Help and Acknowledgements


gal:6:1 adelphoi ean kai prolEmphthE anthrOpos en  tini  paraptOmati
humeis 
    adelphos ean kai prolambanO anthrOpos heis tis  paraptOma  su  

    N_VPM  C  D  V_APS3S   N_NSM   P  RI_DSN N_DSN    RP_NP


 hoi  pneumatikoi katartizete ton  toiouton en  pneumati prautEtos 
 ho   pneumatikos katartizO  ho   toioutos heis pneuma  prautEs  
 RA_NPM A_NPM    V_PAD2P   RA_ASM RD_ASM  P  N_DSN  N_GSF   

 skopOn  seauton mE kai su  peirasthEs 
 skopos  seautou mE kai su  peirazO  
 V_PAPNSM RP_ASM C D  RP_NS V_APS2S  

gal:6:2 allElOn ta   barE bastazete kai houtOs anaplErOsete ton  nomon 
    allElOn ho   baros bastazO  kai houtO anaplEroO  ho   nomos 
    RP_GPM RA_APN N_APN V_PAD2P  C  D   V_FAI2P   RA_ASM N_ASM 

 tou  christou 
 ho   *PN*   
 RA_GSM N_GSM  

gal:6:3 ei gar dokei  tis  einai ti   mEden On    phrenapata 
heauton 
    ei gar dokeO  tis  eimi tis  mEdeis hos   phrenapataO
heautou 
    C C  V_PAI3S RI_NSM V_PAN RI_NSN A_NSN V_PAPNSM V_PAI3S  
RP_ASM 

gal:6:4 to   de ergon heautou dokimazetO hekastos kai tote eis heauton
monon 
    ho   de ergon heautou dokimazO  hekastos kai tote heis heautou
monos 
    RA_ASN C N_ASN RP_GSM V_PAD3S  A_NSM  C  D  P  RP_ASM 
A_ASM 

 to   kauchEma hexei  kai ouk eis ton  heteron 
 ho   kauchEma echO  kai ou heis ho   heteros 
 RA_ASN N_ASN  V_FAI3S C  D  P  RA_ASM A_ASM  

gal:6:5 hekastos gar to   idion phortion bastasei 
    hekastos gar ho   idios phortion bastazO 
    A_NSM  C  RA_ASN A_ASN N_ASN  V_FAI3S 

gal:6:6 koinOneitO de ho   katEchoumenos ton  logon tO   katEchounti
en  
    koinOneO  de ho   katEcheO   ho   logos ho   katEcheO  
heis 
    V_PAD3S  C RA_NSM V_PPPNSM   RA_ASM N_ASM RA_DSM V_PAPDSM  P
  

 pasin agathois 
 pas  agathos 
 A_DPN A_DPN  

gal:6:7 mE planasthe theos ou muktErizetai ho   gar ean speirE anthrOpos 
    mE planaO  theos ou muktErizO  hos  gar ean speirO anthrOpos 
    D V_PPD2P  N_NSM D V_PPI3S   RR_ASN C  X  V_PAS3S N_NSM   

 touto kai therisei 
 houtos kai therizO 
 RD_ASN D  V_FAI3S 

gal:6:8 hoti ho   speirOn eis tEn  sarka heautou ek tEs  sarkos 
    hoti ho   speira  heis ho   sarx heautou ek ho   sarx  
    C  RA_NSM V_PAPNSM P  RA_ASF N_ASF RP_GSM P RA_GSF N_GSF 

 therisei phthoran ho   de speirOn eis to   pneuma ek tou  
pneumatos 
 therizO phthora ho   de speira  heis ho   pneuma ek ho   pneuma 

 V_FAI3S N_ASF  RA_NSM C V_PAPNSM P  RA_ASN N_ASN P RA_GSN N_GSN  


 therisei zOEn aiOnion 
 therizO zOE  aiOnios 
 V_FAI3S N_ASF A_ASF  

gal:6:9 to   de kalon poiountes mE egkakOmen kairO gar idiO therisomen
mE 
    ho   de kalos poieO   mE egkakeO  kairos gar idios therizO  
mE 
    RA_ASN C A_ASN V_PAPNPM D V_PAS1P  N_DSM C  A_DSM V_FAI1P  D


 ekluomenoi 
 ekluomai  
 V_PPPNPM  

gal:6:10 ara oun hOs kairon echomen ergazOmetha to   agathon pros pantas 
     ara oun hOs kairos echO  ergazomai  ho   agathos pros pas  
     C  C  C  N_ASM V_PAI1P V_PMS1P   RA_ASN A_ASN  P  A_APM 

 malista de pros tous  oikeious tEs  pisteOs 
 malista de pros ho   oikeios ho   pistis 
 D    C P  RA_APM A_APM  RA_GSF N_GSF  

gal:6:11 idete  pElikois humin grammasin egrapsa tE   emE  cheiri 
     horaO  pElikos su  gramma  graphO ho   emos cheir 
     V_AAD2P RI_DPN  RP_DP N_DPN   V_AAI1S RA_DSF A_DSF N_DSF 

gal:6:12 hosoi thelousin euprosOpEsai en  sarki houtoi anagkazousin humas 
     hosos thelO   euprosOpeO  heis sarx houtos anagkazO   su  
     RR_NPM V_PAI3P  V_AAN    P  N_DSF RD_NPM V_PAI3P   RP_AP 

 peritemnesthai monon hina tO   staurO tou  christou mE diOkOntai 
 peritemnO   monos hina ho   stauros ho   *PN*   mE diOkO   
 V_PPN     A_ASN C  RA_DSM N_DSM  RA_GSM N_GSM  D V_PPS3P  

gal:6:13 oude gar hoi  peritemnomenoi autoi nomon phulassousin alla 
     oude gar ho   peritemnO   autos nomos phulassO   alla 
     D  C  RA_NPM V_PPPNPM    RP_NPM N_ASM V_PAI3P   C  

 thelousin humas peritemnesthai hina en  tE   humetera sarki
kauchEsOntai 
 thelO   su  peritemnO   hina heis ho   humeteros sarx kauchaomai
 
 V_PAI3P  RP_AP V_PPN     C  P  RA_DSF A_DSF   N_DSF V_AMS3P  
 

gal:6:14 emoi de mE genoito kauchasthai ei mE en  tO   staurO tou  
     egO  de mE ginomai kauchaomai ei mE heis ho   stauros ho   
     RP_DS C D V_AMO3S V_PMN    C D P  RA_DSM N_DSM  RA_GSM 

 kuriou hEmOn iEsou christou di hou  emoi kosmos estaurOtai kagO kosmO 
 kurios egO  *PN* *PN*   dia hou  egO  kosmos stauroO  kagO kosmos 
 N_GSM RP_GP N_GSM N_GSM  P  RR_GSM RP_DS N_NSM V_XPI3S  C  N_DSM 

gal:6:15 oute gar peritomE ti   estin  oute akrobustia alla kainE ktisis 
     oute gar peritomE tis  eimi  oute akrobustia alla kainos ktisis 
     C  C  N_NSF  RI_NSN V_PAI3S C  N_NSF   C  A_NSF N_NSF 

gal:6:16 kai hosoi tO   kanoni toutO stoichEsousin eirEnE ep autous 
kai 
     kai hosos ho   kanOn houtos stoicheO   eirEnE epi heautou
kai 
     C  RR_NPM RA_DSM N_DSM RD_DSM V_FAI3P    N_NSF P  RP_APM C 


 eleos kai epi ton  israEl tou  theou 
 eleos kai epi ho   *PN*  ho   theos 
 N_NSN C  P  RA_ASM N_ASM RA_GSM N_GSM 

gal:6:17 tou  loipou kopous moi  mEdeis parechetO egO  gar ta  
stigmata 
     ho   loipos kopos egO  mEdeis parechO  egO  gar ho   stigma
 
     RA_GSN A_GSN N_APM RP_DS A_NSM V_PAD3S  RP_NS C  RA_APN N_APN 
 

 tou  iEsou en  tO   sOmati mou  bastazO 
 ho   *PN* heis ho   sOma  egO  bastazO 
 RA_GSM N_GSM P  RA_DSN N_DSN RP_GS V_PAI1S 

gal:6:18 hE   charis tou  kuriou hEmOn iEsou christou meta tou  
pneumatos 
     ho   charis ho   kurios egO  *PN* *PN*   meta ho   pneuma
  
     RA_NSF N_NSF RA_GSM N_GSM RP_GP N_GSM N_GSM  P  RA_GSN N_GSN 
  

 humOn adelphoi amEn 
 su  adelphos amEn 
 RP_GP N_VPM  X  


Help and Acknowledgements