Help and Acknowledgements


joh:12:1 ho   oun iEsous pro hex  hEmerOn tou  pascha Elthen  eis 
     ho   oun *PN*  pros hex  hEmera ho   pascha erchomai heis 
     RA_NSM C  N_NSM P  A_GPF N_GPF  RA_GSN N_GSN V_AAI3S P  

 bEthanian hopou En   lazaros hon  Egeiren ek nekrOn iEsous 
 *PN*   hopou eimi  *PN*  eimi  egeirO ek nekros *PN*  
 N_ASF   D   V_IAI3S N_NSM  RR_ASM V_AAI3S P A_GPM N_NSM 

joh:12:2 epoiEsan oun autO  deipnon ekei kai hE   martha diEkonei ho   de 
     poieO  oun autos deipnon ekei kai ho   *PN*  diakoneO ho   de 
     V_AAI3P C  RP_DSM N_ASN  D  C  RA_NSF N_NSF V_IAI3S RA_NSM C 

 lazaros heis En   ek tOn  anakeimenOn sun autO  
 *PN*  heis eimi  ek ho   anakeimai  sun autos 
 N_NSM  A_NSM V_IAI3S P RA_GPM V_PMPGPM  P  RP_DSM 

joh:12:3 hE   oun mariam labousa litran murou nardou pistikEs polutimou 
     ho   oun *PN*  lambanO litra muron nardos pistikos polutimos 
     RA_NSF C  N_NSF V_AAPNSF N_ASF N_GSN N_GSF A_GSF  A_GSF   

 Eleipsen tous  podas tou  iEsou kai exemaxen tais  thrixin autEs tous  
 aleiphO ho   pous ho   *PN* kai ekmassO ho   thrix  autos ho   
 V_AAI3S RA_APM N_APM RA_GSM N_GSM C  V_AAI3S RA_DPF N_DPF  RP_GSF RA_APM 

 podas autou hE   de oikia eplErOthE ek tEs  osmEs tou  murou 
 pous autos ho   de oikia plEroO  ek ho   osmE ho   muron 
 N_APM RP_GSM RA_NSF C N_NSF V_API3S  P RA_GSF N_GSF RA_GSN N_GSN 

joh:12:4 legei  de ioudas ho   iskariOtEs heis [ek] tOn  mathEtOn autou 
     legO  de *PN*  ho   *PN*    heis ek  ho   mathEtEs autos 
     V_PAI3S C N_NSM RA_NSM N_NSM   A_NSM P  RA_GPM N_GPM  RP_GSM 

 ho   mellOn  auton paradidonai 
 ho   mellO  autos paradidOmi 
 RA_NSM V_PAPNSM RP_ASM V_PAN    

joh:12:5 dia ti   touto to   muron ouk eprathE triakosiOn dEnariOn kai 
     dia tis  houtos ho   muron ou pipraskO triakosioi dEnarion kai 
     P  RI_ASN RD_NSN RA_NSN N_NSN D  V_API3S A_GPN   N_GPN  C  

 edothE ptOchois 
 didOmi ptOchos 
 V_API3S A_DPM  

joh:12:6 eipen  de touto ouch hoti peri tOn  ptOchOn emelen autO  all 
     legO  de houtos ou  hoti peri ho   ptOchos meletaO autos alla 
     V_AAI3S C RD_ASN D  C  P  RA_GPM A_GPM  V_IAI3S RP_DSM C  

 hoti kleptEs En   kai to   glOssokomon echOn  ta   ballomena 
 hoti kleptEs eimi  kai ho   glOssokomon echO   ho   ballO   
 C  N_NSM  V_IAI3S C  RA_ASN N_ASN    V_PAPNSM RA_APN V_PPPAPN 

 ebastazen 
 bastazO  
 V_IAI3S  

joh:12:7 eipen  oun ho   iEsous aphes  autEn  hina eis tEn  hEmeran 
     legO  oun ho   *PN*  aphiEmi heautou hina heis ho   hEmera 
     V_AAI3S C  RA_NSM N_NSM V_AAD2S RP_ASF C  P  RA_ASF N_ASF  

 tou  entaphiasmou mou  tErEsE auto  
 ho   entaphiasmos egO  tEreO  autos 
 RA_GSM N_GSM    RP_GS V_AAS3S RP_ASN 

joh:12:8 tous  ptOchous gar pantote echete meth heautOn eme  de ou pantote 
     ho   ptOchos gar pantote echO  meta heautou egO  de ou pantote 
     RA_APM A_APM  C  D    V_PAI2P P  RP_GPM RP_AS C D D    

 echete 
 echO  
 V_PAI2P 

joh:12:9 egnO  oun [ho]  ochlos polus ek tOn  ioudaiOn hoti ekei estin  
     ginOskO oun ho   ochlos polus ek ho   *PN*   hoti ekei eimi  
     V_AAI3S C  RA_NSM N_NSM A_NSM P RA_GPM A_GPM  C  D  V_PAI3S 

 kai Elthon  ou dia ton  iEsoun monon all hina kai ton  lazaron idOsin 
 kai erchomai ou dia ho   *PN*  monos alla hina kai ho   *PN*  horaO  
 C  V_AAI3P D P  RA_ASM N_ASM A_ASM C  C  D  RA_ASM N_ASM  V_AAS3P 

 hon  Egeiren ek nekrOn 
 eimi  egeirO ek nekros 
 RR_ASM V_AAI3S P A_GPM 

joh:12:10 ebouleusanto de hoi  archiereis hina kai ton  lazaron 
     bouleuomai  de ho   archiereus hina kai ho   *PN*  
     V_AMI3P   C RA_NPM N_NPM   C  D  RA_ASM N_ASM  

 apokteinOsin 
 apokteinO  
 V_AAS3P   

joh:12:11 hoti polloi di auton hupEgon tOn  ioudaiOn kai episteuon eis 
     hoti polus dia autos hupagO ho   *PN*   kai pisteuO  heis 
     C  A_NPM P  RP_ASM V_IAI3P RA_GPM A_GPM  C  V_IAI3P  P  

 ton  iEsoun 
 ho   *PN*  
 RA_ASM N_ASM 

joh:12:12 tE   epaurion ho   ochlos polus ho   elthOn  eis tEn  
     ho   epaurion ho   ochlos polus ho   erchomai heis ho   
     RA_DSF D    RA_NSM N_NSM A_NSM RA_NSM V_AAPNSM P  RA_ASF 

 heortEn akousantes hoti erchetai ho   iEsous eis hierosoluma 
 heortE akouO   hoti erchomai ho   *PN*  heis *PN*    
 N_ASF  V_AAPNPM  C  V_PMI3S RA_NSM N_NSM P  N_APN    

joh:12:13 elabon ta   baia tOn  phoinikOn kai exElthon  eis hupantEsin 
     lambanO ho   baion ho   *PN*   kai exerchomai heis hupantEsis 
     V_AAI3P RA_APN N_APN RA_GPM N_GPM   C  V_AAI3P  P  N_ASF   

 autO  kai ekraugazon hOsanna eulogEmenos ho   erchomenos en  onomati 
 autos kai kraugazO  hOsanna eulogeO   ho   erchomai  heis onoma  
 RP_DSM C  V_IAI3P  X    V_XPPNSM  RA_NSM V_PMPNSM  P  N_DSN  

 kuriou [kai] ho   basileus tou  israEl 
 kurios kai  ho   basileus ho   *PN*  
 N_GSM C   RA_NSM N_NSM  RA_GSM N_GSM 

joh:12:14 heurOn  de ho   iEsous onarion ekathisen ep auto  kathOs estin  
     heuriskO de ho   *PN*  onarion kathizO  epi autos kathOs eimi  
     V_AAPNSM C RA_NSM N_NSM N_ASN  V_AAI3S  P  RP_ASN C   V_PAI3S 

 gegrammenon 
 graphO   
 V_XPPNSN  

joh:12:15 mE phobou  thugatEr siOn idou ho   basileus sou  erchetai 
     mE phobeomai thugatEr *PN* idou ho   basileus su  erchomai 
     D V_PMD2S  N_NSF  N_GSF X  RA_NSM N_NSM  RP_GS V_PMI3S 

 kathEmenos epi pOlon onou 
 kathEmai  epi pOlos onos 
 V_PMPNSM  P  N_ASM N_GSF 

joh:12:16 tauta ouk egnOsan autou hoi  mathEtai to   prOton all hote 
     houtos ou ginOskO autos ho   mathEtEs ho   prOtos alla hote 
     RD_APN D  V_AAI3P RP_GSM RA_NPM N_NPM  RA_ASN A_ASN C  C  

 edoxasthE iEsous tote emnEsthEsan hoti tauta En   ep autO  gegrammena 
 doxazO  *PN*  tote mimnEskomai hoti houtos eimi  epi autos graphO   
 V_API3S  N_NSM D  V_API3P   C  RD_NPN V_IAI3S P  RP_DSM V_XPPNPN  

 kai tauta epoiEsan autO  
 kai houtos poieO  autos 
 C  RD_APN V_AAI3P RP_DSM 

joh:12:17 emarturei oun ho   ochlos ho   On    met autou hote ton  
     martureO oun ho   ochlos ho   hos   meta autos hote ho   
     V_IAI3S  C  RA_NSM N_NSM RA_NSM V_PAPNSM P  RP_GSM C  RA_ASM 

 lazaron ephOnEsen ek tou  mnEmeiou kai Egeiren auton ek nekrOn 
 *PN*  phOneO  ek ho   mnEmeion kai egeirO autos ek nekros 
 N_ASM  V_AAI3S  P RA_GSN N_GSN  C  V_AAI3S RP_ASM P A_GPM 

joh:12:18 dia touto [kai] hupEntEsen autO  ho   ochlos hoti Ekousan touto 
     dia houtos kai  hupantaO  autos ho   ochlos hoti akouO  houtos 
     P  RD_ASN D   V_AAI3S  RP_DSM RA_NSM N_NSM C  V_AAI3P RD_ASN 

 auton pepoiEkenai to   sEmeion 
 autos poieO    ho   sEmeion 
 RP_ASM V_XAN    RA_ASN N_ASN  

joh:12:19 hoi  oun pharisaioi eipan  pros heautous theOreite hoti ouk 
     ho   oun *PN*    legO  pros heautou theOreO  hoti ou 
     RA_NPM C  N_NPM   V_AAI3P P  RP_APM  V_PAI2P  C  D  

 Opheleite ouden ide  ho   kosmos opisO autou apElthen  
 OpheleO  oudeis horaO ho   kosmos opisO autos aperchomai 
 V_PAI2P  A_ASN X   RA_NSM N_NSM P   RP_GSM V_AAI3S  

joh:12:20 Esan  de hellEnes tines ek tOn  anabainontOn hina proskunEsOsin 
     eimi  de *PN*   tis  ek ho   anabainO   hina proskuneO   
     V_IAI3P C N_NPM  RI_NPM P RA_GPM V_PAPGPM   C  V_AAS3P    

 en  tE   heortE 
 heis ho   heortE 
 P  RA_DSF N_DSF 

joh:12:21 houtoi oun prosElthon  philippO tO   apo bEthsaida tEs  
     houtos oun proserchomai *PN*   ho   apo *PN*   ho   
     RD_NPM C  V_AAI3P   N_DSM  RA_DSM P  N_GSF   RA_GSF 

 galilaias kai ErOtOn auton legontes kurie thelomen ton  iEsoun idein 
 *PN*   kai erOtaO autos legO   kurios thelO  ho   *PN*  horaO 
 N_GSF   C  V_IAI3P RP_ASM V_PAPNPM N_VSM V_PAI1P RA_ASM N_ASM V_AAN 

joh:12:22 erchetai ho   philippos kai legei  tO   andrea erchetai andreas 
     erchomai ho   *PN*   kai legO  ho   *PN*  erchomai *PN*  
     V_PMI3S RA_NSM N_NSM   C  V_PAI3S RA_DSM N_DSM V_PMI3S N_NSM  

 kai philippos kai legousin tO   iEsou 
 kai *PN*   kai legO   ho   *PN* 
 C  N_NSM   C  V_PAI3P RA_DSM N_DSM 

joh:12:23 ho   de iEsous apokrinetai autois legOn  elEluthen hE   hOra 
     ho   de *PN*  apokrinomai autos legO   erchomai ho   hOra 
     RA_NSM C N_NSM V_PMI3S   RP_DPM V_PAPNSM V_XAI3S  RA_NSF N_NSF 

 hina doxasthE ho   huios tou  anthrOpou 
 hina doxazO  ho   huios ho   anthrOpos 
 C  V_APS3S RA_NSM N_NSM RA_GSM N_GSM   

joh:12:24 amEn amEn legO  humin ean mE ho   kokkos tou  sitou pesOn  
     amEn amEn legO  su  ean mE ho   kokkos ho   sitos piptO  
     X  X  V_PAI1S RP_DP C  D RA_NSM N_NSM RA_GSM N_GSM V_AAPNSM 

 eis tEn  gEn  apothanE  autos monos menei  ean de apothanE  polun 
 heis ho   gE  apothnEskO autos monos menO  ean de apothnEskO polus 
 P  RA_ASF N_ASF V_AAS3S  RP_NSM A_NSM V_PAI3S C  C V_AAS3S  A_ASM 

 karpon pherei 
 karpos pherO  
 N_ASM V_PAI3S 

joh:12:25 ho   philOn  tEn  psuchEn autou apolluei autEn  kai ho   
     ho   philos  ho   psuchE autos apollumi heautou kai ho   
     RA_NSM V_PAPNSM RA_ASF N_ASF  RP_GSM V_PAI3S RP_ASF C  RA_NSM 

 misOn  tEn  psuchEn autou en  tO   kosmO toutO eis zOEn aiOnion 
 miseO  ho   psuchE autos heis ho   kosmos houtos heis zOE  aiOnios 
 V_PAPNSM RA_ASF N_ASF  RP_GSM P  RA_DSM N_DSM RD_DSM P  N_ASF A_ASF  

 phulaxei autEn  
 phulassO heautou 
 V_FAI3S RP_ASF 

joh:12:26 ean emoi tis  diakonE emoi akoloutheitO kai hopou eimi  egO  
     ean egO  tis  diakoneO egO  akoloutheO  kai hopou eimi  egO  
     C  RP_DS RI_NSM V_PAS3S RP_DS V_PAD3S   C  C   V_PAI1S RP_NS 

 ekei kai ho   diakonos ho   emos estai  ean tis  emoi diakonE 
 ekei kai ho   diakonos ho   emos eimi  ean tis  egO  diakoneO 
 D  D  RA_NSM N_NSM  RA_NSM A_NSM V_FMI3S C  RI_NSM RP_DS V_PAS3S 

 timEsei auton ho   patEr 
 timaO  autos ho   patEr 
 V_FAI3S RP_ASM RA_NSM N_NSM 

joh:12:27 nun hE   psuchE mou  tetaraktai kai ti   eipO  pater sOson  
     nun ho   psuchE egO  tarassO  kai tis  legO  patEr sOzO  
     D  RA_NSF N_NSF RP_GS V_XPI3S  C  RI_ASN V_AAS1S N_VSM V_AAD2S 

 me  ek tEs  hOras tautEs alla dia touto Elthon  eis tEn  hOran 
 egO  ek ho   hOra houtos alla dia houtos erchomai heis ho   hOra 
 RP_AS P RA_GSF N_GSF RD_GSF C  P  RD_ASN V_AAI1S P  RA_ASF N_ASF 

 tautEn 
 houtos 
 RD_ASF 

joh:12:28 pater doxason sou  to   onoma Elthen  oun phOnE ek tou  ouranou 
     patEr doxazO su  ho   onoma erchomai oun phOnE ek ho   ouranos 
     N_VSM V_AAD2S RP_GS RA_ASN N_ASN V_AAI3S C  N_NSF P RA_GSM N_GSM  

 kai edoxasa kai palin doxasO 
 kai doxazO kai palin doxazO 
 C  V_AAI1S C  D   V_FAI1S 

joh:12:29 ho   oun ochlos ho   hestOs  kai akousas elegen brontEn 
     ho   oun ochlos ho   histEmi kai akouO  legO  brontE 
     RA_NSM C  N_NSM RA_NSM V_XAPNSM C  V_AAPNSM V_IAI3S N_ASF  

 gegonenai alloi elegon aggelos autO  lelalEken 
 ginomai  allos legO  aggelos autos laleO   
 V_XAN   A_NPM V_IAI3P N_NSM  RP_DSM V_XAI3S  

joh:12:30 apekrithE  iEsous kai eipen  ou di eme  hE   phOnE hautE 
     apokrinomai *PN*  kai legO  ou dia egO  ho   phOnE autos 
     V_API3S   N_NSM C  V_AAI3S D P  RP_AS RA_NSF N_NSF RD_NSF 

 gegonen alla di humas 
 ginomai alla dia su  
 V_XAI3S C  P  RP_AP 

joh:12:31 nun krisis estin  tou  kosmou toutou nun ho   archOn tou  
     nun krisis eimi  ho   kosmos houtos nun ho   archOn ho   
     D  N_NSF V_PAI3S RA_GSM N_GSM RD_GSM D  RA_NSM N_NSM RA_GSM 

 kosmou toutou ekblEthEsetai exO 
 kosmos houtos ekballO    echO 
 N_GSM RD_GSM V_FPI3S    D  

joh:12:32 kagO ean hupsOthO ek tEs  gEs  pantas helkusO pros emauton 
     kagO ean hupsoO  ek ho   gE  pas  helkO  pros emautou 
     C  C  V_APS1S P RA_GSF N_GSF A_APM V_FAI1S P  RP_ASM 

joh:12:33 touto de elegen sEmainOn poiO  thanatO Emellen apothnEskein 
     houtos de legO  sEmainO poios thanatos mellO  apothnEskO  
     RD_ASN C V_IAI3S V_PAPNSM RI_DSM N_DSM  V_IAI3S V_PAN    

joh:12:34 apekrithE  oun autO  ho   ochlos hEmeis Ekousamen ek tou  nomou 
     apokrinomai oun autos ho   ochlos egO  akouO   ek ho   nomos 
     V_API3S   C  RP_DSM RA_NSM N_NSM RP_NP V_AAI1P  P RA_GSM N_GSM 

 hoti ho   christos menei  eis ton  aiOna kai pOs legeis su  hoti 
 hoti ho   *PN*   menO  heis ho   aiOn kai pOs legO  su  hoti 
 C  RA_NSM N_NSM  V_PAI3S P  RA_ASM N_ASM C  D  V_PAI2S RP_NS C  

 dei   hupsOthEnai ton  huion tou  anthrOpou tis  estin  houtos 
 deO   hupsoO   ho   huios ho   anthrOpos tis  eimi  houtos 
 V_PAI3S V_APN    RA_ASM N_ASM RA_GSM N_GSM   RI_NSM V_PAI3S RD_NSM 

 ho   huios tou  anthrOpou 
 ho   huios ho   anthrOpos 
 RA_NSM N_NSM RA_GSM N_GSM   

joh:12:35 eipen  oun autois ho   iEsous eti mikron chronon to   phOs en  
     legO  oun autos ho   *PN*  eti mikros chronos ho   phOs heis 
     V_AAI3S C  RP_DPM RA_NSM N_NSM D  A_ASM N_ASM  RA_NSN N_NSN P  

 humin estin  peripateite hOs to   phOs echete hina mE skotia humas 
 su  eimi  peripateO  hOs ho   phOs echO  hina mE skotia su  
 RP_DP V_PAI3S V_PAD2P   C  RA_ASN N_ASN V_PAI2P C  D N_NSF RP_AP 

 katalabE  kai ho   peripatOn en  tE   skotia ouk oiden  pou hupagei 
 katalambanO kai ho   peripateO heis ho   skotia ou oida  pou hupagO 
 V_AAS3S   C  RA_NSM V_PAPNSM P  RA_DSF N_DSF D  V_XAI3S D  V_PAI3S 

joh:12:36 hOs to   phOs echete pisteuete eis to   phOs hina huioi 
     hOs ho   phOs echO  pisteuO  heis ho   phOs hina huios 
     C  RA_ASN N_ASN V_PAI2P V_PAD2P  P  RA_ASN N_ASN C  N_NPM 

 phOtos genEsthe tauta elalEsen iEsous kai apelthOn  ekrubE ap autOn 
 phOs  ginomai houtos laleO  *PN*  kai aperchomai kruptO apo autos 
 N_GSN V_AMS2P RD_APN V_AAI3S N_NSM C  V_AAPNSM  V_API3S P  RP_GPM 

joh:12:37 tosauta de autou sEmeia pepoiEkotos emprosthen autOn ouk 
     tosoutos de autos sEmeion poieO    emprosthen autos ou 
     RD_APN  C RP_GSM N_APN  V_XAPGSM  P     RP_GPM D  

 episteuon eis auton 
 pisteuO  heis autos 
 V_IAI3P  P  RP_ASM 

joh:12:38 hina ho   logos Esaiou tou  prophEtou plErOthE hon  eipen  
     hina ho   logos *PN*  ho   prophEtEs plEroO  eimi  legO  
     C  RA_NSM N_NSM N_GSM RA_GSM N_GSM   V_APS3S RR_ASM V_AAI3S 

 kurie tis  episteusen tE   akoE hEmOn kai ho   brachiOn kuriou tini  
 kurios tis  pisteuO  ho   akoE egO  kai ho   brachiOn kurios tis  
 N_VSM RI_NSM V_AAI3S  RA_DSF N_DSF RP_GP C  RA_NSM N_NSM  N_GSM RI_DSM 

 apekaluphthE 
 apokaluptO  
 V_API3S   

joh:12:39 dia touto ouk Edunanto pisteuein hoti palin eipen  Esaias 
     dia houtos ou dunamai pisteuO  hoti palin legO  *PN*  
     P  RD_ASN D  V_IMI3P V_PAN   C  D   V_AAI3S N_NSM 

joh:12:40 tetuphlOken autOn tous  ophthalmous kai epOrOsen autOn tEn  
     tuphloO   autos ho   ophthalmos kai pOroO  autos ho   
     V_XAI3S   RP_GPM RA_APM N_APM    C  V_AAI3S RP_GPM RA_ASF 

 kardian hina mE idOsin tois  ophthalmois kai noEsOsin tE   kardia kai 
 kardia hina mE horaO  ho   ophthalmos kai noeO   ho   kardia kai 
 N_ASF  C  D V_AAS3P RA_DPM N_DPM    C  V_AAS3P RA_DSF N_DSF C  

 straphOsin kai iasomai autous 
 strephO  kai iaomai heautou 
 V_APS3P  C  V_FMI1S RP_APM 

joh:12:41 tauta eipen  Esaias hoti eiden  tEn  doxan autou kai elalEsen 
     houtos legO  *PN*  hoti horaO  ho   doxa autos kai laleO  
     RD_APN V_AAI3S N_NSM C  V_AAI3S RA_ASF N_ASF RP_GSM C  V_AAI3S 

 peri autou 
 peri autos 
 P  RP_GSM 

joh:12:42 homOs mentoi kai ek tOn  archontOn polloi episteusan eis auton 
     homOs mentoi kai ek ho   archO   polus pisteuO  heis autos 
     D   C   D  P RA_GPM N_GPM   A_NPM V_AAI3P  P  RP_ASM 

 alla dia tous  pharisaious ouch hOmologoun hina mE aposunagOgoi genOntai 
 alla dia ho   *PN*    ou  homologeO hina mE aposunagOgos ginomai 
 C  P  RA_APM N_APM    D  V_IAI3P  C  D A_NPM    V_AMS3P 

joh:12:43 EgapEsan gar tEn  doxan tOn  anthrOpOn mallon Eper tEn  doxan 
     agapaO  gar ho   doxa ho   anthrOpos mallon Eper ho   doxa 
     V_AAI3P C  RA_ASF N_ASF RA_GPM N_GPM   D   C  RA_ASF N_ASF 

 tou  theou 
 ho   theos 
 RA_GSM N_GSM 

joh:12:44 iEsous de ekraxen kai eipen  ho   pisteuOn eis eme  ou pisteuei 
     *PN*  de krazO  kai legO  ho   pisteuO heis egO  ou pisteuO 
     N_NSM C V_AAI3S C  V_AAI3S RA_NSM V_PAPNSM P  RP_AS D V_PAI3S 

 eis eme  alla eis ton  pempsanta me  
 heis egO  alla heis ho   pempO   egO  
 P  RP_AS C  P  RA_ASM V_AAPASM RP_AS 

joh:12:45 kai ho   theOrOn eme  theOrei ton  pempsanta me  
     kai ho   theOreO egO  theOreO ho   pempO   egO  
     C  RA_NSM V_PAPNSM RP_AS V_PAI3S RA_ASM V_AAPASM RP_AS 

joh:12:46 egO  phOs eis ton  kosmon elElutha hina pas  ho   pisteuOn 
     egO  phOs heis ho   kosmos erchomai hina pas  ho   pisteuO 
     RP_NS N_NSN P  RA_ASM N_ASM V_XAI1S C  A_NSM RA_NSM V_PAPNSM 

 eis eme  en  tE   skotia mE meinE  
 heis egO  heis ho   skotia mE menO  
 P  RP_AS P  RA_DSF N_DSF D V_AAS3S 

joh:12:47 kai ean tis  mou  akousE tOn  rhEmatOn kai mE phulaxE egO  ou 
     kai ean tis  egO  akouO  ho   rhEma  kai mE phulassO egO  ou 
     C  C  RI_NSM RP_GS V_AAS3S RA_GPN N_GPN  C  D V_AAS3S RP_NS D 

 krinO  auton ou gar Elthon  hina krinO  ton  kosmon all hina sOsO  
 krinO  autos ou gar erchomai hina krinO  ho   kosmos alla hina sOzO  
 V_PAI1S RP_ASM D C  V_AAI1S C  V_AAS1S RA_ASM N_ASM C  C  V_AAS1S 

 ton  kosmon 
 ho   kosmos 
 RA_ASM N_ASM 

joh:12:48 ho   athetOn eme  kai mE lambanOn ta   rhEmata mou  echei  
     ho   atheteO egO  kai mE lambanO ho   rhEma  egO  echO  
     RA_NSM V_PAPNSM RP_AS C  D V_PAPNSM RA_APN N_APN  RP_GS V_PAI3S 

 ton  krinonta auton ho   logos hon  elalEsa ekeinos krinei auton 
 ho   krinO  autos ho   logos eimi  laleO  ekeinos krinO  autos 
 RA_ASM V_PAPASM RP_ASM RA_NSM N_NSM RR_ASM V_AAI1S RD_NSM V_FAI3S RP_ASM 

 en  tE   eschatE hEmera 
 heis ho   eschatos hEmera 
 P  RA_DSF A_DSF  N_DSF 

joh:12:49 hoti egO  ex emautou ouk elalEsa all ho   pempsas me  patEr 
     hoti egO  hex emautou ou laleO  alla ho   pempO  egO  patEr 
     C  RP_NS P  RP_GSM D  V_AAI1S C  RA_NSM V_AAPNSM RP_AS N_NSM 

 autos moi  entolEn dedOken ti   eipO  kai ti   lalEsO 
 autos egO  entolE didOmi tis  legO  kai tis  laleO  
 RP_NSM RP_DS N_ASF  V_XAI3S RI_ASN V_AAS1S C  RI_ASN V_AAS1S 

joh:12:50 kai oida  hoti hE   entolE autou zOE  aiOnios estin  ha   
     kai oida  hoti ho   entolE autos zOE  aiOnios eimi  hos  
     C  V_XAI1S C  RA_NSF N_NSF RP_GSM N_NSF A_NSF  V_PAI3S RR_APN 

 oun egO  lalO  kathOs eirEken moi  ho   patEr houtOs lalO  
 oun egO  laleO  kathOs legO  egO  ho   patEr houtO laleO  
 C  RP_NS V_PAI1S C   V_XAI3S RP_DS RA_NSM N_NSM D   V_PAI1S 


Help and Acknowledgements