Help and Acknowledgements


heb:5:1 pas  gar archiereus ex anthrOpOn lambanomenos huper anthrOpOn 
    pas  gar archiereus hex anthrOpos lambanO   huper anthrOpos 
    A_NSM C  N_NSM   P  N_GPM   V_PPPNSM   P   N_GPM   

 kathistatai ta   pros ton  theon hina prospherE dOra te kai thusias 
 kathizO   ho   pros ho   theos hina prospherO dOron te kai thusia 
 V_PPI3S   RA_APN P  RA_ASM N_ASM C  V_PAS3S  N_APN C C  N_APF  

 huper hamartiOn 
 huper hamartia 
 P   N_GPF   

heb:5:2 metriopathein dunamenos tois  agnoousin kai planOmenois epei kai 
    metriopatheO dunamai  ho   agnoeO  kai planaO   epei kai 
    V_PAN     V_PMPNSM RA_DPM V_PAPDPM C  V_PPPDPM  C  D  

 autos perikeitai astheneian 
 autos perikeimai astheneia 
 RP_NSM V_PPI3S  N_ASF   

heb:5:3 kai di autEn  opheilei kathOs peri tou  laou houtOs kai peri 
    kai dia heautou opheilO kathOs peri ho   laos houtO kai peri 
    C  P  RP_ASF V_PAI3S C   P  RA_GSM N_GSM D   D  P  

 autou prospherein peri hamartiOn 
 autos prospherO  peri hamartia 
 RP_GSM V_PAN    P  N_GPF   

heb:5:4 kai ouch heautO tis  lambanei tEn  timEn alla kaloumenos hupo 
    kai ou  heautou tis  lambanO ho   timE alla kaleO   hupo 
    C  D  RP_DSM RI_NSM V_PAI3S RA_ASF N_ASF C  V_PPPNSM  P  

 tou  theou kathOsper kai aarOn 
 ho   theos kathOsper kai *PN* 
 RA_GSM N_GSM C     D  N_NSM 

heb:5:5 houtOs kai ho   christos ouch heauton edoxasen genEthEnai archierea 
    houtO kai ho   *PN*   ou  heautou doxazO  ginomai  archiereus 
    D   D  RA_NSM N_NSM  D  RP_ASM V_AAI3S V_APN   N_ASM   

 all ho   lalEsas pros auton huios mou  ei   su  egO  sEmeron 
 alla ho   laleO  pros autos huios egO  eimi  su  egO  sEmeron 
 C  RA_NSM V_AAPNSM P  RP_ASM N_NSM RP_GS V_PAI2S RP_NS RP_NS D    

 gegennEka se  
 gennaO  su  
 V_XAI1S  RP_AS 

heb:5:6 kathOs kai en  heterO legei  su  hiereus eis ton  aiOna kata 
    kathOs kai heis heteros legO  su  hiereus heis ho   aiOn kata 
    C   D  P  A_DSM  V_PAI3S RP_NS N_NSM  P  RA_ASM N_ASM P  

 tEn  taxin melchisedek 
 ho   taxis *PN*    
 RA_ASF N_ASF N_GSM    

heb:5:7 hos  en  tais  hEmerais tEs  sarkos autou deEseis te kai 
    hos  heis ho   hEmera  ho   sarx  autos deEsis te kai 
    RR_NSM P  RA_DPF N_DPF  RA_GSF N_GSF RP_GSM N_APF  C C  

 hiketErias pros ton  dunamenon sOzein auton ek thanatou meta kraugEs 
 hiketEria pros ho   dunamai  sOzO  autos ek thanatos meta kraugE 
 N_APF   P  RA_ASM V_PMPASM V_PAN RP_ASM P N_GSM  P  N_GSF  

 ischuras kai dakruOn prosenegkas kai eisakoustheis apo tEs  eulabeias 
 ischuros kai dakruon prospherO  kai eisakouO   apo ho   eulabeia 
 A_GSF  C  N_GPN  V_AAPNSM  C  V_APPNSM   P  RA_GSF N_GSF   

heb:5:8 kaiper On    huios emathen aph hOn  epathen tEn  hupakoEn 
    kaiper hos   huios manthanO apo hos  paschO ho   hupakoE 
    C   V_PAPNSM N_NSM V_AAI3S P  RR_GPN V_AAI3S RA_ASF N_ASF  

heb:5:9 kai teleiOtheis egeneto pasin tois  hupakouousin autO  aitios 
    kai teleioO   ginomai pas  ho   hupakouO   autos aitios 
    C  V_APPNSM  V_AMI3S A_DPM RA_DPM V_PAPDPM   RP_DSM A_NSM 

 sOtErias aiOniou 
 sOtEria aiOnios 
 N_GSF  A_GSF  

heb:5:10 prosagoreutheis hupo tou  theou archiereus kata tEn  taxin 
     prosagoreuO   hupo ho   theos archiereus kata ho   taxis 
     V_APPNSM    P  RA_GSM N_GSM N_NSM   P  RA_ASF N_ASF 

 melchisedek 
 *PN*    
 N_GSM    

heb:5:11 peri hou  polus hEmin ho   logos kai dusermEneutos legein epei 
     peri hou  polus egO  ho   logos kai dusermEneutos legO  epei 
     P  RR_GSM A_NSM RP_DP RA_NSM N_NSM C  A_NSM     V_PAN C  

 nOthroi gegonate tais  akoais 
 nOthros ginomai ho   akoE  
 A_NPM  V_XAI2P RA_DPF N_DPF 

heb:5:12 kai gar opheilontes einai didaskaloi dia ton  chronon palin chreian 
     kai gar opheilO   eimi didaskalos dia ho   chronos palin chreia 
     D  C  V_PAPNPM  V_PAN N_NPM   P  RA_ASM N_ASM  D   N_ASF  

 echete tou  didaskein humas tina  ta   stoicheia tEs  archEs tOn  
 echO  ho   didaskO  su  tis  ho   stoicheia ho   archE ho   
 V_PAI2P RA_GSN V_PAN   RP_AP RI_ASM RA_APN N_APN   RA_GSF N_GSF RA_GPN 

 logiOn tou  theou kai gegonate chreian echontes galaktos [kai] ou stereas 
 logios ho   theos kai ginomai chreia echO   gala   kai  ou stereos 
 N_GPN RA_GSM N_GSM C  V_XAI2P N_ASF  V_PAPNPM N_GSN  C   D A_GSF  

 trophEs 
 trophE 
 N_GSF  

heb:5:13 pas  gar ho   metechOn galaktos apeiros logou dikaiosunEs nEpios 
     pas  gar ho   metechO gala   apeiros logos dikaiosunE nEpios 
     A_NSM C  RA_NSM V_PAPNSM N_GSN  A_NSM  N_GSM N_GSF    A_NSM 

 gar estin  
 gar eimi  
 C  V_PAI3S 

heb:5:14 teleiOn de estin  hE   sterea trophE tOn  dia tEn  hexin 
     teleios de eimi  ho   stereos trophE ho   dia ho   hexis 
     A_GPM  C V_PAI3S RA_NSF A_NSF  N_NSF RA_GPM P  RA_ASF N_ASF 

 ta   aisthEtEria gegumnasmena echontOn pros diakrisin kalou te kai kakou 
 ho   aisthEtErion gumnazO   echO   pros diakrisis kalos te kai kakos 
 RA_APN N_APN    V_XPPAPN   V_PAPGPM P  N_ASF   A_GSN C C  A_GSN 


Help and Acknowledgements