Help and Acknowledgements


heb:12:1 toigaroun kai hEmeis tosouton echontes perikeimenon hEmin nephos 
     toigaroun kai egO  tosoutos echO   perikeimai  egO  nephos 
     C     D  RP_NP RD_ASN  V_PAPNPM V_PMPASN   RP_DP N_ASN 

 marturOn ogkon apothemenoi panta kai tEn  euperistaton hamartian di 
 martus  ogkos apotithEmi pas  kai ho   euperistatos hamartia dia 
 N_GPM  N_ASM V_AMPNPM  A_ASM C  RA_ASF A_ASF    N_ASF   P  

 hupomonEs trechOmen ton  prokeimenon hEmin agOna 
 hupomonE trechO  ho   prokeimai  egO  agOn 
 N_GSF   V_PAS1P  RA_ASM V_PMPASM  RP_DP N_ASM 

heb:12:2 aphorOntes eis ton  tEs  pisteOs archEgon kai teleiOtEn iEsoun 
     aphoraO  heis ho   ho   pistis archEgos kai teleiOtEs *PN*  
     V_PAPNPM  P  RA_ASM RA_GSF N_GSF  N_ASM  C  N_ASM   N_ASM 

 hos  anti tEs  prokeimenEs autO  charas hupemeinen stauron aischunEs 
 hos  anti ho   prokeimai  autos chara hupomenO  stauros aischunE 
 RR_NSM P  RA_GSF V_PMPGSF  RP_DSM N_GSF V_AAI3S  N_ASM  N_GSF   

 kataphronEsas en  dexia te tou  thronou tou  theou kekathiken 
 kataphroneO  heis dexios te ho   thronos ho   theos kathizO  
 V_AAPNSM   P  A_DSF C RA_GSM N_GSM  RA_GSM N_GSM V_XAI3S  

heb:12:3 analogisasthe gar ton  toiautEn hupomemenEkota hupo tOn  
     analogizomai gar ho   toioutos hupomenO    hupo ho   
     V_AMD2P    C  RA_ASM RD_ASF  V_XAPASM    P  RA_GPM 

 hamartOlOn eis heauton antilogian hina mE kamEte tais  psuchais humOn 
 hamartOlos heis heautou antilogia hina mE kamnO  ho   psuchE  su  
 A_GPM   P  RP_ASM N_ASF   C  D V_AAS2P RA_DPF N_DPF  RP_GP 

 ekluomenoi 
 ekluomai  
 V_PPPNPM  

heb:12:4 oupO mechris haimatos antikatestEte pros tEn  hamartian 
     oupO mechri haima  antikathistEmi pros ho   hamartia 
     D  P    N_GSN  V_AAI2P    P  RA_ASF N_ASF   

 antagOnizomenoi 
 antagOnizomai  
 V_PMPNPM    

heb:12:5 kai eklelEsthe tEs  paraklEseOs hEtis humin hOs huiois dialegetai 
     kai eklegomai ho   paraklEsis hostis su  hOs huios dialegomai 
     C  V_XMI2P  RA_GSF N_GSF    RR_NSF RP_DP C  N_DPM V_PMI3S  

 huie mou  mE oligOrei paideias kuriou mEde ekluou  hup autou 
 huios egO  mE oligOreO paideia kurios mEde ekluomai hupo autos 
 N_VSM RP_GS D V_PAD2S N_GSF  N_GSM C  V_PPD2S P  RP_GSM 

 elegchomenos 
 elegchO   
 V_PPPNSM   

heb:12:6 hon  gar agapa  kurios paideuei mastigoi de panta huion hon  
     eimi  gar agapaO kurios paideuO mastigoO de pas  huios eimi  
     RR_ASM C  V_PAI3S N_NSM V_PAI3S V_PAI3S C A_ASM N_ASM RR_ASM 

 paradechetai 
 paradechomai 
 V_PMI3S   

heb:12:7 eis paideian hupomenete hOs huiois humin prospheretai ho   theos 
     heis paideia hupomenO  hOs huios su  prospherO  ho   theos 
     P  N_ASF  V_PAI2P  C  N_DPM RP_DP V_PPI3S   RA_NSM N_NSM 

 tis  gar huios hon  ou paideuei patEr 
 tis  gar huios eimi  ou paideuO patEr 
 RI_NSM C  N_NSM RR_ASM D V_PAI3S N_NSM 

heb:12:8 ei de chOris este  paideias hEs  metochoi gegonasin pantes ara 
     ei de chOris eimi  paideia eimi  metochos ginomai  pas  ara 
     C C P   V_PAI2P N_GSF  RR_GSF A_NPM  V_XAI3P  A_NPM C  

 nothoi kai ouch huioi este  
 nothos kai ou  huios eimi  
 A_NPM C  D  N_NPM V_PAI2P 

heb:12:9 eita tous  men tEs  sarkos hEmOn pateras eichomen paideutas kai 
     eita ho   men ho   sarx  egO  patEr  echO   paideutEs kai 
     D  RA_APM C  RA_GSF N_GSF RP_GP N_APM  V_IAI1P N_APM   C  

 enetrepometha ou polu [de] mallon hupotagEsometha tO   patri tOn  
 entrepO    ou polus de  mallon hupotassO    ho   patEr ho   
 V_IPI1P    D A_ASN C  D   V_FPI1P     RA_DSM N_DSM RA_GPN 

 pneumatOn kai zEsomen 
 pneuma  kai zaO   
 N_GPN   C  V_FAI1P 

heb:12:10 hoi  men gar pros oligas hEmeras kata to   dokoun  autois 
     ho   men gar pros oligos hEmera kata ho   dokeO  autos 
     RA_NPM C  C  P  A_APF N_APF  P  RA_ASN V_PAPASN RP_DPM 

 epaideuon ho   de epi to   sumpheron eis to   metalabein tEs  
 paideuO  ho   de epi ho   sumpherO heis ho   metalambanO ho   
 V_IAI3P  RA_NSM C P  RA_ASN V_PAPASN P  RA_ASN V_AAN    RA_GSF 

 hagiotEtos autou 
 hagiotEs  autos 
 N_GSF   RP_GSM 

heb:12:11 pasa de paideia pros men to   paron  ou dokei  charas einai 
     pas  de paideia pros men ho   pareimi ou dokeO  chara eimi 
     A_NSF C N_NSF  P  C  RA_ASN V_PAPASN D V_PAI3S N_GSF V_PAN 

 alla lupEs husteron de karpon eirEnikon tois  di autEs gegumnasmenois 
 alla lupE husteros de karpos eirEnikos ho   dia autos gumnazO    
 C  N_GSF A_ASNC  C N_ASM A_ASM   RA_DPM P  RP_GSF V_XPPDPM    

 apodidOsin dikaiosunEs 
 apodidOmi dikaiosunE 
 V_PAI3S  N_GSF    

heb:12:12 dio tas  pareimenas cheiras kai ta   paralelumena gonata 
     dio ho   pariEmi  cheir  kai ho   paraluomai  gonu  
     C  RA_APF V_XPPAPF  N_APF  C  RA_APN V_XPPAPN   N_APN 

 anorthOsate 
 anorthoO  
 V_AAD2P   

heb:12:13 kai trochias orthas poieite tois  posin humOn hina mE to   chOlon 
     kai trochia orthos poieO  ho   pous su  hina mE ho   chOlos 
     C  N_APF  A_APF V_PAD2P RA_DPM N_DPM RP_GP C  D RA_NSN A_NSN 

 ektrapE  iathE  de mallon 
 ektrepomai iaomai de mallon 
 V_APS3S  V_APS3S C D   

heb:12:14 eirEnEn diOkete meta pantOn kai ton  hagiasmon hou  chOris oudeis 
     eirEnE diOkO  meta pas  kai ho   hagiasmos hou  chOris oudeis 
     N_ASF  V_PAD2P P  A_GPM C  RA_ASM N_ASM   RR_GSM P   A_NSM 

 opsetai ton  kurion 
 horaO  ho   kurios 
 V_FMI3S RA_ASM N_ASM 

heb:12:15 episkopountes mE tis  husterOn apo tEs  charitos tou  theou mE 
     episkopeO   mE tis  hustereO apo ho   charis  ho   theos mE 
     V_PAPNPM   C RI_NSM V_PAPNSM P  RA_GSF N_GSF  RA_GSM N_GSM C 

 tis  rhiza pikrias anO phuousa enochlE kai di autEs mianthOsin polloi 
 tis  rhiza pikria anO phuO   enochleO kai dia autos miainO   polus 
 RI_NSF N_NSF N_GSF  D  V_PAPNSF V_PAS3S C  P  RP_GSF V_APS3P  A_NPM 

heb:12:16 mE tis  pornos E bebElos hOs Esau hos  anti brOseOs mias 
     mE tis  pornos E bebElos hOs *PN* hos  anti brOsis heis 
     C RI_NSM N_NSM C A_NSM  C  N_NSM RR_NSM P  N_GSF  A_GSF 

 apedeto  ta   prOtotokia heautou 
 apodidOmi ho   prOtotokia heautou 
 V_AMI3S  RA_APN N_APN   RP_GSM 

heb:12:17 iste  gar hoti kai metepeita thelOn  klEronomEsai tEn  eulogian 
     oida  gar hoti kai metepeita thelO  klEronomeO  ho   eulogia 
     V_XAI2P C  C  D  D     V_PAPNSM V_AAN    RA_ASF N_ASF  

 apedokimasthE metanoias gar topon ouch heuren  kaiper meta dakruOn ekzEtEsas 
 apodokimazO  metanoia gar topos ou  heuriskO kaiper meta dakruon ekzEteO  
 V_API3S    N_GSF   C  N_ASM D  V_AAI3S C   P  N_GPN  V_AAPNSM 

 autEn  
 heautou 
 RP_ASF 

heb:12:18 ou gar proselEluthate psElaphOmenO kai kekaumenO puri kai gnophO 
     ou gar proserchomai  psElaphaO  kai kaiO   pur  kai gnophos 
     D C  V_XAI2P    V_PPPDSN   C  V_XPPDSN N_DSN C  N_DSM  

 kai zophO kai thuellE 
 kai zophos kai thuella 
 C  N_DSM C  N_DSF  

heb:12:19 kai salpiggos EchO kai phOnE rhEmatOn hEs  hoi  akousantes 
     kai salpigx  Echos kai phOnE rhEma  eimi  ho   akouO   
     C  N_GSF   N_DSM C  N_DSF N_GPN  RR_GSF RA_NPM V_AAPNPM  

 parEtEsanto mE prostethEnai autois logon 
 paraiteomai mE prostithEmi autos logos 
 V_AMI3P   D V_APN    RP_DPM N_ASM 

heb:12:20 ouk epheron gar to   diastellomenon kan thErion thigE  tou  
     ou pherO  gar ho   diastellomai  kan thErion thigganO ho   
     D  V_IAI3P C  RA_ASN V_PPPASN    D  N_NSN  V_AAS3S RA_GSN 

 orous lithobolEthEsetai 
 oros lithoboleO    
 N_GSN V_FPI3S      

heb:12:21 kai houtO phoberon En   to   phantazomenon mOusEs eipen  
     kai houtO phoberos eimi  ho   phantazomai  *PN*  legO  
     C  D   A_NSN  V_IAI3S RA_NSN V_PPPNSN   N_NSM V_AAI3S 

 ekphobos eimi  kai entromos 
 ekphobos eimi  kai entromos 
 A_NSM  V_PAI1S C  A_NSM  

heb:12:22 alla proselEluthate siOn orei kai polei theou zOntos  ierousalEm 
     alla proserchomai  *PN* oros kai polis theos zaO   *PN*    
     C  V_XAI2P    N_DSF N_DSN C  N_DSF N_GSM V_PAPGSM N_DSF   

 epouraniO kai muriasin aggelOn panEgurei 
 epouranios kai murias  aggelos panEguris 
 A_DSF   C  N_DPF  N_GPM  N_DSF   

heb:12:23 kai ekklEsia prOtotokOn apogegrammenOn en  ouranois kai kritE theO 
     kai ekklEsia prOtotokos apographO   heis ouranos kai kritEs theos 
     C  N_DSF  A_GPM   V_XPPGPM    P  N_DPM  C  N_DSM N_DSM 

 pantOn kai pneumasi dikaiOn teteleiOmenOn 
 pas  kai pneuma  dikaios teleioO    
 A_GPM C  N_DPN  A_GPM  V_XPPGPM   

heb:12:24 kai diathEkEs neas mesitE iEsou kai haimati rhantismou kreitton 
     kai diathEkE neos mesitEs *PN* kai haima  rhantismos kreittOn 
     C  N_GSF   A_GSF N_DSM  N_DSM C  N_DSN  N_GSM   A_ASNC  

 lalounti para ton  habel 
 laleO  para ho   *PN* 
 V_PAPDSM P  RA_ASM N_ASM 

heb:12:25 blepete mE paraitEsEsthe ton  lalounta ei gar ekeinoi ouk exephugon 
     blepO  mE paraiteomai  ho   laleO  ei gar ekeinos ou ekpheugO 
     V_PAD2P C V_AMS2P    RA_ASM V_PAPASM C C  RD_NPM D  V_AAI3P  

 epi gEs  paraitEsamenoi ton  chrEmatizonta polu mallon hEmeis hoi  
 epi gE  paraiteomai  ho   chrEmatizO  polus mallon egO  ho   
 P  N_GSF V_AMPNPM    RA_ASM V_PAPASM   A_ASN D   RP_NP RA_NPM 

 ton  ap ouranOn apostrephomenoi 
 ho   apo ouranos apostrephO   
 RA_ASM P  N_GPM  V_PPPNPM    

heb:12:26 hou  hE   phOnE tEn  gEn  esaleusen tote nun de epEggeltai  
     hou  ho   phOnE ho   gE  saleuO  tote nun de epaggellomai 
     RR_GSM RA_NSF N_NSF RA_ASF N_ASF V_AAI3S  D  D  C V_XMI3S   

 legOn  eti hapax egO  seisO  ou monon tEn  gEn  alla kai ton  
 legO   eti hapax egO  seiO  ou monos ho   gE  alla kai ho   
 V_PAPNSM D  D   RP_NS V_FAI1S D A_ASN RA_ASF N_ASF C  D  RA_ASM 

 ouranon 
 ouranos 
 N_ASM  

heb:12:27 to   de eti hapax dEloi  [tEn] tOn  saleuomenOn metathesin hOs 
     ho   de eti hapax dElos  ho   ho   saleuO   metathesis hOs 
     RA_NSN C D  D   V_PAI3S RA_ASF RA_GPN V_PPPGPN  N_ASF   C  

 pepoiEmenOn hina meinE  ta   mE saleuomena 
 poieO    hina menO  ho   mE saleuO   
 V_XPPGPN  C  V_AAS3S RA_NPN D V_PPPNPN  

heb:12:28 dio basileian asaleuton paralambanontes echOmen charin di hEs  
     dio basileia asaleutos paralambanO   echO  charis dia eimi  
     C  N_ASF   A_ASF   V_PAPNPM    V_PAS1P N_ASF P  RR_GSF 

 latreuOmen euarestOs tO   theO meta eulabeias kai deous 
 latreuO  euarestOs ho   theos meta eulabeia kai deos 
 V_PAS1P  D     RA_DSM N_DSM P  N_GSF   C  N_GSN 

heb:12:29 kai gar ho   theos hEmOn pur  katanaliskon 
     kai gar ho   theos egO  pur  katanaliskO 
     D  C  RA_NSM N_NSM RP_GP N_NSN V_PAPNSN   


Help and Acknowledgements