Help and Acknowledgements


heb:13:1 hE   philadelphia menetO 
     ho   philadelphia menO  
     RA_NSF N_NSF    V_PAD3S 

heb:13:2 tEs  philoxenias mE epilanthanesthe dia tautEs gar elathon tines 
     ho   philoxenia mE epilanthanomai dia houtos gar lanthanO tis  
     RA_GSF N_GSF    D V_PMD2P     P  RD_GSF C  V_AAI3P RI_NPM 

 xenisantes aggelous 
 xenizO   aggelos 
 V_AAPNPM  N_APM  

heb:13:3 mimnEskesthe tOn  desmiOn hOs sundedemenoi tOn  kakouchoumenOn hOs 
     mimnEskomai ho   desmios hOs sundeomai  ho   kakoucheomai  hOs 
     V_PMD2P   RA_GPM N_GPM  C  V_XPPNPM   RA_GPM V_PPPGPM    C  

 kai autoi ontes  en  sOmati 
 kai autos eimi   heis sOma  
 D  RP_NPM V_PAPNPM P  N_DSN 

heb:13:4 timios ho   gamos en  pasin kai hE   koitE amiantos pornous gar 
     timios ho   gamos heis pas  kai ho   koitE amiantos pornos gar 
     A_NSM RA_NSM N_NSM P  A_DPM C  RA_NSF N_NSF A_NSF  N_APM  C  

 kai moichous krinei ho   theos 
 kai moichos krinO  ho   theos 
 C  N_APM  V_FAI3S RA_NSM N_NSM 

heb:13:5 aphilarguros ho   tropos arkoumenoi tois  parousin autos gar 
     aphilarguros ho   tropos arkeO   ho   pareimi autos gar 
     A_NSM    RA_NSM N_NSM V_PPPNPM  RA_DPN V_PAPDPN RP_NSM C  

 eirEken ou mE se  anO   oud ou mE se  egkatalipO 
 legO  ou mE su  aniEmi oude ou mE su  egkataleipO 
 V_XAI3S D D RP_AS V_AAS1S C  D D RP_AS V_AAS1S   

heb:13:6 hOste tharrountas hEmas legein kurios emoi boEthos [kai] ou 
     hOste tharreO   egO  legO  kurios egO  boEthos kai  ou 
     C   V_PAPAPM  RP_AP V_PAN N_NSM RP_DS A_NSM  C   D 

 phobEthEsomai ti   poiEsei moi  anthrOpos 
 phobeomai   tis  poiEsis egO  anthrOpos 
 V_FPI1S    RI_ASN V_FAI3S RP_DS N_NSM   

heb:13:7 mnEmoneuete tOn  hEgoumenOn humOn hoitines elalEsan humin ton  
     mnEmoneuO  ho   hEgeomai  su  hostis  laleO  su  ho   
     V_PAD2P   RA_GPM V_PMPGPM  RP_GP RR_NPM  V_AAI3P RP_DP RA_ASM 

 logon tou  theou hOn  anatheOrountes tEn  ekbasin tEs  anastrophEs 
 logos ho   theos hos  anatheOreO   ho   ekbasis ho   anastrophE 
 N_ASM RA_GSM N_GSM RR_GPM V_PAPNPM    RA_ASF N_ASF  RA_GSF N_GSF    

 mimeisthe tEn  pistin 
 mimeomai ho   pistis 
 V_PMD2P  RA_ASF N_ASF 

heb:13:8 iEsous christos echthes kai sEmeron ho   autos kai eis tous  
     *PN*  *PN*   echthes kai sEmeron ho   autos kai heis ho   
     N_NSM N_NSM  D    C  D    RA_NSM A_NSM C  P  RA_APM 

 aiOnas 
 aiOn  
 N_APM 

heb:13:9 didachais poikilais kai xenais mE parapheresthe kalon gar chariti 
     didachE  poikilos kai xenos mE parapherO   kalos gar charis 
     N_DPF   A_DPF   C  A_DPF D V_PPD2P    A_NSN C  N_DSF  

 bebaiousthai tEn  kardian ou brOmasin en  hois  ouk OphelEthEsan hoi  
 bebaioO   ho   kardia ou brOma  heis hos  ou OpheleO   ho   
 V_PPN    RA_ASF N_ASF  D N_DPN  P  RR_DPN D  V_API3P   RA_NPM 

 peripatountes 
 peripateO   
 V_PAPNPM   

heb:13:10 echomen thusiastErion ex hou  phagein ouk echousin exousian hoi  
     echO  thusiastErion hex hou  esthiO ou echO   exousia ho   
     V_PAI1P N_ASN     P  RR_GSN V_AAN  D  V_PAI3P N_ASF  RA_NPM 

 tE   skEnE latreuontes 
 ho   skEnE latreuO   
 RA_DSF N_DSF V_PAPNPM  

heb:13:11 hOn  gar eispheretai zOOn to   haima peri hamartias eis ta   
     hos  gar eispherO  zOon ho   haima peri hamartia heis ho   
     RR_GPN C  V_PPI3S   N_GPN RA_NSN N_NSN P  N_GSF   P  RA_APN 

 hagia dia tou  archiereOs toutOn ta   sOmata katakaietai exO tEs  
 hagios dia ho   archiereus houtos ho   sOma  katakaiO  echO ho   
 A_APN P  RA_GSM N_GSM   RD_GPN RA_NPN N_NPN V_PPI3S   P  RA_GSF 

 parembolEs 
 parembolE 
 N_GSF   

heb:13:12 dio kai iEsous hina hagiasE dia tou  idiou haimatos ton  laon 
     dio kai *PN*  hina hagiazO dia ho   idios haima  ho   laos 
     C  D  N_NSM C  V_AAS3S P  RA_GSN A_GSN N_GSN  RA_ASM N_ASM 

 exO tEs  pulEs epathen 
 echO ho   pulE paschO 
 P  RA_GSF N_GSF V_AAI3S 

heb:13:13 toinun exerchOmetha pros auton exO tEs  parembolEs ton  
     toinun exerchomai  pros autos echO ho   parembolE ho   
     C   V_PMS1P   P  RP_ASM P  RA_GSF N_GSF   RA_ASM 

 oneidismon autou pherontes 
 oneidismos autos pherO   
 N_ASM   RP_GSM V_PAPNPM 

heb:13:14 ou gar echomen hOde menousan polin alla tEn  mellousan epizEtoumen 
     ou gar echO  hOde menO   polis alla ho   mellO   epizEteO  
     D C  V_PAI1P D  V_PAPASF N_ASF C  RA_ASF V_PAPASF V_PAI1P   

heb:13:15 di autou [oun] anapherOmen thusian aineseOs dia pantos tO   theO 
     dia autos oun  anapherO  thusia ainesis dia pas  ho   theos 
     P  RP_GSM C   V_PAS1P   N_ASF  N_GSF  P  A_GSM RA_DSM N_DSM 

 tout  estin  karpon cheileOn homologountOn tO   onomati autou 
 houtos eimi  karpos cheilos homologeO   ho   onoma  autos 
 RD_NSN V_PAI3S N_ASM N_GPN  V_PAPGPM   RA_DSN N_DSN  RP_GSM 

heb:13:16 tEs  de eupoiias kai koinOnias mE epilanthanesthe toiautais gar 
     ho   de eupoiia kai koinOnia mE epilanthanomai toioutos gar 
     RA_GSF C N_GSF  C  N_GSF   D V_PMD2P     RD_DPF  C  

 thusiais euaresteitai ho   theos 
 thusia  euaresteO  ho   theos 
 N_DPF  V_PPI3S   RA_NSM N_NSM 

heb:13:17 peithesthe tois  hEgoumenois humOn kai hupeikete autoi gar 
     peithO   ho   hEgeomai  su  kai hupeikO  autos gar 
     V_PPD2P  RA_DPM V_PMPDPM  RP_GP C  V_PAD2P  RP_NPM C  

 agrupnousin huper tOn  psuchOn humOn hOs logon apodOsontes hina meta charas 
 agrupneO  huper ho   psuchE su  hOs logos apodidOmi  hina meta chara 
 V_PAI3P   P   RA_GPF N_GPF  RP_GP C  N_ASM V_FAPNPM  C  P  N_GSF 

 touto poiOsin kai mE stenazontes alusiteles gar humin touto 
 houtos poieO  kai mE stenazO   alusitelEs gar su  houtos 
 RD_ASN V_PAS3P C  D V_PAPNPM  A_NSN   C  RP_DP RD_NSN 

heb:13:18 proseuchesthe peri hEmOn peithometha gar hoti kalEn suneidEsin 
     proseuchomai peri egO  peithO   gar hoti kalos suneidEsis 
     V_PMD2P    P  RP_GP V_PPI1P   C  C  A_ASF N_ASF   

 echomen en  pasin kalOs thelontes anastrephesthai 
 echO  heis pas  kalOs thelO   anastrephO   
 V_PAI1P P  A_DPN D   V_PAPNPM V_PPN      

heb:13:19 perissoterOs de parakalO touto poiEsai hina tachion apokatastathO 
     perissoterOs de parakaleO houtos poieO  hina tachion apokathistEmi 
     D      C V_PAI1S  RD_ASN V_AAN  C  A_ASNC V_APS1S    

 humin 
 su  
 RP_DP 

heb:13:20 ho   de theos tEs  eirEnEs ho   anagagOn ek nekrOn ton  
     ho   de theos ho   eirEnE ho   anagO  ek nekros ho   
     RA_NSM C N_NSM RA_GSF N_GSF  RA_NSM V_AAPNSM P A_GPM RA_ASM 

 poimena tOn  probatOn ton  megan en  haimati diathEkEs aiOniou ton  
 poimEn ho   probaton ho   megas heis haima  diathEkE aiOnios ho   
 N_ASM  RA_GPN N_GPN  RA_ASM A_ASM P  N_DSN  N_GSF   A_GSF  RA_ASM 

 kurion hEmOn iEsoun 
 kurios egO  *PN*  
 N_ASM RP_GP N_ASM 

heb:13:21 katartisai humas en  panti agathO eis to   poiEsai to   
     katartizO su  heis pas  agathos heis ho   poieO  ho   
     V_AAO3S  RP_AP P  A_DSN A_DSN  P  RA_ASN V_AAN  RA_ASN 

 thelEma autou poiOn  en  hEmin to   euareston enOpion autou dia iEsou 
 thelEma autos poios  heis egO  ho   euarestos enOpion autos dia *PN* 
 N_ASN  RP_GSM V_PAPNSM P  RP_DP RA_ASN A_ASN   P    RP_GSM P  N_GSM 

 christou hO   hE   doxa eis tous  aiOnas [tOn  aiOnOn] amEn 
 *PN*   hos  ho   doxa heis ho   aiOn  ho   aiOn  amEn 
 N_GSM  RR_DSM RA_NSF N_NSF P  RA_APM N_APM RA_GPM N_GPM  X  

heb:13:22 parakalO de humas adelphoi anechesthe tou  logou tEs  
     parakaleO de su  adelphos anechomai ho   logos ho   
     V_PAI1S  C RP_AP N_VPM  V_PMD2P  RA_GSM N_GSM RA_GSF 

 paraklEseOs kai gar dia bracheOn epesteila humin 
 paraklEsis kai gar dia brachus epistellO su  
 N_GSF    D  C  P  A_GPM  V_AAI1S  RP_DP 

heb:13:23 ginOskete ton  adelphon hEmOn timotheon apolelumenon meth hou  
     ginOskO  ho   adelphos egO  *PN*   apoleipO   meta hou  
     V_PAI2P  RA_ASM N_ASM  RP_GP N_ASM   V_XPPASM   P  RR_GSM 

 ean tachion erchEtai opsomai humas 
 ean tachion erchomai horaO  su  
 C  A_ASNC V_PMS3S V_FMI1S RP_AP 

heb:13:24 aspasasthe pantas tous  hEgoumenous humOn kai pantas tous  hagious 
     aspazomai pas  ho   hEgeomai  su  kai pas  ho   hagios 
     V_AMD2P  A_APM RA_APM V_PMPAPM  RP_GP C  A_APM RA_APM A_APM  

 aspazontai humas hoi  apo tEs  italias 
 aspazomai su  ho   apo ho   *PN*  
 V_PMI3P  RP_AP RA_NPM P  RA_GSF N_GSF  

heb:13:25 hE   charis meta pantOn humOn 
     ho   charis meta pas  su  
     RA_NSF N_NSF P  A_GPM RP_GP 


Help and Acknowledgements