Help and Acknowledgements


joh:11:1 En   de tis  asthenOn lazaros apo bEthanias ek tEs  kOmEs 
     eimi  de tis  asthenEs *PN*  apo *PN*   ek ho   kOmE 
     V_IAI3S C RI_NSM V_PAPNSM N_NSM  P  N_GSF   P RA_GSF N_GSF 

 marias kai marthas tEs  adelphEs autEs 
 *PN*  kai *PN*  ho   adelphE autos 
 N_GSF C  N_GSF  RA_GSF N_GSF  RP_GSF 

joh:11:2 En   de mariam hE   aleipsasa ton  kurion murO kai ekmaxasa 
     eimi  de *PN*  ho   aleiphO  ho   kurios muron kai ekmassO 
     V_IAI3S C N_NSF RA_NSF V_AAPNSF RA_ASM N_ASM N_DSN C  V_AAPNSF 

 tous  podas autou tais  thrixin autEs hEs  ho   adelphos lazaros 
 ho   pous autos ho   thrix  autos eimi  ho   adelphos *PN*  
 RA_APM N_APM RP_GSM RA_DPF N_DPF  RP_GSF RR_GSF RA_NSM N_NSM  N_NSM  

 Esthenei 
 astheneO 
 V_IAI3S 

joh:11:3 apesteilan oun hai  adelphai pros auton legousai kurie ide  
     apostellO oun ho   adelphE pros autos legO   kurios horaO 
     V_AAI3P  C  RA_NPF N_NPF  P  RP_ASM V_PAPNPF N_VSM X   

 hon  phileis asthenei 
 eimi  phileO astheneO 
 RR_ASM V_PAI2S V_PAI3S 

joh:11:4 akousas de ho   iEsous eipen  hautE hE   astheneia ouk estin  
     akouO  de ho   *PN*  legO  autos ho   astheneia ou eimi  
     V_AAPNSM C RA_NSM N_NSM V_AAI3S RD_NSF RA_NSF N_NSF   D  V_PAI3S 

 pros thanaton all huper tEs  doxEs tou  theou hina doxasthE ho   huios 
 pros thanatos alla huper ho   doxa ho   theos hina doxazO  ho   huios 
 P  N_ASM  C  P   RA_GSF N_GSF RA_GSM N_GSM C  V_APS3S RA_NSM N_NSM 

 tou  theou di autEs 
 ho   theos dia autos 
 RA_GSM N_GSM P  RP_GSF 

joh:11:5 Egapa  de ho   iEsous tEn  marthan kai tEn  adelphEn autEs kai 
     agapaO de ho   *PN*  ho   *PN*  kai ho   adelphE autos kai 
     V_IAI3S C RA_NSM N_NSM RA_ASF N_ASF  C  RA_ASF N_ASF  RP_GSF C  

 ton  lazaron 
 ho   *PN*  
 RA_ASM N_ASM  

joh:11:6 hOs oun Ekousen hoti asthenei tote men emeinen en  hO   En   
     hOs oun akouO  hoti astheneO tote men menO  heis hos  eimi  
     C  C  V_AAI3S C  V_PAI3S D  X  V_AAI3S P  RR_DSM V_IAI3S 

 topO duo  hEmeras 
 topos duo  hEmera 
 N_DSM A_APF N_APF  

joh:11:7 epeita meta touto legei  tois  mathEtais agOmen eis tEn  
     epeita meta houtos legO  ho   mathEtEs agO   heis ho   
     D   P  RD_ASN V_PAI3S RA_DPM N_DPM   V_PAS1P P  RA_ASF 

 ioudaian palin 
 *PN*   palin 
 N_ASF  D   

joh:11:8 legousin autO  hoi  mathEtai rabbi nun ezEtoun se  lithasai 
     legO   autos ho   mathEtEs rabbi nun zEteO  su  lithazO 
     V_PAI3P RP_DSM RA_NPM N_NPM  N_VSM D  V_IAI3P RP_AS V_AAN  

 hoi  ioudaioi kai palin hupageis ekei 
 ho   *PN*   kai palin hupagO  ekei 
 RA_NPM A_NPM  C  D   V_PAI2S D  

joh:11:9 apekrithE  iEsous ouchi dOdeka hOrai eisin  tEs  hEmeras ean 
     apokrinomai *PN*  ou  dOdeka hOra eimi  ho   hEmera ean 
     V_API3S   N_NSM X   A_NPF N_NPF V_PAI3P RA_GSF N_GSF  C  

 tis  peripatE en  tE   hEmera ou proskoptei hoti to   phOs tou  
 tis  peripateO heis ho   hEmera ou proskoptO hoti ho   phOs ho   
 RI_NSM V_PAS3S  P  RA_DSF N_DSF D V_PAI3S  C  RA_ASN N_ASN RA_GSM 

 kosmou toutou blepei 
 kosmos houtos blepO  
 N_GSM RD_GSM V_PAI3S 

joh:11:10 ean de tis  peripatE en  tE   nukti proskoptei hoti to   
     ean de tis  peripateO heis ho   nux  proskoptO hoti ho   
     C  C RI_NSM V_PAS3S  P  RA_DSF N_DSF V_PAI3S  C  RA_NSN 

 phOs ouk estin  en  autO  
 phOs ou eimi  heis autos 
 N_NSN D  V_PAI3S P  RP_DSM 

joh:11:11 tauta eipen  kai meta touto legei  autois lazaros ho   philos 
     houtos legO  kai meta houtos legO  autos *PN*  ho   philos 
     RD_APN V_AAI3S C  P  RD_ASN V_PAI3S RP_DPM N_NSM  RA_NSM A_NSM 

 hEmOn kekoimEtai alla poreuomai hina exupnisO auton 
 egO  koimaomai alla poreuomai hina exupnizO autos 
 RP_GP V_XMI3S  C  V_PMI1S  C  V_AAS1S RP_ASM 

joh:11:12 eipan  oun hoi  mathEtai autO  kurie ei kekoimEtai sOthEsetai 
     legO  oun ho   mathEtEs autos kurios ei koimaomai sOzO    
     V_AAI3P C  RA_NPM N_NPM  RP_DSM N_VSM C V_XMI3S  V_FPI3S  

joh:11:13 eirEkei de ho   iEsous peri tou  thanatou autou ekeinoi de 
     legO  de ho   *PN*  peri ho   thanatos autos ekeinos de 
     V_YAI3S C RA_NSM N_NSM P  RA_GSM N_GSM  RP_GSM RD_NPM C 

 edoxan hoti peri tEs  koimEseOs tou  hupnou legei  
 dokeO  hoti peri ho   koimEsis ho   hupnos legO  
 V_AAI3P C  P  RA_GSF N_GSF   RA_GSM N_GSM V_PAI3S 

joh:11:14 tote oun eipen  autois ho   iEsous parrEsia lazaros apethanen 
     tote oun legO  autos ho   *PN*  parrEsia *PN*  apothnEskO 
     D  C  V_AAI3S RP_DPM RA_NSM N_NSM N_DSF  N_NSM  V_AAI3S  

joh:11:15 kai chairO di humas hina pisteusEte hoti ouk EmEn  ekei alla 
     kai chairO dia su  hina pisteuO  hoti ou eimi  ekei alla 
     C  V_PAI1S P  RP_AP C  V_AAS2P  C  D  V_IMI1S D  C  

 agOmen pros auton 
 agO   pros autos 
 V_PAS1P P  RP_ASM 

joh:11:16 eipen  oun thOmas ho   legomenos didumos tois  summathEtais 
     legO  oun *PN*  ho   legO   *PN*  ho   summathEtEs 
     V_AAI3S C  N_NSM RA_NSM V_PPPNSM N_NSM  RA_DPM N_DPM    

 agOmen kai hEmeis hina apothanOmen met autou 
 agO   kai egO  hina apothnEskO meta autos 
 V_PAS1P D  RP_NP C  V_AAS1P   P  RP_GSM 

joh:11:17 elthOn  oun ho   iEsous heuren  auton tessaras EdE hEmeras 
     erchomai oun ho   *PN*  heuriskO autos tessares EdE hEmera 
     V_AAPNSM C  RA_NSM N_NSM V_AAI3S RP_ASM A_APF  D  N_APF  

 echonta en  tO   mnEmeiO 
 echO   heis ho   mnEmeion 
 V_PAPASM P  RA_DSN N_DSN  

joh:11:18 En   de hE   bEthania eggus tOn  hierosolumOn hOs apo stadiOn 
     eimi  de ho   *PN*   eggus ho   *PN*     hOs apo stadioi 
     V_IAI3S C RA_NSF N_NSF  P   RA_GPN N_GPN    D  D  N_GPM  

 dekapente 
 dekapente 
 A_GPM   

joh:11:19 polloi de ek tOn  ioudaiOn elElutheisan pros tEn  marthan kai 
     polus de ek ho   *PN*   erchomai   pros ho   *PN*  kai 
     A_NPM C P RA_GPM A_GPM  V_YAI3P   P  RA_ASF N_ASF  C  

 mariam hina paramuthEsOntai autas  peri tou  adelphou 
 *PN*  hina paramutheomai  heautou peri ho   adelphos 
 N_ASF C  V_AMS3P     RP_APF P  RA_GSM N_GSM  

joh:11:20 hE   oun martha hOs Ekousen hoti iEsous erchetai hupEntEsen autO  
     ho   oun *PN*  hOs akouO  hoti *PN*  erchomai hupantaO  autos 
     RA_NSF C  N_NSF C  V_AAI3S C  N_NSM V_PMI3S V_AAI3S  RP_DSM 

 mariam de en  tO   oikO ekathezeto 
 *PN*  de heis ho   oikos kathezomai 
 N_NSF C P  RA_DSM N_DSM V_IMI3S  

joh:11:21 eipen  oun hE   martha pros ton  iEsoun kurie ei Es   hOde 
     legO  oun ho   *PN*  pros ho   *PN*  kurios ei eimi  hOde 
     V_AAI3S C  RA_NSF N_NSF P  RA_ASM N_ASM N_VSM C V_IAI2S D  

 ouk an apethanen ho   adelphos mou  
 ou an apothnEskO ho   adelphos egO  
 D  X V_AAI3S  RA_NSM N_NSM  RP_GS 

joh:11:22 [alla] kai nun oida  hoti hosa  an aitEsE ton  theon dOsei  
     alla  kai nun oida  hoti hosos an aiteO  ho   theos didOmi 
     C   D  D  V_XAI1S C  RR_APN X V_AMS2S RA_ASM N_ASM V_FAI3S 

 soi  ho   theos 
 su  ho   theos 
 RP_DS RA_NSM N_NSM 

joh:11:23 legei  autE  ho   iEsous anastEsetai ho   adelphos sou  
     legO  autos ho   *PN*  anistEmi  ho   adelphos su  
     V_PAI3S RP_DSF RA_NSM N_NSM V_FMI3S   RA_NSM N_NSM  RP_GS 

joh:11:24 legei  autO  hE   martha oida  hoti anastEsetai en  tE   
     legO  autos ho   *PN*  oida  hoti anistEmi  heis ho   
     V_PAI3S RP_DSM RA_NSF N_NSF V_XAI1S C  V_FMI3S   P  RA_DSF 

 anastasei en  tE   eschatE hEmera 
 anastasis heis ho   eschatos hEmera 
 N_DSF   P  RA_DSF A_DSF  N_DSF 

joh:11:25 eipen  autE  ho   iEsous egO  eimi  hE   anastasis kai 
     legO  autos ho   *PN*  egO  eimi  ho   anastasis kai 
     V_AAI3S RP_DSF RA_NSM N_NSM RP_NS V_PAI1S RA_NSF N_NSF   C  

 hE   zOE  ho   pisteuOn eis eme  kan apothanE  zEsetai 
 ho   zOE  ho   pisteuO heis egO  kan apothnEskO zaO   
 RA_NSF N_NSF RA_NSM V_PAPNSM P  RP_AS D  V_AAS3S  V_FMI3S 

joh:11:26 kai pas  ho   zOn   kai pisteuOn eis eme  ou mE apothanE  
     kai pas  ho   zaO   kai pisteuO heis egO  ou mE apothnEskO 
     C  A_NSM RA_NSM V_PAPNSM C  V_PAPNSM P  RP_AS D D V_AAS3S  

 eis ton  aiOna pisteueis touto 
 heis ho   aiOn pisteuO  houtos 
 P  RA_ASM N_ASM V_PAI2S  RD_ASN 

joh:11:27 legei  autO  nai kurie egO  pepisteuka hoti su  ei   ho   
     legO  autos nai kurios egO  pisteuO  hoti su  eimi  ho   
     V_PAI3S RP_DSM X  N_VSM RP_NS V_XAI1S  C  RP_NS V_PAI2S RA_NSM 

 christos ho   huios tou  theou ho   eis ton  kosmon erchomenos 
 *PN*   ho   huios ho   theos ho   heis ho   kosmos erchomai  
 N_NSM  RA_NSM N_NSM RA_GSM N_GSM RA_NSM P  RA_ASM N_ASM V_PMPNSM  

joh:11:28 kai touto eipousa apElthen  kai ephOnEsen mariam tEn  adelphEn 
     kai houtos legO   aperchomai kai phOneO  *PN*  ho   adelphE 
     C  RD_ASN V_AAPNSF V_AAI3S  C  V_AAI3S  N_ASF RA_ASF N_ASF  

 autEs lathra eipousa ho   didaskalos parestin kai phOnei se  
 autos lathra legO   ho   didaskalos pareimi kai phOneO su  
 RP_GSF D   V_AAPNSF RA_NSM N_NSM   V_PAI3S C  V_PAI3S RP_AS 

joh:11:29 ekeinE de hOs Ekousen EgerthE tachu kai Ercheto pros auton 
     ekeinos de hOs akouO  egeirO tachus kai archO  pros autos 
     RD_NSF C C  V_AAI3S V_API3S A_ASN C  V_IMI3S P  RP_ASM 

joh:11:30 oupO de elEluthei ho   iEsous eis tEn  kOmEn all En   eti 
     oupO de erchomai ho   *PN*  heis ho   kOmE alla eimi  eti 
     D  C V_YAI3S  RA_NSM N_NSM P  RA_ASF N_ASF C  V_IAI3S D  

 en  tO   topO hopou hupEntEsen autO  hE   martha 
 heis ho   topos hopou hupantaO  autos ho   *PN*  
 P  RA_DSM N_DSM D   V_AAI3S  RP_DSM RA_NSF N_NSF 

joh:11:31 hoi  oun ioudaioi hoi  ontes  met autEs en  tE   oikia kai 
     ho   oun *PN*   ho   eimi   meta autos heis ho   oikia kai 
     RA_NPM C  A_NPM  RA_NPM V_PAPNPM P  RP_GSF P  RA_DSF N_DSF C  

 paramuthoumenoi autEn  idontes tEn  mariam hoti tacheOs anestE  kai 
 paramutheomai  heautou horaO  ho   *PN*  hoti tachus anistEmi kai 
 V_PMPNPM    RP_ASF V_AAPNPM RA_ASF N_ASF C  D    V_AAI3S C  

 exElthen  EkolouthEsan autE  doxantes hoti hupagei eis to   mnEmeion 
 exerchomai akoloutheO  autos dokeO  hoti hupagO heis ho   mnEmeion 
 V_AAI3S  V_AAI3P   RP_DSF V_AAPNPM C  V_PAI3S P  RA_ASN N_ASN  

 hina klausE ekei 
 hina klaiO  ekei 
 C  V_AAS3S D  

joh:11:32 hE   oun mariam hOs Elthen  hopou En   iEsous idousa  auton 
     ho   oun *PN*  hOs erchomai hopou eimi  *PN*  horaO  autos 
     RA_NSF C  N_NSF C  V_AAI3S C   V_IAI3S N_NSM V_AAPNSF RP_ASM 

 epesen autou pros tous  podas legousa autO  kurie ei Es   hOde ouk 
 piptO  autos pros ho   pous legO   autos kurios ei eimi  hOde ou 
 V_AAI3S RP_GSM P  RA_APM N_APM V_PAPNSF RP_DSM N_VSM C V_IAI2S D  D  

 an mou  apethanen ho   adelphos 
 an egO  apothnEskO ho   adelphos 
 X RP_GS V_AAI3S  RA_NSM N_NSM  

joh:11:33 iEsous oun hOs eiden  autEn  klaiousan kai tous  sunelthontas 
     *PN*  oun hOs horaO  heautou klaiO   kai ho   sunerchomai 
     N_NSM C  C  V_AAI3S RP_ASF V_PAPASF C  RA_APM V_AAPAPM   

 autE  ioudaious klaiontas enebrimEsato tO   pneumati kai etaraxen heauton 
 autos *PN*   klaiO   embrimaomai ho   pneuma  kai tarassO heautou 
 RP_DSF A_APM   V_PAPAPM V_AMI3S   RA_DSN N_DSN  C  V_AAI3S RP_ASM 

joh:11:34 kai eipen  pou tetheikate auton legousin autO  kurie erchou  kai 
     kai legO  pou tithEmi  autos legO   autos kurios erchomai kai 
     C  V_AAI3S D  V_XAI2P  RP_ASM V_PAI3P RP_DSM N_VSM V_PMD2S C  

 ide   
 horaO  
 V_AAD2S 

joh:11:35 edakrusen ho   iEsous 
     dakruO  ho   *PN*  
     V_AAI3S  RA_NSM N_NSM 

joh:11:36 elegon oun hoi  ioudaioi ide  pOs ephilei auton 
     legO  oun ho   *PN*   horaO pOs phileO autos 
     V_IAI3P C  RA_NPM A_NPM  X   D  V_IAI3S RP_ASM 

joh:11:37 tines de ex autOn eipan  ouk edunato houtos ho   anoixas 
     tis  de hex autos legO  ou dunamai houtos ho   anoigO  
     RI_NPM C P  RP_GPM V_AAI3P X  V_IMI3S RD_NSM RA_NSM V_AAPNSM 

 tous  ophthalmous tou  tuphlou poiEsai hina kai houtos mE apothanE  
 ho   ophthalmos ho   tuphlos poieO  hina kai houtos mE apothnEskO 
 RA_APM N_APM    RA_GSM A_GSM  V_AAN  C  D  RD_NSM D V_AAS3S  

joh:11:38 iEsous oun palin embrimOmenos en  heautO erchetai eis to   
     *PN*  oun palin embrimaomai heis heautou erchomai heis ho   
     N_NSM C  D   V_PMPNSM   P  RP_DSM V_PMI3S P  RA_ASN 

 mnEmeion En   de spElaion kai lithos epekeito ep autO  
 mnEmeion eimi  de spElaion kai lithos epikeimai epi autos 
 N_ASN  V_IAI3S C N_NSN  C  N_NSM V_IMI3S  P  RP_DSN 

joh:11:39 legei  ho   iEsous arate  ton  lithon legei  autO  hE   
     legO  ho   *PN*  airO  ho   lithos legO  autos ho   
     V_PAI3S RA_NSM N_NSM V_AAD2P RA_ASM N_ASM V_PAI3S RP_DSM RA_NSF 

 adelphE tou  teteleutEkotos martha kurie EdE ozei  tetartaios gar 
 adelphE ho   teleutaO    *PN*  kurios EdE ozO   tetartaios gar 
 N_NSF  RA_GSM V_XAPGSM    N_NSF N_VSM D  V_PAI3S A_NSM   C  

 estin  
 eimi  
 V_PAI3S 

joh:11:40 legei  autE  ho   iEsous ouk eipon  soi  hoti ean pisteusEs 
     legO  autos ho   *PN*  ou legO  su  hoti ean pisteuO  
     V_PAI3S RP_DSF RA_NSM N_NSM X  V_AAI1S RP_DS C  C  V_AAS2S  

 opsE  tEn  doxan tou  theou 
 horaO  ho   doxa ho   theos 
 V_FMI2S RA_ASF N_ASF RA_GSM N_GSM 

joh:11:41 Eran  oun ton  lithon ho   de iEsous Eren  tous  ophthalmous 
     airO  oun ho   lithos ho   de *PN*  airO  ho   ophthalmos 
     V_AAI3P C  RA_ASM N_ASM RA_NSM C N_NSM V_AAI3S RA_APM N_APM    

 anO kai eipen  pater eucharistO soi  hoti Ekousas mou  
 anO kai legO  patEr eucharisteO su  hoti akouO  egO  
 D  C  V_AAI3S N_VSM V_PAI1S   RP_DS C  V_AAI2S RP_GS 

joh:11:42 egO  de Edein  hoti pantote mou  akoueis alla dia ton  ochlon 
     egO  de oida  hoti pantote egO  akouO  alla dia ho   ochlos 
     RP_NS C V_YAI1S C  D    RP_GS V_PAI2S C  P  RA_ASM N_ASM 

 ton  periestOta eipon  hina pisteusOsin hoti su  me  apesteilas 
 ho   periistEmi legO  hina pisteuO   hoti su  egO  apostellO 
 RA_ASM V_XAPASM  V_AAI1S C  V_AAS3P   C  RP_NS RP_AS V_AAI2S  

joh:11:43 kai tauta eipOn  phOnE megalE ekraugasen lazare deuro exO 
     kai houtos legO   phOnE megas kraugazO  *PN*  deuro echO 
     C  RD_APN V_AAPNSM N_DSF A_DSF V_AAI3S  N_VSM D   D  

joh:11:44 exElthen  ho   tethnEkOs dedemenos tous  podas kai tas  cheiras 
     exerchomai ho   thnEskO  deO    ho   pous kai ho   cheir  
     V_AAI3S  RA_NSM V_XAPNSM V_XPPNSM RA_APM N_APM C  RA_APF N_APF  

 keiriais kai hE   opsis autou soudariO periededeto legei  autois ho   
 keiria  kai ho   opsis autos soudarion perideO   legO  autos ho   
 N_DPF  C  RA_NSF N_NSF RP_GSM N_DSN   V_YPI3S   V_PAI3S RP_DPM RA_NSM 

 iEsous lusate auton kai aphete auton hupagein 
 *PN*  luO   autos kai aphiEmi autos hupagO  
 N_NSM V_AAD2P RP_ASM C  V_AAD2P RP_ASM V_PAN  

joh:11:45 polloi oun ek tOn  ioudaiOn hoi  elthontes pros tEn  mariam kai 
     polus oun ek ho   *PN*   ho   erchomai pros ho   *PN*  kai 
     A_NPM C  P RA_GPM A_GPM  RA_NPM V_AAPNPM P  RA_ASF N_ASF C  

 theasamenoi ha   epoiEsen episteusan eis auton 
 theaomai  hos  poieO  pisteuO  heis autos 
 V_AMPNPM  RR_APN V_AAI3S V_AAI3P  P  RP_ASM 

joh:11:46 tines de ex autOn apElthon  pros tous  pharisaious kai eipan  
     tis  de hex autos aperchomai pros ho   *PN*    kai legO  
     RI_NPM C P  RP_GPM V_AAI3P  P  RA_APM N_APM    C  V_AAI3P 

 autois ha   epoiEsen iEsous 
 autos hos  poieO  *PN*  
 RP_DPM RR_APN V_AAI3S N_NSM 

joh:11:47 sunEgagon oun hoi  archiereis kai hoi  pharisaioi sunedrion kai 
     sunagO  oun ho   archiereus kai ho   *PN*    sunedrion kai 
     V_AAI3P  C  RA_NPM N_NPM   C  RA_NPM N_NPM   N_ASN   C  

 elegon ti   poioumen hoti houtos ho   anthrOpos polla poiei  sEmeia 
 legO  tis  poieO  hoti houtos ho   anthrOpos polus poieO  sEmeion 
 V_IAI3P RI_ASN V_PAI1P C  RD_NSM RA_NSM N_NSM   A_APN V_PAI3S N_APN  

joh:11:48 ean aphOmen auton houtOs pantes pisteusousin eis auton kai 
     ean aphiEmi autos houtO pas  pisteuO   heis autos kai 
     C  V_AAS1P RP_ASM D   A_NPM V_FAI3P   P  RP_ASM C  

 eleusontai hoi  rhOmaioi kai arousin hEmOn kai ton  topon kai to   
 erchomai  ho   *PN*   kai airO  egO  kai ho   topos kai ho   
 V_FMI3P  RA_NPM A_NPM  C  V_FAI3P RP_GP C  RA_ASM N_ASM C  RA_ASN 

 ethnos 
 ethnos 
 N_ASN 

joh:11:49 heis de tis  ex autOn kaiaphas archiereus On    tou  
     heis de tis  hex autos *PN*   archiereus hos   ho   
     A_NSM C RI_NSM P  RP_GPM N_NSM  N_NSM   V_PAPNSM RA_GSM 

 eniautou ekeinou eipen  autois humeis ouk oidate ouden 
 eniautos ekeinos legO  autos su   ou oida  oudeis 
 N_GSM  RD_GSM V_AAI3S RP_DPM RP_NP D  V_XAI2P A_ASN 

joh:11:50 oude logizesthe hoti sumpherei humin hina heis anthrOpos apothanE  
     oude logizomai hoti sumpherO su  hina heis anthrOpos apothnEskO 
     C  V_PMI2P  C  V_PAI3S  RP_DP C  A_NSM N_NSM   V_AAS3S  

 huper tou  laou kai mE holon to   ethnos apolEtai 
 huper ho   laos kai mE holos ho   ethnos apollumi 
 P   RA_GSM N_GSM C  D A_NSN RA_NSN N_NSN V_AMS3S 

joh:11:51 touto de aph heautou ouk eipen  alla archiereus On    tou  
     houtos de apo heautou ou legO  alla archiereus hos   ho   
     RD_ASN C P  RP_GSM D  V_AAI3S C  N_NSM   V_PAPNSM RA_GSM 

 eniautou ekeinou eprophEteusen hoti emellen iEsous apothnEskein huper tou  
 eniautos ekeinos prophEteuO  hoti mellO  *PN*  apothnEskO  huper ho   
 N_GSM  RD_GSM V_AAI3S    C  V_IAI3S N_NSM V_PAN    P   RA_GSN 

 ethnous 
 ethnos 
 N_GSN  

joh:11:52 kai ouch huper tou  ethnous monon all hina kai ta   tekna 
     kai ou  huper ho   ethnos monos alla hina kai ho   teknon 
     C  D  P   RA_GSN N_GSN  A_ASN C  C  D  RA_APN N_APN 

 tou  theou ta   dieskorpismena sunagagE eis hen  
 ho   theos ho   diaskorpizO  sunagO  heis heis 
 RA_GSM N_GSM RA_APN V_XPPAPN    V_AAS3S P  A_ASN 

joh:11:53 ap ekeinEs oun tEs  hEmeras ebouleusanto hina apokteinOsin auton 
     apo ekeinos oun ho   hEmera bouleuomai  hina apokteinO  autos 
     P  RD_GSF C  RA_GSF N_GSF  V_AMI3P   C  V_AAS3P   RP_ASM 

joh:11:54 ho   oun iEsous ouketi parrEsia periepatei en  tois  ioudaiois 
     ho   oun *PN*  ouketi parrEsia peripateO heis ho   *PN*   
     RA_NSM C  N_NSM D   N_DSF  V_IAI3S  P  RA_DPM A_DPM   

 alla apElthen  ekeithen eis tEn  chOran eggus tEs  erEmou eis ephraim 
 alla aperchomai ekeithen heis ho   chOra eggus ho   erEmos heis *PN*  
 C  V_AAI3S  D    P  RA_ASF N_ASF P   RA_GSF A_GSF P  N_ASM  

 legomenEn polin kakei emeinen meta tOn  mathEtOn 
 legO   polis kakei menO  meta ho   mathEtEs 
 V_PPPASF N_ASF C   V_AAI3S P  RA_GPM N_GPM  

joh:11:55 En   de eggus to   pascha tOn  ioudaiOn kai anebEsan polloi 
     eimi  de eggus ho   pascha ho   *PN*   kai anabainO polus 
     V_IAI3S C D   RA_NSN N_NSN RA_GPM A_GPM  C  V_AAI3P A_NPM 

 eis hierosoluma ek tEs  chOras pro tou  pascha hina hagnisOsin heautous 
 heis *PN*    ek ho   chOra pros ho   pascha hina hagnizO  heautou 
 P  N_APN    P RA_GSF N_GSF P  RA_GSN N_GSN C  V_AAS3P  RP_APM  

joh:11:56 ezEtoun oun ton  iEsoun kai elegon met allElOn en  tO   hierO 
     zEteO  oun ho   *PN*  kai legO  meta allElOn heis ho   hieros 
     V_IAI3P C  RA_ASM N_ASM C  V_IAI3P P  RP_GPM P  RA_DSN A_DSN 

 hestEkotes ti   dokei  humin hoti ou mE elthE  eis tEn  heortEn 
 histEmi  tis  dokeO  su  hoti ou mE erchomai heis ho   heortE 
 V_XAPNPM  RI_NSN V_PAI3S RP_DP C  D D V_AAS3S P  RA_ASF N_ASF  

joh:11:57 dedOkeisan de hoi  archiereis kai hoi  pharisaioi entolas hina 
     didOmi   de ho   archiereus kai ho   *PN*    entolE hina 
     V_YAI3P  C RA_NPM N_NPM   C  RA_NPM N_NPM   N_APF  D  

 ean tis  gnO   pou estin  mEnusE hopOs piasOsin auton 
 ean tis  ginOskO pou eimi  mEnuO  hopOs piazO  autos 
 C  RI_NSM V_AAS3S D  V_PAI3S V_AAS3S C   V_AAS3P RP_ASM 


Help and Acknowledgements