Help and Acknowledgements


heb:9:1 eiche  men oun [kai] hE   prOtE dikaiOmata latreias to   te 
    echO  men oun kai  ho   prOtos dikaiOma  latreia ho   te 
    V_IAI3S C  C  D   RA_NSF A_NSF N_APN   N_GSF  RA_ASN C 

 hagion kosmikon 
 hagios kosmikos 
 A_ASN A_ASN  

heb:9:2 skEnE gar kateskeuasthE hE   prOtE en  hE   hE   te luchnia kai 
    skEnE gar kataskeuazO  ho   prOtos heis hos  ho   te luchnia kai 
    N_NSF C  V_API3S    RA_NSF A_NSF P  RR_DSF RA_NSF C N_NSF  C  

 hE   trapeza kai hE   prothesis tOn  artOn hEtis legetai hagia 
 ho   trapeza kai ho   prothesis ho   artos hostis legO  hagios 
 RA_NSF N_NSF  C  RA_NSF N_NSF   RA_GPM N_GPM RR_NSF V_PPI3S A_NPN 

heb:9:3 meta de to   deuteron katapetasma skEnE hE   legomenE hagia hagiOn 
    meta de ho   deuteros katapetasma skEnE ho   legO   hagios hagios 
    P  C RA_ASN A_ASN  N_ASN    N_NSF RA_NSF V_PPPNSF A_NPN A_GPN 

heb:9:4 chrusoun echousa thumiatErion kai tEn  kibOton tEs  diathEkEs 
    chrusous echO   thumiatErion kai ho   kibOtos ho   diathEkE 
    A_ASN  V_PAPNSF N_ASN    C  RA_ASF N_ASF  RA_GSF N_GSF   

 perikekalummenEn pantothen chrusiO en  hE   stamnos chrusE  echousa 
 perikaluptO   pantothen chrusion heis hos  stamnos chrusous echO   
 V_XPPASF     D     N_DSN  P  RR_DSF N_NSF  A_NSF  V_PAPNSF 

 to   manna kai hE   rhabdos aarOn hE   blastEsasa kai hai  plakes 
 ho   manna kai ho   rhabdos *PN* ho   blastanO  kai ho   plax  
 RA_ASN N_ASN C  RA_NSF N_NSF  N_GSM RA_NSF V_AAPNSF  C  RA_NPF N_NPF 

 tEs  diathEkEs 
 ho   diathEkE 
 RA_GSF N_GSF   

heb:9:5 huperanO de autEs cheroubin doxEs kataskiazonta to   hilastErion 
    huperanO de autos *PN*   doxa kataskiazO  ho   hilastErion 
    P    C RP_GSF N_NPN   N_GSF V_PAPNPN   RA_ASN A_ASN    

 peri hOn  ouk estin  nun legein kata meros 
 peri hos  ou eimi  nun legO  kata meros 
 P  RR_GPN D  V_PAI3S D  V_PAN P  N_ASN 

heb:9:6 toutOn de houtOs kateskeuasmenOn eis men tEn  prOtEn skEnEn dia 
    houtos de houtO kataskeuazO   heis men ho   prOtos skEnE dia 
    RD_GPN C D   V_XPPGPN    P  C  RA_ASF A_ASF N_ASF P  

 pantos eisiasin hoi  hiereis tas  latreias epitelountes 
 pas  eiseimi ho   hiereus ho   latreia epiteleO   
 A_GSM V_PAI3P RA_NPM N_NPM  RA_APF N_APF  V_PAPNPM   

heb:9:7 eis de tEn  deuteran hapax tou  eniautou monos ho   archiereus 
    heis de ho   deuteros hapax ho   eniautos monos ho   archiereus 
    P  C RA_ASF A_ASF  D   RA_GSM N_GSM  A_NSM RA_NSM N_NSM   

 ou chOris haimatos ho   prospherei huper heautou kai tOn  tou  laou 
 ou chOris haima  hos  prospherO huper heautou kai ho   ho   laos 
 D P   N_GSN  RR_ASN V_PAI3S  P   RP_GSM C  RA_GPN RA_GSM N_GSM 

 agnoEmatOn 
 agnoEma  
 N_GPN   

heb:9:8 touto dElountos tou  pneumatos tou  hagiou mEpO pephanerOsthai 
    houtos dEloO   ho   pneuma  ho   hagios mEpO phaneroO    
    RD_ASN V_PAPGSN RA_GSN N_GSN   RA_GSN A_GSN D  V_XPN     

 tEn  tOn  hagiOn hodon eti tEs  prOtEs skEnEs echousEs stasin 
 ho   ho   hagios hodos eti ho   prOtos skEnE echO   stasis 
 RA_ASF RA_GPN A_GPN N_ASF D  RA_GSF A_GSF N_GSF V_PAPGSF N_ASF 

heb:9:9 hEtis parabolE eis ton  kairon ton  enestEkota kath hEn  dOra 
    hostis parabolE heis ho   kairos ho   enistEmi  kata eimi  dOron 
    RR_NSF N_NSF  P  RA_ASM N_ASM RA_ASM V_XAPASM  P  RR_ASF N_NPN 

 te kai thusiai prospherontai mE dunamenai kata suneidEsin teleiOsai ton  
 te kai thusia prospherO   mE dunamai  kata suneidEsis teleioO  ho   
 C C  N_NPF  V_PPI3P    D V_PMPNPF P  N_ASF   V_AAN   RA_ASM 

 latreuonta 
 latreuO  
 V_PAPASM  

heb:9:10 monon epi brOmasin kai pomasin kai diaphorois baptismois dikaiOmata 
     monos epi brOma  kai poma  kai diaphoros baptismos dikaiOma  
     A_ASN P  N_DPN  C  N_DPN  C  A_DPM   N_DPM   N_NPN   

 sarkos mechri kairou diorthOseOs epikeimena 
 sarx  mechri kairos diorthOsis epikeimai 
 N_GSF P   N_GSM N_GSF    V_PMPNPN  

heb:9:11 christos de paragenomenos archiereus tOn  genomenOn agathOn dia 
     *PN*   de paraginomai  archiereus ho   ginomai  agathos dia 
     N_NSM  C V_AMPNSM   N_NSM   RA_GPN V_AMPGPN A_GPN  P  

 tEs  meizonos kai teleioteras skEnEs ou cheiropoiEtou tout  estin  ou 
 ho   megas  kai teleios   skEnE ou cheiropoiEtos houtos eimi  ou 
 RA_GSF A_GSFC  C  A_GSFC   N_GSF D A_GSF     RD_NSN V_PAI3S D 

 tautEs tEs  ktiseOs 
 houtos ho   ktisis 
 RD_GSF RA_GSF N_GSF  

heb:9:12 oude di haimatos tragOn kai moschOn dia de tou  idiou haimatos 
     oude dia haima  tragos kai moschos dia de ho   idios haima  
     C  P  N_GSN  N_GPM C  N_GPM  P  C RA_GSN A_GSN N_GSN  

 eisElthen  ephapax eis ta   hagia aiOnian lutrOsin heuramenos 
 eiserchomai ephapax heis ho   hagios aiOnios lutrOsis heuriskO  
 V_AAI3S   D    P  RA_APN A_APN A_ASF  N_ASF  V_AMPNSM  

heb:9:13 ei gar to   haima tragOn kai taurOn kai spodos damaleOs rhantizousa 
     ei gar ho   haima tragos kai tauros kai spodos damalis rhantizO  
     C C  RA_NSN N_NSN N_GPM C  N_GPM C  N_NSF N_GSF  V_PAPNSF  

 tous  kekoinOmenous hagiazei pros tEn  tEs  sarkos katharotEta 
 ho   koinoO    hagiazO pros ho   ho   sarx  katharotEs 
 RA_APM V_XPPAPM   V_PAI3S P  RA_ASF RA_GSF N_GSF N_ASF    

heb:9:14 posO  mallon to   haima tou  christou hos  dia pneumatos 
     posos mallon ho   haima ho   *PN*   hos  dia pneuma  
     RI_DSN D   RA_NSN N_NSN RA_GSM N_GSM  RR_NSM P  N_GSN   

 aiOniou heauton prosEnegken amOmon tO   theO kathariei tEn  suneidEsin 
 aiOnios heautou prospherO  amOmos ho   theos katharizO ho   suneidEsis 
 A_GSN  RP_ASM V_AAI3S   A_ASM RA_DSM N_DSM V_FAI3S  RA_ASF N_ASF   

 hEmOn apo nekrOn ergOn eis to   latreuein theO zOnti  
 egO  apo nekros ergon heis ho   latreuO  theos zaO   
 RP_GP P  A_GPN N_GPN P  RA_ASN V_PAN   N_DSM V_PAPDSM 

heb:9:15 kai dia touto diathEkEs kainEs mesitEs estin  hopOs thanatou 
     kai dia houtos diathEkE kainos mesitEs eimi  hopOs thanatos 
     C  P  RD_ASN N_GSF   A_GSF N_NSM  V_PAI3S C   N_GSM  

 genomenou eis apolutrOsin tOn  epi tE   prOtE diathEkE parabaseOn 
 ginomai  heis apolutrOsis ho   epi ho   prOtos diathEkE parabasis 
 V_AMPGSM P  N_ASF    RA_GPF P  RA_DSF A_DSF N_DSF  N_GPF   

 tEn  epaggelian labOsin hoi  keklEmenoi tEs  aiOniou klEronomias 
 ho   epaggelia lambanO ho   kaleO   ho   aiOnios klEronomia 
 RA_ASF N_ASF   V_AAS3P RA_NPM V_XPPNPM  RA_GSF A_GSF  N_GSF    

heb:9:16 hopou gar diathEkE thanaton anagkE pheresthai tou  diathemenou 
     hopou gar diathEkE thanatos anagkE pherO   ho   diatithemai 
     C   C  N_NSF  N_ASM  N_NSF V_PPN   RA_GSM V_AMPGSM  

heb:9:17 diathEkE gar epi nekrois bebaia epei mEpote ischuei hote zE   
     diathEkE gar epi nekros bebaios epei mEpote ischuO hote zaO   
     N_NSF  C  P  A_DPM  A_NSF  C  D   V_PAI3S C  V_PAI3S 

 ho   diathemenos 
 ho   diatithemai 
 RA_NSM V_AMPNSM  

heb:9:18 hothen oude hE   prOtE chOris haimatos egkekainistai 
     hothen oude ho   prOtos chOris haima  egkainizO   
     C   D  RA_NSF A_NSF P   N_GSN  V_XPI3S    

heb:9:19 lalEtheisEs gar pasEs entolEs kata ton  nomon hupo mOuseOs panti 
     laleO    gar pas  entolE kata ho   nomos hupo *PN*  pas  
     V_APPGSF  C  A_GSF N_GSF  P  RA_ASM N_ASM P  N_GSM  A_DSM 

 tO   laO  labOn  to   haima tOn  moschOn [kai tOn  tragOn] meta 
 ho   laos lambanO ho   haima ho   moschos kai ho   tragos meta 
 RA_DSM N_DSM V_AAPNSM RA_ASN N_ASN RA_GPM N_GPM  C  RA_GPM N_GPM  P  

 hudatos kai eriou kokkinou kai hussOpou auto  te to   biblion kai panta 
 hudOr  kai erion kokkinos kai hussOpos autos te ho   biblion kai pas  
 N_GSN  C  N_GSN A_GSN  C  N_GSF  RP_ASN C RA_ASN N_ASN  C  A_ASM 

 ton  laon erantisen 
 ho   laos rhantizO 
 RA_ASM N_ASM V_AAI3S  

heb:9:20 legOn  touto to   haima tEs  diathEkEs hEs  eneteilato pros 
     legO   houtos ho   haima ho   diathEkE eimi  entellomai pros 
     V_PAPNSM RD_NSN RA_NSN N_NSN RA_GSF N_GSF   RR_GSF V_AMI3S  P  

 humas ho   theos 
 su  ho   theos 
 RP_AP RA_NSM N_NSM 

heb:9:21 kai tEn  skEnEn de kai panta ta   skeuE tEs  leitourgias tO   
     kai ho   skEnE de kai pas  ho   skeuos ho   leitourgia ho   
     C  RA_ASF N_ASF C C  A_APN RA_APN N_APN RA_GSF N_GSF    RA_DSN 

 haimati homoiOs erantisen 
 haima  homoiOs rhantizO 
 N_DSN  D    V_AAI3S  

heb:9:22 kai schedon en  haimati panta katharizetai kata ton  nomon kai 
     kai schedon heis haima  pas  katharizO  kata ho   nomos kai 
     C  D    P  N_DSN  A_NPN V_PPI3S   P  RA_ASM N_ASM C  

 chOris haimatekchusias ou ginetai aphesis 
 chOris haimatekchusia ou ginomai aphesis 
 P   N_GSF      D V_PMI3S N_NSF  

heb:9:23 anagkE oun ta   men hupodeigmata tOn  en  tois  ouranois toutois 
     anagkE oun ho   men hupodeigma  ho   heis ho   ouranos houtos 
     N_NSF C  RA_APN C  N_APN    RA_GPN P  RA_DPM N_DPM  RD_DPN 

 katharizesthai auta  de ta   epourania kreittosin thusiais para tautas 
 katharizO   autos de ho   epouranios kreittOn  thusia  para houtos 
 V_PPN     RP_APN C RA_APN A_APN   A_DPFC   N_DPF  P  RD_APF 

heb:9:24 ou gar eis cheiropoiEta eisElthen  hagia christos antitupa tOn  
     ou gar heis cheiropoiEtos eiserchomai hagios *PN*   antitupos ho   
     D C  P  A_APN     V_AAI3S   A_APN N_NSM  A_APN   RA_GPN 

 alEthinOn all eis auton ton  ouranon nun emphanisthEnai tO   prosOpO 
 alEthinos alla heis autos ho   ouranos nun emphanizO   ho   prosOpon 
 A_GPN   C  P  RP_ASM RA_ASM N_ASM  D  V_APN     RA_DSN N_DSN  

 tou  theou huper hEmOn 
 ho   theos huper egO  
 RA_GSM N_GSM P   RP_GP 

heb:9:25 oud hina pollakis prospherE heauton hOsper ho   archiereus 
     oude hina pollakis prospherO heautou hOsper ho   archiereus 
     C  C  D    V_PAS3S  RP_ASM C   RA_NSM N_NSM   

 eiserchetai eis ta   hagia kat eniauton en  haimati allotriO 
 eiserchomai heis ho   hagios kata eniautos heis haima  allotrios 
 V_PMI3S   P  RA_APN A_APN P  N_ASM  P  N_DSN  A_DSN   

heb:9:26 epei edei  auton pollakis pathein apo katabolEs kosmou nuni de 
     epei esthiO autos pollakis paschO apo katabolE kosmos nuni de 
     C  V_IAI3S RP_ASM D    V_AAN  P  N_GSF   N_GSM D  C 

 hapax epi sunteleia tOn  aiOnOn eis athetEsin [tEs] hamartias dia tEs  
 hapax epi sunteleia ho   aiOn  heis athetEsis ho   hamartia dia ho   
 D   P  N_DSF   RA_GPM N_GPM P  N_ASF   RA_GSF N_GSF   P  RA_GSF 

 thusias autou pephanerOtai 
 thusia autos phaneroO   
 N_GSF  RP_GSM V_XPI3S   

heb:9:27 kai kath hoson apokeitai tois  anthrOpois hapax apothanein meta de 
     kai kata hosos apokeimai ho   anthrOpos hapax apothnEskO meta de 
     C  P  RR_ASN V_PMI3S  RA_DPM N_DPM   D   V_AAN   P  C 

 touto krisis 
 houtos krisis 
 RD_ASN N_NSF 

heb:9:28 houtOs kai ho   christos hapax prosenechtheis eis to   pollOn 
     houtO kai ho   *PN*   hapax prospherO   heis ho   polus 
     D   D  RA_NSM N_NSM  D   V_APPNSM    P  RA_ASN A_GPM 

 anenegkein hamartias ek deuterou chOris hamartias ophthEsetai tois  auton 
 anapherO  hamartia ek deuteros chOris hamartia horaO    ho   autos 
 V_AAN   N_APF   P A_GSM  P   N_GSF   V_FPI3S   RA_DPM RP_ASM 

 apekdechomenois eis sOtErian 
 apodechomai   heis sOtEria 
 V_PMPDPM    P  N_ASF  


Help and Acknowledgements