Help and Acknowledgements


heb:6:1 dio aphentes ton  tEs  archEs tou  christou logon epi tEn  
    dio aphiEmi ho   ho   archE ho   *PN*   logos epi ho   
    C  V_AAPNPM RA_ASM RA_GSF N_GSF RA_GSM N_GSM  N_ASM P  RA_ASF 

 teleiotEta pherOmetha mE palin themelion kataballomenoi metanoias apo nekrOn 
 teleiotEs pherO   mE palin themelion kataballO   metanoia apo nekros 
 N_ASF   V_PPS1P  D D   N_ASM   V_PMPNPM    N_GSF   P  A_GPN 

 ergOn kai pisteOs epi theon 
 ergon kai pistis epi theos 
 N_GPN C  N_GSF  P  N_ASM 

heb:6:2 baptismOn didachEs epitheseOs te cheirOn anastaseOs te nekrOn kai 
    baptismos didachE epithesis te cheir  anastasis te nekros kai 
    N_GPM   N_GSF  N_GSF   C N_GPF  N_GSF   C A_GPM C  

 krimatos aiOniou 
 krima  aiOnios 
 N_GSN  A_GSN  

heb:6:3 kai touto poiEsomen eanper epitrepE ho   theos 
    kai houtos poieO   ean  epitrepO ho   theos 
    C  RD_ASN V_FAI1P  C   V_PAS3S RA_NSM N_NSM 

heb:6:4 adunaton gar tous  hapax phOtisthentas geusamenous te tEs  dOreas 
    adunatos gar ho   hapax phOtizO    geuomai   te ho   dOrea 
    A_NSN  C  RA_APM D   V_APPAPM   V_AMPAPM  C RA_GSF N_GSF 

 tEs  epouraniou kai metochous genEthentas pneumatos hagiou 
 ho   epouranios kai metochos ginomai   pneuma  hagios 
 RA_GSF A_GSF   C  A_APM   V_APPAPM  N_GSN   A_GSN 

heb:6:5 kai kalon geusamenous theou rhEma dunameis te mellontos aiOnos 
    kai kalos geuomai   theos rhEma dunamis te mellO   aiOn  
    C  A_ASN V_AMPAPM  N_GSM N_ASN N_APF  C V_PAPGSM N_GSM 

heb:6:6 kai parapesontas palin anakainizein eis metanoian anastaurountas 
    kai parapiptO  palin anakainizO  heis metanoia anastauroO   
    C  V_AAPAPM   D   V_PAN    P  N_ASF   V_PAPAPM    

 heautois ton  huion tou  theou kai paradeigmatizontas 
 heautou ho   huios ho   theos kai paradeigmatizO   
 RP_DPM  RA_ASM N_ASM RA_GSM N_GSM C  V_PAPAPM      

heb:6:7 gE  gar hE   piousa  ton  ep autEs erchomenon pollakis hueton 
    gE  gar ho   pinO   ho   epi autos erchomai  pollakis huetos 
    N_NSF C  RA_NSF V_AAPNSF RA_ASM P  RP_GSF V_PMPASM  D    N_ASM 

 kai tiktousa botanEn eutheton ekeinois di hous  kai geOrgeitai metalambanei 
 kai tiktO  botanE euthetos ekeinos dia ous  kai geOrgeO  metalambanO 
 C  V_PAPNSF N_ASF  A_ASF  RD_DPM  P  RR_APM D  V_PPI3S  V_PAI3S   

 eulogias apo tou  theou 
 eulogia apo ho   theos 
 N_GSF  P  RA_GSM N_GSM 

heb:6:8 ekpherousa de akanthas kai tribolous adokimos kai kataras eggus hEs  
    ekpherO  de akantha kai tribolos adokimos kai katara eggus eimi  
    V_PAPNSF  C N_APF  C  N_APM   A_NSF  C  N_GSF  P   RR_GSF 

 to   telos eis kausin 
 ho   telos heis kausis 
 RA_NSN N_NSN P  N_ASF 

heb:6:9 pepeismetha de peri humOn agapEtoi ta   kreissona kai echomena 
    peithO   de peri su  agapEtos ho   kreittOn kai echO   
    V_XPI1P   C P  RP_GP A_VPM  RA_APN A_APNC  C  V_PMPAPN 

 sOtErias ei kai houtOs laloumen 
 sOtEria ei kai houtO laleO  
 N_GSF  C D  D   V_PAI1P 

heb:6:10 ou gar adikos ho   theos epilathesthai tou  ergou humOn kai tEs  
     ou gar adikos ho   theos epilambanomai ho   ergon su  kai ho   
     D C  A_NSM RA_NSM N_NSM V_AMN     RA_GSN N_GSN RP_GP C  RA_GSF 

 agapEs hEs  enedeixasthe eis to   onoma autou diakonEsantes tois  
 agapE eimi  endeiknumai heis ho   onoma autos diakoneO   ho   
 N_GSF RR_GSF V_AMI2P   P  RA_ASN N_ASN RP_GSM V_AAPNPM   RA_DPM 

 hagiois kai diakonountes 
 hagios kai diakoneO   
 A_DPM  C  V_PAPNPM   

heb:6:11 epithumoumen de hekaston humOn tEn  autEn  endeiknusthai spoudEn 
     epithumeO  de hekastos su  ho   heautou endeiknumai  spoudE 
     V_PAI1P   C A_ASM  RP_GP RA_ASF A_ASF  V_PMN     N_ASF  

 pros tEn  plErophorian tEs  elpidos achri telous 
 pros ho   plErophoria ho   elpis  achri telos 
 P  RA_ASF N_ASF    RA_GSF N_GSF  P   N_GSN 

heb:6:12 hina mE nOthroi genEsthe mimEtai de tOn  dia pisteOs kai 
     hina mE nOthros ginomai mimEtEs de ho   dia pistis kai 
     C  D A_NPM  V_AMS2P N_NPM  C RA_GPM P  N_GSF  C  

 makrothumias klEronomountOn tas  epaggelias 
 makrothumia klEronomeO   ho   epaggelia 
 N_GSF    V_PAPGPM    RA_APF N_APF   

heb:6:13 tO   gar abraam epaggeilamenos ho   theos epei kat oudenos 
     ho   gar *PN*  epaggellomai  ho   theos epei kata oudeis 
     RA_DSM C  N_DSM V_AMPNSM    RA_NSM N_NSM C  P  A_GSM  

 eichen meizonos omosai Omosen kath heautou 
 echO  megas  omnuO omnuO  kata heautou 
 V_IAI3S A_GSMC  V_AAN V_AAI3S P  RP_GSM 

heb:6:14 legOn  ei mEn eulogOn eulogEsO se  kai plEthunOn plEthunO se  
     legO   ei mEn eulogeO eulogeO su  kai plEthunO plEthunO su  
     V_PAPNSM C X  V_PAPNSM V_FAI1S RP_AS C  V_PAPNSM V_FAI1S RP_AS 

heb:6:15 kai houtOs makrothumEsas epetuchen  tEs  epaggelias 
     kai houtO makrothumeO  epitugchanO ho   epaggelia 
     C  D   V_AAPNSM   V_AAI3S   RA_GSF N_GSF   

heb:6:16 anthrOpoi gar kata tou  meizonos omnuousin kai pasEs autois 
     anthrOpos gar kata ho   megas  omnuO   kai pas  autos 
     N_NPM   C  P  RA_GSM A_GSMC  V_PAI3P  C  A_GSF RP_DPM 

 antilogias peras eis bebaiOsin ho   horkos 
 antilogia peras heis bebaiOsis ho   horkos 
 N_GSF   N_NSN P  N_ASF   RA_NSM N_NSM 

heb:6:17 en  hO   perissoteron boulomenos ho   theos epideixai  tois  
     heis hos  perissoteros boulomai  ho   theos epideiknumi ho   
     P  RR_DSN A_ASNC    V_PMPNSM  RA_NSM N_NSM V_AAN    RA_DPM 

 klEronomois tEs  epaggelias to   ametatheton tEs  boulEs autou 
 klEronomos ho   epaggelia ho   ametathetos ho   boulE autos 
 N_DPM    RA_GSF N_GSF   RA_ASN A_ASN    RA_GSF N_GSF RP_GSM 

 emesiteusen horkO 
 mesiteuO  horkos 
 V_AAI3S   N_DSM 

heb:6:18 hina dia duo  pragmatOn ametathetOn en  hois  adunaton pseusasthai 
     hina dia duo  pragma  ametathetos heis hos  adunatos pseudomai  
     C  P  A_GPN N_GPN   A_GPN    P  RR_DPN A_NSN  V_AMN    

 [ton] theon ischuran paraklEsin echOmen hoi  kataphugontes kratEsai tEs  
 ho   theos ischuros paraklEsis echO  ho   katapheugO  krateO  ho   
 RA_ASM N_ASM A_ASF  N_ASF   V_PAS1P RA_NPM V_AAPNPM   V_AAN  RA_GSF 

 prokeimenEs elpidos 
 prokeimai  elpis  
 V_PMPGSF  N_GSF  

heb:6:19 hEn  hOs agkuran echomen tEs  psuchEs asphalE te kai bebaian kai 
     eimi  hOs agkura echO  ho   psuchE asphalEs te kai bebaios kai 
     RR_ASF C  N_ASF  V_PAI1P RA_GSF N_GSF  A_ASF  C C  A_ASF  C  

 eiserchomenEn eis to   esOteron tou  katapetasmatos 
 eiserchomai  heis ho   esOteros ho   katapetasma  
 V_PMPASF   P  RA_ASN A_ASNC  RA_GSN N_GSN     

heb:6:20 hopou prodromos huper hEmOn eisElthen  iEsous kata tEn  taxin 
     hopou prodromos huper egO  eiserchomai *PN*  kata ho   taxis 
     D   A_NSM   P   RP_GP V_AAI3S   N_NSM P  RA_ASF N_ASF 

 melchisedek archiereus genomenos eis ton  aiOna 
 *PN*    archiereus ginomai  heis ho   aiOn 
 N_GSM    N_NSM   V_AMPNSM P  RA_ASM N_ASM 


Help and Acknowledgements