Help and Acknowledgements


jam:1:1 iakObos theou kai kuriou iEsou christou doulos tais  dOdeka phulais 
    *PN*  theos kai kurios *PN* *PN*   doulos ho   dOdeka phulE  
    N_NSM  N_GSM C  N_GSM N_GSM N_GSM  N_NSM RA_DPF A_DPF N_DPF  

 tais  en  tE   diaspora chairein 
 ho   heis ho   diaspora chairO  
 RA_DPF P  RA_DSF N_DSF  V_PAN  

jam:1:2 pasan charan hEgEsasthe adelphoi mou  hotan peirasmois peripesEte 
    pas  chara hEgeomai  adelphos egO  hotan peirasmos peripiptO 
    A_ASF N_ASF V_AMD2P  N_VPM  RP_GS C   N_DPM   V_AAS2P  

 poikilois 
 poikilos 
 A_DPM   

jam:1:3 ginOskontes hoti to   dokimion humOn tEs  pisteOs katergazetai 
    ginOskO   hoti ho   dokimion su  ho   pistis katergazomai 
    V_PAPNPM  C  RA_NSN N_NSN  RP_GP RA_GSF N_GSF  V_PMI3S   

 hupomonEn 
 hupomonE 
 N_ASF   

jam:1:4 hE   de hupomonE ergon teleion echetO hina Ete   teleioi kai 
    ho   de hupomonE ergon teleios echO  hina eimi  teleios kai 
    RA_NSF C N_NSF  N_ASN A_ASN  V_PAD3S C  V_PAS2P A_NPM  C  

 holoklEroi en  mEdeni leipomenoi 
 holoklEros heis mEdeis leipO   
 A_NPM   P  A_DSN V_PMPNPM  

jam:1:5 ei de tis  humOn leipetai sophias aiteitO para tou  didontos theou 
    ei de tis  su  leipO  sophia aiteO  para ho   didOmi  theos 
    C C RI_NSM RP_GP V_PMI3S N_GSF  V_PAD3S P  RA_GSM V_PAPGSM N_GSM 

 pasin haplOs kai mE oneidizontos kai dothEsetai autO  
 pas  haplOs kai mE oneidizO   kai didOmi   autos 
 A_DPM D   C  D V_PAPGSM   C  V_FPI3S  RP_DSM 

jam:1:6 aiteitO de en  pistei mEden diakrinomenos ho   gar diakrinomenos 
    aiteO  de heis pistis mEdeis diakrinO   ho   gar diakrinO   
    V_PAD3S C P  N_DSF A_ASN V_PMPNSM   RA_NSM C  V_PMPNSM   

 eoiken kludOni thalassEs anemizomenO kai rhipizomenO 
 eoika  kludOn thalassa anemizomai kai rhipizomai 
 V_XAI3S N_DSM  N_GSF   V_PPPDSM  C  V_PPPDSM  

jam:1:7 mE gar oiesthO ho   anthrOpos ekeinos hoti lEmpsetai ti   para 
    mE gar oimai  ho   anthrOpos ekeinos hoti lambanO  tis  para 
    D C  V_PMD3S RA_NSM N_NSM   RD_NSM C  V_FMI3S  RI_ASN P  

 tou  kuriou 
 ho   kurios 
 RA_GSM N_GSM 

jam:1:8 anEr dipsuchos akatastatos en  pasais tais  hodois autou 
    anEr dipsuchos akatastatos heis pas  ho   hodos autos 
    N_NSM A_NSM   A_NSM    P  A_DPF RA_DPF N_DPF RP_GSM 

jam:1:9 kauchasthO de ho   adelphos ho   tapeinos en  tO   hupsei autou 
    kauchaomai de ho   adelphos ho   tapeinos heis ho   hupsos autos 
    V_PMD3S  C RA_NSM N_NSM  RA_NSM A_NSM  P  RA_DSN N_DSN RP_GSM 

jam:1:10 ho   de plousios en  tE   tapeinOsei autou hoti hOs anthos 
     ho   de plousios heis ho   tapeinOsis autos hoti hOs anthos 
     RA_NSM C A_NSM  P  RA_DSF N_DSF   RP_GSM C  C  N_NSN 

 chortou pareleusetai 
 chortos parerchomai 
 N_GSM  V_FMI3S   

jam:1:11 aneteilen gar ho   hElios sun tO   kausOni kai exEranen ton  
     anatellO gar ho   hElios sun ho   kausOn kai xErainO ho   
     V_AAI3S  C  RA_NSM N_NSM P  RA_DSM N_DSM  C  V_AAI3S RA_ASM 

 chorton kai to   anthos autou exepesen kai hE   euprepeia tou  
 chortos kai ho   anthos autos ekpiptO kai ho   euprepeia ho   
 N_ASM  C  RA_NSN N_NSN RP_GSM V_AAI3S C  RA_NSF N_NSF   RA_GSN 

 prosOpou autou apOleto houtOs kai ho   plousios en  tais  poreiais 
 prosOpon autos apollumi houtO kai ho   plousios heis ho   poreia  
 N_GSN  RP_GSN V_AMI3S D   D  RA_NSM A_NSM  P  RA_DPF N_DPF  

 autou maranthEsetai 
 autos marainomai  
 RP_GSM V_FPI3S    

jam:1:12 makarios anEr hos  hupomenei peirasmon hoti dokimos genomenos 
     makarios anEr hos  hupomenO peirasmos hoti dokimos ginomai  
     A_NSM  N_NSM RR_NSM V_PAI3S  N_ASM   C  A_NSM  V_AMPNSM 

 lEmpsetai ton  stephanon tEs  zOEs hon  epEggeilato tois  agapOsin 
 lambanO  ho   stephanos ho   zOE  eimi  epaggellomai ho   agapaO  
 V_FMI3S  RA_ASM N_ASM   RA_GSF N_GSF RR_ASM V_AMI3S   RA_DPM V_PAPDPM 

 auton 
 autos 
 RP_ASM 

jam:1:13 mEdeis peirazomenos legetO hoti apo theou peirazomai ho   gar theos 
     mEdeis peirazO   legO  hoti apo theos peirazO  ho   gar theos 
     A_NSM V_PPPNSM   V_PAD3S C  P  N_GSM V_PPI1S  RA_NSM C  N_NSM 

 apeirastos estin  kakOn peirazei de autos oudena 
 apeirastos eimi  kakos peirazO de autos oudeis 
 A_NSM   V_PAI3S A_GPN V_PAI3S C RP_NSM A_ASM 

jam:1:14 hekastos de peirazetai hupo tEs  idias epithumias exelkomenos kai 
     hekastos de peirazO  hupo ho   idios epithumia exelkO   kai 
     A_NSM  C V_PPI3S  P  RA_GSF A_GSF N_GSF   V_PPPNSM  C  

 deleazomenos 
 deleazO   
 V_PPPNSM   

jam:1:15 eita hE   epithumia sullabousa tiktei hamartian hE   de hamartia 
     eita ho   epithumia sullambanO tiktO  hamartia ho   de hamartia 
     D  RA_NSF N_NSF   V_AAPNSF  V_PAI3S N_ASF   RA_NSF C N_NSF  

 apotelestheisa apokuei thanaton 
 apoteleO    apokueO thanatos 
 V_APPNSF    V_PAI3S N_ASM  

jam:1:16 mE planasthe adelphoi mou  agapEtoi 
     mE planaO  adelphos egO  agapEtos 
     D V_PPD2P  N_VPM  RP_GS A_VPM  

jam:1:17 pasa dosis agathE kai pan  dOrEma teleion anOthen estin  
     pas  dosis agathos kai pas  dOrEma teleios anOthen eimi  
     A_NSF N_NSF A_NSF  C  A_NSN N_NSN A_NSN  D    V_PAI3S 

 katabainon apo tou  patros tOn  phOtOn par hO   ouk eni   parallagE 
 katabainO apo ho   patEr ho   phOs  para hos  ou heis  parallagE 
 V_PAPNSN  P  RA_GSM N_GSM RA_GPN N_GPN P  RR_DSM D  V_PAI3S N_NSF   

 E tropEs aposkiasma 
 E tropE aposkiasma 
 C N_GSF N_NSN   

jam:1:18 boulEtheis apekuEsen hEmas logO alEtheias eis to   einai hEmas 
     boulomai  apokueO  egO  logos alEtheia heis ho   eimi egO  
     V_APPNSM  V_AAI3S  RP_AP N_DSM N_GSF   P  RA_ASN V_PAN RP_AP 

 aparchEn tina  tOn  autou ktismatOn 
 aparchE tis  ho   autos ktisma  
 N_ASF  RI_ASF RA_GPN RP_GSM N_GPN   

jam:1:19 iste  adelphoi mou  agapEtoi estO  de pas  anthrOpos tachus eis 
     oida  adelphos egO  agapEtos eimi  de pas  anthrOpos tachus heis 
     V_XAD2P N_VPM  RP_GS A_VPM  V_PAD3S C A_NSM N_NSM   A_NSM P  

 to   akousai bradus eis to   lalEsai bradus eis orgEn 
 ho   akouO  bradus heis ho   laleO  bradus heis orgE 
 RA_ASN V_AAN  A_NSM P  RA_ASN V_AAN  A_NSM P  N_ASF 

jam:1:20 orgE gar andros dikaiosunEn theou ouk ergazetai 
     orgE gar anEr  dikaiosunE theos ou ergazomai 
     N_NSF C  N_GSM N_ASF    N_GSM D  V_PMI3S  

jam:1:21 dio apothemenoi pasan rhuparian kai perisseian kakias en  prautEti 
     dio apotithEmi pas  rhuparia kai perisseia kakia heis prautEs 
     C  V_AMPNPM  A_ASF N_ASF   C  N_ASF   N_GSF P  N_DSF  

 dexasthe ton  emphuton logon ton  dunamenon sOsai tas  psuchas humOn 
 dechomai ho   emphutos logos ho   dunamai  sOzO ho   psuchE su  
 V_AMD2P RA_ASM A_ASM  N_ASM RA_ASM V_PMPASM V_AAN RA_APF N_APF  RP_GP 

jam:1:22 ginesthe de poiEtai logou kai mE monon akroatai paralogizomenoi 
     ginomai de poiEtEs logos kai mE monos akroatEs paralogizomai  
     V_PMD2P C N_NPM  N_GSM C  D A_ASN N_NPM  V_PMPNPM    

 heautous 
 heautou 
 RP_APM  

jam:1:23 hoti ei tis  akroatEs logou estin  kai ou poiEtEs houtos eoiken 
     hoti ei tis  akroatEs logos eimi  kai ou poiEtEs houtos eoika  
     C  C RI_NSM N_NSM  N_GSM V_PAI3S C  D N_NSM  RD_NSM V_XAI3S 

 andri katanoounti to   prosOpon tEs  geneseOs autou en  esoptrO 
 anEr katanoeO  ho   prosOpon ho   genesis autos heis esoptron 
 N_DSM V_PAPDSM  RA_ASN N_ASN  RA_GSF N_GSF  RP_GSM P  N_DSN  

jam:1:24 katenoEsen gar heauton kai apelEluthen kai eutheOs epelatheto   
     katanoeO  gar heautou kai aperchomai kai eutheOs epilanthanomai 
     V_AAI3S  C  RP_ASM C  V_XAI3S   C  D    V_AMI3S    

 hopoios En   
 hopoios eimi  
 RI_NSM V_IAI3S 

jam:1:25 ho   de parakupsas eis nomon teleion ton  tEs  eleutherias kai 
     ho   de parakuptO heis nomos teleios ho   ho   eleutheria kai 
     RA_NSM C V_AAPNSM  P  N_ASM A_ASM  RA_ASM RA_GSF N_GSF    C  

 parameinas ouk akroatEs epilEsmonEs genomenos alla poiEtEs ergou houtos 
 paramenO  ou akroatEs epilEsmonE ginomai  alla poiEtEs ergon houtos 
 V_AAPNSM  D  N_NSM  N_GSF    V_AMPNSM C  N_NSM  N_GSN RD_NSM 

 makarios en  tE   poiEsei autou estai  
 makarios heis ho   poiEsis autos eimi  
 A_NSM  P  RA_DSF N_DSF  RP_GSM V_FMI3S 

jam:1:26 ei tis  dokei  thrEskos einai mE chalinagOgOn glOssan autou alla 
     ei tis  dokeO  thrEskos eimi mE chalinagOgeO glOssa autos alla 
     C RI_NSM V_PAI3S A_NSM  V_PAN D V_PAPNSM   N_ASF  RP_GSM C  

 apatOn  kardian autou toutou mataios hE   thrEskeia 
 apataO  kardia autos houtos mataios ho   thrEskeia 
 V_PAPNSM N_ASF  RP_GSM RD_GSM A_NSF  RA_NSF N_NSF   

jam:1:27 thrEskeia kathara kai amiantos para tO   theO kai patri hautE 
     thrEskeia katharos kai amiantos para ho   theos kai patEr autos 
     N_NSF   A_NSF  C  A_NSF  P  RA_DSM N_DSM C  N_DSM RD_NSF 

 estin  episkeptesthai orphanous kai chEras en  tE   thlipsei autOn 
 eimi  episkeptomai  orphanos kai chEra heis ho   thlipsis autos 
 V_PAI3S V_PMN     A_APM   C  A_APF P  RA_DSF N_DSF  RP_GPM 

 aspilon heauton tErein apo tou  kosmou 
 aspilos heautou tEreO apo ho   kosmos 
 A_ASM  RP_ASM V_PAN P  RA_GSM N_GSM 


Help and Acknowledgements