Help and Acknowledgements


joh:14:1 mE tarassesthO humOn hE   kardia pisteuete eis ton  theon kai 
     mE tarassO   su  ho   kardia pisteuO  heis ho   theos kai 
     D V_PPD3S   RP_GP RA_NSF N_NSF V_PAI2P  P  RA_ASM N_ASM D  

 eis eme  pisteuete 
 heis egO  pisteuO  
 P  RP_AS V_PAI2P  

joh:14:2 en  tE   oikia tou  patros mou  monai pollai eisin  ei de mE 
     heis ho   oikia ho   patEr egO  monE polus eimi  ei de mE 
     P  RA_DSF N_DSF RA_GSM N_GSM RP_GS N_NPF A_NPF V_PAI3P C C D 

 eipon  an humin hoti poreuomai hetoimasai topon humin 
 legO  an su  hoti poreuomai hetoimazO topos su  
 V_AAI1S X RP_DP C  V_PMI1S  V_AAN   N_ASM RP_DP 

joh:14:3 kai ean poreuthO kai hetoimasO topon humin palin erchomai kai 
     kai ean poreuomai kai hetoimazO topos su  palin erchomai kai 
     C  C  V_APS1S  C  V_AAS1S  N_ASM RP_DP D   V_PMI1S C  

 paralEmpsomai humas pros emauton hina hopou eimi  egO  kai humeis Ete   
 paralambanO  su  pros emautou hina hopou eimi  egO  kai su   eimi  
 V_FMI1S    RP_AP P  RP_ASM C  C   V_PAI1S RP_NS D  RP_NP V_PAS2P 

joh:14:4 kai hopou [egO] hupagO oidate tEn  hodon 
     kai hopou egO  hupagO oida  ho   hodos 
     C  C   RP_NS V_PAI1S V_XAI2P RA_ASF N_ASF 

joh:14:5 legei  autO  thOmas kurie ouk oidamen pou hupageis pOs dunametha 
     legO  autos *PN*  kurios ou oida  pou hupagO  pOs dunamai  
     V_PAI3S RP_DSM N_NSM N_VSM D  V_XAI1P D  V_PAI2S D  V_PMI1P  

 tEn  hodon eidenai 
 ho   hodos oida  
 RA_ASF N_ASF V_XAN  

joh:14:6 legei  autO  [ho]  iEsous egO  eimi  hE   hodos kai hE   
     legO  autos ho   *PN*  egO  eimi  ho   hodos kai ho   
     V_PAI3S RP_DSM RA_NSM N_NSM RP_NS V_PAI1S RA_NSF N_NSF C  RA_NSF 

 alEtheia kai hE   zOE  oudeis erchetai pros ton  patera ei mE di emou 
 alEtheia kai ho   zOE  oudeis erchomai pros ho   patEr ei mE dia egO  
 N_NSF  C  RA_NSF N_NSF A_NSM V_PMI3S P  RA_ASM N_ASM C D P  RP_GS 

joh:14:7 ei egnOkate me  kai ton  patera mou  gnOsesthe kai ap arti 
     ei ginOskO egO  kai ho   patEr egO  ginOskO  kai apo arti 
     C V_XAI2P RP_AS D  RA_ASM N_ASM RP_GS V_FMI2P  C  P  D  

 ginOskete auton kai heOrakate auton 
 ginOskO  autos kai horaO   autos 
 V_PAI2P  RP_ASM C  V_XAI2P  RP_ASM 

joh:14:8 legei  autO  philippos kurie deixon  hEmin ton  patera kai 
     legO  autos *PN*   kurios deiknumi egO  ho   patEr kai 
     V_PAI3S RP_DSM N_NSM   N_VSM V_AAD2S RP_DP RA_ASM N_ASM C  

 arkei  hEmin 
 arkeO  egO  
 V_PAI3S RP_DP 

joh:14:9 legei  autO  ho   iEsous tosoutO chronO meth humOn eimi  kai 
     legO  autos ho   *PN*  tosoutos chronos meta su  eimi  kai 
     V_PAI3S RP_DSM RA_NSM N_NSM RD_DSM  N_DSM  P  RP_GP V_PAI1S C  

 ouk egnOkas me  philippe ho   heOrakOs eme  heOraken ton  patera pOs 
 ou ginOskO egO  *PN*   ho   horaO  egO  horaO  ho   patEr pOs 
 D  V_XAI2S RP_AS N_VSM  RA_NSM V_XAPNSM RP_AS V_XAI3S RA_ASM N_ASM D  

 su  legeis deixon  hEmin ton  patera 
 su  legO  deiknumi egO  ho   patEr 
 RP_NS V_PAI2S V_AAD2S RP_DP RA_ASM N_ASM 

joh:14:10 ou pisteueis hoti egO  en  tO   patri kai ho   patEr en  emoi 
     ou pisteuO  hoti egO  heis ho   patEr kai ho   patEr heis egO  
     D V_PAI2S  C  RP_NS P  RA_DSM N_DSM C  RA_NSM N_NSM P  RP_DS 

 estin  ta   rhEmata ha   egO  legO  humin ap emautou ou lalO  
 eimi  ho   rhEma  hos  egO  legO  su  apo emautou ou laleO  
 V_PAI3S RA_APN N_APN  RR_APN RP_NS V_PAI1S RP_DP P  RP_GSM D V_PAI1S 

 ho   de patEr en  emoi menOn  poiei  ta   erga autou 
 ho   de patEr heis egO  menO   poieO  ho   ergon autos 
 RA_NSM C N_NSM P  RP_DS V_PAPNSM V_PAI3S RA_APN N_APN RP_GSM 

joh:14:11 pisteuete moi  hoti egO  en  tO   patri kai ho   patEr en  
     pisteuO  egO  hoti egO  heis ho   patEr kai ho   patEr heis 
     V_PAD2P  RP_DS C  RP_NS P  RA_DSM N_DSM C  RA_NSM N_NSM P  

 emoi ei de mE dia ta   erga auta  pisteuete 
 egO  ei de mE dia ho   ergon autos pisteuO  
 RP_DS C C D P  RA_APN N_APN RP_APN V_PAD2P  

joh:14:12 amEn amEn legO  humin ho   pisteuOn eis eme  ta   erga 
     amEn amEn legO  su  ho   pisteuO heis egO  ho   ergon 
     X  X  V_PAI1S RP_DP RA_NSM V_PAPNSM P  RP_AS RA_APN N_APN 

 ha   egO  poiO  kakeinos poiEsei kai meizona toutOn poiEsei hoti egO  
 hos  egO  poieO  kakeinos poiEsis kai megas  houtos poiEsis hoti egO  
 RR_APN RP_NS V_PAI1S D    V_FAI3S C  A_APNC RD_GPN V_FAI3S C  RP_NS 

 pros ton  patera poreuomai 
 pros ho   patEr poreuomai 
 P  RA_ASM N_ASM V_PMI1S  

joh:14:13 kai ho   ti   an aitEsEte en  tO   onomati mou  touto 
     kai hos  tis  an aiteO  heis ho   onoma  egO  houtos 
     C  RR_ASN RI_ASN X V_AAS2P P  RA_DSN N_DSN  RP_GS RD_ASN 

 poiEsO hina doxasthE ho   patEr en  tO   huiO 
 poieO  hina doxazO  ho   patEr heis ho   huios 
 V_FAI1S C  V_APS3S RA_NSM N_NSM P  RA_DSM N_DSM 

joh:14:14 ean ti   aitEsEte me  en  tO   onomati mou  egO  poiEsO 
     ean tis  aiteO  egO  heis ho   onoma  egO  egO  poieO  
     C  RI_ASN V_AAS2P RP_AS P  RA_DSN N_DSN  RP_GS RP_NS V_FAI1S 

joh:14:15 ean agapate me  tas  entolas tas  emas tErEsete 
     ean agapaO egO  ho   entolE ho   emos tEreO  
     C  V_PAS2P RP_AS RA_APF N_APF  RA_APF A_APF V_FAI2P 

joh:14:16 kagO erOtEsO ton  patera kai allon paraklEton dOsei  humin hina 
     kagO erOtaO ho   patEr kai allos paraklEtos didOmi su  hina 
     C  V_FAI1S RA_ASM N_ASM C  A_ASM N_ASM   V_FAI3S RP_DP C  

 meth humOn eis ton  aiOna E    
 meta su  heis ho   aiOn eimi  
 P  RP_GP P  RA_ASM N_ASM V_PAS3S 

joh:14:17 to   pneuma tEs  alEtheias ho   ho   kosmos ou dunatai 
     ho   pneuma ho   alEtheia hos  ho   kosmos ou dunamai 
     RA_ASN N_ASN RA_GSF N_GSF   RR_ASN RA_NSM N_NSM D V_PMI3S 

 labein hoti ou theOrei auto  oude ginOskei humeis ginOskete auto  hoti 
 lambanO hoti ou theOreO autos oude ginOskO su   ginOskO  autos hoti 
 V_AAN  C  D V_PAI3S RP_ASN C  V_PAI3S RP_NP V_PAI2P  RP_ASN C  

 par humin menei  kai en  humin estai  
 para su  menO  kai heis su  eimi  
 P  RP_DP V_PAI3S C  P  RP_DP V_FMI3S 

joh:14:18 ouk aphEsO humas orphanous erchomai pros humas 
     ou aphiEmi su  orphanos erchomai pros su  
     D  V_FAI1S RP_AP A_APM   V_PMI1S P  RP_AP 

joh:14:19 eti mikron kai ho   kosmos me  ouketi theOrei humeis de theOreite 
     eti mikros kai ho   kosmos egO  ouketi theOreO su   de theOreO  
     D  A_ASN C  RA_NSM N_NSM RP_AS D   V_PAI3S RP_NP C V_PAI2P  

 me  hoti egO  zO   kai humeis zEsete 
 egO  hoti egO  zaO   kai su   zaO   
 RP_AS C  RP_NS V_PAI1S D  RP_NP V_FAI2P 

joh:14:20 en  ekeinE tE   hEmera gnOsesthe humeis hoti egO  en  tO   
     heis ekeinos ho   hEmera ginOskO  su   hoti egO  heis ho   
     P  RD_DSF RA_DSF N_DSF V_FMI2P  RP_NP C  RP_NS P  RA_DSM 

 patri mou  kai humeis en  emoi kagO en  humin 
 patEr egO  kai su   heis egO  kagO heis su  
 N_DSM RP_GS C  RP_NP P  RP_DS C  P  RP_DP 

joh:14:21 ho   echOn  tas  entolas mou  kai tErOn  autas  ekeinos 
     ho   echO   ho   entolE egO  kai tEreO  heautou ekeinos 
     RA_NSM V_PAPNSM RA_APF N_APF  RP_GS C  V_PAPNSM RP_APF RD_NSM 

 estin  ho   agapOn  me  ho   de agapOn  me  agapEthEsetai hupo 
 eimi  ho   agapaO  egO  ho   de agapaO  egO  agapaO    hupo 
 V_PAI3S RA_NSM V_PAPNSM RP_AS RA_NSM C V_PAPNSM RP_AS V_FPI3S    P  

 tou  patros mou  kagO agapEsO auton kai emphanisO autO  emauton 
 ho   patEr egO  kagO agapaO autos kai emphanizO autos emautou 
 RA_GSM N_GSM RP_GS C  V_FAI1S RP_ASM C  V_FAI1S  RP_DSM RP_ASM 

joh:14:22 legei  autO  ioudas ouch ho   iskariOtEs kurie [kai] ti   
     legO  autos *PN*  ou  ho   *PN*    kurios kai  tis  
     V_PAI3S RP_DSM N_NSM D  RA_NSM N_NSM   N_VSM C   RI_NSN 

 gegonen hoti hEmin melleis emphanizein seauton kai ouchi tO   kosmO 
 ginomai hoti egO  mellO  emphanizO  seautou kai ou  ho   kosmos 
 V_XAI3S C  RP_DP V_PAI2S V_PAN    RP_ASM C  D   RA_DSM N_DSM 

joh:14:23 apekrithE  iEsous kai eipen  autO  ean tis  agapa  me  ton  
     apokrinomai *PN*  kai legO  autos ean tis  agapaO egO  ho   
     V_API3S   N_NSM C  V_AAI3S RP_DSM C  RI_NSM V_PAS3S RP_AS RA_ASM 

 logon mou  tErEsei kai ho   patEr mou  agapEsei auton kai pros auton 
 logos egO  tEreO  kai ho   patEr egO  agapaO  autos kai pros autos 
 N_ASM RP_GS V_FAI3S C  RA_NSM N_NSM RP_GS V_FAI3S RP_ASM C  P  RP_ASM 

 eleusometha kai monEn par autO  poiEsometha 
 erchomai  kai monos para autos poieO    
 V_FMI1P   C  N_ASF P  RP_DSM V_FMI1P   

joh:14:24 ho   mE agapOn  me  tous  logous mou  ou tErei  kai ho   
     ho   mE agapaO  egO  ho   logos egO  ou tEreO  kai ho   
     RA_NSM D V_PAPNSM RP_AS RA_APM N_APM RP_GS D V_PAI3S C  RA_NSM 

 logos hon  akouete ouk estin  emos alla tou  pempsantos me  patros 
 logos eimi  akouO  ou eimi  emos alla ho   pempO   egO  patEr 
 N_NSM RR_ASM V_PAI2P D  V_PAI3S A_NSM C  RA_GSM V_AAPGSM  RP_AS N_GSM 

joh:14:25 tauta lelalEka humin par humin menOn  
     houtos laleO  su  para su  menO   
     RD_APN V_XAI1S RP_DP P  RP_DP V_PAPNSM 

joh:14:26 ho   de paraklEtos to   pneuma to   hagion ho   pempsei 
     ho   de paraklEtos ho   pneuma ho   hagios hos  pempO  
     RA_NSM C N_NSM   RA_NSN N_NSN RA_NSN A_NSN RR_ASN V_FAI3S 

 ho   patEr en  tO   onomati mou  ekeinos humas didaxei panta kai 
 ho   patEr heis ho   onoma  egO  ekeinos su  didaskO pas  kai 
 RA_NSM N_NSM P  RA_DSN N_DSN  RP_GS RD_NSM RP_AP V_FAI3S A_APN C  

 hupomnEsei  humas panta ha   eipon  humin [egO] 
 hupomimnEskO su  pas  hos  legO  su  egO  
 V_FAI3S   RP_AP A_APN RR_APN V_AAI1S RP_DP RP_NS 

joh:14:27 eirEnEn aphiEmi humin eirEnEn tEn  emEn didOmi humin ou kathOs 
     eirEnE aphiEmi su  eirEnE ho   emos didOmi su  ou kathOs 
     N_ASF  V_PAI1S RP_DP N_ASF  RA_ASF A_ASF V_PAI1S RP_DP D C   

 ho   kosmos didOsin egO  didOmi humin mE tarassesthO humOn hE   kardia 
 ho   kosmos didOmi egO  didOmi su  mE tarassO   su  ho   kardia 
 RA_NSM N_NSM V_PAI3S RP_NS V_PAI1S RP_DP D V_PPD3S   RP_GP RA_NSF N_NSF 

 mEde deiliatO 
 mEde deiliaO 
 C  V_PAD3S 

joh:14:28 Ekousate hoti egO  eipon  humin hupagO kai erchomai pros humas ei 
     akouO  hoti egO  legO  su  hupagO kai erchomai pros su  ei 
     V_AAI2P C  RP_NS V_AAI1S RP_DP V_PAI1S C  V_PMI1S P  RP_AP C 

 Egapate me  echarEte an hoti poreuomai pros ton  patera hoti ho   patEr 
 agapaO egO  chairO  an hoti poreuomai pros ho   patEr hoti ho   patEr 
 V_IAI2P RP_AS V_API2P X C  V_PMI1S  P  RA_ASM N_ASM C  RA_NSM N_NSM 

 meizOn mou  estin  
 megas egO  eimi  
 A_NSMC RP_GS V_PAI3S 

joh:14:29 kai nun eirEka humin prin genesthai hina hotan genEtai pisteusEte 
     kai nun legO  su  prin ginomai  hina hotan ginomai pisteuO  
     C  D  V_XAI1S RP_DP D  V_AMN   C  C   V_AMS3S V_AAS2P  

joh:14:30 ouketi polla lalEsO meth humOn erchetai gar ho   tou  kosmou 
     ouketi polus laleO  meta su  erchomai gar ho   ho   kosmos 
     D   A_APN V_FAI1S P  RP_GP V_PMI3S C  RA_NSM RA_GSM N_GSM 

 archOn kai en  emoi ouk echei  ouden 
 archOn kai heis egO  ou echO  oudeis 
 N_NSM C  P  RP_DS D  V_PAI3S A_ASN 

joh:14:31 all hina gnO   ho   kosmos hoti agapO  ton  patera kai kathOs 
     alla hina ginOskO ho   kosmos hoti agapaO ho   patEr kai kathOs 
     C  C  V_AAS3S RA_NSM N_NSM C  V_PAI1S RA_ASM N_ASM C  C   

 eneteilato moi  ho   patEr houtOs poiO  egeiresthe agOmen enteuthen 
 entellomai egO  ho   patEr houtO poieO  egeirO   agO   enteuthen 
 V_AMI3S  RP_DS RA_NSM N_NSM D   V_PAI1S V_PPD2P  V_PAS1P D     


Help and Acknowledgements