Help and Acknowledgements


heb:4:1 phobEthOmen oun mEpote kataleipomenEs epaggelias eiselthein eis 
    phobeomai  oun mEpote kataleipO   epaggelia eiserchomai heis 
    V_APS1P   C  C   V_PPPGSF    N_GSF   V_AAN    P  

 tEn  katapausin autou dokE  tis  ex humOn husterEkenai 
 ho   katapausis autos dokeO  tis  hex su  hustereO   
 RA_ASF N_ASF   RP_GSM V_PAS3S RI_NSM P  RP_GP V_XAN    

heb:4:2 kai gar esmen  euEggelismenoi kathaper kakeinoi all ouk OphelEsen 
    kai gar eimi  euaggelizO   kathaper kakeinos alla ou OpheleO  
    D  C  V_PAI1P V_XPPNPM    C    D    C  D  V_AAI3S  

 ho   logos tEs  akoEs ekeinous mE sugkekerasmenous tE   pistei tois  
 ho   logos ho   akoE ekeinos mE sugkerannumi   ho   pistis ho   
 RA_NSM N_NSM RA_GSF N_GSF RD_APM  D V_XPPAPM     RA_DSF N_DSF RA_DPM 

 akousasin 
 akouO   
 V_AAPDPM 

heb:4:3 eiserchometha gar eis [tEn] katapausin hoi  pisteusantes kathOs 
    eiserchomai  gar heis ho   katapausis ho   pisteuO   kathOs 
    V_PMI1P    C  P  RA_ASF N_ASF   RA_NPM V_AAPNPM   C   

 eirEken hOs Omosa  en  tE   orgE mou  ei eiseleusontai eis tEn  
 legO  hOs omnuO  heis ho   orgE egO  ei eiserchomai  heis ho   
 V_XAI3S C  V_AAI1S P  RA_DSF N_DSF RP_GS C V_FMI3P    P  RA_ASF 

 katapausin mou  kaitoi tOn  ergOn apo katabolEs kosmou genEthentOn 
 katapausis egO  kaitoi ho   ergon apo katabolE kosmos ginomai   
 N_ASF   RP_GS C   RA_GPN N_GPN P  N_GSF   N_GSM V_APPGPN  

heb:4:4 eirEken gar pou peri tEs  hebdomEs houtOs kai katepausen ho   theos 
    legO  gar pou peri ho   hebdomos houtO kai katapauO  ho   theos 
    V_XAI3S C  D  P  RA_GSF A_GSF  D   C  V_AAI3S  RA_NSM N_NSM 

 en  tE   hEmera tE   hebdomE apo pantOn tOn  ergOn autou 
 heis ho   hEmera ho   hebdomos apo pas  ho   ergon autos 
 P  RA_DSF N_DSF RA_DSF A_DSF  P  A_GPN RA_GPN N_GPN RP_GSM 

heb:4:5 kai en  toutO palin ei eiseleusontai eis tEn  katapausin mou  
    kai heis houtos palin ei eiserchomai  heis ho   katapausis egO  
    C  P  RD_DSM D   C V_FMI3P    P  RA_ASF N_ASF   RP_GS 

heb:4:6 epei oun apoleipetai tinas eiselthein eis autEn  kai hoi  
    epei oun apoleipO  tis  eiserchomai heis heautou kai ho   
    C  C  V_PPI3S   RI_APM V_AAN    P  RP_ASF C  RA_NPM 

 proteron euaggelisthentes ouk eisElthon  di apeitheian 
 proteros euaggelizO    ou eiserchomai dia apeitheia 
 A_ASNC  V_APPNPM     D  V_AAI3P   P  N_ASF   

heb:4:7 palin tina  horizei hEmeran sEmeron en  dauid legOn  meta tosouton 
    palin tis  horizO hEmera sEmeron heis *PN* legO   meta tosoutos 
    D   RI_ASF V_PAI3S N_ASF  D    P  N_DSM V_PAPNSM P  RD_ASM  

 chronon kathOs proeirEtai sEmeron ean tEs  phOnEs autou akousEte mE 
 chronos kathOs prolegO  sEmeron ean ho   phOnE autos akouO  mE 
 N_ASM  C   V_XPI3S  D    C  RA_GSF N_GSF RP_GSM V_AAS2P D 

 sklErunEte tas  kardias humOn 
 sklErunO  ho   kardia su  
 V_AAS2P  RA_APF N_APF  RP_GP 

heb:4:8 ei gar autous iEsous katepausen ouk an peri allEs elalei meta tauta 
    ei gar heautou *PN*  katapauO  ou an peri allos laleO  meta houtos 
    C C  RP_APM N_NSM V_AAI3S  D  X P  A_GSF V_IAI3S P  RD_APN 

 hEmeras 
 hEmera 
 N_GSF  

heb:4:9 ara apoleipetai sabbatismos tO   laO  tou  theou 
    ara apoleipO  sabbatismos ho   laos ho   theos 
    C  V_PPI3S   N_NSM    RA_DSM N_DSM RA_GSM N_GSM 

heb:4:10 ho   gar eiselthOn  eis tEn  katapausin autou kai autos 
     ho   gar eiserchomai heis ho   katapausis autos kai autos 
     RA_NSM C  V_AAPNSM  P  RA_ASF N_ASF   RP_GSM D  RP_NSM 

 katepausen apo tOn  ergOn autou hOsper apo tOn  idiOn ho   theos 
 katapauO  apo ho   ergon autos hOsper apo ho   idios ho   theos 
 V_AAI3S  P  RA_GPN N_GPN RP_GSM C   P  RA_GPN A_GPN RA_NSM N_NSM 

heb:4:11 spoudasOmen oun eiselthein eis ekeinEn tEn  katapausin hina mE 
     spoudazO  oun eiserchomai heis ekeinos ho   katapausis hina mE 
     V_AAS1P   C  V_AAN    P  RD_ASF RA_ASF N_ASF   C  D 

 en  tO   autO tis  hupodeigmati pesE  tEs  apeitheias 
 heis ho   autos tis  hupodeigma  piptO  ho   apeitheia 
 P  RA_DSN A_DSN RI_NSM N_DSN    V_AAS3S RA_GSF N_GSF   

heb:4:12 zOn   gar ho   logos tou  theou kai energEs kai tomOteros huper 
     zaO   gar ho   logos ho   theos kai energEs kai tomos   huper 
     V_PAPNSM C  RA_NSM N_NSM RA_GSM N_GSM C  A_NSM  C  A_NSMC  P   

 pasan machairan distomon kai diiknoumenos achri merismou psuchEs kai 
 pas  machaira distomos kai diikneomai  achri merismos psuchE kai 
 A_ASF N_ASF   A_ASF  D  V_PMPNSM   P   N_GSM  N_GSF  C  

 pneumatos harmOn te kai muelOn kai kritikos enthumEseOn kai ennoiOn kardias 
 pneuma  harmos te kai muelos kai kritikos enthumEsis kai ennoia kardia 
 N_GSN   N_GPM C C  N_GPM C  A_NSM  N_GPF    C  N_GPF  N_GSF  

heb:4:13 kai ouk estin  ktisis aphanEs enOpion autou panta de gumna kai 
     kai ou eimi  ktisis aphanEs enOpion autos pas  de gumnos kai 
     C  D  V_PAI3S N_NSF A_NSF  P    RP_GSM A_NPN C A_NPN C  

 tetrachElismena tois  ophthalmois autou pros hon  hEmin ho   logos 
 trachElizomai  ho   ophthalmos autos pros eimi  egO  ho   logos 
 V_XPPNPN    RA_DPM N_DPM    RP_GSM P  RR_ASM RP_DP RA_NSM N_NSM 

heb:4:14 echontes oun archierea megan dielEluthota tous  ouranous iEsoun 
     echO   oun archiereus megas dierchomai  ho   ouranos *PN*  
     V_PAPNPM C  N_ASM   A_ASM V_XAPASM   RA_APM N_APM  N_ASM 

 ton  huion tou  theou kratOmen tEs  homologias 
 ho   huios ho   theos krateO  ho   homologia 
 RA_ASM N_ASM RA_GSM N_GSM V_PAS1P RA_GSF N_GSF   

heb:4:15 ou gar echomen archierea mE dunamenon sumpathEsai tais  astheneiais 
     ou gar echO  archiereus mE dunamai  sumpatheO  ho   astheneia  
     D C  V_PAI1P N_ASM   D V_PMPASM V_AAN    RA_DPF N_DPF    

 hEmOn pepeirasmenon de kata panta kath homoiotEta chOris hamartias 
 egO  peirazO    de kata pas  kata homoiotEs chOris hamartia 
 RP_GP V_XPPASM   C P  A_APN P  N_ASF   P   N_GSF   

heb:4:16 proserchOmetha oun meta parrEsias tO   thronO tEs  charitos hina 
     proserchomai  oun meta parrEsia ho   thronos ho   charis  hina 
     V_PMS1P    C  P  N_GSF   RA_DSM N_DSM  RA_GSF N_GSF  C  

 labOmen eleos kai charin heurOmen eis eukairon boEtheian 
 lambanO eleos kai charis heuriskO heis eukairos boEtheia 
 V_AAS1P N_ASN C  N_ASF V_AAS1P P  A_ASF  N_ASF   


Help and Acknowledgements