Help and Acknowledgements


heb:10:1 skian gar echOn  ho   nomos tOn  mellontOn agathOn ouk autEn  
     skia gar echO   ho   nomos ho   mellO   agathos ou heautou 
     N_ASF C  V_PAPNSM RA_NSM N_NSM RA_GPN V_PAPGPN A_GPN  D  RP_ASF 

 tEn  eikona tOn  pragmatOn kat eniauton tais  autais thusiais has  
 ho   eikOn ho   pragma  kata eniautos ho   autos thusia  hos  
 RA_ASF N_ASF RA_GPN N_GPN   P  N_ASM  RA_DPF A_DPF N_DPF  RR_APF 

 prospherousin eis to   diEnekes oudepote dunatai tous  proserchomenous 
 prospherO   heis ho   diEnekEs oudepote dunamai ho   proserchomai  
 V_PAI3P    P  RA_ASN A_ASN  D    V_PMI3S RA_APM V_PMPAPM    

 teleiOsai 
 teleioO  
 V_AAN   

heb:10:2 epei ouk an epausanto prospheromenai dia to   mEdemian echein eti 
     epei ou an pauO   prospherO   dia ho   mEdeis  echO  eti 
     C  X  X V_AMI3P  V_PPPNPF    P  RA_ASN A_ASF  V_PAN D  

 suneidEsin hamartiOn tous  latreuontas hapax kekatharismenous 
 suneidEsis hamartia ho   latreuO   hapax katharizO    
 N_ASF   N_GPF   RA_APM V_PAPAPM  D   V_XPPAPM     

heb:10:3 all en  autais anamnEsis hamartiOn kat eniauton 
     alla heis autos anamnEsis hamartia kata eniautos 
     C  P  RP_DPF N_NSF   N_GPF   P  N_ASM  

heb:10:4 adunaton gar haima taurOn kai tragOn aphairein hamartias 
     adunatos gar haima tauros kai tragos aphaireO hamartia 
     A_NSN  C  N_ASN N_GPM C  N_GPM V_PAN   N_APF   

heb:10:5 dio eiserchomenos eis ton  kosmon legei  thusian kai prosphoran 
     dio eiserchomai  heis ho   kosmos legO  thusia kai prosphora 
     C  V_PMPNSM   P  RA_ASM N_ASM V_PAI3S N_ASF  C  N_ASF   

 ouk EthelEsas sOma de katErtisO moi  
 ou thelO   sOma de katartizO egO  
 D  V_AAI2S  N_ASN C V_AMI2S  RP_DS 

heb:10:6 holokautOmata kai peri hamartias ouk eudokEsas 
     holokautOma  kai peri hamartia ou eudokeO  
     N_APN     C  P  N_GSF   D  V_AAI2S  

heb:10:7 tote eipon  idou hEkO  en  kephalidi bibliou gegraptai peri emou 
     tote legO  idou hEkO  heis kephalis biblion graphO  peri egO  
     D  V_AAI1S X  V_PAI1S P  N_DSF   N_GSN  V_XPI3S  P  RP_GS 

 tou  poiEsai ho   theos to   thelEma sou  
 ho   poieO  ho   theos ho   thelEma su  
 RA_GSN V_AAN  RA_VSM N_NSM RA_ASN N_ASN  RP_GS 

heb:10:8 anOteron legOn  hoti thusias kai prosphoras kai holokautOmata kai 
     anO   legO   hoti thusia kai prosphora kai holokautOma  kai 
     A_ASNC  V_PAPNSM C  N_APF  C  N_APF   C  N_APN     C  

 peri hamartias ouk EthelEsas oude eudokEsas haitines kata nomon prospherontai 
 peri hamartia ou thelO   oude eudokeO  hostis  kata nomos prospherO   
 P  N_GSF   D  V_AAI2S  C  V_AAI2S  RR_NPF  P  N_ASM V_PPI3P    

heb:10:9 tote eirEken idou hEkO  tou  poiEsai to   thelEma sou  anairei 
     tote legO  idou hEkO  ho   poieO  ho   thelEma su  anaireO 
     D  V_XAI3S X  V_PAI1S RA_GSN V_AAN  RA_ASN N_ASN  RP_GS V_PAI3S 

 to   prOton hina to   deuteron stEsE  
 ho   prOtos hina ho   deuteros histEmi 
 RA_ASN A_ASN C  RA_ASN A_ASN  V_AAS3S 

heb:10:10 en  hO   thelEmati hEgiasmenoi esmen  dia tEs  prosphoras 
     heis hos  thelEma  hagiazO   eimi  dia ho   prosphora 
     P  RR_DSN N_DSN   V_XPPNPM  V_PAI1P P  RA_GSF N_GSF   

 tou  sOmatos iEsou christou ephapax 
 ho   sOma  *PN* *PN*   ephapax 
 RA_GSN N_GSN  N_GSM N_GSM  D    

heb:10:11 kai pas  men hiereus hestEken kath hEmeran leitourgOn kai tas  
     kai pas  men hiereus histEmi kata hEmera leitourgos kai ho   
     C  A_NSM C  N_NSM  V_XAI3S P  N_ASF  V_PAPNSM  C  RA_APF 

 autas  pollakis prospherOn thusias haitines oudepote dunantai perielein 
 heautou pollakis prospherO thusia hostis  oudepote dunamai periaireO 
 A_APF  D    V_PAPNSM  N_APF  RR_NPF  D    V_PMI3P V_AAN   

 hamartias 
 hamartia 
 N_APF   

heb:10:12 houtos de mian huper hamartiOn prosenegkas thusian eis to   
     houtos de heis huper hamartia prospherO  thusia heis ho   
     RD_NSM C A_ASF P   N_GPF   V_AAPNSM  N_ASF  P  RA_ASN 

 diEnekes ekathisen en  dexia tou  theou 
 diEnekEs kathizO  heis dexios ho   theos 
 A_ASN  V_AAI3S  P  A_DSF RA_GSM N_GSM 

heb:10:13 to   loipon ekdechomenos heOs tethOsin hoi  echthroi autou 
     ho   loipos ekdechomai  heOs tithEmi ho   echthros autos 
     RA_ASN A_ASN V_PMPNSM   C  V_APS3P RA_NPM A_NPM  RP_GSM 

 hupopodion tOn  podOn autou 
 hupopodion ho   pous autos 
 N_NSN   RA_GPM N_GPM RP_GSM 

heb:10:14 mia  gar prosphora teteleiOken eis to   diEnekes tous  
     heis gar prosphora teleioO   heis ho   diEnekEs ho   
     A_DSF C  N_DSF   V_XAI3S   P  RA_ASN A_ASN  RA_APM 

 hagiazomenous 
 hagiazO    
 V_PPPAPM   

heb:10:15 marturei de hEmin kai to   pneuma to   hagion meta gar to   
     martureO de egO  kai ho   pneuma ho   hagios meta gar ho   
     V_PAI3S C RP_DP D  RA_NSN N_NSN RA_NSN A_NSN P  C  RA_ASN 

 eirEkenai 
 legO   
 V_XAN   

heb:10:16 hautE hE   diathEkE hEn  diathEsomai pros autous meta tas  
     autos ho   diathEkE eimi  diatithemai pros heautou meta ho   
     RD_NSF RA_NSF N_NSF  RR_ASF V_FMI1S   P  RP_APM P  RA_APF 

 hEmeras ekeinas legei  kurios didous  nomous mou  epi kardias autOn kai 
 hEmera ekeinos legO  kurios didOmi  nomos egO  epi kardia autos kai 
 N_APF  RD_APF V_PAI3S N_NSM V_PAPNSM N_APM RP_GS P  N_APF  RP_GPM D  

 epi tEn  dianoian autOn epigrapsO autous 
 epi ho   dianoia autos epigraphO heautou 
 P  RA_ASF N_ASF  RP_GPM V_FAI1S  RP_APM 

heb:10:17 kai tOn  hamartiOn autOn kai tOn  anomiOn autOn ou mE 
     kai ho   hamartia autos kai ho   anomia autos ou mE 
     C  RA_GPF N_GPF   RP_GPM C  RA_GPF N_GPF  RP_GPM D D 

 mnEsthEsomai eti 
 mimnEskomai eti 
 V_FPI1S   D  

heb:10:18 hopou de aphesis toutOn ouketi prosphora peri hamartias 
     hopou de aphesis houtos ouketi prosphora peri hamartia 
     C   C N_NSF  RD_GPF D   N_NSF   P  N_GSF   

heb:10:19 echontes oun adelphoi parrEsian eis tEn  eisodon tOn  hagiOn 
     echO   oun adelphos parrEsia heis ho   eisodos ho   hagios 
     V_PAPNPM C  N_VPM  N_ASF   P  RA_ASF N_ASF  RA_GPN A_GPN 

 en  tO   haimati iEsou 
 heis ho   haima  *PN* 
 P  RA_DSN N_DSN  N_GSM 

heb:10:20 hEn  enekainisen hEmin hodon prosphaton kai zOsan  dia tou  
     eimi  egkainizO  egO  hodos prosphatos kai zaO   dia ho   
     RR_ASF V_AAI3S   RP_DP N_ASF A_ASF   C  V_PAPASF P  RA_GSN 

 katapetasmatos tout  estin  tEs  sarkos autou 
 katapetasma  houtos eimi  ho   sarx  autos 
 N_GSN     RD_NSN V_PAI3S RA_GSF N_GSF RP_GSM 

heb:10:21 kai hierea megan epi ton  oikon tou  theou 
     kai hiereus megas epi ho   oikos ho   theos 
     C  N_ASM  A_ASM P  RA_ASM N_ASM RA_GSM N_GSM 

heb:10:22 proserchOmetha meta alEthinEs kardias en  plErophoria pisteOs 
     proserchomai  meta alEthinos kardia heis plErophoria pistis 
     V_PMS1P    P  A_GSF   N_GSF  P  N_DSF    N_GSF  

 rherantismenoi tas  kardias apo suneidEseOs ponEras kai lelousmenoi to   
 rhantizO    ho   kardia apo suneidEsis ponEros kai louO    ho   
 V_XPPNPM    RA_APF N_APF  P  N_GSF    A_GSF  C  V_XMPNPM  RA_ASN 

 sOma hudati katharO 
 sOma hudOr katharos 
 N_ASN N_DSN A_DSN  

heb:10:23 katechOmen tEn  homologian tEs  elpidos aklinE pistos gar ho   
     katechO  ho   homologia ho   elpis  aklinEs pistos gar ho   
     V_PAS1P  RA_ASF N_ASF   RA_GSF N_GSF  A_ASF  A_NSM C  RA_NSM 

 epaggeilamenos 
 epaggellomai  
 V_AMPNSM    

heb:10:24 kai katanoOmen allElous eis paroxusmon agapEs kai kalOn ergOn 
     kai katanoeO  allElOn heis paroxusmos agapE kai kaleO ergon 
     C  V_PAS1P  RP_APM  P  N_ASM   N_GSF C  A_GPN N_GPN 

heb:10:25 mE egkataleipontes tEn  episunagOgEn heautOn kathOs ethos tisin 
     mE egkataleipO   ho   episunagOgE heautou kathOs ethos tis  
     D V_PAPNPM    RA_ASF N_ASF    RP_GPM C   N_NSN RI_DPM 

 alla parakalountes kai tosoutO mallon hosO  blepete eggizousan tEn  
 alla parakaleO   kai tosoutos mallon hosos blepO  eggizO   ho   
 C  V_PAPNPM   D  RD_DSN  D   RR_DSN V_PAI2P V_PAPASF  RA_ASF 

 hEmeran 
 hEmera 
 N_ASF  

heb:10:26 hekousiOs gar hamartanontOn hEmOn meta to   labein tEn  
     hekousiOs gar hamartanO   egO  meta ho   lambanO ho   
     D     C  V_PAPGPM   RP_GP P  RA_ASN V_AAN  RA_ASF 

 epignOsin tEs  alEtheias ouketi peri hamartiOn apoleipetai thusia 
 epignOsis ho   alEtheia ouketi peri hamartia apoleipO  thusia 
 N_ASF   RA_GSF N_GSF   D   P  N_GPF   V_PPI3S   N_NSF 

heb:10:27 phobera de tis  ekdochE kriseOs kai puros zElos esthiein mellontos 
     phoberos de tis  ekdochE krisis kai pur  zElos esthiO  mellO   
     A_NSF  C RI_NSF N_NSF  N_GSF  C  N_GSN N_NSM V_PAN  V_PAPGSN 

 tous  hupenantious 
 ho   hupenantios 
 RA_APM A_APM    

heb:10:28 athetEsas tis  nomon mOuseOs chOris oiktirmOn epi dusin E trisin 
     atheteO  tis  nomos *PN*  chOris oiktirmOn epi duo  E treis 
     V_AAPNSM RI_NSM N_ASM N_GSM  P   N_GPM   P  A_DPM C A_DPM 

 martusin apothnEskei 
 martus  apothnEskO 
 N_DPM  V_PAI3S   

heb:10:29 posO  dokeite cheironos axiOthEsetai timOrias ho   ton  huion 
     posos dokeO  cheirOn  axioO    timOria ho   ho   huios 
     RI_DSN V_PAI2P A_GSFC  V_FPI3S   N_GSF  RA_NSM RA_ASM N_ASM 

 tou  theou katapatEsas kai to   haima tEs  diathEkEs koinon hEgEsamenos 
 ho   theos katapateO  kai ho   haima ho   diathEkE koinos hEgeomai  
 RA_GSM N_GSM V_AAPNSM  C  RA_ASN N_ASN RA_GSF N_GSF   A_ASN V_AMPNSM  

 en  hO   hEgiasthE kai to   pneuma tEs  charitos enubrisas 
 heis hos  hagiazO  kai ho   pneuma ho   charis  enubrizO 
 P  RR_DSN V_API3S  C  RA_ASN N_ASN RA_GSF N_GSF  V_AAPNSM 

heb:10:30 oidamen gar ton  eiponta emoi ekdikEsis egO  antapodOsO  kai 
     oida  gar ho   legO   egO  ekdikEsis egO  antapodidOmi kai 
     V_XAI1P C  RA_ASM V_AAPASM RP_DS N_NSF   RP_NS V_FAI1S   C  

 palin krinei kurios ton  laon autou 
 palin krinO  kurios ho   laos autos 
 D   V_FAI3S N_NSM RA_ASM N_ASM RP_GSM 

heb:10:31 phoberon to   empesein eis cheiras theou zOntos  
     phoberos ho   empiptO heis cheir  theos zaO   
     A_NSN  RA_NSN V_AAN  P  N_APF  N_GSM V_PAPGSM 

heb:10:32 anamimnEskesthe de tas  proteron hEmeras en  hais  phOtisthentes 
     anamimnEskO   de ho   proteros hEmera heis hos  phOtizO    
     V_PPD2P     C RA_APF A_ASNC  N_APF  P  RR_DPF V_APPNPM   

 pollEn athlEsin hupemeinate pathEmatOn 
 polus athlEsis hupomenO  pathEma  
 A_ASF N_ASF  V_AAI2P   N_GPN   

heb:10:33 touto men oneidismois te kai thlipsesin theatrizomenoi touto de 
     houtos men oneidismos te kai thlipsis  theatrizO   houtos de 
     RD_ASN C  N_DPM    C C  N_DPF   V_PPPNPM    RD_ASN C 

 koinOnoi tOn  houtOs anastrephomenOn genEthentes 
 koinOnos ho   houtO anastrephO   ginomai   
 N_NPM  RA_GPM D   V_PPPGPM    V_APPNPM  

heb:10:34 kai gar tois  desmiois sunepathEsate kai tEn  harpagEn tOn  
     kai gar ho   desmios sumpatheO   kai ho   harpagE ho   
     D  C  RA_DPM N_DPM  V_AAI2P    C  RA_ASF N_ASF  RA_GPN 

 huparchontOn humOn meta charas prosedexasthe ginOskontes echein heautous 
 huparchO   su  meta chara prosdechomai ginOskO   echO  heautou 
 V_PAPGPN   RP_GP P  N_GSF V_AMI2P    V_PAPNPM  V_PAN RP_APM  

 kreittona huparxin kai menousan 
 kreittOn huparxis kai menO   
 A_ASFC  N_ASF  C  V_PAPASF 

heb:10:35 mE apobalEte oun tEn  parrEsian humOn hEtis echei  megalEn 
     mE apoballO oun ho   parrEsia su  hostis echO  megas  
     D V_AAS2P  C  RA_ASF N_ASF   RP_GP RR_NSF V_PAI3S A_ASF  

 misthapodosian 
 misthapodosia 
 N_ASF     

heb:10:36 hupomonEs gar echete chreian hina to   thelEma tou  theou 
     hupomonE gar echO  chreia hina ho   thelEma ho   theos 
     N_GSF   C  V_PAI2P N_ASF  C  RA_ASN N_ASN  RA_GSM N_GSM 

 poiEsantes komisEsthe tEn  epaggelian 
 poieO   komizO   ho   epaggelia 
 V_AAPNPM  V_AMS2P  RA_ASF N_ASF   

heb:10:37 eti gar mikron hoson hoson ho   erchomenos hExei  kai ou 
     eti gar mikros hosos hosos ho   erchomai  hEkO  kai ou 
     D  C  A_ASM RR_ASM RR_ASM RA_NSM V_PMPNSM  V_FAI3S C  D 

 chronisei 
 chronizO 
 V_FAI3S  

heb:10:38 ho   de dikaios mou  ek pisteOs zEsetai kai ean huposteilEtai ouk 
     ho   de dikaios egO  ek pistis zaO   kai ean hupostellO  ou 
     RA_NSM C A_NSM  RP_GS P N_GSF  V_FMI3S C  C  V_AMS3S    D  

 eudokei hE   psuchE mou  en  autO  
 eudokeO ho   psuchE egO  heis autos 
 V_PAI3S RA_NSF N_NSF RP_GS P  RP_DSM 

heb:10:39 hEmeis de ouk esmen  hupostolEs eis apOleian alla pisteOs eis 
     egO  de ou eimi  hupostolE heis apOleia alla pistis heis 
     RP_NP C D  V_PAI1P N_GSF   P  N_ASF  C  N_GSF  P  

 peripoiEsin psuchEs 
 peripoiEsis psuchE 
 N_ASF    N_GSF  


Help and Acknowledgements