Help and Acknowledgements


jam:3:1 mE polloi didaskaloi ginesthe adelphoi mou  eidotes hoti meizon krima 
    mE polus didaskalos ginomai adelphos egO  oida   hoti megas krima 
    D A_NPM N_NPM   V_PMD2P N_VPM  RP_GS V_XAPNPM C  A_ASNC N_ASN 

 lEmpsometha 
 lambanO   
 V_FMI1P   

jam:3:2 polla gar ptaiomen hapantes ei tis  en  logO ou ptaiei houtos 
    polus gar ptaiO  hapas  ei tis  heis logos ou ptaiO  houtos 
    A_APN C  V_PAI1P A_NPM  C RI_NSM P  N_DSM D V_PAI3S RD_NSM 

 teleios anEr dunatos chalinagOgEsai kai holon to   sOma 
 teleios anEr dunatos chalinagOgeO  kai holos ho   sOma 
 A_NSM  N_NSM A_NSM  V_AAN     D  A_ASN RA_ASN N_ASN 

jam:3:3 ei de tOn  hippOn tous  chalinous eis ta   stomata ballomen eis 
    ei de ho   hippos ho   chalinos heis ho   stoma  ballO  heis 
    C C RA_GPM N_GPM RA_APM N_APM   P  RA_APN N_APN  V_PAI1P P  

 to   peithesthai autous hEmin kai holon to   sOma autOn metagomen 
 ho   peithO   heautou egO  kai holos ho   sOma autos metagO  
 RA_ASN V_PPN    RP_APM RP_DP D  A_ASN RA_ASN N_ASN RP_GPM V_PAI1P  

jam:3:4 idou kai ta   ploia tElikauta onta   kai hupo anemOn sklErOn 
    idou kai ho   ploion tElikoutos eimi   kai hupo anemos sklEros 
    X  D  RA_NPN N_NPN RD_NPN   V_PAPNPN C  P  N_GPM A_GPM  

 elaunomena metagetai hupo elachistou pEdaliou hopou hE   hormE tou  
 elaunO   metagO  hupo elachistos pEdalion hopou ho   hormE ho   
 V_PPPNPN  V_PPI3S  P  A_GSNS   N_GSN  C   RA_NSF N_NSF RA_GSM 

 euthunontos bouletai 
 euthunO   boulomai 
 V_PAPGSM  V_PMI3S 

jam:3:5 houtOs kai hE   glOssa mikron melos estin  kai megala auchei idou 
    houtO kai ho   glOssa mikros melos eimi  kai megas aucheO idou 
    D   D  RA_NSF N_NSF A_NSN N_NSN V_PAI3S C  A_APN V_PAI3S X  

 hElikon pur  hElikEn hulEn anaptei 
 hElikos pur  hElikos hulE anaptO 
 RI_NSN N_NSN RI_ASF N_ASF V_PAI3S 

jam:3:6 kai hE   glOssa pur  ho   kosmos tEs  adikias hE   glOssa 
    kai ho   glOssa pur  ho   kosmos ho   adikia ho   glOssa 
    C  RA_NSF N_NSF N_NSN RA_NSM N_NSM RA_GSF N_GSF  RA_NSF N_NSF 

 kathistatai en  tois  melesin hEmOn hE   spilousa holon to   sOma kai 
 kathizO   heis ho   melos  egO  ho   spiloO  holos ho   sOma kai 
 V_PPI3S   P  RA_DPN N_DPN  RP_GP RA_NSF V_PAPNSF A_ASN RA_ASN N_ASN C  

 phlogizousa ton  trochon tEs  geneseOs kai phlogizomenE hupo tEs  
 phlogizO  ho   trochos ho   genesis kai phlogizO   hupo ho   
 V_PAPNSF  RA_ASM N_ASM  RA_GSF N_GSF  C  V_PPPNSF   P  RA_GSF 

 geennEs 
 geenna 
 N_GSF  

jam:3:7 pasa gar phusis thEriOn te kai peteinOn herpetOn te kai enaliOn 
    pas  gar phusis thErion te kai peteinon herpeton te kai enalion 
    A_NSF C  N_NSF N_GPN  C C  A_GPN  N_GPN  C C  A_GPN  

 damazetai kai dedamastai tE   phusei tE   anthrOpinE 
 damazO  kai damazO   ho   phusis ho   anthrOpinos 
 V_PPI3S  C  V_XPI3S  RA_DSF N_DSF RA_DSF A_DSF    

jam:3:8 tEn  de glOssan oudeis damasai dunatai anthrOpOn akatastaton kakon 
    ho   de glOssa oudeis damazO dunamai anthrOpos akatastatos kakos 
    RA_ASF C N_ASF  A_NSM V_AAN  V_PMI3S N_GPM   A_NSN    A_NSN 

 mestE iou  thanatEphorou 
 mestos ios  thanatEphoros 
 A_NSF N_GSM A_GSM     

jam:3:9 en  autE  eulogoumen ton  kurion kai patera kai en  autE  
    heis autos eulogeO  ho   kurios kai patEr kai heis autos 
    P  RP_DSF V_PAI1P  RA_ASM N_ASM C  N_ASM C  P  RP_DSF 

 katarOmetha tous  anthrOpous tous  kath homoiOsin theou gegonotas 
 kataraomai ho   anthrOpos ho   kata homoiOsis theos ginomai  
 V_PMI1P   RA_APM N_APM   RA_APM P  N_ASF   N_GSM V_XAPAPM 

jam:3:10 ek tou  autou stomatos exerchetai eulogia kai katara ou chrE  
     ek ho   autos stoma  exerchomai eulogia kai katara ou chrE  
     P RA_GSN A_GSN N_GSN  V_PMI3S  N_NSF  C  N_NSF D V_PAI3S 

 adelphoi mou  tauta houtOs ginesthai 
 adelphos egO  houtos houtO ginomai  
 N_VPM  RP_GS RD_NPN D   V_PMN   

jam:3:11 mEti hE   pEgE ek tEs  autEs opEs bruei  to   gluku kai 
     mEti ho   pEgE ek ho   autos opE  bruO  ho   glukus kai 
     X  RA_NSF N_NSF P RA_GSF A_GSF N_GSF V_PAI3S RA_ASN A_ASN C  

 to   pikron 
 ho   pikros 
 RA_ASN A_ASN 

jam:3:12 mE dunatai adelphoi mou  sukE elaias poiEsai E ampelos suka oute 
     mE dunamai adelphos egO  sukE elaia poieO  E ampelos sukon oute 
     X V_PMI3S N_VPM  RP_GS N_NSF N_APF V_AAN  C N_NSF  N_APN C  

 halukon gluku poiEsai hudOr 
 halukos glukus poieO  hudOr 
 A_NSN  A_ASN V_AAN  N_ASN 

jam:3:13 tis  sophos kai epistEmOn en  humin deixatO ek tEs  kalEs 
     tis  sophos kai epistEmOn heis su  deiknumi ek ho   kalos 
     RI_NSM A_NSM C  A_NSM   P  RP_DP V_AAD3S P RA_GSF A_GSF 

 anastrophEs ta   erga autou en  prautEti sophias 
 anastrophE ho   ergon autos heis prautEs sophia 
 N_GSF    RA_APN N_APN RP_GSM P  N_DSF  N_GSF  

jam:3:14 ei de zElon pikron echete kai eritheian en  tE   kardia humOn mE 
     ei de zElos pikros echO  kai eritheia heis ho   kardia su  mE 
     C C N_ASM A_ASM V_PAI2P C  N_ASF   P  RA_DSF N_DSF RP_GP D 

 katakauchasthe kai pseudesthe kata tEs  alEtheias 
 katakauchaomai kai pseudomai kata ho   alEtheia 
 V_PMD2P    C  V_PMD2P  P  RA_GSF N_GSF   

jam:3:15 ouk estin  hautE hE   sophia anOthen katerchomenE alla epigeios 
     ou eimi  autos ho   sophia anOthen katerchomai alla epigeios 
     D  V_PAI3S RD_NSF RA_NSF N_NSF D    V_PMPNSF   C  A_NSF  

 psuchikE daimoniOdEs 
 psuchikos daimoniOdEs 
 A_NSF   A_NSF    

jam:3:16 hopou gar zElos kai eritheia ekei akatastasia kai pan  phaulon pragma 
     hopou gar zElos kai eritheia ekei akatastasia kai pas  phaulos pragma 
     C   C  N_NSM C  N_NSF  D  N_NSF    C  A_NSN A_NSN  N_NSN 

jam:3:17 hE   de anOthen sophia prOton men hagnE estin  epeita eirEnikE 
     ho   de anOthen sophia prOtos men hagnos eimi  epeita eirEnikos 
     RA_NSF C D    N_NSF A_ASN C  A_NSF V_PAI3S D   A_NSF   

 epieikEs eupeithEs mestE eleous kai karpOn agathOn adiakritos anupokritos 
 epieikEs eupeithEs mestos eleos kai karpos agathos adiakritos anupokritos 
 A_NSF  A_NSF   A_NSF N_GSN C  N_GPM A_GPM  A_NSF   A_NSF    

jam:3:18 karpos de dikaiosunEs en  eirEnE speiretai tois  poiousin eirEnEn 
     karpos de dikaiosunE heis eirEnE speirO  ho   poieO  eirEnE 
     N_NSM C N_GSF    P  N_DSF V_PPI3S  RA_DPM V_PAPDPM N_ASF  


Help and Acknowledgements