Help and Acknowledgements


heb:8:1 kephalaion de epi tois  legomenois toiouton echomen archierea hos  
    kephalaion de epi ho   legO    toioutos echO  archiereus hos  
    N_NSN   C P  RA_DPN V_PPPDPN  RD_ASM  V_PAI1P N_ASM   RR_NSM 

 ekathisen en  dexia tou  thronou tEs  megalOsunEs en  tois  ouranois 
 kathizO  heis dexios ho   thronos ho   megalOsunE heis ho   ouranos 
 V_AAI3S  P  A_DSF RA_GSM N_GSM  RA_GSF N_GSF    P  RA_DPM N_DPM  

heb:8:2 tOn  hagiOn leitourgos kai tEs  skEnEs tEs  alEthinEs hEn  
    ho   hagios leitourgos kai ho   skEnE ho   alEthinos eimi  
    RA_GPN A_GPN N_NSM   C  RA_GSF N_GSF RA_GSF A_GSF   RR_ASF 

 epExen ho   kurios ouk anthrOpos 
 pEgnumi ho   kurios ou anthrOpos 
 V_AAI3S RA_NSM N_NSM D  N_NSM   

heb:8:3 pas  gar archiereus eis to   prospherein dOra te kai thusias 
    pas  gar archiereus heis ho   prospherO  dOron te kai thusia 
    A_NSM C  N_NSM   P  RA_ASN V_PAN    N_APN C C  N_APF  

 kathistatai hothen anagkaion echein ti   kai touton ho   prosenegkE 
 kathizO   hothen anagkaios echO  tis  kai houtos hos  prospherO 
 V_PPI3S   C   A_NSN   V_PAN RI_ASN D  RD_ASM RR_ASN V_AAS3S  

heb:8:4 ei men oun En   epi gEs  oud an En   hiereus ontOn  tOn  
    ei men oun eimi  epi gE  oude an eimi  hiereus eimi   ho   
    C C  C  V_IAI3S P  N_GSF D  X V_IAI3S N_NSM  V_PAPGPM RA_GPM 

 prospherontOn kata nomon ta   dOra 
 prospherO   kata nomos ho   dOron 
 V_PAPGPM   P  N_ASM RA_APN N_APN 

heb:8:5 hoitines hupodeigmati kai skia latreuousin tOn  epouraniOn kathOs 
    hostis  hupodeigma  kai skia latreuO   ho   epouranios kathOs 
    RR_NPM  N_DSN    C  N_DSF V_PAI3P   RA_GPN A_GPN   C   

 kechrEmatistai mOusEs mellOn  epitelein tEn  skEnEn hora  gar phEsin 
 chrEmatizO   *PN*  mellO  epiteleO ho   skEnE horaO  gar phEmi  
 V_XPI3S    N_NSM V_PAPNSM V_PAN   RA_ASF N_ASF V_PAD2S C  V_PAI3S 

 poiEseis panta kata ton  tupon ton  deichthenta soi  en  tO   orei 
 poieO  pas  kata ho   tupos ho   deiknumi  su  heis ho   oros 
 V_FAI2S A_APN P  RA_ASM N_ASM RA_ASM V_APPASM  RP_DS P  RA_DSN N_DSN 

heb:8:6 nun[i] de diaphorOteras tetuchen leitourgias hosO  kai kreittonos 
    nuni  de diaphoros   tugchanO leitourgia hosos kai kreittOn  
    D   C A_GSFC    V_XAI3S N_GSF    RR_DSN D  A_GSFC   

 estin  diathEkEs mesitEs hEtis epi kreittosin epaggeliais nenomothetEtai 
 eimi  diathEkE mesitEs hostis epi kreittOn  epaggelia  nomotheteomai 
 V_PAI3S N_GSF   N_NSM  RR_NSF P  A_DPFC   N_DPF    V_XPI3S    

heb:8:7 ei gar hE   prOtE ekeinE En   amemptos ouk an deuteras ezEteito 
    ei gar ho   prOtos ekeinos eimi  amemptos ou an deuteros zEteO  
    C C  RA_NSF A_NSF RD_NSF V_IAI3S A_NSF  D  X A_GSF  V_IPI3S 

 topos 
 topos 
 N_NSM 

heb:8:8 memphomenos gar autous legei  idou hEmerai erchontai legei  kurios 
    memphomai  gar heautou legO  idou hEmera erchomai legO  kurios 
    V_PMPNSM  C  RP_APM V_PAI3S X  N_NPF  V_PMI3P  V_PAI3S N_NSM 

 kai suntelesO epi ton  oikon israEl kai epi ton  oikon iouda diathEkEn 
 kai sunteleO epi ho   oikos *PN*  kai epi ho   oikos *PN* diathEkE 
 C  V_FAI1S  P  RA_ASM N_ASM N_GSM C  P  RA_ASM N_ASM N_GSM N_ASF   

 kainEn 
 kainos 
 A_ASF 

heb:8:9 ou kata tEn  diathEkEn hEn  epoiEsa tois  patrasin autOn en  
    ou kata ho   diathEkE eimi  poieO  ho   patEr  autos heis 
    D P  RA_ASF N_ASF   RR_ASF V_AAI1S RA_DPM N_DPM  RP_GPM P  

 hEmera epilabomenou mou  tEs  cheiros autOn exagagein autous ek gEs  
 hEmera epilambanomai egO  ho   cheir  autos exagO   heautou ek gE  
 N_DSF V_AMPGSM   RP_GS RA_GSF N_GSF  RP_GPM V_AAN   RP_APM P N_GSF 

 aiguptou hoti autoi ouk enemeinan en  tE   diathEkE mou  kagO EmelEsa 
 *PN*   hoti autos ou emmenO  heis ho   diathEkE egO  kagO ameleO 
 N_GSF  C  RP_NPM D  V_AAI3P  P  RA_DSF N_DSF  RP_GS C  V_AAI1S 

 autOn legei  kurios 
 autos legO  kurios 
 RP_GPM V_PAI3S N_NSM 

heb:8:10 hoti hautE hE   diathEkE hEn  diathEsomai tO   oikO israEl 
     hoti autos ho   diathEkE eimi  diatithemai ho   oikos *PN*  
     C  RD_NSF RA_NSF N_NSF  RR_ASF V_FMI1S   RA_DSM N_DSM N_GSM 

 meta tas  hEmeras ekeinas legei  kurios didous  nomous mou  eis tEn  
 meta ho   hEmera ekeinos legO  kurios didOmi  nomos egO  heis ho   
 P  RA_APF N_APF  RD_APF V_PAI3S N_NSM V_PAPNSM N_APM RP_GS P  RA_ASF 

 dianoian autOn kai epi kardias autOn epigrapsO autous kai esomai autois 
 dianoia autos kai epi kardia autos epigraphO heautou kai eimi  autos 
 N_ASF  RP_GPM C  P  N_APF  RP_GPM V_FAI1S  RP_APM C  V_FMI1S RP_DPM 

 eis theon kai autoi esontai moi  eis laon 
 heis theos kai autos eimi  egO  heis laos 
 P  N_ASM C  RP_NPM V_FMI3P RP_DS P  N_ASM 

heb:8:11 kai ou mE didaxOsin hekastos ton  politEn autou kai hekastos ton  
     kai ou mE didaskO  hekastos ho   politEs autos kai hekastos ho   
     C  D D V_AAS3P  A_NSM  RA_ASM N_ASM  RP_GSM C  A_NSM  RA_ASM 

 adelphon autou legOn  gnOthi ton  kurion hoti pantes eidEsousin me  
 adelphos autos legO   ginOskO ho   kurios hoti pas  oida    egO  
 N_ASM  RP_GSM V_PAPNSM V_AAD2S RA_ASM N_ASM C  A_NPM V_FAI3P  RP_AS 

 apo mikrou heOs megalou autOn 
 apo mikros heOs megas  autos 
 P  A_GSM P  A_GSM  RP_GPM 

heb:8:12 hoti hileOs esomai tais  adikiais autOn kai tOn  hamartiOn autOn 
     hoti hileOs eimi  ho   adikia  autos kai ho   hamartia autos 
     C  A_NSM V_FMI1S RA_DPF N_DPF  RP_GPM C  RA_GPF N_GPF   RP_GPM 

 ou mE mnEsthO   eti 
 ou mE mimnEskomai eti 
 D D V_APS1S   D  

heb:8:13 en  tO   legein kainEn pepalaiOken tEn  prOtEn to   de 
     heis ho   legO  kainos palaioO   ho   prOtos ho   de 
     P  RA_DSN V_PAN A_ASF V_XAI3S   RA_ASF A_ASF RA_NSN C 

 palaioumenon kai gEraskon eggus aphanismou 
 palaioO   kai gEraskO eggus aphanismos 
 V_PPPNSN   C  V_PAPNSN P   N_GSM   


Help and Acknowledgements