 peri hamartias men hoti ou pisteuousin eis eme  
     peri hamartia men hoti ou pisteuO   heis egO  
     P  N_GSF   C  C  D V_PAI3P   P  RP_AS 

joh:16:10 peri dikaiosunEs de hoti pros ton  patera hupagO kai ouketi 
     peri dikaiosunE de hoti pros ho   patEr hupagO kai ouketi 
     P  N_GSF    C C  P  RA_ASM N_ASM V_PAI1S C  D   

 theOreite me  
 theOreO  egO  
 V_PAI2P  RP_AS 

joh:16:11 peri de kriseOs hoti ho   archOn tou  kosmou toutou kekritai 
     peri de krisis hoti ho   archOn ho   kosmos houtos krinO  
     P  C N_GSF  C  RA_NSM N_NSM RA_GSM N_GSM RD_GSM V_XPI3S 

joh:16:12 eti polla echO  humin legein all ou dunasthe bastazein arti 
     eti polus echO  su  legO  alla ou dunamai bastazO  arti 
     D  A_APN V_PAI1S RP_DP V_PAN C  D V_PMI2P V_PAN   D  

joh:16:13 hotan de elthE  ekeinos to   pneuma tEs  alEtheias hodEgEsei 
     hotan de erchomai ekeinos ho   pneuma ho   alEtheia hodEgeO  
     C   C V_AAS3S RD_NSM RA_NSN N_NSN RA_GSF N_GSF   V_FAI3S  

 humas en  tE   alEtheia pasE ou gar lalEsei aph heautou all hosa  
 su  heis ho   alEtheia pas  ou gar laleO  apo heautou alla hosos 
 RP_AP P  RA_DSF N_DSF  A_DSF D C  V_FAI3S P  RP_GSM C  RR_APN 

 akousei lalEsei kai ta   erchomena anaggelei humin 
 akouO  laleO  kai ho   erchomai anaggellO su  
 V_FAI3S V_FAI3S C  RA_APN V_PMPAPN V_FAI3S  RP_DP 

joh:16:14 ekeinos eme  doxasei hoti ek tou  emou lEmpsetai kai anaggelei 
     ekeinos egO  doxazO hoti ek ho   egO  lambanO  kai anaggellO 
     RD_NSM RP_AS V_FAI3S C  P RA_GSN A_GSN V_FMI3S  C  V_FAI3S  

 humin 
 su  
 RP_DP 

joh:16:15 panta hosa  echei  ho   patEr ema  estin  dia touto eipon  
     pas  hosos echO  ho   patEr emos eimi  dia houtos legO  
     A_NPN RR_APN V_PAI3S RA_NSM N_NSM A_NPN V_PAI3S P  RD_ASN V_AAI1S 

 hoti ek tou  emou lambanei kai anaggelei humin 
 hoti ek ho   egO  lambanO kai anaggellO su  
 C  P RA_GSN A_GSN V_PAI3S C  V_FAI3S  RP_DP 

joh:16:16 mikron kai ouketi theOreite me  kai palin mikron kai opsesthe me  
     mikros kai ouketi theOreO  egO  kai palin mikros kai horaO  egO  
     A_ASN C  D   V_PAI2P  RP_AS C  D   A_ASN C  V_FMI2P RP_AS 

joh:16:17 eipan  oun ek tOn  mathEtOn autou pros allElous ti   estin  
     legO  oun ek ho   mathEtEs autos pros allElOn tis  eimi  
     V_AAI3P C  P RA_GPM N_GPM  RP_GSM P  RP_APM  RI_NSN V_PAI3S 

 touto ho   legei  hEmin mikron kai ou theOreite me  kai palin mikron 
 houtos hos  legO  egO  mikros kai ou theOreO  egO  kai palin mikros 
 RD_NSN RR_ASN V_PAI3S RP_DP A_ASN C  D V_PAI2P  RP_AS C  D   A_ASN 

 kai opsesthe me  kai hoti hupagO pros ton  patera 
 kai horaO  egO  kai hoti hupagO pros ho   patEr 
 C  V_FMI2P RP_AS C  C  V_PAI1S P  RA_ASM N_ASM 

joh:16:18 elegon oun ti   estin  touto [ho  legei] to   mikron ouk 
     legO  oun tis  eimi  houtos hos  legO  ho   mikros ou 
     V_IAI3P C  RI_NSN V_PAI3S RD_NSN RR_ASN V_PAI3S RA_NSN A_ASN D  

 oidamen ti   lalei  
 oida  tis  laleO  
 V_XAI1P RI_ASN V_PAI3S 

joh:16:19 egnO  [ho]  iEsous hoti Ethelon auton erOtan kai eipen  autois 
     ginOskO ho   *PN*  hoti thelO  autos erOtaO kai legO  autos 
     V_AAI3S RA_NSM N_NSM C  V_IAI3P RP_ASM V_PAN C  V_AAI3S RP_DPM 

 peri toutou zEteite met allElOn hoti eipon  mikron kai ou theOreite me  
 peri houtos zEteO  meta allElOn hoti legO  mikros kai ou theOreO  egO  
 P  RD_GSN V_PAI2P P  RP_GPM C  V_AAI1S A_ASN C  D V_PAI2P  RP_AS 

 kai palin mikron kai opsesthe me  
 kai palin mikros kai horaO  egO  
 C  D   A_ASN C  V_FMI2P RP_AS 

joh:16:20 amEn amEn legO  humin hoti klausete kai thrEnEsete humeis ho   de 
     amEn amEn legO  su  hoti klaiO  kai thrEneO  su   ho   de 
     X  X  V_PAI1S RP_DP C  V_FAI2P C  V_FAI2P  RP_NP RA_NSM C 

 kosmos charEsetai humeis lupEthEsesthe all hE   lupE humOn eis charan 
 kosmos chairO   su   lupeO     alla ho   lupE su  heis chara 
 N_NSM V_FPI3S  RP_NP V_FPI2P    C  RA_NSF N_NSF RP_GP P  N_ASF 

 genEsetai 
 ginomai  
 V_FMI3S  

joh:16:21 hE   gunE hotan tiktE  lupEn echei  hoti Elthen  hE   hOra 
     ho   gunE hotan tiktO  lupE echO  hoti erchomai ho   hOra 
     RA_NSF N_NSF C   V_PAS3S N_ASF V_PAI3S C  V_AAI3S RA_NSF N_NSF 

 autEs hotan de gennEsE to   paidion ouketi mnEmoneuei tEs  thlipseOs dia 
 autos hotan de gennaO ho   paidion ouketi mnEmoneuO ho   thlipsis dia 
 RP_GSF C   C V_AAS3S RA_ASN N_ASN  D   V_PAI3S  RA_GSF N_GSF   P  

 tEn  charan hoti egennEthE anthrOpos eis ton  kosmon 
 ho   chara hoti gennaO  anthrOpos heis ho   kosmos 
 RA_ASF N_ASF C  V_API3S  N_NSM   P  RA_ASM N_ASM 

joh:16:22 kai humeis oun nun men lupEn echete palin de opsomai humas kai 
     kai su   oun nun men lupE echO  palin de horaO  su  kai 
     D  RP_NP C  D  C  N_ASF V_PAI2P D   C V_FMI1S RP_AP C  

 charEsetai humOn hE   kardia kai tEn  charan humOn oudeis airei  aph 
 chairO   su  ho   kardia kai ho   chara su  oudeis airO  apo 
 V_FPI3S  RP_GP RA_NSF N_NSF C  RA_ASF N_ASF RP_GP A_NSM V_PAI3S P  

 humOn 
 su  
 RP_GP 

joh:16:23 kai en  ekeinE tE   hEmera eme  ouk erOtEsete ouden amEn amEn 
     kai heis ekeinos ho   hEmera egO  ou erOtaO  oudeis amEn amEn 
     C  P  RD_DSF RA_DSF N_DSF RP_AS D  V_FAI2P  A_ASN X  X  

 legO  humin an ti   aitEsEte ton  patera en  tO   onomati mou  
 legO  su  an tis  aiteO  ho   patEr heis ho   onoma  egO  
 V_PAI1S RP_DP X RI_ASN V_AAS2P RA_ASM N_ASM P  RA_DSN N_DSN  RP_GS 

 dOsei  humin 
 didOmi su  
 V_FAI3S RP_DP 

joh:16:24 heOs arti ouk EtEsate ouden en  tO   onomati mou  aiteite kai 
     heOs arti ou aiteO  oudeis heis ho   onoma  egO  aiteO  kai 
     P  D  D  V_AAI2P A_ASN P  RA_DSN N_DSN  RP_GS V_PAD2P C  

 lEmpsesthe hina hE   chara humOn E    peplErOmenE 
 lambanO  hina ho   chara su  eimi  plEroO   
 V_FMI2P  C  RA_NSF N_NSF RP_GP V_PAS3S V_XPPNSF  

joh:16:25 tauta en  paroimiais lelalEka humin erchetai hOra hote ouketi en  
     houtos heis paroimia  laleO  su  erchomai hOra hote ouketi heis 
     RD_APN P  N_DPF   V_XAI1S RP_DP V_PMI3S N_NSF D  D   P  

 paroimiais lalEsO humin alla parrEsia peri tou  patros apaggelO humin 
 paroimia  laleO  su  alla parrEsia peri ho   patEr apaggellO su  
 N_DPF   V_FAI1S RP_DP C  N_DSF  P  RA_GSM N_GSM V_FAI1S  RP_DP 

joh:16:26 en  ekeinE tE   hEmera en  tO   onomati mou  aitEsesthe kai 
     heis ekeinos ho   hEmera heis ho   onoma  egO  aiteO   kai 
     P  RD_DSF RA_DSF N_DSF P  RA_DSN N_DSN  RP_GS V_FMI2P  C  

 ou legO  humin hoti egO  erOtEsO ton  patera peri humOn 
 ou legO  su  hoti egO  erOtaO ho   patEr peri su  
 D V_PAI1S RP_DP C  RP_NS V_FAI1S RA_ASM N_ASM P  RP_GP 

joh:16:27 autos gar ho   patEr philei humas hoti humeis eme  pephilEkate 
     autos gar ho   patEr phileO su  hoti su   egO  phileO   
     RP_NSM C  RA_NSM N_NSM V_PAI3S RP_AP C  RP_NP RP_AS V_XAI2P   

 kai pepisteukate hoti egO  para [tou] theou exElthon  
 kai pisteuO   hoti egO  para ho   theos exerchomai 
 C  V_XAI2P   C  RP_NS P  RA_GSM N_GSM V_AAI1S  

joh:16:28 exElthon  para tou  patros kai elElutha eis ton  kosmon palin 
     exerchomai para ho   patEr kai erchomai heis ho   kosmos palin 
     V_AAI1S  P  RA_GSM N_GSM C  V_XAI1S P  RA_ASM N_ASM D   

 aphiEmi ton  kosmon kai poreuomai pros ton  patera 
 aphiEmi ho   kosmos kai poreuomai pros ho   patEr 
 V_PAI1S RA_ASM N_ASM C  V_PMI1S  P  RA_ASM N_ASM 

joh:16:29 legousin hoi  mathEtai autou ide  nun en  parrEsia laleis kai 
     legO   ho   mathEtEs autos horaO nun heis parrEsia laleO  kai 
     V_PAI3P RA_NPM N_NPM  RP_GSM X   D  P  N_DSF  V_PAI2S C  

 paroimian oudemian legeis 
 paroimia oudeis  legO  
 N_ASF   A_ASF  V_PAI2S 

joh:16:30 nun oidamen hoti oidas  panta kai ou chreian echeis hina tis  
     nun oida  hoti oida  pas  kai ou chreia echO  hina tis  
     D  V_XAI1P C  V_XAI2S A_APN C  D N_ASF  V_PAI2S C  RI_NSM 

 se  erOta  en  toutO pisteuomen hoti apo theou exElthes  
 su  erOtaO heis houtos pisteuO  hoti apo theos exerchomai 
 RP_AS V_PAS3S P  RD_DSN V_PAI1P  C  P  N_GSM V_AAI2S  

joh:16:31 apekrithE  autois iEsous arti pisteuete 
     apokrinomai autos *PN*  arti pisteuO  
     V_API3S   RP_DPM N_NSM D  V_PAI2P  

joh:16:32 idou erchetai hOra kai elEluthen hina skorpisthEte hekastos eis 
     idou erchomai hOra kai erchomai hina skorpizO   hekastos heis 
     X  V_PMI3S N_NSF C  V_XAI3S  C  V_APS2P   A_NSM  P  

 ta   idia kame monon aphEte kai ouk eimi  monos hoti ho   patEr met 
 ho   idios kagO monos aphiEmi kai ou eimi  monos hoti ho   patEr meta 
 RA_APN A_APN C  A_ASM V_AAS2P C  D  V_PAI1S A_NSM C  RA_NSM N_NSM P  

 emou estin  
 egO  eimi  
 RP_GS V_PAI3S 

joh:16:33 tauta lelalEka humin hina en  emoi eirEnEn echEte en  tO   
     houtos laleO  su  hina heis egO  eirEnE echO  heis ho   
     RD_APN V_XAI1S RP_DP C  P  RP_DS N_ASF  V_PAS2P P  RA_DSM 

 kosmO thlipsin echete alla tharseite egO  nenikEka ton  kosmon 
 kosmos thlipsis echO  alla tharreO  egO  nikaO  ho   kosmos 
 N_DSM N_ASF  V_PAI2P C  V_PAD2P  RP_NS V_XAI1S RA_ASM N_ASM 


Help and Acknowledgements