Help and Acknowledgements


jam:2:1 adelphoi mou  mE en  prosOpolEmpsiais echete tEn  pistin tou  
    adelphos egO  mE heis prosOpolEmpsia  echO  ho   pistis ho   
    N_VPM  RP_GS D P  N_DPF      V_PAD2P RA_ASF N_ASF RA_GSM 

 kuriou hEmOn iEsou christou tEs  doxEs 
 kurios egO  *PN* *PN*   ho   doxa 
 N_GSM RP_GP N_GSM N_GSM  RA_GSF N_GSF 

jam:2:2 ean gar eiselthE  eis sunagOgEn humOn anEr chrusodaktulios en  
    ean gar eiserchomai heis sunagOgE su  anEr chrusodaktulios heis 
    C  C  V_AAS3S   P  N_ASF   RP_GP N_NSM A_NSM      P  

 esthEti lampra eiselthE  de kai ptOchos en  rhupara esthEti 
 esthEs lampros eiserchomai de kai ptOchos heis rhuparos esthEs 
 N_DSF  A_DSF  V_AAS3S   C D  A_NSM  P  A_DSF  N_DSF  

jam:2:3 epiblepsEte de epi ton  phorounta tEn  esthEta tEn  lampran kai 
    epiblepO  de epi ho   phoreO  ho   esthEs ho   lampros kai 
    V_AAS2P   C P  RA_ASM V_PAPASM RA_ASF N_ASF  RA_ASF A_ASF  C  

 eipEte su  kathou  hOde kalOs kai tO   ptOchO eipEte su  stEthi 
 legO  su  kathEmai hOde kalOs kai ho   ptOchos legO  su  histEmi 
 V_AAS2P RP_NS V_PMD2S D  D   C  RA_DSM A_DSM  V_AAS2P RP_NS V_AAD2S 

 ekei E kathou  hupo to   hupopodion mou  
 ekei E kathEmai hupo ho   hupopodion egO  
 D  C V_PMD2S P  RA_ASN N_ASN   RP_GS 

jam:2:4 ou diekrithEte en  heautois kai egenesthe kritai dialogismOn ponErOn 
    ou diakrinO  heis heautou kai ginomai  kritEs dialogismos ponEros 
    X V_API2P   P  RP_DPM  C  V_AMI2P  N_NPM N_GPM    A_GPM  

jam:2:5 akousate adelphoi mou  agapEtoi ouch ho   theos exelexato tous  
    akouO  adelphos egO  agapEtos ou  ho   theos eklegomai ho   
    V_AAD2P N_VPM  RP_GS A_VPM  X  RA_NSM N_NSM V_AMI3S  RA_APM 

 ptOchous tO   kosmO plousious en  pistei kai klEronomous tEs  basileias 
 ptOchos ho   kosmos plousios heis pistis kai klEronomos ho   basileia 
 A_APM  RA_DSM N_DSM A_APM   P  N_DSF C  N_APM    RA_GSF N_GSF   

 hEs  epEggeilato tois  agapOsin auton 
 eimi  epaggellomai ho   agapaO  autos 
 RR_GSF V_AMI3S   RA_DPM V_PAPDPM RP_ASM 

jam:2:6 humeis de Etimasate ton  ptOchon ouch hoi  plousioi 
    su   de atimazO  ho   ptOchos ou  ho   plousios 
    RP_NP C V_AAI2P  RA_ASM A_ASM  X  RA_NPM A_NPM  

 katadunasteuousin humOn kai autoi helkousin humas eis kritEria 
 katadunasteuO   su  kai autos helkO   su  heis kritErion 
 V_PAI3P      RP_GP C  RP_NPM V_PAI3P  RP_AP P  N_APN   

jam:2:7 ouk autoi blasphEmousin to   kalon onoma to   epiklEthen eph humas 
    ou autos blasphEmos  ho   kalos onoma ho   epikaleO  epi su  
    X  RP_NPM V_PAI3P    RA_ASN A_ASN N_ASN RA_ASN V_APPASN  P  RP_AP 

jam:2:8 ei mentoi nomon teleite basilikon kata tEn  graphEn agapEseis ton  
    ei mentoi nomos teleO  basilikos kata ho   graphE agapaO  ho   
    C C   N_ASM V_PAI2P A_ASM   P  RA_ASF N_ASF  V_FAI2S  RA_ASM 

 plEsion sou  hOs seauton kalOs poieite 
 plEsion su  hOs seautou kalOs poieO  
 D    RP_GS C  RP_ASM D   V_PAI2P 

jam:2:9 ei de prosOpolEmpteite hamartian ergazesthe elegchomenoi hupo tou  
    ei de prosOpolEmpteO  hamartia ergazomai elegchO   hupo ho   
    C C V_PAI2P     N_ASF   V_PMI2P  V_PPPNPM   P  RA_GSM 

 nomou hOs parabatai 
 nomos hOs parabatEs 
 N_GSM C  N_NPM   

jam:2:10 hostis gar holon ton  nomon tErEsE ptaisE de en  heni gegonen 
     hostis gar holos ho   nomos tEreO  ptaiO  de heis heis ginomai 
     RR_NSM C  A_ASM RA_ASM N_ASM V_AAS3S V_AAS3S C P  A_DSN V_XAI3S 

 pantOn enochos 
 pas  enochos 
 A_GPN A_NSM  

jam:2:11 ho   gar eipOn  mE moicheusEs eipen  kai mE phoneusEs ei de ou 
     ho   gar legO   mE moicheuO  legO  kai mE phoneuO  ei de ou 
     RA_NSM C  V_AAPNSM D V_AAS2S  V_AAI3S D  D V_AAS2S  C C D 

 moicheueis phoneueis de gegonas parabatEs nomou 
 moicheuO  phoneuO  de ginomai parabatEs nomos 
 V_PAI2S  V_PAI2S  C V_XAI2S N_NSM   N_GSM 

jam:2:12 houtOs laleite kai houtOs poieite hOs dia nomou eleutherias mellontes 
     houtO laleO  kai houtO poieO  hOs dia nomos eleutheria mellO   
     D   V_PAD2P C  D   V_PAD2P C  P  N_GSM N_GSF    V_PAPNPM 

 krinesthai 
 krinO   
 V_PPN   

jam:2:13 hE   gar krisis aneleos tO   mE poiEsanti eleos katakauchatai 
     ho   gar krisis aneleos ho   mE poieO   eleos katakauchaomai 
     RA_NSF C  N_NSF A_NSF  RA_DSM D V_AAPDSM N_ASN V_PMI3S    

 eleos kriseOs 
 eleos krisis 
 N_NSN N_GSF  

jam:2:14 ti   to   ophelos adelphoi mou  ean pistin legE  tis  echein 
     tis  ho   ophelos adelphos egO  ean pistis legO  tis  echO  
     RI_NSN RA_NSN N_NSN  N_VPM  RP_GS C  N_ASF V_PAS3S RI_NSM V_PAN 

 erga de mE echE  mE dunatai hE   pistis sOsai auton 
 ergon de mE echO  mE dunamai ho   pistis sOzO autos 
 N_APN C D V_PAS3S X V_PMI3S RA_NSF N_NSF V_AAN RP_ASM 

jam:2:15 ean adelphos E adelphE gumnoi huparchOsin kai leipomenoi tEs  
     ean adelphos E adelphE gumnos huparchO  kai leipO   ho   
     C  N_NSM  C N_NSF  A_NPM V_PAS3P   C  V_PMPNPM  RA_GSF 

 ephEmerou trophEs 
 ephEmeros trophE 
 A_GSF   N_GSF  

jam:2:16 eipE  de tis  autois ex humOn hupagete en  eirEnE thermainesthe 
     legO  de tis  autos hex su  hupagO  heis eirEnE thermainomai 
     V_AAS3S C RI_NSM RP_DPM P  RP_GP V_PAD2P P  N_DSF V_PMD2P    

 kai chortazesthe mE dOte  de autois ta   epitEdeia tou  sOmatos ti   
 kai chortazO   mE didOmi de autos ho   epitEdeios ho   sOma  tis  
 C  V_PMD2P   D V_AAS2P C RP_DPM RA_APN A_APN   RA_GSN N_GSN  RI_NSN 

 to   ophelos 
 ho   ophelos 
 RA_NSN N_NSN  

jam:2:17 houtOs kai hE   pistis ean mE echE  erga nekra estin  kath 
     houtO kai ho   pistis ean mE echO  ergon nekros eimi  kata 
     D   D  RA_NSF N_NSF C  D V_PAS3S N_APN A_NSF V_PAI3S P  

 heautEn 
 heautou 
 RP_ASF 

jam:2:18 all erei  tis  su  pistin echeis kagO erga echO  deixon  
     alla legO  tis  su  pistis echO  kagO ergon echO  deiknumi 
     C  V_FAI3S RI_NSM RP_NS N_ASF V_PAI2S C  N_APN V_PAI1S V_AAD2S 

 moi  tEn  pistin sou  chOris tOn  ergOn kagO soi  deixO  ek tOn  
 egO  ho   pistis su  chOris ho   ergon kagO su  deiknumi ek ho   
 RP_DS RA_ASF N_ASF RP_GS P   RA_GPN N_GPN C  RP_DS V_FAI1S P RA_GPN 

 ergOn mou  tEn  pistin 
 ergon egO  ho   pistis 
 N_GPN RP_GS RA_ASF N_ASF 

jam:2:19 su  pisteueis hoti heis estin  ho   theos kalOs poieis kai 
     su  pisteuO  hoti heis eimi  ho   theos kalOs poieO  kai 
     RP_NS V_PAI2S  C  A_NSM V_PAI3S RA_NSM N_NSM D   V_PAI2S D  

 ta   daimonia pisteuousin kai phrissousin 
 ho   daimonion pisteuO   kai phrissO   
 RA_NPN N_NPN   V_PAI3P   C  V_PAI3P   

jam:2:20 theleis de gnOnai O anthrOpe kene hoti hE   pistis chOris tOn  
     thelO  de ginOskO O anthrOpos kenos hoti ho   pistis chOris ho   
     V_PAI2S C V_AAN  I N_VSM   A_VSM C  RA_NSF N_NSF P   RA_GPN 

 ergOn argE estin  
 ergon argos eimi  
 N_GPN A_NSF V_PAI3S 

jam:2:21 abraam ho   patEr hEmOn ouk ex ergOn edikaiOthE anenegkas isaak 
     *PN*  ho   patEr egO  ou hex ergon dikaioO  anapherO *PN* 
     N_NSM RA_NSM N_NSM RP_GP X  P  N_GPN V_API3S  V_AAPNSM N_ASM 

 ton  huion autou epi to   thusiastErion 
 ho   huios autos epi ho   thusiastErion 
 RA_ASM N_ASM RP_GSM P  RA_ASN N_ASN     

jam:2:22 blepeis hoti hE   pistis sunErgei tois  ergois autou kai ek tOn  
     blepO  hoti ho   pistis sunergeO ho   ergon autos kai ek ho   
     V_PAI2S C  RA_NSF N_NSF V_IAI3S RA_DPN N_DPN RP_GSM C  P RA_GPN 

 ergOn hE   pistis eteleiOthE 
 ergon ho   pistis teleioO  
 N_GPN RA_NSF N_NSF V_API3S  

jam:2:23 kai eplErOthE hE   graphE hE   legousa episteusen de abraam 
     kai plEroO  ho   graphE ho   legO   pisteuO  de *PN*  
     C  V_API3S  RA_NSF N_NSF RA_NSF V_PAPNSF V_AAI3S  C N_NSM 

 tO   theO kai elogisthE autO  eis dikaiosunEn kai philos theou eklEthE 
 ho   theos kai logizomai autos heis dikaiosunE kai philos theos kaleO  
 RA_DSM N_DSM C  V_API3S  RP_DSM P  N_ASF    C  A_NSM N_GSM V_API3S 

jam:2:24 horate hoti ex ergOn dikaioutai anthrOpos kai ouk ek pisteOs monon 
     horaO  hoti hex ergon dikaioO  anthrOpos kai ou ek pistis monos 
     V_PAI2P C  P  N_GPN V_PPI3S  N_NSM   C  D  P N_GSF  A_ASN 

jam:2:25 homoiOs de kai rhaab hE   pornE ouk ex ergOn edikaiOthE 
     homoiOs de kai *PN* ho   pornE ou hex ergon dikaioO  
     D    C D  N_NSF RA_NSF N_NSF X  P  N_GPN V_API3S  

 hupodexamenE tous  aggelous kai hetera hodO ekbalousa 
 hupodechomai ho   aggelos kai heteros hodos ekballO  
 V_AMPNSF   RA_APM N_APM  C  A_DSF  N_DSF V_AAPNSF 

jam:2:26 hOsper gar to   sOma chOris pneumatos nekron estin  houtOs kai 
     hOsper gar ho   sOma chOris pneuma  nekros eimi  houtO kai 
     C   C  RA_NSN N_NSN P   N_GSN   A_NSN V_PAI3S D   D  

 hE   pistis chOris ergOn nekra estin  
 ho   pistis chOris ergon nekros eimi  
 RA_NSF N_NSF P   N_GPN A_NSF V_PAI3S 


Help and Acknowledgements