Help and Acknowledgements


joh:15:1 egO  eimi  hE   ampelos hE   alEthinE kai ho   patEr mou  
     egO  eimi  ho   ampelos ho   alEthinos kai ho   patEr egO  
     RP_NS V_PAI1S RA_NSF N_NSF  RA_NSF A_NSF   C  RA_NSM N_NSM RP_GS 

 ho   geOrgos estin  
 ho   geOrgos eimi  
 RA_NSM N_NSM  V_PAI3S 

joh:15:2 pan  klEma en  emoi mE pheron  karpon airei  auto  kai pan  
     pas  klEma heis egO  mE pherO  karpos airO  autos kai pas  
     A_ASN N_ASN P  RP_DS D V_PAPASN N_ASM V_PAI3S RP_ASN C  A_ASN 

 to   karpon pheron  kathairei auto  hina karpon pleiona pherE  
 ho   karpos pherO  kathairO autos hina karpos polus  pherO  
 RA_ASN N_ASM V_PAPASN V_PAI3S  RP_ASN C  N_ASM A_ASMC V_PAS3S 

joh:15:3 EdE humeis katharoi este  dia ton  logon hon  lelalEka humin 
     EdE su   katharos eimi  dia ho   logos eimi  laleO  su  
     D  RP_NP A_NPM  V_PAI2P P  RA_ASM N_ASM RR_ASM V_XAI1S RP_DP 

joh:15:4 meinate en  emoi kagO en  humin kathOs to   klEma ou dunatai 
     menO  heis egO  kagO heis su  kathOs ho   klEma ou dunamai 
     V_AAD2P P  RP_DS C  P  RP_DP C   RA_NSN N_NSN D V_PMI3S 

 karpon pherein aph heautou ean mE menE  en  tE   ampelO houtOs oude 
 karpos pherO  apo heautou ean mE menO  heis ho   ampelos houtO oude 
 N_ASM V_PAN  P  RP_GSN C  D V_PAS3S P  RA_DSF N_DSF  D   D  

 humeis ean mE en  emoi menEte 
 su   ean mE heis egO  menO  
 RP_NP C  D P  RP_DS V_PAS2P 

joh:15:5 egO  eimi  hE   ampelos humeis ta   klEmata ho   menOn  
     egO  eimi  ho   ampelos su   ho   klEma  ho   menO   
     RP_NS V_PAI1S RA_NSF N_NSF  RP_NP RA_NPN N_NPN  RA_NSM V_PAPNSM 

 en  emoi kagO en  autO  houtos pherei karpon polun hoti chOris emou ou 
 heis egO  kagO heis autos houtos pherO  karpos polus hoti chOris egO  ou 
 P  RP_DS C  P  RP_DSM RD_NSM V_PAI3S N_ASM A_ASM C  P   RP_GS D 

 dunasthe poiein ouden 
 dunamai poieO oudeis 
 V_PMI2P V_PAN A_ASN 

joh:15:6 ean mE tis  menE  en  emoi eblEthE exO hOs to   klEma kai 
     ean mE tis  menO  heis egO  ballO  echO hOs ho   klEma kai 
     C  D RI_NSM V_PAS3S P  RP_DS V_API3S D  C  RA_NSN N_NSN C  

 exEranthE kai sunagousin auta  kai eis to   pur  ballousin kai kaietai 
 xErainO  kai sunagO   autos kai heis ho   pur  ballO   kai kaiO  
 V_API3S  C  V_PAI3P  RP_APN C  P  RA_ASN N_ASN V_PAI3P  C  V_PPI3S 

joh:15:7 ean meinEte en  emoi kai ta   rhEmata mou  en  humin meinE  
     ean menO  heis egO  kai ho   rhEma  egO  heis su  menO  
     C  V_AAS2P P  RP_DS C  RA_NPN N_NPN  RP_GS P  RP_DP V_AAS3S 

 ho   ean thelEte aitEsasthe kai genEsetai humin 
 hos  ean thelO  aiteO   kai ginomai  su  
 RR_ASN X  V_PAS2P V_AMD2P  C  V_FMI3S  RP_DP 

joh:15:8 en  toutO edoxasthE ho   patEr mou  hina karpon polun pherEte kai 
     heis houtos doxazO  ho   patEr egO  hina karpos polus pherO  kai 
     P  RD_DSN V_API3S  RA_NSM N_NSM RP_GS D  N_ASM A_ASM V_PAS2P C  

 genEsthe emoi mathEtai 
 ginomai emos mathEtEs 
 V_AMS2P A_NPM N_NPM  

joh:15:9 kathOs EgapEsen me  ho   patEr kagO humas EgapEsa meinate en  
     kathOs agapaO  egO  ho   patEr kagO su  agapaO menO  heis 
     C   V_AAI3S RP_AS RA_NSM N_NSM D  RP_AP V_AAI1S V_AAD2P P  

 tE   agapE tE   emE  
 ho   agapE ho   emos 
 RA_DSF N_DSF RA_DSF A_DSF 

joh:15:10 ean tas  entolas mou  tErEsEte meneite en  tE   agapE mou  
     ean ho   entolE egO  tEreO  menO  heis ho   agapE egO  
     C  RA_APF N_APF  RP_GS V_AAS2P V_FAI2P P  RA_DSF N_DSF RP_GS 

 kathOs egO  tas  entolas tou  patros mou  tetErEka kai menO  autou 
 kathOs egO  ho   entolE ho   patEr egO  tEreO  kai menO  autos 
 C   RP_NS RA_APF N_APF  RA_GSM N_GSM RP_GS V_XAI1S C  V_PAI1S RP_GSM 

 en  tE   agapE 
 heis ho   agapE 
 P  RA_DSF N_DSF 

joh:15:11 tauta lelalEka humin hina hE   chara hE   emE  en  humin 
     houtos laleO  su  hina ho   chara ho   emos heis su  
     RD_APN V_XAI1S RP_DP C  RA_NSF N_NSF RA_NSF A_NSF P  RP_DP 

 E    kai hE   chara humOn plErOthE 
 eimi  kai ho   chara su  plEroO  
 V_PAS3S C  RA_NSF N_NSF RP_GP V_APS3S 

joh:15:12 hautE estin  hE   entolE hE   emE  hina agapate allElous 
     autos eimi  ho   entolE ho   emos hina agapaO allElOn 
     RD_NSF V_PAI3S RA_NSF N_NSF RA_NSF A_NSF D  V_PAS2P RP_APM  

 kathOs EgapEsa humas 
 kathOs agapaO su  
 C   V_AAI1S RP_AP 

joh:15:13 meizona tautEs agapEn oudeis echei  hina tis  tEn  psuchEn 
     megas  houtos agapE oudeis echO  hina tis  ho   psuchE 
     A_ASFC RD_GSF N_ASF A_NSM V_PAI3S C  RI_NSM RA_ASF N_ASF  

 autou thE   huper tOn  philOn autou 
 autos tithEmi huper ho   philos autos 
 RP_GSM V_AAS3S P   RA_GPM A_GPM RP_GSM 

joh:15:14 humeis philoi mou  este  ean poiEte ha   egO  entellomai humin 
     su   philos egO  eimi  ean poieO  hos  egO  entellomai su  
     RP_NP A_NPM RP_GS V_PAI2P C  V_PAS2P RR_APN RP_NS V_PMI1S  RP_DP 

joh:15:15 ouketi legO  humas doulous hoti ho   doulos ouk oiden  ti   
     ouketi legO  su  doulos hoti ho   doulos ou oida  tis  
     D   V_PAI1S RP_AP N_APM  C  RA_NSM N_NSM D  V_XAI3S RI_ASN 

 poiei  autou ho   kurios humas de eirEka philous hoti panta ha   
 poieO  autos ho   kurios su  de legO  philos hoti pas  hos  
 V_PAI3S RP_GSM RA_NSM N_NSM RP_AP C V_XAI1S A_APM  C  A_APN RR_APN 

 Ekousa para tou  patros mou  egnOrisa humin 
 akouO  para ho   patEr egO  gnOrizO su  
 V_AAI1S P  RA_GSM N_GSM RP_GS V_AAI1S RP_DP 

joh:15:16 ouch humeis me  exelexasthe all egO  exelexamEn humas kai ethEka 
     ou  su   egO  eklegomai  alla egO  eklegomai su  kai tithEmi 
     D  RP_NP RP_AS V_AMI2P   C  RP_NS V_AMI1S  RP_AP C  V_AAI1S 

 humas hina humeis hupagEte kai karpon pherEte kai ho   karpos humOn menE  
 su  hina su   hupagO  kai karpos pherO  kai ho   karpos su  menO  
 RP_AP C  RP_NP V_PAS2P C  N_ASM V_PAS2P C  RA_NSM N_NSM RP_GP V_PAS3S 

 hina ho   ti   an aitEsEte ton  patera en  tO   onomati mou  
 hina hos  tis  an aiteO  ho   patEr heis ho   onoma  egO  
 C  RR_ASN RI_ASN X V_AAS2P RA_ASM N_ASM P  RA_DSN N_DSN  RP_GS 

 dO   humin 
 didOmi su  
 V_AAS3S RP_DP 

joh:15:17 tauta entellomai humin hina agapate allElous 
     houtos entellomai su  hina agapaO allElOn 
     RD_APN V_PMI1S  RP_DP D  V_PAS2P RP_APM  

joh:15:18 ei ho   kosmos humas misei  ginOskete hoti eme  prOton humOn 
     ei ho   kosmos su  miseO  ginOskO  hoti egO  prOtos su  
     C RA_NSM N_NSM RP_AP V_PAI3S V_PAI2P  C  RP_AS A_ASN RP_GP 

 memisEken 
 miseO   
 V_XAI3S  

joh:15:19 ei ek tou  kosmou Ete   ho   kosmos an to   idion ephilei 
     ei ek ho   kosmos eimi  ho   kosmos an ho   idios phileO 
     C P RA_GSM N_GSM V_IAI2P RA_NSM N_NSM X RA_ASN A_ASN V_IAI3S 

 hoti de ek tou  kosmou ouk este  all egO  exelexamEn humas ek tou  
 hoti de ek ho   kosmos ou eimi  alla egO  eklegomai su  ek ho   
 C  C P RA_GSM N_GSM D  V_PAI2P C  RP_NS V_AMI1S  RP_AP P RA_GSM 

 kosmou dia touto misei  humas ho   kosmos 
 kosmos dia houtos miseO  su  ho   kosmos 
 N_GSM P  RD_ASN V_PAI3S RP_AP RA_NSM N_NSM 

joh:15:20 mnEmoneuete tou  logou hou  egO  eipon  humin ouk estin  
     mnEmoneuO  ho   logos hou  egO  legO  su  ou eimi  
     V_PAD2P   RA_GSM N_GSM RR_GSM RP_NS V_AAI1S RP_DP D  V_PAI3S 

 doulos meizOn tou  kuriou autou ei eme  ediOxan kai humas diOxousin ei 
 doulos megas ho   kurios autos ei egO  diOkO  kai su  diOkO   ei 
 N_NSM A_NSMC RA_GSM N_GSM RP_GSM C RP_AS V_AAI3P D  RP_AP V_FAI3P  C 

 ton  logon mou  etErEsan kai ton  humeteron tErEsousin 
 ho   logos egO  tEreO  kai ho   humeteros tEreO   
 RA_ASM N_ASM RP_GS V_AAI3P D  RA_ASM A_ASM   V_FAI3P  

joh:15:21 alla tauta panta poiEsousin eis humas dia to   onoma mou  hoti 
     alla houtos pas  poieO   heis su  dia ho   onoma egO  hoti 
     C  RD_APN A_APN V_FAI3P  P  RP_AP P  RA_ASN N_ASN RP_GS C  

 ouk oidasin ton  pempsanta me  
 ou oida  ho   pempO   egO  
 D  V_XAI3P RA_ASM V_AAPASM RP_AS 

joh:15:22 ei mE Elthon  kai elalEsa autois hamartian ouk eichosan nun de 
     ei mE erchomai kai laleO  autos hamartia ou echO   nun de 
     C D V_AAI1S C  V_AAI1S RP_DPM N_ASF   D  V_IAI3P D  C 

 prophasin ouk echousin peri tEs  hamartias autOn 
 prophasis ou echO   peri ho   hamartia autos 
 N_ASF   D  V_PAI3P P  RA_GSF N_GSF   RP_GPM 

joh:15:23 ho   eme  misOn  kai ton  patera mou  misei  
     ho   egO  miseO  kai ho   patEr egO  miseO  
     RA_NSM RP_AS V_PAPNSM D  RA_ASM N_ASM RP_GS V_PAI3S 

joh:15:24 ei ta   erga mE epoiEsa en  autois ha   oudeis allos epoiEsen 
     ei ho   ergon mE poieO  heis autos hos  oudeis allos poieO  
     C RA_APN N_APN D V_AAI1S P  RP_DPM RR_APN A_NSM A_NSM V_AAI3S 

 hamartian ouk eichosan nun de kai heOrakasin kai memisEkasin kai eme  kai 
 hamartia ou echO   nun de kai horaO   kai miseO    kai egO  kai 
 N_ASF   D  V_IAI3P D  C C  V_XAI3P  C  V_XAI3P   C  RP_AS C  

 ton  patera mou  
 ho   patEr egO  
 RA_ASM N_ASM RP_GS 

joh:15:25 all hina plErOthE ho   logos ho   en  tO   nomO autOn 
     alla hina plEroO  ho   logos ho   heis ho   nomos autos 
     C  C  V_APS3S RA_NSM N_NSM RA_NSM P  RA_DSM N_DSM RP_GPM 

 gegrammenos hoti emisEsan me  dOrean 
 graphO   hoti miseO  egO  dOrea 
 V_XPPNSM  D  V_AAI3P RP_AS D   

joh:15:26 hotan elthE  ho   paraklEtos hon  egO  pempsO humin para 
     hotan erchomai ho   paraklEtos eimi  egO  pempO  su  para 
     C   V_AAS3S RA_NSM N_NSM   RR_ASM RP_NS V_FAI1S RP_DP P  

 tou  patros to   pneuma tEs  alEtheias ho   para tou  patros 
 ho   patEr ho   pneuma ho   alEtheia hos  para ho   patEr 
 RA_GSM N_GSM RA_NSN N_NSN RA_GSF N_GSF   RR_NSN P  RA_GSM N_GSM 

 ekporeuetai ekeinos marturEsei peri emou 
 ekporeuomai ekeinos martureO  peri egO  
 V_PMI3S   RD_NSM V_FAI3S  P  RP_GS 

joh:15:27 kai humeis de martureite hoti ap archEs met emou este  
     kai su   de martureO  hoti apo archE meta egO  eimi  
     D  RP_NP C V_PAI2P  C  P  N_GSF P  RP_GS V_PAI2P 


Help and Acknowledgements