Help and Acknowledgements


joh:10:1 amEn amEn legO  humin ho   mE eiserchomenos dia tEs  thuras eis 
     amEn amEn legO  su  ho   mE eiserchomai  dia ho   thura heis 
     X  X  V_PAI1S RP_DP RA_NSM D V_PMPNSM   P  RA_GSF N_GSF P  

 tEn  aulEn tOn  probatOn alla anabainOn allachothen ekeinos kleptEs 
 ho   aulE ho   probaton alla anabainO allachothen ekeinos kleptEs 
 RA_ASF N_ASF RA_GPN N_GPN  C  V_PAPNSM D      RD_NSM N_NSM  

 estin  kai lEstEs 
 eimi  kai lEstEs 
 V_PAI3S C  N_NSM 

joh:10:2 ho   de eiserchomenos dia tEs  thuras poimEn estin  tOn  
     ho   de eiserchomai  dia ho   thura poimEn eimi  ho   
     RA_NSM C V_PMPNSM   P  RA_GSF N_GSF N_NSM V_PAI3S RA_GPN 

 probatOn 
 probaton 
 N_GPN  

joh:10:3 toutO ho   thurOros anoigei kai ta   probata tEs  phOnEs 
     houtos ho   thurOros anoigO kai ho   probaton ho   phOnE 
     RD_DSM RA_NSM N_NSM  V_PAI3S C  RA_NPN N_NPN  RA_GSF N_GSF 

 autou akouei kai ta   idia probata phOnei kat onoma kai exagei 
 autos akouO  kai ho   idios probaton phOneO kata onoma kai exagO  
 RP_GSM V_PAI3S C  RA_APN A_APN N_APN  V_PAI3S P  N_ASN C  V_PAI3S 

 auta  
 autos 
 RP_APN 

joh:10:4 hotan ta   idia panta ekbalE emprosthen autOn poreuetai kai 
     hotan ho   idios pas  ekballO emprosthen autos poreuomai kai 
     C   RA_APN A_APN A_APN V_AAS3S P     RP_GPN V_PMI3S  C  

 ta   probata autO  akolouthei hoti oidasin tEn  phOnEn autou 
 ho   probaton autos akoloutheO hoti oida  ho   phOnE autos 
 RA_NPN N_NPN  RP_DSM V_PAI3S  C  V_XAI3P RA_ASF N_ASF RP_GSM 

joh:10:5 allotriO de ou mE akolouthEsousin alla pheuxontai ap autou hoti ouk 
     allotrios de ou mE akoloutheO   alla pheugO   apo autos hoti ou 
     A_DSM   C D D V_FAI3P     C  V_FMI3P  P  RP_GSM C  D  

 oidasin tOn  allotriOn tEn  phOnEn 
 oida  ho   allotrios ho   phOnE 
 V_XAI3P RA_GPM A_GPM   RA_ASF N_ASF 

joh:10:6 tautEn tEn  paroimian eipen  autois ho   iEsous ekeinoi de ouk 
     houtos ho   paroimia legO  autos ho   *PN*  ekeinos de ou 
     RD_ASF RA_ASF N_ASF   V_AAI3S RP_DPM RA_NSM N_NSM RD_NPM C D  

 egnOsan tina  En   ha   elalei autois 
 ginOskO tis  eimi  hos  laleO  autos 
 V_AAI3P RI_NPN V_IAI3S RR_APN V_IAI3S RP_DPM 

joh:10:7 eipen  oun palin ho   iEsous amEn amEn legO  humin hoti egO  
     legO  oun palin ho   *PN*  amEn amEn legO  su  hoti egO  
     V_AAI3S C  D   RA_NSM N_NSM X  X  V_PAI1S RP_DP C  RP_NS 

 eimi  hE   thura tOn  probatOn 
 eimi  ho   thura ho   probaton 
 V_PAI1S RA_NSF N_NSF RA_GPN N_GPN  

joh:10:8 pantes hosoi Elthon  [pro emou] kleptai eisin  kai lEstai all ouk 
     pas  hosos erchomai pros egO  kleptEs eimi  kai lEstEs alla ou 
     A_NPM RR_NPM V_AAI3P P  RP_GS N_NPM  V_PAI3P C  N_NPM C  D  

 Ekousan autOn ta   probata 
 akouO  autos ho   probaton 
 V_AAI3P RP_GPM RA_NPN N_NPN  

joh:10:9 egO  eimi  hE   thura di emou ean tis  eiselthE  sOthEsetai 
     egO  eimi  ho   thura dia egO  ean tis  eiserchomai sOzO    
     RP_NS V_PAI1S RA_NSF N_NSF P  RP_GS C  RI_NSM V_AAS3S   V_FPI3S  

 kai eiseleusetai kai exeleusetai kai nomEn heurEsei 
 kai eiserchomai kai exerchomai kai nomE heuriskO 
 C  V_FMI3S   C  V_FMI3S   C  N_ASF V_FAI3S 

joh:10:10 ho   kleptEs ouk erchetai ei mE hina klepsE kai thusE  kai 
     ho   kleptEs ou erchomai ei mE hina kleptO kai thuO  kai 
     RA_NSM N_NSM  D  V_PMI3S C D C  V_AAS3S C  V_AAS3S C  

 apolesE egO  Elthon  hina zOEn echOsin kai perisson echOsin 
 apollumi egO  erchomai hina zOE  echO  kai perissos echO  
 V_AAS3S RP_NS V_AAI1S C  N_ASF V_PAS3P C  A_ASN  V_PAS3P 

joh:10:11 egO  eimi  ho   poimEn ho   kalos ho   poimEn ho   kalos 
     egO  eimi  ho   poimEn ho   kalos ho   poimEn ho   kalos 
     RP_NS V_PAI1S RA_NSM N_NSM RA_NSM A_NSM RA_NSM N_NSM RA_NSM A_NSM 

 tEn  psuchEn autou tithEsin huper tOn  probatOn 
 ho   psuchE autos tithEmi huper ho   probaton 
 RA_ASF N_ASF  RP_GSM V_PAI3S P   RA_GPN N_GPN  

joh:10:12 ho   misthOtos kai ouk On    poimEn hou  ouk estin  ta   
     ho   misthOtos kai ou hos   poimEn hou  ou eimi  ho   
     RA_NSM A_NSM   C  D  V_PAPNSM N_NSM RR_GSM D  V_PAI3S RA_NPN 

 probata idia theOrei ton  lukon erchomenon kai aphiEsin ta   probata 
 probaton idios theOreO ho   lukos erchomai  kai aphiEmi ho   probaton 
 N_NPN  A_NPN V_PAI3S RA_ASM N_ASM V_PMPASM  C  V_PAI3S RA_APN N_APN  

 kai pheugei kai ho   lukos harpazei auta  kai skorpizei 
 kai pheugO kai ho   lukos harpazO autos kai skorpizO 
 C  V_PAI3S C  RA_NSM N_NSM V_PAI3S RP_APN C  V_PAI3S  

joh:10:13 hoti misthOtos estin  kai ou melei  autO  peri tOn  probatOn 
     hoti misthOtos eimi  kai ou melei  autos peri ho   probaton 
     C  A_NSM   V_PAI3S C  D V_PAI3S RP_DSM P  RA_GPN N_GPN  

joh:10:14 egO  eimi  ho   poimEn ho   kalos kai ginOskO ta   ema  kai 
     egO  eimi  ho   poimEn ho   kalos kai ginOskO ho   emos kai 
     RP_NS V_PAI1S RA_NSM N_NSM RA_NSM A_NSM C  V_PAI1S RA_APN A_APN C  

 ginOskousi me  ta   ema  
 ginomai  egO  ho   emos 
 V_PAI3P  RP_AS RA_NPN A_NPN 

joh:10:15 kathOs ginOskei me  ho   patEr kagO ginOskO ton  patera kai 
     kathOs ginOskO egO  ho   patEr kagO ginOskO ho   patEr kai 
     C   V_PAI3S RP_AS RA_NSM N_NSM C  V_PAI1S RA_ASM N_ASM C  

 tEn  psuchEn mou  tithEmi huper tOn  probatOn 
 ho   psuchE egO  tithEmi huper ho   probaton 
 RA_ASF N_ASF  RP_GS V_PAI1S P   RA_GPN N_GPN  

joh:10:16 kai alla probata echO  ha   ouk estin  ek tEs  aulEs tautEs 
     kai allos probaton echO  hos  ou eimi  ek ho   aulE houtos 
     C  A_APN N_APN  V_PAI1S RR_NPN D  V_PAI3S P RA_GSF N_GSF RD_GSF 

 kakeina dei   me  agagein kai tEs  phOnEs mou  akousousin kai 
 kakeinos deO   egO  agO   kai ho   phOnE egO  akouO   kai 
 D    V_PAI3S RP_AS V_AAN  C  RA_GSF N_GSF RP_GS V_FAI3P  C  

 genEsontai mia  poimnE heis poimEn 
 ginomai  heis poimnE heis poimEn 
 V_FMI3P  A_NSF N_NSF A_NSM N_NSM 

joh:10:17 dia touto me  ho   patEr agapa  hoti egO  tithEmi tEn  
     dia houtos egO  ho   patEr agapaO hoti egO  tithEmi ho   
     P  RD_ASN RP_AS RA_NSM N_NSM V_PAI3S C  RP_NS V_PAI1S RA_ASF 

 psuchEn mou  hina palin labO  autEn  
 psuchE egO  hina palin lambanO heautou 
 N_ASF  RP_GS C  D   V_AAS1S RP_ASF 

joh:10:18 oudeis airei  autEn  ap emou all egO  tithEmi autEn  ap 
     oudeis airO  heautou apo egO  alla egO  tithEmi heautou apo 
     A_NSM V_PAI3S RP_ASF P  RP_GS C  RP_NS V_PAI1S RP_ASF P  

 emautou exousian echO  theinai autEn  kai exousian echO  palin labein 
 emautou exousia echO  tithEmi heautou kai exousia echO  palin lambanO 
 RP_GSM N_ASF  V_PAI1S V_AAN  RP_ASF C  N_ASF  V_PAI1S D   V_AAN  

 autEn  tautEn tEn  entolEn elabon para tou  patros mou  
 heautou houtos ho   entolE lambanO para ho   patEr egO  
 RP_ASF RD_ASF RA_ASF N_ASF  V_AAI1S P  RA_GSM N_GSM RP_GS 

joh:10:19 schisma palin egeneto en  tois  ioudaiois dia tous  logous toutous 
     schisma palin ginomai heis ho   *PN*   dia ho   logos houtos 
     N_NSN  D   V_AMI3S P  RA_DPM A_DPM   P  RA_APM N_APM RD_APM 

joh:10:20 elegon de polloi ex autOn daimonion echei  kai mainetai ti   
     legO  de polus hex autos daimonion echO  kai mainomai tis  
     V_IAI3P C A_NPM P  RP_GPM N_ASN   V_PAI3S C  V_PMI3S RI_ASN 

 autou akouete 
 autos akouO  
 RP_GSM V_PAI2P 

joh:10:21 alloi elegon tauta ta   rhEmata ouk estin  daimonizomenou mE 
     allos legO  houtos ho   rhEma  ou eimi  daimonizomai  mE 
     A_NPM V_IAI3P RD_NPN RA_NPN N_NPN  D  V_PAI3S V_PMPGSM    X 

 daimonion dunatai tuphlOn ophthalmous anoixai 
 daimonion dunamai tuphlos ophthalmos anoigO 
 N_NSN   V_PMI3S A_GPM  N_APM    V_AAN  

joh:10:22 egeneto tote ta   egkainia en  tois  hierosolumois cheimOn 
     ginomai tote ho   egkainia heis ho   *PN*     cheimOn 
     V_AMI3S D  RA_NPN N_NPN  P  RA_DPN N_DPN     N_NSM  

 En   
 eimi  
 V_IAI3S 

joh:10:23 kai periepatei ho   iEsous en  tO   hierO en  tE   stoa 
     kai peripateO ho   *PN*  heis ho   hieros heis ho   stoa 
     C  V_IAI3S  RA_NSM N_NSM P  RA_DSN A_DSN P  RA_DSF N_DSF 

 tou  solomOnos 
 ho   *PN*   
 RA_GSM N_GSM   

joh:10:24 ekuklOsan oun auton hoi  ioudaioi kai elegon autO  heOs pote 
     kukloO  oun autos ho   *PN*   kai legO  autos heOs pote 
     V_AAI3P  C  RP_ASM RA_NPM A_NPM  C  V_IAI3P RP_DSM P  D  

 tEn  psuchEn hEmOn aireis ei su  ei   ho   christos eipe  hEmin 
 ho   psuchE egO  airO  ei su  eimi  ho   *PN*   legO  egO  
 RA_ASF N_ASF  RP_GP V_PAI2S C RP_NS V_PAI2S RA_NSM N_NSM  V_AAD2S RP_DP 

 parrEsia 
 parrEsia 
 N_DSF  

joh:10:25 apekrithE  autois ho   iEsous eipon  humin kai ou pisteuete 
     apokrinomai autos ho   *PN*  legO  su  kai ou pisteuO  
     V_API3S   RP_DPM RA_NSM N_NSM V_AAI1S RP_DP C  D V_PAI2P  

 ta   erga ha   egO  poiO  en  tO   onomati tou  patros mou  
 ho   ergon hos  egO  poieO  heis ho   onoma  ho   patEr egO  
 RA_NPN N_NPN RR_APN RP_NS V_PAI1S P  RA_DSN N_DSN  RA_GSM N_GSM RP_GS 

 tauta marturei peri emou 
 houtos martureO peri egO  
 RD_NPN V_PAI3S P  RP_GS 

joh:10:26 alla humeis ou pisteuete hoti ouk este  ek tOn  probatOn tOn  
     alla su   ou pisteuO  hoti ou eimi  ek ho   probaton ho   
     C  RP_NP D V_PAI2P  C  D  V_PAI2P P RA_GPN N_GPN  RA_GPN 

 emOn 
 emos 
 A_GPN 

joh:10:27 ta   probata ta   ema  tEs  phOnEs mou  akouousin kagO 
     ho   probaton ho   emos ho   phOnE egO  akouO   kagO 
     RA_NPN N_NPN  RA_NPN A_NPN RA_GSF N_GSF RP_GS V_PAI3P  C  

 ginOskO auta  kai akolouthousin moi  
 ginOskO autos kai akoloutheO  egO  
 V_PAI1S RP_APN C  V_PAI3P    RP_DS 

joh:10:28 kagO didOmi autois zOEn aiOnion kai ou mE apolOntai eis ton  
     kagO didOmi autos zOE  aiOnios kai ou mE apollumi heis ho   
     C  V_PAI1S RP_DPN N_ASF A_ASF  C  D D V_AMS3P  P  RA_ASM 

 aiOna kai ouch harpasei tis  auta  ek tEs  cheiros mou  
 aiOn kai ou  harpazO tis  autos ek ho   cheir  egO  
 N_ASM C  D  V_FAI3S RI_NSM RP_APN P RA_GSF N_GSF  RP_GS 

joh:10:29 ho   patEr mou  ho   dedOken moi  pantOn meizon estin  kai 
     ho   patEr egO  hos  didOmi egO  pas  megas eimi  kai 
     RA_NSM N_NSM RP_GS RR_ASN V_XAI3S RP_DS A_GPN A_NSNC V_PAI3S C  

 oudeis dunatai harpazein ek tEs  cheiros tou  patros 
 oudeis dunamai harpazO  ek ho   cheir  ho   patEr 
 A_NSM V_PMI3S V_PAN   P RA_GSF N_GSF  RA_GSM N_GSM 

joh:10:30 egO  kai ho   patEr hen  esmen  
     egO  kai ho   patEr heis eimi  
     RP_NS C  RA_NSM N_NSM A_NSN V_PAI1P 

joh:10:31 ebastasan palin lithous hoi  ioudaioi hina lithasOsin auton 
     bastazO  palin lithos ho   *PN*   hina lithazO  autos 
     V_AAI3P  D   N_APM  RA_NPM A_NPM  C  V_AAS3P  RP_ASM 

joh:10:32 apekrithE  autois ho   iEsous polla erga kala edeixa  humin ek 
     apokrinomai autos ho   *PN*  polus ergon kalos deiknumi su  ek 
     V_API3S   RP_DPM RA_NSM N_NSM A_APN N_APN A_APN V_AAI1S RP_DP P 

 tou  patros dia poion autOn ergon eme  lithazete 
 ho   patEr dia poios autos ergon egO  lithazO  
 RA_GSM N_GSM P  RI_ASN RP_GPN N_ASN RP_AS V_PAI2P  

joh:10:33 apekrithEsan autO  hoi  ioudaioi peri kalou ergou ou lithazomen 
     apokrinomai autos ho   *PN*   peri kalos ergon ou lithazO  
     V_API3P   RP_DSM RA_NPM A_NPM  P  A_GSN N_GSN D V_PAI1P  

 se  alla peri blasphEmias kai hoti su  anthrOpos On    poieis seauton 
 su  alla peri blasphEmia kai hoti su  anthrOpos hos   poieO  seautou 
 RP_AS C  P  N_GSF    C  C  RP_NS N_NSM   V_PAPNSM V_PAI2S RP_ASM 

 theon 
 theos 
 N_ASM 

joh:10:34 apekrithE  autois [ho]  iEsous ouk estin  gegrammenon en  tO   
     apokrinomai autos ho   *PN*  ou eimi  graphO   heis ho   
     V_API3S   RP_DPM RA_NSM N_NSM X  V_PAI3S V_XPPNSN  P  RA_DSM 

 nomO humOn hoti egO  eipa  theoi este  
 nomos su  hoti egO  legO  theos eimi  
 N_DSM RP_GP C  RP_NS V_AAI1S N_NPM V_PAI2P 

joh:10:35 ei ekeinous eipen  theous pros hous  ho   logos tou  theou 
     ei ekeinos legO  theos pros ous  ho   logos ho   theos 
     C RD_APM  V_AAI3S N_APM P  RR_APM RA_NSM N_NSM RA_GSM N_GSM 

 egeneto kai ou dunatai luthEnai hE   graphE 
 ginomai kai ou dunamai luO   ho   graphE 
 V_AMI3S C  D V_PMI3S V_APN  RA_NSF N_NSF 

joh:10:36 hon  ho   patEr hEgiasen kai apesteilen eis ton  kosmon humeis 
     eimi  ho   patEr hagiazO kai apostellO heis ho   kosmos su   
     RR_ASM RA_NSM N_NSM V_AAI3S C  V_AAI3S  P  RA_ASM N_ASM RP_NP 

 legete hoti blasphEmeis hoti eipon  huios tou  theou eimi  
 legO  hoti blasphEmeO hoti legO  huios ho   theos eimi  
 V_PAI2P C  V_PAI2S   C  V_AAI1S N_NSM RA_GSM N_GSM V_PAI1S 

joh:10:37 ei ou poiO  ta   erga tou  patros mou  mE pisteuete moi  
     ei ou poieO  ho   ergon ho   patEr egO  mE pisteuO  egO  
     C D V_PAI1S RA_APN N_APN RA_GSM N_GSM RP_GS D V_PAD2P  RP_DS 

joh:10:38 ei de poiO  kan emoi mE pisteuEte tois  ergois pisteuete hina 
     ei de poieO  kan egO  mE pisteuO  ho   ergon pisteuO  hina 
     C C V_PAI1S D  RP_DS D V_PAS2P  RA_DPN N_DPN V_PAD2P  C  

 gnOte  kai ginOskEte hoti en  emoi ho   patEr kagO en  tO   patri 
 ginOskO kai ginomai  hoti heis egO  ho   patEr kagO heis ho   patEr 
 V_AAS2P C  V_PAS2P  C  P  RP_DS RA_NSM N_NSM C  P  RA_DSM N_DSM 

joh:10:39 ezEtoun [oun] auton palin piasai kai exElthen  ek tEs  cheiros 
     zEteO  oun  autos palin piazO kai exerchomai ek ho   cheir  
     V_IAI3P C   RP_ASM D   V_AAN C  V_AAI3S  P RA_GSF N_GSF  

 autOn 
 autos 
 RP_GPM 

joh:10:40 kai apElthen  palin peran tou  iordanou eis ton  topon hopou 
     kai aperchomai palin peran ho   *PN*   heis ho   topos hopou 
     C  V_AAI3S  D   P   RA_GSM N_GSM  P  RA_ASM N_ASM D   

 En   iOannEs to   prOton baptizOn kai emeinen ekei 
 eimi  *PN*  ho   prOtos baptizO kai menO  ekei 
 V_IAI3S N_NSM  RA_ASN A_ASN V_PAPNSM C  V_AAI3S D  

joh:10:41 kai polloi Elthon  pros auton kai elegon hoti iOannEs men sEmeion 
     kai polus erchomai pros autos kai legO  hoti *PN*  men sEmeion 
     C  A_NPM V_AAI3P P  RP_ASM C  V_IAI3P C  N_NSM  C  N_ASN  

 epoiEsen ouden panta de hosa  eipen  iOannEs peri toutou alEthE En   
 poieO  oudeis pas  de hosos legO  *PN*  peri houtos alEthEs eimi  
 V_AAI3S A_ASN A_NPN C RR_APN V_AAI3S N_NSM  P  RD_GSM A_NPN  V_IAI3S 

joh:10:42 kai polloi episteusan eis auton ekei 
     kai polus pisteuO  heis autos ekei 
     C  A_NPM V_AAI3P  P  RP_ASM D  


Help and Acknowledgements