Help and Acknowledgements


heb:3:1 hothen adelphoi hagioi klEseOs epouraniou metochoi katanoEsate ton  
    hothen adelphos hagios klEsis epouranios metochos katanoeO  ho   
    C   N_VPM  A_VPM N_GSF  A_GSF   A_VPM  V_AAD2P   RA_ASM 

 apostolon kai archierea tEs  homologias hEmOn iEsoun 
 apostolos kai archiereus ho   homologia egO  *PN*  
 N_ASM   C  N_ASM   RA_GSF N_GSF   RP_GP N_ASM 

heb:3:2 piston onta   tO   poiEsanti auton hOs kai mOusEs en  [holO] 
    pistos eimi   ho   poieO   autos hOs kai *PN*  heis holos 
    A_ASM V_PAPASM RA_DSM V_AAPDSM RP_ASM C  D  N_NSM P  A_DSM 

 tO   oikO autou 
 ho   oikos autos 
 RA_DSM N_DSM RP_GSM 

heb:3:3 pleionos gar houtos doxEs para mOusEn ExiOtai kath hoson pleiona timEn 
    polus  gar houtos doxa para *PN*  axioO  kata hosos polus  timE 
    A_GSFC  C  RD_NSM N_GSF P  N_ASM V_XPI3S P  RR_ASN A_ASFC N_ASF 

 echei  tou  oikou ho   kataskeuasas auton 
 echO  ho   oikos ho   kataskeuazO autos 
 V_PAI3S RA_GSM N_GSM RA_NSM V_AAPNSM   RP_ASM 

heb:3:4 pas  gar oikos kataskeuazetai hupo tinos ho   de panta kataskeuasas 
    pas  gar oikos kataskeuazO  hupo tis  ho   de pas  kataskeuazO 
    A_NSM C  N_NSM V_PPI3S    P  RI_GSM RA_NSM C A_APN V_AAPNSM   

 theos 
 theos 
 N_NSM 

heb:3:5 kai mOusEs men pistos en  holO tO   oikO autou hOs therapOn eis 
    kai *PN*  men pistos heis holos ho   oikos autos hOs therapOn heis 
    C  N_NSM C  A_NSM P  A_DSM RA_DSM N_DSM RP_GSM C  N_NSM  P  

 marturion tOn  lalEthEsomenOn 
 marturion ho   laleO     
 N_ASN   RA_GPN V_FPPGPN    

heb:3:6 christos de hOs huios epi ton  oikon autou hou  oikos esmen  
    *PN*   de hOs huios epi ho   oikos autos hou  oikos eimi  
    N_NSM  C C  N_NSM P  RA_ASM N_ASM RP_GSM RR_GSM N_NSM V_PAI1P 

 hEmeis ean[per] tEn  parrEsian kai to   kauchEma tEs  elpidos 
 egO  ean   ho   parrEsia kai ho   kauchEma ho   elpis  
 RP_NP C    RA_ASF N_ASF   C  RA_ASN N_ASN  RA_GSF N_GSF  

 kataschOmen 
 katechO   
 V_AAS1P   

heb:3:7 dio kathOs legei  to   pneuma to   hagion sEmeron ean tEs  
    dio kathOs legO  ho   pneuma ho   hagios sEmeron ean ho   
    C  C   V_PAI3S RA_NSN N_NSN RA_NSN A_NSN D    C  RA_GSF 

 phOnEs autou akousEte 
 phOnE autos akouO  
 N_GSF RP_GSM V_AAS2P 

heb:3:8 mE sklErunEte tas  kardias humOn hOs en  tO   parapikrasmO kata 
    mE sklErunO  ho   kardia su  hOs heis ho   parapikrasmos kata 
    D V_AAS2P  RA_APF N_APF  RP_GP C  P  RA_DSM N_DSM     P  

 tEn  hEmeran tou  peirasmou en  tE   erEmO 
 ho   hEmera ho   peirasmos heis ho   erEmos 
 RA_ASF N_ASF  RA_GSM N_GSM   P  RA_DSF A_DSF 

heb:3:9 hou epeirasan hoi  pateres humOn en  dokimasia kai eidon  ta   
    hou peirazO  ho   patEr  su  heis dokimasia kai horaO  ho   
    D  V_AAI3P  RA_NPM N_NPM  RP_GP P  N_DSF   C  V_AAI3P RA_APN 

 erga mou  
 ergon egO  
 N_APN RP_GS 

heb:3:10 tesserakonta etE  dio prosOchthisa tE   genea tautE kai eipon  
     tessarakonta etos dio prosochthizO ho   genea houtos kai legO  
     A_APN    N_APN C  V_AAI1S   RA_DSF N_DSF RD_DSF C  V_AAI1S 

 aei planOntai tE   kardia autoi de ouk egnOsan tas  hodous mou  
 aei planaO  ho   kardia autos de ou ginOskO ho   hodos egO  
 D  V_PPI3P  RA_DSF N_DSF RP_NPM C D  V_AAI3P RA_APF N_APF RP_GS 

heb:3:11 hOs Omosa  en  tE   orgE mou  ei eiseleusontai eis tEn  
     hOs omnuO  heis ho   orgE egO  ei eiserchomai  heis ho   
     C  V_AAI1S P  RA_DSF N_DSF RP_GS C V_FMI3P    P  RA_ASF 

 katapausin mou  
 katapausis egO  
 N_ASF   RP_GS 

heb:3:12 blepete adelphoi mEpote estai  en  tini  humOn kardia ponEra 
     blepO  adelphos mEpote eimi  heis tis  su  kardia ponEros 
     V_PAD2P N_VPM  C   V_FMI3S P  RI_DSM RP_GP N_NSF A_NSF  

 apistias en  tO   apostEnai apo theou zOntos  
 apistia heis ho   aphistamai apo theos zaO   
 N_GSF  P  RA_DSN V_AAN   P  N_GSM V_PAPGSM 

heb:3:13 alla parakaleite heautous kath hekastEn hEmeran achris hou  to   
     alla parakaleO  heautou kata hekastos hEmera achri hou  ho   
     C  V_PAD2P   RP_APM  P  A_ASF  N_ASF  P   RR_GSM RA_NSN 

 sEmeron kaleitai hina mE sklErunthE tis  ex humOn apatE tEs  hamartias 
 sEmeron kaleO  hina mE sklErunO  tis  hex su  apatE ho   hamartia 
 D    V_PPI3S C  D V_APS3S  RI_NSM P  RP_GP N_DSF RA_GSF N_GSF   

heb:3:14 metochoi gar tou  christou gegonamen eanper tEn  archEn tEs  
     metochos gar ho   *PN*   ginomai  ean  ho   archE ho   
     A_NPM  C  RA_GSM N_GSM  V_XAI1P  C   RA_ASF N_ASF RA_GSF 

 hupostaseOs mechri telous bebaian kataschOmen 
 hupostasis mechri telos bebaios katechO   
 N_GSF    P   N_GSN A_ASF  V_AAS1P   

heb:3:15 en  tO   legesthai sEmeron ean tEs  phOnEs autou akousEte mE 
     heis ho   legO   sEmeron ean ho   phOnE autos akouO  mE 
     P  RA_DSN V_PPN   D    C  RA_GSF N_GSF RP_GSM V_AAS2P D 

 sklErunEte tas  kardias humOn hOs en  tO   parapikrasmO 
 sklErunO  ho   kardia su  hOs heis ho   parapikrasmos 
 V_AAS2P  RA_APF N_APF  RP_GP C  P  RA_DSM N_DSM     

heb:3:16 tines gar akousantes parepikranan all ou pantes hoi  exelthontes 
     tis  gar akouO   parapikrainO alla ou pas  ho   exerchomai 
     RI_NPM C  V_AAPNPM  V_AAI3P   C  X A_NPM RA_NPM V_AAPNPM  

 ex aiguptou dia mOuseOs 
 hex *PN*   dia *PN*  
 P  N_GSF  P  N_GSM  

heb:3:17 tisin de prosOchthisen tesserakonta etE  ouchi tois  hamartEsasin 
     tis  de prosochthizO tessarakonta etos ou  ho   hamartanO  
     RI_DPM C V_AAI3S    A_APN    N_APN X   RA_DPM V_AAPDPM   

 hOn  ta   kOla epesen en  tE   erEmO 
 hos  ho   kOlon piptO  heis ho   erEmos 
 RR_GPM RA_NPN N_NPN V_AAI3S P  RA_DSF A_DSF 

heb:3:18 tisin de Omosen mE eiseleusesthai eis tEn  katapausin autou ei 
     tis  de omnuO  mE eiserchomai  heis ho   katapausis autos ei 
     RI_DPM C V_AAI3S D V_FMN     P  RA_ASF N_ASF   RP_GSM C 

 mE tois  apeithEsasin 
 mE ho   apeitheO   
 D RA_DPM V_AAPDPM   

heb:3:19 kai blepomen hoti ouk EdunEthEsan eiselthein di apistian 
     kai blepO  hoti ou dunamai   eiserchomai dia apistia 
     C  V_PAI1P C  D  V_API3P   V_AAN    P  N_ASF  


Help and Acknowledgements