Help and Acknowledgements


jam:4:1 pothen polemoi kai pothen machai en  humin ouk enteuthen ek tOn  
    pothen polemos kai pothen machE heis su  ou enteuthen ek ho   
    D   N_NPM  C  D   N_NPF P  RP_DP X  D     P RA_GPF 

 hEdonOn humOn tOn  strateuomenOn en  tois  melesin humOn 
 hEdonE su  ho   strateuomai  heis ho   melos  su  
 N_GPF  RP_GP RA_GPF V_PMPGPF   P  RA_DPN N_DPN  RP_GP 

jam:4:2 epithumeite kai ouk echete phoneuete kai zEloute kai ou dunasthe 
    epithumeO  kai ou echO  phoneuO  kai zEloO  kai ou dunamai 
    V_PAI2P   C  D  V_PAI2P V_PAI2P  C  V_PAI2P C  D V_PMI2P 

 epituchein machesthe kai polemeite ouk echete dia to   mE aiteisthai 
 epitugchanO machomai kai polemeO  ou echO  dia ho   mE aiteO   
 V_AAN    V_PMI2P  C  V_PAI2P  D  V_PAI2P P  RA_ASN D V_PMN   

 humas 
 su  
 RP_AP 

jam:4:3 aiteite kai ou lambanete dioti kakOs aiteisthe hina en  tais  
    aiteO  kai ou lambanO  dioti kakOs aiteO   hina heis ho   
    V_PAI2P C  D V_PAI2P  C   D   V_PMI2P  C  P  RA_DPF 

 hEdonais humOn dapanEsEte 
 hEdonE  su  dapanaO  
 N_DPF  RP_GP V_AAS2P  

jam:4:4 moichalides ouk oidate hoti hE   philia tou  kosmou echthra tou  
    moichalis  ou oida  hoti ho   philia ho   kosmos echthra ho   
    A_VPF    X  V_XAI2P C  RA_NSF N_NSF RA_GSM N_GSM N_NSF  RA_GSM 

 theou estin  hos  ean oun boulEthE philos einai tou  kosmou echthros 
 theos eimi  hos  ean oun boulomai philos eimi ho   kosmos echthros 
 N_GSM V_PAI3S RR_NSM X  C  V_APS3S A_NSM V_PAN RA_GSM N_GSM A_NSM  

 tou  theou kathistatai 
 ho   theos kathizO   
 RA_GSM N_GSM V_PPI3S   

jam:4:5 E dokeite hoti kenOs hE   graphE legei  pros phthonon epipothei 
    E dokeO  hoti kenOs ho   graphE legO  pros phthonos epipotheO 
    C V_PAI2P C  D   RA_NSF N_NSF V_PAI3S P  N_ASM  V_PAI3S  

 to   pneuma ho   katOkisen en  hEmin 
 ho   pneuma hos  katoikizO heis egO  
 RA_ASN N_ASN RR_ASN V_AAI3S  P  RP_DP 

jam:4:6 meizona de didOsin charin dio legei  ho   theos huperEphanois 
    megas  de didOmi charis dio legO  ho   theos huperEphanos 
    A_ASFC C V_PAI3S N_ASF C  V_PAI3S RA_NSM N_NSM A_DPM     

 antitassetai tapeinois de didOsin charin 
 antitassomai tapeinos de didOmi charis 
 V_PMI3S   A_DPM   C V_PAI3S N_ASF 

jam:4:7 hupotagEte oun tO   theO antistEte de tO   diabolO kai pheuxetai 
    hupotassO oun ho   theos anthistEmi de ho   diabolos kai pheugO  
    V_APD2P  C  RA_DSM N_DSM V_AAD2P  C RA_DSM A_DSM  C  V_FMI3S  

 aph humOn 
 apo su  
 P  RP_GP 

jam:4:8 eggisate tO   theO kai eggiei humin katharisate cheiras hamartOloi 
    eggizO  ho   theos kai eggizO su  katharizO  cheir  hamartOlos 
    V_AAD2P RA_DSM N_DSM C  V_FAI3S RP_DP V_AAD2P   N_APF  A_VPM   

 kai hagnisate kardias dipsuchoi 
 kai hagnizO  kardia dipsuchos 
 C  V_AAD2P  N_APF  A_VPM   

jam:4:9 talaipOrEsate kai penthEsate kai klausate ho   gelOs humOn eis 
    talaipOreO  kai pentheO  kai klaiO  ho   gelOs su  heis 
    V_AAD2P    C  V_AAD2P  C  V_AAD2P RA_NSM N_NSM RP_GP P  

 penthos metatrapEtO kai hE   chara eis katEpheian 
 penthos metatrepO  kai ho   chara heis katEpheia 
 N_ASN  V_APD3S   C  RA_NSF N_NSF P  N_ASF   

jam:4:10 tapeinOthEte enOpion kuriou kai hupsOsei humas 
     tapeinoO   enOpion kurios kai hupsoO  su  
     V_APD2P   P    N_GSM C  V_FAI3S RP_AP 

jam:4:11 mE katalaleite allElOn adelphoi ho   katalalOn adelphou E krinOn  
     mE katalaleO  allElOn adelphos ho   katalaleO adelphos E krinon  
     D V_PAD2P   RP_GPM N_VPM  RA_NSM V_PAPNSM N_GSM  C V_PAPNSM 

 ton  adelphon autou katalalei nomou kai krinei nomon ei de nomon krineis 
 ho   adelphos autos katalaleO nomos kai krinO  nomos ei de nomos krinO  
 RA_ASM N_ASM  RP_GSM V_PAI3S  N_GSM C  V_PAI3S N_ASM C C N_ASM V_PAI2S 

 ouk ei   poiEtEs nomou alla kritEs 
 ou eimi  poiEtEs nomos alla kritEs 
 D  V_PAI2S N_NSM  N_GSM C  N_NSM 

jam:4:12 heis estin  [ho]  nomothetEs kai kritEs ho   dunamenos sOsai kai 
     heis eimi  ho   nomothetEs kai kritEs ho   dunamai  sOzO kai 
     A_NSM V_PAI3S RA_NSM N_NSM   C  N_NSM RA_NSM V_PMPNSM V_AAN C  

 apolesai su  de tis  ei   ho   krinOn  ton  plEsion 
 apollumi su  de tis  eimi  ho   krinon  ho   plEsion 
 V_AAN  RP_NS C RI_NSM V_PAI2S RA_VSM V_PAPVSM RA_ASM D    

jam:4:13 age   nun hoi  legontes sEmeron E aurion poreusometha eis tEnde 
     agO   nun ho   legO   sEmeron E aurion poreuomai  heis hode  
     V_PAD2S D  RA_VPM V_PAPVPM D    C D   V_FMI1P   P  RD_ASF 

 tEn  polin kai poiEsomen ekei eniauton kai emporeusometha kai kerdEsomen 
 ho   polis kai poieO   ekei eniautos kai emporeuomai  kai kerdainO  
 RA_ASF N_ASF C  V_FAI1P  D  N_ASM  C  V_FMI1P    C  V_FAI1P  

jam:4:14 hoitines ouk epistasthe to   tEs  aurion poia  hE   zOE  humOn 
     hostis  ou epistamai ho   ho   aurion poios ho   zOE  su  
     RR_NPM  D  V_PMI2P  RA_ASN RA_GSF D   RI_NSF RA_NSF N_NSF RP_GP 

 atmis gar este  hE   pros oligon phainomenE epeita kai aphanizomenE 
 atmis gar eimi  ho   pros oligos phainO   epeita kai aphanizO   
 N_NSF C  V_PAI2P RA_NSF P  A_ASN V_PMPNSF  D   D  V_PPPNSF   

jam:4:15 anti tou  legein humas ean ho   kurios thelEsE kai zEsomen kai 
     anti ho   legO  su  ean ho   kurios thelO  kai zaO   kai 
     P  RA_GSN V_PAN RP_AP C  RA_NSM N_NSM V_AAS3S C  V_FAI1P C  

 poiEsomen touto E ekeino 
 poieO   houtos E ekeinos 
 V_FAI1P  RD_ASN C RD_ASN 

jam:4:16 nun de kauchasthe en  tais  alazoneiais humOn pasa kauchEsis 
     nun de kauchaomai heis ho   alazoneia  su  pas  kauchEsis 
     D  C V_PMI2P  P  RA_DPF N_DPF    RP_GP A_NSF N_NSF   

 toiautE ponEra estin  
 toioutos ponEros eimi  
 RD_NSF  A_NSF  V_PAI3S 

jam:4:17 eidoti  oun kalon poiein kai mE poiounti hamartia autO  estin  
     oida   oun kalos poieO kai mE poieO  hamartia autos eimi  
     V_XAPDSM C  A_ASN V_PAN C  D V_PAPDSM N_NSF  RP_DSM V_PAI3S 


Help and Acknowledgements