Help and Acknowledgements


joh:13:1 pro de tEs  heortEs tou  pascha eidOs  ho   iEsous hoti 
     pros de ho   heortE ho   pascha horaO  ho   *PN*  hoti 
     P  C RA_GSF N_GSF  RA_GSN N_GSN V_XAPNSM RA_NSM N_NSM C  

 Elthen  autou hE   hOra hina metabE  ek tou  kosmou toutou pros 
 erchomai autos ho   hOra hina metabainO ek ho   kosmos houtos pros 
 V_AAI3S RP_GSM RA_NSF N_NSF C  V_AAS3S  P RA_GSM N_GSM RD_GSM P  

 ton  patera agapEsas tous  idious tous  en  tO   kosmO eis telos 
 ho   patEr agapaO  ho   idios ho   heis ho   kosmos heis telos 
 RA_ASM N_ASM V_AAPNSM RA_APM A_APM RA_APM P  RA_DSM N_DSM P  N_ASN 

 EgapEsen autous 
 agapaO  heautou 
 V_AAI3S RP_APM 

joh:13:2 kai deipnou ginomenou tou  diabolou EdE beblEkotos eis tEn  
     kai deipnon ginomai  ho   diabolos EdE ballO   heis ho   
     C  N_GSN  V_PMPGSN RA_GSM A_GSM  D  V_XAPGSM  P  RA_ASF 

 kardian hina paradoi  auton ioudas simOnos iskariOtou 
 kardia hina paradidOmi autos *PN*  *PN*  *PN*    
 N_ASF  C  V_AAS3S  RP_ASM N_NSM N_GSM  N_GSM   

joh:13:3 eidOs  hoti panta edOken autO  ho   patEr eis tas  cheiras 
     horaO  hoti pas  didOmi autos ho   patEr heis ho   cheir  
     V_XAPNSM C  A_APN V_AAI3S RP_DSM RA_NSM N_NSM P  RA_APF N_APF  

 kai hoti apo theou exElthen  kai pros ton  theon hupagei 
 kai hoti apo theos exerchomai kai pros ho   theos hupagO 
 C  C  P  N_GSM V_AAI3S  C  P  RA_ASM N_ASM V_PAI3S 

joh:13:4 egeiretai ek tou  deipnou kai tithEsin ta   himatia kai labOn  
     egeirO  ek ho   deipnon kai tithEmi ho   himation kai lambanO 
     V_PPI3S  P RA_GSN N_GSN  C  V_PAI3S RA_APN N_APN  C  V_AAPNSM 

 lention diezOsen  heauton 
 lema  diazOnnumi heautou 
 N_ASN  V_AAI3S  RP_ASM 

joh:13:5 eita ballei hudOr eis ton  niptEra kai Erxato niptein tous  
     eita ballO  hudOr heis ho   niptEr kai archO  niptO  ho   
     D  V_PAI3S N_ASN P  RA_ASM N_ASM  C  V_AMI3S V_PAN  RA_APM 

 podas tOn  mathEtOn kai ekmassein tO   lentiO hO   En   diezOsmenos 
 pous ho   mathEtEs kai ekmassO  ho   lema  hos  eimi  diazOnnumi 
 N_APM RA_GPM N_GPM  C  V_PAN   RA_DSN N_DSN RR_DSN V_IAI3S V_XMPNSM  

joh:13:6 erchetai oun pros simOna petron legei  autO  kurie su  mou  
     erchomai oun pros *PN*  *PN*  legO  autos kurios su  egO  
     V_PMI3S C  P  N_ASM N_ASM V_PAI3S RP_DSM N_VSM RP_NS RP_GS 

 nipteis tous  podas 
 niptO  ho   pous 
 V_PAI2S RA_APM N_APM 

joh:13:7 apekrithE  iEsous kai eipen  autO  ho   egO  poiO  su  ouk 
     apokrinomai *PN*  kai legO  autos hos  egO  poieO  su  ou 
     V_API3S   N_NSM C  V_AAI3S RP_DSM RR_ASN RP_NS V_PAI1S RP_NS D  

 oidas  arti gnOsE  de meta tauta 
 oida  arti ginOskO de meta houtos 
 V_XAI2S D  V_FMI2S C P  RD_APN 

joh:13:8 legei  autO  petros ou mE nipsEs mou  tous  podas eis ton  
     legO  autos *PN*  ou mE niptO  egO  ho   pous heis ho   
     V_PAI3S RP_DSM N_NSM D D V_AAS2S RP_GS RA_APM N_APM P  RA_ASM 

 aiOna apekrithE  iEsous autO  ean mE nipsO  se  ouk echeis meros met 
 aiOn apokrinomai *PN*  autos ean mE niptO  su  ou echO  meros meta 
 N_ASM V_API3S   N_NSM RP_DSM C  D V_AAS1S RP_AS D  V_PAI2S N_ASN P  

 emou 
 egO  
 RP_GS 

joh:13:9 legei  autO  simOn petros kurie mE tous  podas mou  monon alla 
     legO  autos *PN* *PN*  kurios mE ho   pous egO  monos alla 
     V_PAI3S RP_DSM N_NSM N_NSM N_VSM D RA_APM N_APM RP_GS A_ASN C  

 kai tas  cheiras kai tEn  kephalEn 
 kai ho   cheir  kai ho   kephalE 
 D  RA_APF N_APF  C  RA_ASF N_ASF  

joh:13:10 legei  autO  ho   iEsous ho   leloumenos ouk echei  chreian ei 
     legO  autos ho   *PN*  ho   louO    ou echO  chreia ei 
     V_PAI3S RP_DSM RA_NSM N_NSM RA_NSM V_XMPNSM  D  V_PAI3S N_ASF  C 

 mE tous  podas nipsasthai all estin  katharos holos kai humeis katharoi 
 mE ho   pous niptO   alla eimi  katharos holos kai su   katharos 
 D RA_APM N_APM V_AMN   C  V_PAI3S A_NSM  A_NSM C  RP_NP A_NPM  

 este  all ouchi pantes 
 eimi  alla ou  pas  
 V_PAI2P C  D   A_NPM 

joh:13:11 Edei  gar ton  paradidonta auton dia touto eipen  hoti ouchi 
     oida  gar ho   paradidOmi autos dia houtos legO  hoti ou  
     V_YAI3S C  RA_ASM V_PAPASM  RP_ASM P  RD_ASN V_AAI3S C  D   

 pantes katharoi este  
 pas  katharos eimi  
 A_NPM A_NPM  V_PAI2P 

joh:13:12 hote oun enipsen tous  podas autOn [kai] elaben ta   himatia 
     hote oun niptO  ho   pous autos kai  lambanO ho   himation 
     C  C  V_AAI3S RA_APM N_APM RP_GPM C   V_AAI3S RA_APN N_APN  

 autou kai anepesen palin eipen  autois ginOskete ti   pepoiEka humin 
 autos kai anapiptO palin legO  autos ginOskO  tis  poieO  su  
 RP_GSM C  V_AAI3S D   V_AAI3S RP_DPM V_PAI2P  RI_ASN V_XAI1S RP_DP 

joh:13:13 humeis phOneite me  ho   didaskalos kai ho   kurios kai kalOs 
     su   phOneO  egO  ho   didaskalos kai ho   kurios kai kalOs 
     RP_NP V_PAI2P RP_AS RA_NSM N_NSM   C  RA_NSM N_NSM C  D   

 legete eimi  gar 
 legO  eimi  gar 
 V_PAI2P V_PAI1S C  

joh:13:14 ei oun egO  enipsa humOn tous  podas ho   kurios kai ho   
     ei oun egO  niptO  su  ho   pous ho   kurios kai ho   
     C C  RP_NS V_AAI1S RP_GP RA_APM N_APM RA_NSM N_NSM C  RA_NSM 

 didaskalos kai humeis opheilete allElOn niptein tous  podas 
 didaskalos kai su   opheilO  allElOn niptO  ho   pous 
 N_NSM   D  RP_NP V_PAI2P  RP_GPM V_PAN  RA_APM N_APM 

joh:13:15 hupodeigma gar edOka  humin hina kathOs egO  epoiEsa humin kai 
     hupodeigma gar didOmi su  hina kathOs egO  poieO  su  kai 
     N_ASN   C  V_AAI1S RP_DP C  C   RP_NS V_AAI1S RP_DP D  

 humeis poiEte 
 su   poieO  
 RP_NP V_PAS2P 

joh:13:16 amEn amEn legO  humin ouk estin  doulos meizOn tou  kuriou 
     amEn amEn legO  su  ou eimi  doulos megas ho   kurios 
     X  X  V_PAI1S RP_DP D  V_PAI3S N_NSM A_NSMC RA_GSM N_GSM 

 autou oude apostolos meizOn tou  pempsantos auton 
 autos oude apostolos megas ho   pempO   autos 
 RP_GSM C  N_NSM   A_NSMC RA_GSM V_AAPGSM  RP_ASM 

joh:13:17 ei tauta oidate makarioi este  ean poiEte auta  
     ei houtos oida  makarios eimi  ean poieO  autos 
     C RD_APN V_XAI2P A_NPM  V_PAI2P C  V_PAS2P RP_APN 

joh:13:18 ou peri pantOn humOn legO  egO  oida  tinas exelexamEn all 
     ou peri pas  su  legO  egO  oida  tis  eklegomai alla 
     D P  A_GPM RP_GP V_PAI1S RP_NS V_XAI1S RI_APM V_AMI1S  C  

 hina hE   graphE plErOthE ho   trOgOn  mou  ton  arton epEren ep 
 hina ho   graphE plEroO  ho   trOgO  egO  ho   artos epairO epi 
 C  RA_NSF N_NSF V_APS3S RA_NSM V_PAPNSM RP_GS RA_ASM N_ASM V_AAI3S P  

 eme  tEn  pternan autou 
 egO  ho   pterna autos 
 RP_AS RA_ASF N_ASF  RP_GSM 

joh:13:19 ap arti legO  humin pro tou  genesthai hina pisteusEte hotan 
     apo arti legO  su  pros ho   ginomai  hina pisteuO  hotan 
     P  D  V_PAI1S RP_DP P  RA_GSN V_AMN   C  V_AAS2P  C   

 genEtai hoti egO  eimi  
 ginomai hoti egO  eimi  
 V_AMS3S C  RP_NS V_PAI1S 

joh:13:20 amEn amEn legO  humin ho   lambanOn an tina  pempsO eme  
     amEn amEn legO  su  ho   lambanO an tis  pempO  egO  
     X  X  V_PAI1S RP_DP RA_NSM V_PAPNSM X RI_ASM V_AAS1S RP_AS 

 lambanei ho   de eme  lambanOn lambanei ton  pempsanta me  
 lambanO ho   de egO  lambanO lambanO ho   pempO   egO  
 V_PAI3S RA_NSM C RP_AS V_PAPNSM V_PAI3S RA_ASM V_AAPASM RP_AS 

joh:13:21 tauta eipOn  [ho]  iEsous etarachthE tO   pneumati kai 
     houtos legO   ho   *PN*  tarassO  ho   pneuma  kai 
     RD_APN V_AAPNSM RA_NSM N_NSM V_API3S  RA_DSN N_DSN  C  

 emarturEsen kai eipen  amEn amEn legO  humin hoti heis ex humOn 
 martureO  kai legO  amEn amEn legO  su  hoti heis hex su  
 V_AAI3S   C  V_AAI3S X  X  V_PAI1S RP_DP C  A_NSM P  RP_GP 

 paradOsei me  
 paradidOmi egO  
 V_FAI3S  RP_AS 

joh:13:22 eblepon eis allElous hoi  mathEtai aporoumenoi peri tinos legei  
     blepO  heis allElOn ho   mathEtEs aporeO   peri tis  legO  
     V_IAI3P P  RP_APM  RA_NPM N_NPM  V_PMPNPM  P  RI_GSM V_PAI3S 

joh:13:23 En   anakeimenos heis ek tOn  mathEtOn autou en  tO   
     eimi  anakeimai  heis ek ho   mathEtEs autos heis ho   
     V_IAI3S V_PMPNSM  A_NSM P RA_GPM N_GPM  RP_GSM P  RA_DSM 

 kolpO tou  iEsou hon  Egapa  ho   iEsous 
 kolpos ho   *PN* eimi  agapaO ho   *PN*  
 N_DSM RA_GSM N_GSM RR_ASM V_IAI3S RA_NSM N_NSM 

joh:13:24 neuei  oun toutO simOn petros puthesthai tis  an eiE   peri 
     neuO  oun houtos *PN* *PN*  punthanomai tis  an eimi  peri 
     V_PAI3S C  RD_DSM N_NSM N_NSM V_AMN    RI_NSM X V_PAO3S P  

 hou  legei  
 hou  legO  
 RR_GSM V_PAI3S 

joh:13:25 anapesOn oun ekeinos houtOs epi to   stEthos tou  iEsou legei  
     anapiptO oun ekeinos houtO epi ho   stEthos ho   *PN* legO  
     V_AAPNSM C  RD_NSM D   P  RA_ASN N_ASN  RA_GSM N_GSM V_PAI3S 

 autO  kurie tis  estin  
 autos kurios tis  eimi  
 RP_DSM N_VSM RI_NSM V_PAI3S 

joh:13:26 apokrinetai [ho]  iEsous ekeinos estin  hO   egO  bapsO  to   
     apokrinomai ho   *PN*  ekeinos eimi  hos  egO  baptO  ho   
     V_PMI3S   RA_NSM N_NSM RD_NSM V_PAI3S RR_DSM RP_NS V_FAI1S RA_ASN 

 psOmion kai dOsO  autO  bapsas  oun to   psOmion [lambanei kai] didOsin 
 psOmion kai didOmi autos baptO  oun ho   psOmion lambanO  kai didOmi 
 N_ASN  C  V_FAI1S RP_DSM V_AAPNSM C  RA_ASN N_ASN  V_PAI3S  C  V_PAI3S 

 iouda simOnos iskariOtou 
 *PN* *PN*  *PN*    
 N_DSM N_GSM  N_GSM   

joh:13:27 kai meta to   psOmion tote eisElthen  eis ekeinon ho   satanas 
     kai meta ho   psOmion tote eiserchomai heis ekeinos ho   *PN*  
     C  P  RA_ASN N_ASN  D  V_AAI3S   P  RD_ASM RA_NSM N_NSM  

 legei  oun autO  ho   iEsous ho   poieis poiEson tachion 
 legO  oun autos ho   *PN*  hos  poieO  poieO  tachion 
 V_PAI3S C  RP_DSM RA_NSM N_NSM RR_ASN V_PAI2S V_AAD2S A_ASNC 

joh:13:28 touto [de] oudeis egnO  tOn  anakeimenOn pros ti   eipen  
     houtos de  oudeis ginOskO ho   anakeimai  pros tis  legO  
     RD_ASN C  A_NSM V_AAI3S RA_GPM V_PMPGPM  P  RI_ASN V_AAI3S 

 autO  
 autos 
 RP_DSM 

joh:13:29 tines gar edokoun epei to   glOssokomon eichen ioudas hoti 
     tis  gar dokeO  epei ho   glOssokomon echO  *PN*  hoti 
     RI_NPM C  V_IAI3P C  RA_ASN N_ASN    V_IAI3S N_NSM C  

 legei  autO  [ho]  iEsous agorason hOn  chreian echomen eis tEn  
 legO  autos ho   *PN*  agorazO hos  chreia echO  heis ho   
 V_PAI3S RP_DSM RA_NSM N_NSM V_AAD2S RR_GPN N_ASF  V_PAI1P P  RA_ASF 

 heortEn E tois  ptOchois hina ti   dO   
 heortE E ho   ptOchos hina tis  didOmi 
 N_ASF  C RA_DPM A_DPM  C  RI_ASN V_AAS3S 

joh:13:30 labOn  oun to   psOmion ekeinos exElthen  euthus En   de 
     lambanO oun ho   psOmion ekeinos exerchomai euthus eimi  de 
     V_AAPNSM C  RA_ASN N_ASN  RD_NSM V_AAI3S  A_NSM V_IAI3S C 

 nux  
 nux  
 N_NSF 

joh:13:31 hote oun exElthen  legei  iEsous nun edoxasthE ho   huios tou  
     hote oun exerchomai legO  *PN*  nun doxazO  ho   huios ho   
     C  C  V_AAI3S  V_PAI3S N_NSM D  V_API3S  RA_NSM N_NSM RA_GSM 

 anthrOpou kai ho   theos edoxasthE en  autO  
 anthrOpos kai ho   theos doxazO  heis autos 
 N_GSM   C  RA_NSM N_NSM V_API3S  P  RP_DSM 

joh:13:32 [ei ho   theos edoxasthE en  autO] kai ho   theos doxasei 
     ei ho   theos doxazO  heis autos kai ho   theos doxazO 
     C  RA_NSM N_NSM V_API3S  P  RP_DSM D  RA_NSM N_NSM V_FAI3S 

 auton en  autO  kai euthus doxasei auton 
 autos heis autos kai euthus doxazO autos 
 RP_ASM P  RP_DSM C  A_NSM V_FAI3S RP_ASM 

joh:13:33 teknia eti mikron meth humOn eimi  zEtEsete me  kai kathOs 
     teknion eti mikros meta su  eimi  zEteO  egO  kai kathOs 
     N_VPN  D  A_ASN P  RP_GP V_PAI1S V_FAI2P RP_AS C  C   

 eipon  tois  ioudaiois hoti hopou egO  hupagO humeis ou dunasthe elthein 
 legO  ho   *PN*   hoti hopou egO  hupagO su   ou dunamai erchomai 
 V_AAI1S RA_DPM A_DPM   C  C   RP_NS V_PAI1S RP_NP D V_PMI2P V_AAN  

 kai humin legO  arti 
 kai su  legO  arti 
 D  RP_DP V_PAI1S D  

joh:13:34 entolEn kainEn didOmi humin hina agapate allElous kathOs EgapEsa 
     entolE kainos didOmi su  hina agapaO allElOn kathOs agapaO 
     N_ASF  A_ASF V_PAI1S RP_DP D  V_PAS2P RP_APM  C   V_AAI1S 

 humas hina kai humeis agapate allElous 
 su  hina kai su   agapaO allElOn 
 RP_AP D  D  RP_NP V_PAS2P RP_APM  

joh:13:35 en  toutO gnOsontai pantes hoti emoi mathEtai este  ean agapEn 
     heis houtos ginOskO  pas  hoti emos mathEtEs eimi  ean agapE 
     P  RD_DSN V_FMI3P  A_NPM C  A_NPM N_NPM  V_PAI2P C  N_ASF 

 echEte en  allElois 
 echO  heis allElOn 
 V_PAS2P P  RP_DPM  

joh:13:36 legei  autO  simOn petros kurie pou hupageis apekrithE  [autO] 
     legO  autos *PN* *PN*  kurios pou hupagO  apokrinomai autos 
     V_PAI3S RP_DSM N_NSM N_NSM N_VSM D  V_PAI2S V_API3S   RP_DSM 

 iEsous hopou hupagO ou dunasai moi  nun akolouthEsai akolouthEseis de 
 *PN*  hopou hupagO ou dunamai egO  nun akoloutheO  akoloutheO  de 
 N_NSM C   V_PAI1S D V_PMI2S RP_DS D  V_AAN    V_FAI2S    C 

 husteron 
 husteros 
 A_ASNC  

joh:13:37 legei  autO  ho   petros kurie dia ti   ou dunamai soi  
     legO  autos ho   *PN*  kurios dia tis  ou dunamai su  
     V_PAI3S RP_DSM RA_NSM N_NSM N_VSM P  RI_ASN D V_PMI1S RP_DS 

 akolouthEsai arti tEn  psuchEn mou  huper sou  thEsO  
 akoloutheO  arti ho   psuchE egO  huper su  tithEmi 
 V_AAN    D  RA_ASF N_ASF  RP_GS P   RP_GS V_FAI1S 

joh:13:38 apokrinetai iEsous tEn  psuchEn sou  huper emou thEseis amEn amEn 
     apokrinomai *PN*  ho   psuchE su  huper egO  tithEmi amEn amEn 
     V_PMI3S   N_NSM RA_ASF N_ASF  RP_GS P   RP_GS V_FAI2S X  X  

 legO  soi  ou mE alektOr phOnEsE heOs hou  arnEsE  me  tris 
 legO  su  ou mE alektOr phOneO heOs hou  arneomai egO  treis 
 V_PAI1S RP_DS D D N_NSM  V_AAS3S P  RR_GSM V_FMI2S RP_AS D   


Help and Acknowledgements