Help and Acknowledgements


heb:11:1 estin  de pistis elpizomenOn hupostasis pragmatOn elegchos ou 
     eimi  de pistis elpizO   hupostasis pragma  elegchos ou 
     V_PAI3S C N_NSF V_PPPGPN  N_NSF   N_GPN   N_NSM  D 

 blepomenOn 
 blepO   
 V_PPPGPN  

heb:11:2 en  tautE gar emarturEthEsan hoi  presbuteroi 
     heis houtos gar martureO    ho   presbuteros 
     P  RD_DSF C  V_API3P    RA_NPM A_NPM    

heb:11:3 pistei nooumen katErtisthai tous  aiOnas rhEmati theou eis to   mE 
     pistis noeO  katartizO  ho   aiOn  rhEma  theos heis ho   mE 
     N_DSF V_PAI1P V_XPN    RA_APM N_APM N_DSN  N_GSM P  RA_ASN D 

 ek phainomenOn to   blepomenon gegonenai 
 ek phainO   ho   blepO   ginomai  
 P V_PMPGPN  RA_ASN V_PPPASN  V_XAN   

heb:11:4 pistei pleiona thusian habel para kain prosEnegken tO   theO di 
     pistis polus  thusia *PN* para *PN* prospherO  ho   theos dia 
     N_DSF A_ASFC N_ASF  N_NSM P  N_ASM V_AAI3S   RA_DSM N_DSM P  

 hEs  emarturEthE einai dikaios marturountos epi tois  dOrois autou tou  
 eimi  martureO  eimi dikaios martureO   epi ho   dOron autos ho   
 RR_GSF V_API3S   V_PAN A_NSM  V_PAPGSM   P  RA_DPN N_DPN RP_GSM RA_GSM 

 theou kai di autEs apothanOn eti lalei  
 theos kai dia autos apothnEskO eti laleO  
 N_GSM C  P  RP_GSF V_AAPNSM  D  V_PAI3S 

heb:11:5 pistei henOch metetethE  tou  mE idein thanaton kai ouch hEurisketo 
     pistis *PN*  metatithEmi ho   mE horaO thanatos kai ou  heuriskO  
     N_DSF N_NSM V_API3S   RA_GSN D V_AAN N_ASM  C  D  V_IPI3S  

 dioti metethEken auton ho   theos pro gar tEs  metatheseOs 
 dioti metatithEmi autos ho   theos pros gar ho   metathesis 
 C   V_AAI3S   RP_ASM RA_NSM N_NSM P  C  RA_GSF N_GSF    

 memarturEtai euarestEkenai tO   theO 
 martureO   euaresteO   ho   theos 
 V_XPI3S   V_XAN     RA_DSM N_DSM 

heb:11:6 chOris de pisteOs adunaton euarestEsai pisteusai gar dei   ton  
     chOris de pistis adunatos euaresteO  pisteuO  gar deO   ho   
     P   C N_GSF  A_NSN  V_AAN    V_AAN   C  V_PAI3S RA_ASM 

 proserchomenon tO   theO hoti estin  kai tois  ekzEtousin auton 
 proserchomai  ho   theos hoti eimi  kai ho   ekzEteO  autos 
 V_PMPASM    RA_DSM N_DSM C  V_PAI3S C  RA_DPM V_PAPDPM  RP_ASM 

 misthapodotEs ginetai 
 misthapodotEs ginomai 
 N_NSM     V_PMI3S 

heb:11:7 pistei chrEmatistheis nOe  peri tOn  mEdepO blepomenOn eulabEtheis 
     pistis chrEmatizO   *PN* peri ho   mEdepO blepO   eulabeomai 
     N_DSF V_APPNSM    N_NSM P  RA_GPN D   V_PPPGPN  V_APPNSM  

 kateskeuasen kibOton eis sOtErian tou  oikou autou di hEs  katekrinen 
 kataskeuazO kibOtos heis sOtEria ho   oikos autos dia eimi  katakrinO 
 V_AAI3S   N_ASF  P  N_ASF  RA_GSM N_GSM RP_GSM P  RR_GSF V_AAI3S  

 ton  kosmon kai tEs  kata pistin dikaiosunEs egeneto klEronomos 
 ho   kosmos kai ho   kata pistis dikaiosunE ginomai klEronomos 
 RA_ASM N_ASM C  RA_GSF P  N_ASF N_GSF    V_AMI3S N_NSM   

heb:11:8 pistei kaloumenos abraam hupEkousen exelthein eis topon hon  
     pistis kaleO   *PN*  hupakouO  exerchomai heis topos eimi  
     N_DSF V_PPPNSM  N_NSM V_AAI3S  V_AAN   P  N_ASM RR_ASM 

 Emellen lambanein eis klEronomian kai exElthen  mE epistamenos pou erchetai 
 mellO  lambanO  heis klEronomia kai exerchomai mE epistamai  pou erchomai 
 V_IAI3S V_PAN   P  N_ASF    C  V_AAI3S  D V_PMPNSM  D  V_PMI3S 

heb:11:9 pistei parOkEsen eis gEn  tEs  epaggelias hOs allotrian en  
     pistis paroikeO heis gE  ho   epaggelia hOs allotrios heis 
     N_DSF V_AAI3S  P  N_ASF RA_GSF N_GSF   C  A_ASF   P  

 skEnais katoikEsas meta isaak kai iakOb tOn  sugklEronomOn tEs  
 skEnE  katoikeO  meta *PN* kai *PN* ho   sugklEronomos ho   
 N_DPF  V_AAPNSM  P  N_GSM C  N_GSM RA_GPM A_GPM     RA_GSF 

 epaggelias tEs  autEs 
 epaggelia ho   autos 
 N_GSF   RA_GSF A_GSF 

heb:11:10 exedecheto gar tEn  tous  themelious echousan polin hEs  
     ekdechomai gar ho   ho   themelios echO   polis eimi  
     V_IMI3S  C  RA_ASF RA_APM N_APM   V_PAPASF N_ASF RR_GSF 

 technitEs kai dEmiourgos ho   theos 
 technitEs kai dEmiourgos ho   theos 
 N_NSM   C  N_NSM   RA_NSM N_NSM 

heb:11:11 pistei kai autE  sarra steira dunamin eis katabolEn spermatos 
     pistis kai autos *PN* steira dunamis heis katabolE sperma  
     N_DSF D  RP_NSF N_NSF A_NSF N_ASF  P  N_ASF   N_GSN   

 elaben kai para kairon hElikias epei piston hEgEsato ton  epaggeilamenon 
 lambanO kai para kairos hElikia epei pistos hEgeomai ho   epaggellomai  
 V_AAI3S D  P  N_ASM N_GSF  C  A_ASM V_AMI3S RA_ASM V_AMPASM    

heb:11:12 dio kai aph henos egennEthEsan kai tauta nenekrOmenou kathOs ta   
     dio kai apo heis gennaO    kai houtos nekroO    kathOs ho   
     C  D  P  A_GSM V_API3P   C  RD_APN V_XPPGSM   C   RA_NPN 

 astra tou  ouranou tO   plEthei kai hOs hE   ammos hE   para to   
 astron ho   ouranos ho   plEthos kai hOs ho   ammos ho   para ho   
 N_NPN RA_GSM N_GSM  RA_DSN N_DSN  C  C  RA_NSF N_NSF RA_NSF P  RA_ASN 

 cheilos tEs  thalassEs hE   anarithmEtos 
 cheilos ho   thalassa ho   anarithmEtos 
 N_ASN  RA_GSF N_GSF   RA_NSF A_NSF    

heb:11:13 kata pistin apethanon houtoi pantes mE labontes tas  epaggelias 
     kata pistis apothnEskO houtos pas  mE lambanO ho   epaggelia 
     P  N_ASF V_AAI3P  RD_NPM A_NPM D V_AAPNPM RA_APF N_APF   

 alla porrOthen autas  idontes kai aspasamenoi kai homologEsantes hoti xenoi 
 alla porrOthen heautou horaO  kai aspazomai  kai homologeO   hoti xenos 
 C  D     RP_APF V_AAPNPM C  V_AMPNPM  C  V_AAPNPM    C  A_NPM 

 kai parepidEmoi eisin  epi tEs  gEs  
 kai parepidEmos eimi  epi ho   gE  
 C  A_NPM    V_PAI3P P  RA_GSF N_GSF 

heb:11:14 hoi  gar toiauta legontes emphanizousin hoti patrida epizEtousin 
     ho   gar toioutos legO   emphanizO   hoti patris epizEteO  
     RA_NPM C  RD_APN  V_PAPNPM V_PAI3P    C  N_ASF  V_PAI3P   

heb:11:15 kai ei men ekeinEs emnEmoneuon aph hEs  exebEsan eichon an kairon 
     kai ei men ekeinos mnEmoneuO  apo eimi  ekbainO echO  an kairos 
     C  C C  RD_GSF V_IAI3P   P  RR_GSF V_AAI3P V_IAI3P X N_ASM 

 anakampsai 
 anakamptO 
 V_AAN   

heb:11:16 nun de kreittonos oregontai tout  estin  epouraniou dio ouk 
     nun de kreittOn  oregomai houtos eimi  epouranios dio ou 
     D  C A_GSFC   V_PMI3P  RD_NSN V_PAI3S A_GSF   C  D  

 epaischunetai autous ho   theos theos epikaleisthai autOn hEtoimasen gar 
 epaischunomai heautou ho   theos theos epikaleO   autos hetoimazO gar 
 V_PMI3S    RP_APM RA_NSM N_NSM N_NSM V_PPN     RP_GPM V_AAI3S  C  

 autois polin 
 autos polis 
 RP_DPM N_ASF 

heb:11:17 pistei prosenEnochen abraam ton  isaak peirazomenos kai ton  
     pistis prospherO   *PN*  ho   *PN* peirazO   kai ho   
     N_DSF V_XAI3S    N_NSM RA_ASM N_ASM V_PPPNSM   C  RA_ASM 

 monogenE prosepheren ho   tas  epaggelias anadexamenos 
 monogenEs prospherO  ho   ho   epaggelia anadechomai 
 A_ASM   V_IAI3S   RA_NSM RA_APF N_APF   V_AMPNSM   

heb:11:18 pros hon  elalEthE hoti en  isaak klEthEsetai soi  sperma 
     pros eimi  laleO  hoti heis *PN* kaleO    su  sperma 
     P  RR_ASM V_API3S C  P  N_DSM V_FPI3S   RP_DS N_NSN 

heb:11:19 logisamenos hoti kai ek nekrOn egeirein dunatos ho   theos hothen 
     logizomai  hoti kai ek nekros egeirO  dunatos ho   theos hothen 
     V_AMPNSM  C  D  P A_GPM V_PAN  A_NSM  RA_NSM N_NSM D   

 auton kai en  parabolE ekomisato 
 autos kai heis parabolE komizO  
 RP_ASM D  P  N_DSF  V_AMI3S  

heb:11:20 pistei kai peri mellontOn eulogEsen isaak ton  iakOb kai ton  
     pistis kai peri mellO   eulogeO  *PN* ho   *PN* kai ho   
     N_DSF D  P  V_PAPGPN V_AAI3S  N_NSM RA_ASM N_ASM C  RA_ASM 

 Esau 
 *PN* 
 N_ASM 

heb:11:21 pistei iakOb apothnEskOn hekaston tOn  huiOn iOsEph eulogEsen kai 
     pistis *PN* apothnEskO hekastos ho   huios *PN*  eulogeO  kai 
     N_DSF N_NSM V_PAPNSM  A_ASM  RA_GPM N_GPM N_GSM V_AAI3S  C  

 prosekunEsen epi to   akron tEs  rhabdou autou 
 proskuneO  epi ho   akron ho   rhabdos autos 
 V_AAI3S   P  RA_ASN N_ASN RA_GSF N_GSF  RP_GSM 

heb:11:22 pistei iOsEph teleutOn peri tEs  exodou tOn  huiOn israEl 
     pistis *PN*  teleutaO peri ho   exodos ho   huios *PN*  
     N_DSF N_NSM V_PAPNSM P  RA_GSF N_GSF RA_GPM N_GPM N_GSM 

 emnEmoneusen kai peri tOn  osteOn autou eneteilato 
 mnEmoneuO  kai peri ho   osteon autos entellomai 
 V_AAI3S   C  P  RA_GPN N_GPN RP_GSM V_AMI3S  

heb:11:23 pistei mOusEs gennEtheis ekrubE trimEnon hupo tOn  paterOn autou 
     pistis *PN*  gennaO   kruptO trimEnon hupo ho   patEr  autos 
     N_DSF N_NSM V_APPNSM  V_API3S A_ASN  P  RA_GPM N_GPM  RP_GSM 

 dioti eidon  asteion to   paidion kai ouk ephobEthEsan to   diatagma 
 dioti horaO  asteios ho   paidion kai ou phobeomai  ho   diatagma 
 C   V_AAI3P A_ASN  RA_ASN N_ASN  C  D  V_API3P   RA_ASN N_ASN  

 tou  basileOs 
 ho   basileus 
 RA_GSM N_GSM  

heb:11:24 pistei mOusEs megas genomenos ErnEsato legesthai huios thugatros 
     pistis *PN*  megas ginomai  arneomai legO   huios thugatEr 
     N_DSF N_NSM A_NSM V_AMPNSM V_AMI3S V_PPN   N_NSM N_GSF   

 pharaO 
 *PN*  
 N_GSM 

heb:11:25 mallon helomenos sugkakoucheisthai tO   laO  tou  theou E 
     mallon haireomai sugkakoucheomai  ho   laos ho   theos E 
     D   V_AMPNSM V_PMN       RA_DSM N_DSM RA_GSM N_GSM C 

 proskairon echein hamartias apolausin 
 proskairos echO  hamartia apolausis 
 A_ASF   V_PAN N_GSF   N_ASF   

heb:11:26 meizona plouton hEgEsamenos tOn  aiguptou thEsaurOn ton  
     megas  ploutos hEgeomai  ho   *PN*   thEsauros ho   
     A_ASMC N_ASM  V_AMPNSM  RA_GPM N_GSF  N_GPM   RA_ASM 

 oneidismon tou  christou apeblepen gar eis tEn  misthapodosian 
 oneidismos ho   *PN*   apoblepO gar heis ho   misthapodosia 
 N_ASM   RA_GSM N_GSM  V_IAI3S  C  P  RA_ASF N_ASF     

heb:11:27 pistei katelipen aigupton mE phobEtheis ton  thumon tou  basileOs 
     pistis kataleipO *PN*   mE phobeomai ho   thumos ho   basileus 
     N_DSF V_AAI3S  N_ASF  D V_APPNSM  RA_ASM N_ASM RA_GSM N_GSM  

 ton  gar aoraton hOs horOn  ekarterEsen 
 ho   gar aoratos hOs horos  kartereO  
 RA_ASM C  A_ASM  C  V_PAPNSM V_AAI3S   

heb:11:28 pistei pepoiEken to   pascha kai tEn  proschusin tou  haimatos 
     pistis poieO   ho   pascha kai ho   proschusis ho   haima  
     N_DSF V_XAI3S  RA_ASN N_ASN C  RA_ASF N_ASF   RA_GSN N_GSN  

 hina mE ho   olothreuOn ta   prOtotoka thigE  autOn 
 hina mE ho   olothreuO ho   prOtotokos thigganO autos 
 C  D RA_NSM V_PAPNSM  RA_APN A_APN   V_AAS3S RP_GPM 

heb:11:29 pistei diebEsan tEn  eruthran thalassan hOs dia xEras gEs  hEs  
     pistis diabainO ho   eruthros thalassa hOs dia xEros gE  eimi  
     N_DSF V_AAI3P RA_ASF A_ASF  N_ASF   C  P  A_GSF N_GSF RR_GSF 

 peiran labontes hoi  aiguptioi katepothEsan 
 peira lambanO ho   *PN*   katapinO   
 N_ASF V_AAPNPM RA_NPM A_NPM   V_API3P   

heb:11:30 pistei ta   teichE ierichO epesan kuklOthenta epi hepta hEmeras 
     pistis ho   teichos *PN*  piptO  kukloO   epi hepta hEmera 
     N_DSF RA_NPN N_NPN  N_GSF  V_AAI3P V_APPNPN  P  A_APF N_APF  

heb:11:31 pistei rhaab hE   pornE ou sunapOleto  tois  apeithEsasin 
     pistis *PN* ho   pornE ou sunapollumai ho   apeitheO   
     N_DSF N_NSF RA_NSF N_NSF D V_AMI3S   RA_DPM V_AAPDPM   

 dexamenE tous  kataskopous met eirEnEs 
 dechomai ho   kataskopos meta eirEnE 
 V_AMPNSF RA_APM N_APM    P  N_GSF  

heb:11:32 kai ti   eti legO  epileipsei me  gar diEgoumenon ho   
     kai tis  eti legO  epileipO  egO  gar diEgeomai  ho   
     C  RI_ASN D  V_PAS1S V_FAI3S  RP_AS C  V_PMPASM  RA_NSM 

 chronos peri gedeOn barak sampsOn iephthae dauid te kai samouEl kai tOn  
 chronos peri *PN*  *PN* *PN*  *PN*   *PN* te kai *PN*  kai ho   
 N_NSM  P  N_GSM N_GSM N_GSM  N_GSM  N_GSM C C  N_GSM  C  RA_GPM 

 prophEtOn 
 prophEtEs 
 N_GPM   

heb:11:33 hoi  dia pisteOs katEgOnisanto basileias eirgasanto dikaiosunEn 
     hos  dia pistis katagOnizomai basileia ergazomai dikaiosunE 
     RR_NPM P  N_GSF  V_AMI3P    N_APF   V_AMI3P  N_ASF    

 epetuchon  epaggeliOn ephraxan stomata leontOn 
 epitugchanO epaggelia phrassO stoma  leOn  
 V_AAI3P   N_GPF   V_AAI3P N_APN  N_GPM  

heb:11:34 esbesan dunamin puros ephugon stomata machairEs edunamOthEsan apo 
     sbennumi dunamis pur  pheugO stoma  machaira dunamoO    apo 
     V_AAI3P N_ASF  N_GSN V_AAI3P N_APN  N_GSF   V_API3P    P  

 astheneias egenEthEsan ischuroi en  polemO parembolas eklinan allotriOn 
 astheneia ginomai   ischuros heis polemos parembolE klinO  allotrios 
 N_GSF   V_API3P   A_NPM  P  N_DSM  N_APF   V_AAI3P A_GPM   

heb:11:35 elabon gunaikes ex anastaseOs tous  nekrous autOn alloi de 
     lambanO gunE   hex anastasis ho   nekros autos allos de 
     V_AAI3P N_NPF  P  N_GSF   RA_APM A_APM  RP_GPF A_NPM C 

 etumpanisthEsan ou prosdexamenoi tEn  apolutrOsin hina kreittonos 
 tumpanizO    ou prosdechomai ho   apolutrOsis hina kreittOn  
 V_API3P     D V_AMPNPM   RA_ASF N_ASF    C  A_GSFC   

 anastaseOs tuchOsin 
 anastasis tugchanO 
 N_GSF   V_AAS3P 

heb:11:36 heteroi de empaigmOn kai mastigOn peiran elabon eti de desmOn kai 
     heteros de empaigmos kai mastix  peira lambanO eti de desmos kai 
     A_NPM  C N_GPM   C  N_GPF  N_ASF V_AAI3P D  C N_GPM C  

 phulakEs 
 phulakE 
 N_GSF  

heb:11:37 elithasthEsan epristhEsan en  phonO machairEs apethanon 
     lithazO    prizO    heis phonos machaira apothnEskO 
     V_API3P    V_API3P   P  N_DSM N_GSF   V_AAI3P  

 periElthon  en  mElOtais en  aigeiois dermasin husteroumenoi thlibomenoi 
 perierchomai heis mElOtE  heis aigeios derma  hustereO   thlibO   
 V_AAI3P   P  N_DPF  P  A_DPN  N_DPN  V_PPPNPM   V_PPPNPM  

 kakouchoumenoi 
 kakoucheomai  
 V_PPPNPM    

heb:11:38 hOn  ouk En   axios ho   kosmos epi erEmiais planOmenoi kai 
     hos  ou eimi  axios ho   kosmos epi erEmia  planaO   kai 
     RR_GPM D  V_IAI3S A_NSM RA_NSM N_NSM P  N_DPF  V_PPPNPM  C  

 oresin kai spElaiois kai tais  opais tEs  gEs  
 oros  kai spElaion kai ho   opE  ho   gE  
 N_DPN C  N_DPN   C  RA_DPF N_DPF RA_GSF N_GSF 

heb:11:39 kai houtoi pantes marturEthentes dia tEs  pisteOs ouk ekomisanto 
     kai houtos pas  martureO    dia ho   pistis ou komizO   
     C  RD_NPM A_NPM V_APPNPM    P  RA_GSF N_GSF  D  V_AMI3P  

 tEn  epaggelian 
 ho   epaggelia 
 RA_ASF N_ASF   

heb:11:40 tou  theou peri hEmOn kreitton ti   problepsamenou hina mE chOris 
     ho   theos peri egO  kreittOn tis  problepomai  hina mE chOris 
     RA_GSM N_GSM P  RP_GP A_ASNC  RI_ASN V_AMPGSM    C  D P   

 hEmOn teleiOthOsin 
 egO  teleioO   
 RP_GP V_APS3P   


Help and Acknowledgements