Help and Acknowledgements


jam:5:1 age   nun hoi  plousioi klausate ololuzontes epi tais  
    agO   nun ho   plousios klaiO  ololuzO   epi ho   
    V_PAD2S D  RA_VPM A_VPM  V_AAD2P V_PAPNPM  P  RA_DPF 

 talaipOriais humOn tais  eperchomenais 
 talaipOria  su  ho   eperchomai  
 N_DPF    RP_GP RA_DPF V_PMPDPF   

jam:5:2 ho   ploutos humOn sesEpen kai ta   himatia humOn sEtobrOta 
    ho   ploutos su  sEpO  kai ho   himation su  sEtobrOtos 
    RA_NSM N_NSM  RP_GP V_XAI3S C  RA_NPN N_NPN  RP_GP A_NPN   

 gegonen 
 ginomai 
 V_XAI3S 

jam:5:3 ho   chrusos humOn kai ho   arguros katiOtai kai ho   ios  
    ho   chrusos su  kai ho   arguros katioomai kai ho   ios  
    RA_NSM N_NSM  RP_GP C  RA_NSM N_NSM  V_XPI3S  C  RA_NSM N_NSM 

 autOn eis marturion humin estai  kai phagetai tas  sarkas humOn hOs 
 autos heis marturion su  eimi  kai esthiO  ho   sarx  su  hOs 
 RP_GPM P  N_ASN   RP_DP V_FMI3S C  V_FMI3S RA_APF N_APF RP_GP C  

 pur  ethEsaurisate en  eschatais hEmerais 
 pur  thEsaurizO  heis eschatos hEmera  
 N_NSN V_AAI2P    P  A_DPF   N_DPF  

jam:5:4 idou ho   misthos tOn  ergatOn tOn  amEsantOn tas  chOras humOn 
    idou ho   misthos ho   ergatEs ho   amaO   ho   chOra su  
    X  RA_NSM N_NSM  RA_GPM N_GPM  RA_GPM V_AAPGPM RA_APF N_APF RP_GP 

 ho   apesterEmenos aph humOn krazei kai hai  boai tOn  therisantOn 
 ho   apostereO   apo su  krazO  kai ho   boE  ho   therizO   
 RA_NSM V_XPPNSM   P  RP_GP V_PAI3S C  RA_NPF N_NPF RA_GPM V_AAPGPM  

 eis ta   Ota  kuriou sabaOth eiselEluthasin 
 heis ho   ous  kurios *PN*  eiserchomai  
 P  RA_APN N_APN N_GSM N_GPM  V_XAI3P    

jam:5:5 etruphEsate epi tEs  gEs  kai espatalEsate ethrepsate tas  kardias 
    truphaO   epi ho   gE  kai spatalaO   trephO   ho   kardia 
    V_AAI2P   P  RA_GSF N_GSF C  V_AAI2P   V_AAI2P  RA_APF N_APF  

 humOn en  hEmera sphagEs 
 su  heis hEmera sphagE 
 RP_GP P  N_DSF N_GSF  

jam:5:6 katedikasate ephoneusate ton  dikaion ouk antitassetai humin 
    katadikazO  phoneuO   ho   dikaios ou antitassomai su  
    V_AAI2P   V_AAI2P   RA_ASM A_ASM  D  V_PMI3S   RP_DP 

jam:5:7 makrothumEsate oun adelphoi heOs tEs  parousias tou  kuriou idou 
    makrothumeO  oun adelphos heOs ho   parousia ho   kurios idou 
    V_AAD2P    C  N_VPM  P  RA_GSF N_GSF   RA_GSM N_GSM X  

 ho   geOrgos ekdechetai ton  timion karpon tEs  gEs  makrothumOn ep 
 ho   geOrgos ekdechomai ho   timios karpos ho   gE  makrothumeO epi 
 RA_NSM N_NSM  V_PMI3S  RA_ASM A_ASM N_ASM RA_GSF N_GSF V_PAPNSM  P  

 autO  heOs labE  proimon kai opsimon 
 autos heOs lambanO proimos kai opsimos 
 RP_DSM C  V_AAS3S A_ASM  C  A_ASM  

jam:5:8 makrothumEsate kai humeis stErixate tas  kardias humOn hoti hE   
    makrothumeO  kai su   stErizO  ho   kardia su  hoti ho   
    V_AAD2P    D  RP_NP V_AAD2P  RA_APF N_APF  RP_GP C  RA_NSF 

 parousia tou  kuriou Eggiken 
 parousia ho   kurios eggizO 
 N_NSF  RA_GSM N_GSM V_XAI3S 

jam:5:9 mE stenazete adelphoi kat allElOn hina mE krithEte idou ho   kritEs 
    mE stenazO  adelphos kata allElOn hina mE krinO  idou ho   kritEs 
    D V_PAD2P  N_VPM  P  RP_GPM C  D V_APS2P X  RA_NSM N_NSM 

 pro tOn  thurOn hestEken 
 pros ho   thura histEmi 
 P  RA_GPF N_GPF V_XAI3S 

jam:5:10 hupodeigma labete adelphoi tEs  kakopathias kai tEs  makrothumias 
     hupodeigma lambanO adelphos ho   kakopatheia kai ho   makrothumia 
     N_ASN   V_AAD2P N_VPM  RA_GSF N_GSF    C  RA_GSF N_GSF    

 tous  prophEtas hoi  elalEsan en  tO   onomati kuriou 
 ho   prophEtEs hos  laleO  heis ho   onoma  kurios 
 RA_APM N_APM   RR_NPM V_AAI3P P  RA_DSN N_DSN  N_GSM 

jam:5:11 idou makarizomen tous  hupomeinantas tEn  hupomonEn iOb  Ekousate 
     idou makarizO  ho   hupomenO   ho   hupomonE *PN* akouO  
     X  V_PAI1P   RA_APM V_AAPAPM   RA_ASF N_ASF   N_GSM V_AAI2P 

 kai to   telos kuriou eidete hoti polusplagchnos estin  ho   kurios kai 
 kai ho   telos kurios horaO  hoti polusplagchnos eimi  ho   kurios kai 
 C  RA_ASN N_ASN N_GSM V_AAI2P D  A_NSM     V_PAI3S RA_NSM N_NSM C  

 oiktirmOn 
 oiktirmOn 
 A_NSM   

jam:5:12 pro pantOn de adelphoi mou  mE omnuete mEte ton  ouranon mEte 
     pros pas  de adelphos egO  mE omnuO  mEte ho   ouranos mEte 
     P  A_GPN C N_VPM  RP_GS D V_PAD2P C  RA_ASM N_ASM  C  

 tEn  gEn  mEte allon tina  horkon EtO   de humOn to   nai nai kai 
 ho   gE  mEte allos tis  horkos eimi  de su  ho   nai nai kai 
 RA_ASF N_ASF C  A_ASM RI_ASM N_ASM V_PAD3S C RP_GP RA_NSN X  X  C  

 to   ou ou hina mE hupo krisin pesEte 
 ho   ou ou hina mE hupo krisis piptO  
 RA_NSN X X C  D P  N_ASF V_AAS2P 

jam:5:13 kakopathei tis  en  humin proseuchesthO euthumei tis  psalletO 
     kakopatheO tis  heis su  proseuchomai euthumeO tis  psallO  
     V_PAI3S  RI_NSM P  RP_DP V_PMD3S    V_PAI3S RI_NSM V_PAD3S 

jam:5:14 asthenei tis  en  humin proskalesasthO tous  presbuterous tEs  
     astheneO tis  heis su  proskaleomai  ho   presbuteros ho   
     V_PAI3S RI_NSM P  RP_DP V_AMD3S    RA_APM A_APM    RA_GSF 

 ekklEsias kai proseuxasthOsan ep auton aleipsantes [auton] elaiO en  
 ekklEsia kai proseuchomai  epi autos aleiphO   autos  elaion heis 
 N_GSF   C  V_AMD3P     P  RP_ASM V_AAPNPM  RP_ASM N_DSN P  

 tO   onomati tou  kuriou 
 ho   onoma  ho   kurios 
 RA_DSN N_DSN  RA_GSM N_GSM 

jam:5:15 kai hE   euchE tEs  pisteOs sOsei  ton  kamnonta kai egerei 
     kai ho   euchE ho   pistis sOzO  ho   kamnO  kai egeirO 
     C  RA_NSF N_NSF RA_GSF N_GSF  V_FAI3S RA_ASM V_PAPASM C  V_FAI3S 

 auton ho   kurios kan hamartias E    pepoiEkOs aphethEsetai autO  
 autos ho   kurios kan hamartia eimi  poieO   aphiEmi   autos 
 RP_ASM RA_NSM N_NSM C  N_APF   V_PAS3S V_XAPNSM V_FPI3S   RP_DSM 

jam:5:16 exomologeisthe oun allElois tas  hamartias kai euchesthe huper 
     exomologeO   oun allElOn ho   hamartia kai euchomai huper 
     V_PMD2P    C  RP_DPM  RA_APF N_APF   C  V_PMD2P  P   

 allElOn hopOs iathEte polu ischuei deEsis dikaiou energoumenE 
 allElOn hopOs iaomai polus ischuO deEsis dikaioO energeO   
 RP_GPM C   V_APS2P A_ASN V_PAI3S N_NSF A_GSM  V_PMPNSF  

jam:5:17 Elias anthrOpos En   homoiopathEs hEmin kai proseuchE prosEuxato  
     *PN* anthrOpos eimi  homoiopathEs egO  kai proseuchE proseuchomai 
     N_NSM N_NSM   V_IAI3S A_NSM    RP_DP C  N_DSF   V_AMI3S   

 tou  mE brexai kai ouk ebrexen epi tEs  gEs  eniautous treis kai mEnas 
 ho   mE brechO kai ou brechO epi ho   gE  eniautos treis kai mEn  
 RA_GSN D V_AAN C  D  V_AAI3S P  RA_GSF N_GSF N_APM   A_APM C  N_APM 

 hex  
 hex  
 A_APM 

jam:5:18 kai palin prosEuxato  kai ho   ouranos hueton edOken kai hE   
     kai palin proseuchomai kai ho   ouranos huetos didOmi kai ho   
     C  D   V_AMI3S   C  RA_NSM N_NSM  N_ASM V_AAI3S C  RA_NSF 

 gE  eblastEsen ton  karpon autEs 
 gE  blastanO  ho   karpos autos 
 N_NSF V_AAI3S  RA_ASM N_ASM RP_GSF 

jam:5:19 adelphoi mou  ean tis  en  humin planEthE apo tEs  alEtheias kai 
     adelphos egO  ean tis  heis su  planaO  apo ho   alEtheia kai 
     N_VPM  RP_GS C  RI_NSM P  RP_DP V_APS3S P  RA_GSF N_GSF   C  

 epistrepsE tis  auton 
 epistrephO tis  autos 
 V_AAS3S  RI_NSM RP_ASM 

jam:5:20 ginOsketO hoti ho   epistrepsas hamartOlon ek planEs hodou autou 
     ginomai  hoti ho   epistrephO hamartOlos ek planE hodos autos 
     V_PAD3S  C  RA_NSM V_AAPNSM  A_ASM   P N_GSF N_GSF RP_GSM 

 sOsei  psuchEn autou ek thanatou kai kalupsei plEthos hamartiOn 
 sOzO  psuchE autos ek thanatos kai kaluptO plEthos hamartia 
 V_FAI3S N_ASF  RP_GSM P N_GSM  C  V_FAI3S N_ASN  N_GPF   


Help and Acknowledgements