Help and Acknowledgements


heb:2:1 dia touto dei   perissoterOs prosechein hEmas tois  akoustheisin 
    dia houtos deO   perissoterOs prosechO  egO  ho   akouO    
    P  RD_ASN V_PAI3S D      V_PAN   RP_AP RA_DPN V_APPDPN   

 mEpote pararuOmen 
 mEpote pararreO  
 C   V_AAS1P  

heb:2:2 ei gar ho   di aggelOn lalEtheis logos egeneto bebaios kai pasa 
    ei gar ho   dia aggelos laleO   logos ginomai bebaios kai pas  
    C C  RA_NSM P  N_GPM  V_APPNSM N_NSM V_AMI3S A_NSM  C  A_NSF 

 parabasis kai parakoE elaben endikon misthapodosian 
 parabasis kai parakoE lambanO endikos misthapodosia 
 N_NSF   C  N_NSF  V_AAI3S A_ASF  N_ASF     

heb:2:3 pOs hEmeis ekpheuxometha tElikautEs amelEsantes sOtErias hEtis archEn 
    pOs egO  ekpheugO   tElikoutos ameleO   sOtEria hostis archE 
    D  RP_NP V_FMI1P    RD_GSF   V_AAPNPM  N_GSF  RR_NSF N_ASF 

 labousa laleisthai dia tou  kuriou hupo tOn  akousantOn eis hEmas 
 lambanO laleO   dia ho   kurios hupo ho   akouO   heis egO  
 V_AAPNSF V_PPN   P  RA_GSM N_GSM P  RA_GPM V_AAPGPM  P  RP_AP 

 ebebaiOthE 
 bebaioO  
 V_API3S  

heb:2:4 sunepimarturountos tou  theou sEmeiois te kai terasin kai poikilais 
    sunepimartureO   ho   theos sEmeion te kai teras  kai poikilos 
    V_PAPGSM      RA_GSM N_GSM N_DPN  C C  N_DPN  C  A_DPF   

 dunamesin kai pneumatos hagiou merismois kata tEn  autou thelEsin 
 dunamis  kai pneuma  hagios merismos kata ho   autos thelEsis 
 N_DPF   C  N_GSN   A_GSN N_DPM   P  RA_ASF RP_GSM N_ASF  

heb:2:5 ou gar aggelois hupetaxen tEn  oikoumenEn tEn  mellousan peri 
    ou gar aggelos hupotassO ho   oikeO   ho   mellO   peri 
    D C  N_DPM  V_AAI3S  RA_ASF N_ASF   RA_ASF V_PAPASF P  

 hEs  laloumen 
 eimi  laleO  
 RR_GSF V_PAI1P 

heb:2:6 diemarturato de pou tis  legOn  ti   estin  anthrOpos hoti 
    diamarturomai de pou tis  legO   tis  eimi  anthrOpos hoti 
    V_AMI3S    C D  RI_NSM V_PAPNSM RI_NSN V_PAI3S N_NSM   C  

 mimnEskE  autou E huios anthrOpou hoti episkeptE  auton 
 mimnEskomai autos E huios anthrOpos hoti episkeptomai autos 
 V_PMI2S   RP_GSM C N_NSM N_GSM   C  V_PMI2S   RP_ASM 

heb:2:7 ElattOsas auton brachu ti   par aggelous doxE kai timE 
    elattoO  autos brachus tis  para aggelos doxa kai timE 
    V_AAI2S  RP_ASM D    RI_ASN P  N_APM  N_DSF C  N_DSF 

 estephanOsas auton 
 stephanoO  autos 
 V_AAI2S   RP_ASM 

heb:2:8 panta hupetaxas hupokatO tOn  podOn autou en  tO   gar hupotaxai 
    pas  hupotassO hupokatO ho   pous autos heis ho   gar hupotassO 
    A_APN V_AAI2S  P    RA_GPM N_GPM RP_GSM P  RA_DSN C  V_AAN   

 [autO] ta   panta ouden aphEken autO  anupotakton nun de oupO horOmen 
 autos ho   pas  oudeis aphiEmi autos anupotaktos nun de oupO horaO  
 RP_DSM RA_APN A_APN A_ASN V_AAI3S RP_DSM A_ASN    D  C D  V_PAI1P 

 autO  ta   panta hupotetagmena 
 autos ho   pas  hupotassO   
 RP_DSM RA_APN A_APN V_XPPAPN   

heb:2:9 ton  de brachu ti   par aggelous ElattOmenon blepomen iEsoun dia 
    ho   de brachus tis  para aggelos elattoO   blepO  *PN*  dia 
    RA_ASM C D    RI_ASN P  N_APM  V_XPPASM  V_PAI1P N_ASM P  

 to   pathEma tou  thanatou doxE kai timE estephanOmenon hopOs chariti 
 ho   pathEma ho   thanatos doxa kai timE stephanoO   hopOs charis 
 RA_ASN N_ASN  RA_GSM N_GSM  N_DSF C  N_DSF V_XPPASM    C   N_DSF  

 theou huper pantos geusEtai thanatou 
 theos huper pas  geuomai thanatos 
 N_GSM P   A_GSM V_AMS3S N_GSM  

heb:2:10 eprepen gar autO  di hon  ta   panta kai di hou  ta   panta 
     prepO  gar autos dia eimi  ho   pas  kai dia hou  ho   pas  
     V_IAI3S C  RP_DSM P  RR_ASM RA_NPN A_NPN C  P  RR_GSM RA_NPN A_NPN 

 pollous huious eis doxan agagonta ton  archEgon tEs  sOtErias autOn dia 
 polus  huios heis doxa agO   ho   archEgos ho   sOtEria autos dia 
 A_APM  N_APM P  N_ASF V_AAPASM RA_ASM N_ASM  RA_GSF N_GSF  RP_GPM P  

 pathEmatOn teleiOsai 
 pathEma  teleioO  
 N_GPN   V_AAN   

heb:2:11 ho   te gar hagiazOn kai hoi  hagiazomenoi ex henos pantes di 
     ho   te gar hagiazO kai ho   hagiazO   hex heis pas  dia 
     RA_NSM C C  V_PAPNSM C  RA_NPM V_PPPNPM   P  A_GSM A_NPM P  

 hEn  aitian ouk epaischunetai adelphous autous kalein 
 eimi  aitia ou epaischunomai adelphos heautou kaleO 
 RR_ASF N_ASF D  V_PMI3S    N_APM   RP_APM V_PAN 

heb:2:12 legOn  apaggelO to   onoma sou  tois  adelphois mou  en  
     legO   apaggellO ho   onoma su  ho   adelphos egO  heis 
     V_PAPNSM V_FAI1S  RA_ASN N_ASN RP_GS RA_DPM N_DPM   RP_GS P  

 mesO ekklEsias humnEsO se  
 mesos ekklEsia humneO su  
 A_DSN N_GSF   V_FAI1S RP_AS 

heb:2:13 kai palin egO  esomai pepoithOs ep autO  kai palin idou egO  kai 
     kai palin egO  eimi  peithO  epi autos kai palin idou egO  kai 
     C  D   RP_NS V_FMI1S V_XAPNSM P  RP_DSM C  D   X  RP_NS C  

 ta   paidia ha   moi  edOken ho   theos 
 ho   paidion hos  egO  didOmi ho   theos 
 RA_NPN N_NPN  RR_APN RP_DS V_AAI3S RA_NSM N_NSM 

heb:2:14 epei oun ta   paidia kekoinOnEken haimatos kai sarkos kai autos 
     epei oun ho   paidion koinoO    haima  kai sarx  kai autos 
     C  C  RA_NPN N_NPN  V_XAI3S   N_GSN  C  N_GSF D  RP_NSM 

 paraplEsiOs meteschen tOn  autOn hina dia tou  thanatou katargEsE ton  
 paraplEsiOs metechO  ho   autos hina dia ho   thanatos katargeO ho   
 D      V_AAI3S  RA_GPN A_GPN C  P  RA_GSM N_GSM  V_AAS3S  RA_ASM 

 to   kratos echonta tou  thanatou tout  estin  ton  diabolon 
 ho   kratos echO   ho   thanatos houtos eimi  ho   diabolos 
 RA_ASN N_ASN V_PAPASM RA_GSM N_GSM  RD_NSN V_PAI3S RA_ASM A_ASM  

heb:2:15 kai apallaxE toutous hosoi phobO thanatou dia pantos tou  zEn  
     kai apallassO houtos hosos phobos thanatos dia pas  ho   zaO  
     C  V_AAS3S  RD_APM RR_NPM N_DSM N_GSM  P  A_GSN RA_GSN V_PAN 

 enochoi Esan  douleias 
 enochos eimi  douleia 
 A_NPM  V_IAI3P N_GSF  

heb:2:16 ou gar dEpou aggelOn epilambanetai alla spermatos abraam epilambanetai 
     ou gar dEpou aggelos epilambanomai alla sperma  *PN*  epilambanomai 
     D C  X   N_GPM  V_PMI3S    C  N_GSN   N_GSM V_PMI3S    

heb:2:17 hothen Opheilen kata panta tois  adelphois homoiOthEnai hina eleEmOn 
     hothen opheilO kata pas  ho   adelphos homoioO   hina eleEmOn 
     C   V_IAI3S P  A_APN RA_DPM N_DPM   V_APN    C  A_NSM  

 genEtai kai pistos archiereus ta   pros ton  theon eis to   
 ginomai kai pistos archiereus ho   pros ho   theos heis ho   
 V_AMS3S C  A_NSM N_NSM   RA_APN P  RA_ASM N_ASM P  RA_ASN 

 hilaskesthai tas  hamartias tou  laou 
 hilaskomai  ho   hamartia ho   laos 
 V_PPN    RA_APF N_APF   RA_GSM N_GSM 

heb:2:18 en  hO   gar peponthen autos peirastheis dunatai tois  
     heis hos  gar paschO  autos peirazO   dunamai ho   
     P  RR_DSN C  V_XAI3S  RP_NSM V_APPNSM  V_PMI3S RA_DPM 

 peirazomenois boEthEsai 
 peirazO    boEtheO  
 V_PPPDPM   V_AAN   


Help and Acknowledgements