Help and Acknowledgements


heb:1:1 polumerOs kai polutropOs palai ho   theos lalEsas tois  patrasin 
    polumerOs kai polutropOs palai ho   theos laleO  ho   patEr  
    D     C  D     D   RA_NSM N_NSM V_AAPNSM RA_DPM N_DPM  

 en  tois  prophEtais 
 heis ho   prophEtEs 
 P  RA_DPM N_DPM   

heb:1:2 ep eschatou tOn  hEmerOn toutOn elalEsen hEmin en  huiO hon  
    epi eschatos ho   hEmera houtos laleO  egO  heis huios eimi  
    P  A_GSN  RA_GPF N_GPF  RD_GPF V_AAI3S RP_DP P  N_DSM RR_ASM 

 ethEken klEronomon pantOn di hou  kai epoiEsen tous  aiOnas 
 tithEmi klEronomos pas  dia hou  kai poieO  ho   aiOn  
 V_AAI3S N_ASM   A_GPN P  RR_GSM D  V_AAI3S RA_APM N_APM 

heb:1:3 hos  On    apaugasma tEs  doxEs kai charaktEr tEs  hupostaseOs 
    hos  hos   apaugasma ho   doxa kai charaktEr ho   hupostasis 
    RR_NSM V_PAPNSM N_NSN   RA_GSF N_GSF C  N_NSM   RA_GSF N_GSF    

 autou pherOn  te ta   panta tO   rhEmati tEs  dunameOs autou 
 autos pherO  te ho   pas  ho   rhEma  ho   dunamis autos 
 RP_GSM V_PAPNSM C RA_APN A_APN RA_DSN N_DSN  RA_GSF N_GSF  RP_GSM 

 katharismon tOn  hamartiOn poiEsamenos ekathisen en  dexia tEs  
 katharismos ho   hamartia poieO    kathizO  heis dexios ho   
 N_ASM    RA_GPF N_GPF   V_AMPNSM  V_AAI3S  P  A_DSF RA_GSF 

 megalOsunEs en  hupsElois 
 megalOsunE heis hupsElos 
 N_GSF    P  A_DPM   

heb:1:4 tosoutO kreittOn genomenos tOn  aggelOn hosO  diaphorOteron par 
    tosoutos kreittOn ginomai  ho   aggelos hosos diaphoros   para 
    RD_DSN  A_NSMC  V_AMPNSM RA_GPM N_GPM  RR_DSN A_ASNC    P  

 autous keklEronomEken onoma 
 heautou klEronomeO   onoma 
 RP_APM V_XAI3S    N_ASN 

heb:1:5 tini  gar eipen  pote tOn  aggelOn huios mou  ei   su  egO  
    tis  gar legO  pote ho   aggelos huios egO  eimi  su  egO  
    RI_DSM C  V_AAI3S D  RA_GPM N_GPM  N_NSM RP_GS V_PAI2S RP_NS RP_NS 

 sEmeron gegennEka se  kai palin egO  esomai autO  eis patera kai autos 
 sEmeron gennaO  su  kai palin egO  eimi  autos heis patEr kai autos 
 D    V_XAI1S  RP_AS C  D   RP_NS V_FMI1S RP_DSM P  N_ASM C  RP_NSM 

 estai  moi  eis huion 
 eimi  egO  heis huios 
 V_FMI3S RP_DS P  N_ASM 

heb:1:6 hotan de palin eisagagE ton  prOtotokon eis tEn  oikoumenEn 
    hotan de palin eisagO  ho   prOtotokos heis ho   oikeO   
    C   C D   V_AAS3S RA_ASM A_ASM   P  RA_ASF N_ASF   

 legei  kai proskunEsatOsan autO  pantes aggeloi theou 
 legO  kai proskuneO    autos pas  aggelos theos 
 V_PAI3S C  V_AAD3P     RP_DSM A_NPM N_NPM  N_GSM 

heb:1:7 kai pros men tous  aggelous legei  ho   poiOn  tous  aggelous 
    kai pros men ho   aggelos legO  ho   poios  ho   aggelos 
    C  P  C  RA_APM N_APM  V_PAI3S RA_NSM V_PAPNSM RA_APM N_APM  

 autou pneumata kai tous  leitourgous autou puros phloga 
 autos pneuma  kai ho   leitourgos autos pur  phlox 
 RP_GSM N_APN  C  RA_APM N_APM    RP_GSM N_GSN N_ASF 

heb:1:8 pros de ton  huion ho   thronos sou  ho   theos eis ton  
    pros de ho   huios ho   thronos su  ho   theos heis ho   
    P  C RA_ASM N_ASM RA_NSM N_NSM  RP_GS RA_VSM N_NSM P  RA_ASM 

 aiOna tou  aiOnos kai hE   rhabdos tEs  euthutEtos rhabdos tEs  
 aiOn ho   aiOn  kai ho   rhabdos ho   euthutEs  rhabdos ho   
 N_ASM RA_GSM N_GSM C  RA_NSF N_NSF  RA_GSF N_GSF   N_NSF  RA_GSF 

 basileias sou  
 basileia su  
 N_GSF   RP_GS 

heb:1:9 EgapEsas dikaiosunEn kai emisEsas anomian dia touto echrisen se  
    agapaO  dikaiosunE kai miseO  anomia dia houtos chriO  su  
    V_AAI2S N_ASF    C  V_AAI2S N_ASF  P  RD_ASN V_AAI3S RP_AS 

 ho   theos ho   theos sou  elaion agalliaseOs para tous  metochous 
 ho   theos ho   theos su  elaion agalliasis para ho   metochos 
 RA_NSM N_NSM RA_NSM N_NSM RP_GS N_ASN N_GSF    P  RA_APM A_APM   

 sou  
 su  
 RP_GS 

heb:1:10 kai su  kat archas kurie tEn  gEn  ethemeliOsas kai erga 
     kai su  kata archE kurios ho   gE  themelioO  kai ergon 
     C  RP_NS P  N_APF N_VSM RA_ASF N_ASF V_AAI2S   C  N_NPN 

 tOn  cheirOn sou  eisin  hoi  ouranoi 
 ho   cheir  su  eimi  ho   ouranos 
 RA_GPF N_GPF  RP_GS V_PAI3P RA_NPM N_NPM  

heb:1:11 autoi apolountai su  de diameneis kai pantes hOs himation 
     autos apollumi  su  de diamenO  kai pas  hOs himation 
     RP_NPM V_FMI3P  RP_NS C V_PAI2S  C  A_NPM C  N_NSN  

 palaiOthEsontai 
 palaioO     
 V_FPI3P     

heb:1:12 kai hOsei peribolaion helixeis autous hOs himation kai allagEsontai 
     kai hOsei peribolaion helissO heautou hOs himation kai allassO   
     C  C   N_ASN    V_FAI2S RP_APM C  N_ASN  D  V_FPI3P   

 su  de ho   autos ei   kai ta   etE  sou  ouk ekleipsousin 
 su  de ho   autos eimi  kai ho   etos su  ou ekleipO   
 RP_NS C RA_NSM A_NSM V_PAI2S C  RA_NPN N_NPN RP_GS D  V_FAI3P   

heb:1:13 pros tina  de tOn  aggelOn eirEken pote kathou  ek dexiOn mou  
     pros tis  de ho   aggelos legO  pote kathEmai ek dexios egO  
     P  RI_ASM C RA_GPM N_GPM  V_XAI3S D  V_PMD2S P A_GPN RP_GS 

 heOs an thO   tous  echthrous sou  hupopodion tOn  podOn sou  
 heOs an tithEmi ho   echthros su  hupopodion ho   pous su  
 C  X V_AAS1S RA_APM A_APM   RP_GS N_ASN   RA_GPM N_GPM RP_GS 

heb:1:14 ouchi pantes eisin  leitourgika pneumata eis diakonian 
     ou  pas  eimi  leitourgikos pneuma  heis diakonia 
     X   A_NPM V_PAI3P A_NPN    N_NPN  P  N_ASF   

 apostellomena dia tous  mellontas klEronomein sOtErian 
 apostellO   dia ho   mellO   klEronomeO sOtEria 
 V_PPPNPN   P  RA_APM V_PAPAPM V_PAN    N_ASF  


Help and Acknowledgements