Help and Acknowledgements


heb:7:1 houtos gar ho   melchisedek basileus salEm hiereus tou  theou 
    houtos gar ho   *PN*    basileus *PN* hiereus ho   theos 
    RD_NSM C  RA_NSM N_NSM    N_NSM  N_GSF N_NSM  RA_GSM N_GSM 

 tou  hupsistou ho   sunantEsas abraam hupostrephonti apo tEs  kopEs 
 ho   hupsistos ho   sunantaO  *PN*  hupostrephO  apo ho   kopE 
 RA_GSM A_GSMS  RA_NSM V_AAPNSM  N_DSM V_PAPDSM    P  RA_GSF N_GSF 

 tOn  basileOn kai eulogEsas auton 
 ho   basileus kai eulogeO  autos 
 RA_GPM N_GPM  C  V_AAPNSM RP_ASM 

heb:7:2 hO   kai dekatEn apo pantOn emerisen abraam prOton men hermEneuomenos 
    hos  kai dekatos apo pas  merizO  *PN*  prOtos men hermEneuO   
    RR_DSM D  A_ASF  P  A_GPN V_AAI3S N_NSM A_ASN C  V_PPPNSM    

 basileus dikaiosunEs epeita de kai basileus salEm ho   estin  basileus 
 basileus dikaiosunE epeita de kai basileus *PN* hos  eimi  basileus 
 N_NSM  N_GSF    D   C D  N_NSM  N_GSF RR_NSN V_PAI3S N_NSM  

 eirEnEs 
 eirEnE 
 N_GSF  

heb:7:3 apatOr amEtOr agenealogEtos mEte archEn hEmerOn mEte zOEs telos 
    apatOr amEtOr agenealogEtos mEte archE hEmera mEte zOE  telos 
    A_NSM A_NSM A_NSM     C  N_ASF N_GPF  C  N_GSF N_ASN 

 echOn  aphOmoiOmenos de tO   huiO tou  theou menei  hiereus eis 
 echO   aphomoioO   de ho   huios ho   theos menO  hiereus heis 
 V_PAPNSM V_XPPNSM   C RA_DSM N_DSM RA_GSM N_GSM V_PAI3S N_NSM  P  

 to   diEnekes 
 ho   diEnekEs 
 RA_ASN A_ASN  

heb:7:4 theOreite de pElikos houtos hO   [kai] dekatEn abraam edOken ek 
    theOreO  de pElikos houtos hos  kai  dekatos *PN*  didOmi ek 
    V_PAD2P  C RI_NSM RD_NSM RR_DSM D   A_ASF  N_NSM V_AAI3S P 

 tOn  akrothiniOn ho   patriarchEs 
 ho   akrothinion ho   patriarchEs 
 RA_GPN N_GPN    RA_NSM N_NSM    

heb:7:5 kai hoi  men ek tOn  huiOn leui tEn  hierateian lambanontes 
    kai ho   men ek ho   huios *PN* ho   hierateia lambanO   
    C  RA_NPM C  P RA_GPM N_GPM N_GSM RA_ASF N_ASF   V_PAPNPM  

 entolEn echousin apodekatoun ton  laon kata ton  nomon tout  estin  
 entolE echO   apodekatoO ho   laos kata ho   nomos houtos eimi  
 N_ASF  V_PAI3P V_PAN    RA_ASM N_ASM P  RA_ASM N_ASM RD_NSN V_PAI3S 

 tous  adelphous autOn kaiper exelEluthotas ek tEs  osphuos abraam 
 ho   adelphos autos kaiper exerchomai  ek ho   osphus *PN*  
 RA_APM N_APM   RP_GPM C   V_XAPAPM   P RA_GSF N_GSF  N_GSM 

heb:7:6 ho   de mE genealogoumenos ex autOn dedekatOken abraam kai ton  
    ho   de mE genealogeomai  hex autos dekatoO   *PN*  kai ho   
    RA_NSM C D V_PPPNSM    P  RP_GPM V_XAI3S   N_ASM C  RA_ASM 

 echonta tas  epaggelias eulogEken 
 echO   ho   epaggelia eulogeO  
 V_PAPASM RA_APF N_APF   V_XAI3S  

heb:7:7 chOris de pasEs antilogias to   elatton hupo tou  kreittonos 
    chOris de pas  antilogia ho   elassOn hupo ho   kreittOn  
    P   C A_GSF N_GSF   RA_NSN A_NSNC P  RA_GSM A_GSMC   

 eulogeitai 
 eulogeO  
 V_PPI3S  

heb:7:8 kai hOde men dekatas apothnEskontes anthrOpoi lambanousin ekei de 
    kai hOde men dekatos apothnEskO   anthrOpos lambanO   ekei de 
    C  D  C  A_APF  V_PAPNPM    N_NPM   V_PAI3P   D  C 

 marturoumenos hoti zE   
 martureO   hoti zaO   
 V_PPPNSM   C  V_PAI3S 

heb:7:9 kai hOs epos eipein di abraam kai leui ho   dekatas lambanOn 
    kai hOs epos legO  dia *PN*  kai *PN* ho   dekatos lambanO 
    C  C  N_ASN V_AAN P  N_GSM D  N_NSM RA_NSM A_APF  V_PAPNSM 

 dedekatOtai 
 dekatoO   
 V_XPI3S   

heb:7:10 eti gar en  tE   osphui tou  patros En   hote sunEntEsen 
     eti gar heis ho   osphus ho   patEr eimi  hote sunantaO  
     D  C  P  RA_DSF N_DSF RA_GSM N_GSM V_IAI3S C  V_AAI3S  

 autO  melchisedek 
 autos *PN*    
 RP_DSM N_NSM    

heb:7:11 ei men oun teleiOsis dia tEs  leuitikEs hierOsunEs En   ho   
     ei men oun teleiOsis dia ho   *PN*   hierOsunE eimi  ho   
     C C  C  N_NSF   P  RA_GSF A_GSF   N_GSF   V_IAI3S RA_NSM 

 laos gar ep autEs nenomothetEtai tis  eti chreia kata tEn  taxin 
 laos gar epi autos nomotheteomai tis  eti chreia kata ho   taxis 
 N_NSM C  P  RP_GSF V_XPI3S    RI_NSF D  N_NSF P  RA_ASF N_ASF 

 melchisedek heteron anistasthai hierea kai ou kata tEn  taxin aarOn 
 *PN*    heteros anistEmi  hiereus kai ou kata ho   taxis *PN* 
 N_GSM    A_ASM  V_PMN    N_ASM  C  D P  RA_ASF N_ASF N_GSM 

 legesthai 
 legO   
 V_PPN   

heb:7:12 metatithemenEs gar tEs  hierOsunEs ex anagkEs kai nomou metathesis 
     metatithEmi  gar ho   hierOsunE hex anagkE kai nomos metathesis 
     V_PPPGSF    C  RA_GSF N_GSF   P  N_GSF  D  N_GSM N_NSF   

 ginetai 
 ginomai 
 V_PMI3S 

heb:7:13 eph hon  gar legetai tauta phulEs heteras meteschEken aph hEs  
     epi eimi  gar legO  houtos phulE heteros metechO   apo eimi  
     P  RR_ASM C  V_PPI3S RD_NPN N_GSF A_GSF  V_XAI3S   P  RR_GSF 

 oudeis proseschEken tO   thusiastEriO 
 oudeis prosechO   ho   thusiastErion 
 A_NSM V_XAI3S   RA_DSN N_DSN     

heb:7:14 prodElon gar hoti ex iouda anatetalken ho   kurios hEmOn eis 
     prodElos gar hoti hex *PN* anatellO  ho   kurios egO  heis 
     A_NSN  C  C  P  N_GSM V_XAI3S   RA_NSM N_NSM RP_GP P  

 hEn  phulEn peri hiereOn ouden mOusEs elalEsen 
 eimi  phulE peri hiereus oudeis *PN*  laleO  
 RR_ASF N_ASF P  N_GPM  A_ASN N_NSM V_AAI3S 

heb:7:15 kai perissoteron eti katadElon estin  ei kata tEn  homoiotEta 
     kai perissoteros eti katadElos eimi  ei kata ho   homoiotEs 
     C  A_ASNC    D  A_NSN   V_PAI3S C P  RA_ASF N_ASF   

 melchisedek anistatai hiereus heteros 
 *PN*    anistEmi hiereus heteros 
 N_GSM    V_PMI3S  N_NSM  A_NSM  

heb:7:16 hos  ou kata nomon entolEs sarkinEs gegonen alla kata dunamin zOEs 
     hos  ou kata nomos entolE sarkinos ginomai alla kata dunamis zOE  
     RR_NSM D P  N_ASM N_GSF  A_GSF  V_XAI3S C  P  N_ASF  N_GSF 

 akatalutou 
 akatalutos 
 A_GSF   

heb:7:17 martureitai gar hoti su  hiereus eis ton  aiOna kata tEn  taxin 
     martureO  gar hoti su  hiereus heis ho   aiOn kata ho   taxis 
     V_PPI3S   C  C  RP_NS N_NSM  P  RA_ASM N_ASM P  RA_ASF N_ASF 

 melchisedek 
 *PN*    
 N_GSM    

heb:7:18 athetEsis men gar ginetai proagousEs entolEs dia to   autEs 
     athetEsis men gar ginomai proagO   entolE dia ho   autos 
     N_NSF   C  C  V_PMI3S V_PAPGSF  N_GSF  P  RA_ASN RP_GSF 

 asthenes kai anOpheles 
 asthenEs kai anOphelEs 
 A_ASN  C  A_ASN   

heb:7:19 ouden gar eteleiOsen ho   nomos epeisagOgE de kreittonos elpidos 
     oudeis gar teleioO  ho   nomos peithO   de kreittOn  elpis  
     A_ASN C  V_AAI3S  RA_NSM N_NSM N_NSF   C A_GSFC   N_GSF  

 di hEs  eggizomen tO   theO 
 dia eimi  eggizO  ho   theos 
 P  RR_GSF V_PAI1P  RA_DSM N_DSM 

heb:7:20 kai kath hoson ou chOris horkOmosias hoi  men gar chOris 
     kai kata hosos ou chOris horkOmosia ho   men gar chOris 
     C  P  RR_ASN D P   N_GSF    RA_NPM C  C  P   

 horkOmosias eisin  hiereis gegonotes 
 horkOmosia eimi  hiereus ginomai  
 N_GSF    V_PAI3P N_NPM  V_XAPNPM 

heb:7:21 ho   de meta horkOmosias dia tou  legontos pros auton Omosen 
     ho   de meta horkOmosia dia ho   legO   pros autos omnuO  
     RA_NSM C P  N_GSF    P  RA_GSM V_PAPGSM P  RP_ASM V_AAI3S 

 kurios kai ou metamelEthEsetai su  hiereus eis ton  aiOna 
 kurios kai ou metamelomai   su  hiereus heis ho   aiOn 
 N_NSM C  D V_FPI3S     RP_NS N_NSM  P  RA_ASM N_ASM 

heb:7:22 kata tosouto [kai] kreittonos diathEkEs gegonen egguos iEsous 
     kata tosoutos kai  kreittOn  diathEkE ginomai egguos *PN*  
     P  RD_ASN  D   A_GSFC   N_GSF   V_XAI3S A_NSM N_NSM 

heb:7:23 kai hoi  men pleiones eisin  gegonotes hiereis dia to   thanatO 
     kai ho   men polus  eimi  ginomai  hiereus dia ho   thanatos 
     C  RA_NPM C  A_NPMC  V_PAI3P V_XAPNPM N_NPM  P  RA_ASN N_DSM  

 kOluesthai paramenein 
 kOluO   paramenO  
 V_PPN   V_PAN   

heb:7:24 ho   de dia to   menein auton eis ton  aiOna aparabaton 
     ho   de dia ho   menO  autos heis ho   aiOn aparabatos 
     RA_NSM C P  RA_ASN V_PAN RP_ASM P  RA_ASM N_ASM A_ASF   

 echei  tEn  hierOsunEn 
 echO  ho   hierOsunE 
 V_PAI3S RA_ASF N_ASF   

heb:7:25 hothen kai sOzein eis to   panteles dunatai tous  proserchomenous 
     hothen kai sOzO  heis ho   pantelEs dunamai ho   proserchomai  
     C   D  V_PAN P  RA_ASN A_ASN  V_PMI3S RA_APM V_PMPAPM    

 di autou tO   theO pantote zOn   eis to   entugchanein huper 
 dia autos ho   theos pantote zaO   heis ho   entugchanO  huper 
 P  RP_GSM RA_DSM N_DSM D    V_PAPNSM P  RA_ASN V_PAN    P   

 autOn 
 autos 
 RP_GPM 

heb:7:26 toioutos gar hEmin kai eprepen archiereus hosios akakos amiantos 
     toioutos gar egO  kai prepO  archiereus hosios akakos amiantos 
     RD_NSM  C  RP_DP D  V_IAI3S N_NSM   A_NSM A_NSM A_NSM  

 kechOrismenos apo tOn  hamartOlOn kai hupsEloteros tOn  ouranOn genomenos 
 chOrizO    apo ho   hamartOlos kai hupsElos   ho   ouranos ginomai  
 V_XPPNSM   P  RA_GPM A_GPM   C  A_NSMC    RA_GPM N_GPM  V_AMPNSM 

heb:7:27 hos  ouk echei  kath hEmeran anagkEn hOsper hoi  archiereis 
     hos  ou echO  kata hEmera anagkE hOsper ho   archiereus 
     RR_NSM D  V_PAI3S P  N_ASF  N_ASF  C   RA_NPM N_NPM   

 proteron huper tOn  idiOn hamartiOn thusias anapherein epeita tOn  tou  
 proteros huper ho   idios hamartia thusia anapherO  epeita ho   ho   
 A_ASNC  P   RA_GPF A_GPF N_GPF   N_APF  V_PAN   D   RA_GPF RA_GSM 

 laou touto gar epoiEsen ephapax heauton anenegkas 
 laos houtos gar poieO  ephapax heautou anapherO 
 N_GSM RD_ASN C  V_AAI3S D    RP_ASM V_AAPNSM 

heb:7:28 ho   nomos gar anthrOpous kathistEsin archiereis echontas astheneian 
     ho   nomos gar anthrOpos kathistEmi archiereus echO   astheneia 
     RA_NSM N_NSM C  N_APM   V_PAI3S   N_APM   V_PAPAPM N_ASF   

 ho   logos de tEs  horkOmosias tEs  meta ton  nomon huion eis ton  
 ho   logos de ho   horkOmosia ho   meta ho   nomos huios heis ho   
 RA_NSM N_NSM C RA_GSF N_GSF    RA_GSF P  RA_ASM N_ASM N_ASM P  RA_ASM 

 aiOna teteleiOmenon 
 aiOn teleioO    
 N_ASM V_XPPASM   


Help and Acknowledgements